a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2016/00780

Datum:

21-11-2016

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de volgende mededelingen betreffende het voedingssupplement OptiPEA® op de door Innexus gebruikte websites www.innexusnutraceuticals.com, www.optipea.com en www.palmitoylethanolamide.nl.

Op de website www.innexusnutraceuticals.com:

< >

“No one should use a PEA product that does not have the same quality as OptiPEA, it is both unsafe and highly unethical”

“In 2016 we launched the world’s first and only GMP grade palmitoylethanolamide under the brand OptiPEA®”

“Gegarandeerd Europese oorsprong” (op het etiket van het afgebeelde product)

“Quality certifications: Good Manufacturing Practice (GMP), ISO 9001:2008, FDA approval inspection completed, awaiting confirmation, Good Distribution Practices (GDP) Warehouse”.

Op de website www.optipea.com:

< >OptiPEA® represents safety, reliability and quality”  < >

“We are the only manufacturer in the world that offers a branded and GMP certified palmitoylethanolamide (PEA) as active dietary ingredient with the brand name OptiPEA®”.

Op de website www.palmitoylethanolamide.nl:

< >

“OptiPEA garanties. Kwaliteit uit Europa. Als énige grondstof ter wereld is OptiPEA® geproduceerd onder de zeer strenge richtlijnen van ‘Good Manufacturing Practices’”

“Gemaakt met duurzame grondstoffen”

“Omdat PEA ook wordt ingezet bij serieuze indicaties, al dan niet in combinatie met medicatie, raden wij het ten zeerste af om PEA supplementen te gebruiken die niet specifiek het OptiPEA® logo vermelden op de verpakking”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Volgens adverteerder (op haar website www.optipea.com) is het palmitoylethanolamide dat in de meeste, zo niet in alle, op de Nederlandse markt verkrijgbare voedingssupplementen aanwezig is, uit China afkomstig. Klaagster stelt dat algemeen bekend is dat de kwaliteit van voedingsmiddelen uit China ter discussie staat. Klaagster veronderstelt dat adverteerder op die wijze wil inspelen op de bestaande zorg over de kwaliteit van voedingsmiddelen uit China door in de uitingen te claimen dat het voedingssupplement van adverteerder OptiPEA van begin tot eind in Europa wordt vervaardigd, inclusief het voornaamste ingrediënt daarvan, palmitoylethanolamide, dat in Nederland geproduceerd zou worden conform farmaceutische standaarden. Adverteerder adviseert zelfs om andere producten niet te gebruiken: “No one should use a PEA product that does not have the same quality as OptiPEA, it is both unsafe and highly unethical” (uiting b). Dat OptiPEA in Nederland vervaardigd wordt en een superieure kwaliteit zou bezitten, is volgens klaagster ongeloofwaardig, oncontroleerbaar en niet aangetoond.

Nu adverteerder niet kan bewijzen dat haar product OptiPEA, inclusief het palmitoylethanolamide, in Nederland volledig conform GMP standaarden wordt vervaardigd, verstrekt zij in de uitingen onjuiste informatie over de aard, bereidingswijze, voordelen en (geografische) oorsprong van het belangrijkste ingrediënt van het product (palmitoylethanolamide). Dit is in strijd met artikel 2 en artikel 8.2 aanhef en onder a en b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Ter onderbouwing van een en ander beroept adverteerder zich volgens klaagster ten onrechte op certificaten van overheidsinstanties. Dit is in strijd met artikel 2 NRC en artikel 8.2 aanhef en onder f NRC. De vergelijking die in de uitingen wordt gemaakt tussen OptiPEA en andere producten die PEA bevatten, is volgens klaagster niet juist en niet onderbouwd, en daarom in strijd met artikel 13 onder a en c NRC. Er wordt in de uitingen op misleidende en daardoor oneerlijke wijze in de zin van artikel 7 NRC reclame gemaakt voor het product OptiPEA, aldus klaagster.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Palmitoylethanolamide heeft in diverse EU-jurisdicties maar ook wereldwijd geen gelijke productstatus. In bijvoorbeeld Italië, Tsjechië en Spanje heeft PEA de productstatus dieetvoeding voor medisch gebruik. In Nederland is deze classificatie niet geaccepteerd door de NVWA en dient PEA te worden geclassificeerd als voedingssupplement. Nu het binnen Europa mogelijk is dat aan bepaalde stoffen verschillende productstatussen worden toegekend, dient productinformatie ter ondersteuning van de verkoop in de verschillende landen per land te worden aangepast en toegesneden op die productstatus.

Uitsluitend de Nederlandstalige website www.palmitoylethanolamide.nl richt zich op de Nederlandse markt; het is voor consumenten niet mogelijk via de Engelstalige websites producten te kopen. Dat is uitsluitend mogelijk via de website www.ergomax.nl, aldus adverteerder.

Met betrekking tot de websites www.innexusnutraceuticals.com (uitingen a t/m e) en www.optipea.com (uitingen f t/m h) stelt adverteerder dat deze websites, die niet op de Nederlandse consument gericht zijn, bestemd zijn om algemene informatie te geven over palmitoylethanolamide in het licht van de verschillende productstatussen binnen de EU en daarbuiten aan potentiële handelspartners. Er is daarom volgens adverteerder geen sprake van reclame in de zin van de RCC (de Commissie gaat hier en in de volgende zinsneden ervan uit dat adverteerder met RCC bedoelt: NRC). De NRC kan niet van toepassing zijn op dergelijke internationaal georiënteerde websites, omdat de NRC zich anders zou gaan mengen in het geven van productinformatie buiten Nederland, welke informatie in andere landen niet gebonden is aan de normen die de NRC hanteert en die in het onderhavige geval ten dele mede samenhangt met de productstatus, aldus adverteerder.

Met betrekking tot de website www.palmitoylethanolamide.nl (uitingen i t/m l) betoogt adverteerder dat Innexus om haar moverende redenen heeft besloten de inhoud van de website integraal aan te passen. De onder j) en l) aangehaalde mededelingen op deze website worden niet meer gevoerd. Daarmee is volgens adverteerder de grond voor de klachten, althans de vordering van klaagster ten aanzien van deze uitingen, komen te vervallen.

De onder i) en k) aangehaalde claims op deze website worden volgens adverteerder rechtmatig gevoerd. Innexus stelt dat niet valt in te zien waarom zij niet zou mogen meedelen (in uiting i) dat zij geen zelf verzonnen keurmerken gebruikt of zich beroept op het hebben of het bestaan van octrooien, temeer nu concurrenten zich volgens adverteerder wel van deze tactiek blijken te bedienen. Innexus heeft het recht en het belang om zich van haar concurrenten te onderscheiden. Innexus mag ook stellen “gemaakt met duurzame grondstoffen” (uiting k), omdat uit de tekst op de website blijkt dat zij zich daadwerkelijk inspant om grondstoffen uit duurzame palmproductie te kopen en in afwachting is van een RSPO-certificaat.

Tenslotte geeft adverteerder onder het kopje “marktimpressie” een overzicht van verschillende websites die betrekking hebben op de stof palmitoylethanolamide, van welke websites de inhoud naar het oordeel van adverteerder “toch ook op bezwaren van klaagster zouden moeten stuiten”.

 

Het oordeel van de Commissie

1. Adverteerder voert in de eerste plaats aan dat de Commissie niet bevoegd is te oordelen over de websites innexusnutraceuticals.com en optipea.com, omdat deze websites volgens adverteerder algemene informatie bevatten die samenhangt met de productstatus en bovendien niet gericht zijn op de Nederlandse consument.

2. De Commissie volgt dit standpunt niet. De onder a t/m h aangehaalde uitingen bevatten niet louter informatie, maar hebben duidelijk een aanprijzend karakter met betrekking tot (de kwaliteit van) adverteerders product OptiPEA, veelal afgezet tegen (de kwaliteit van) PEA producten van andere aanbieders. De productstatus speelt in de bestreden uitingen geen rol. De uitingen op de websites innexusnutraceuticals.com en optipea.com moeten daarom aangemerkt worden als reclame in de zin van artikel 1 NRC. Dat het voor de consument niet mogelijk is via deze websites het product OptiPEA te bestellen, doet hieraan niet af. De aanprijzing van OptiPEA op deze door de in Nederland gevestigde adverteerder beheerde websites kan er immers toe leiden dat de consument besluit het product via een andere website te bestellen. Op grond van het voorgaande acht de Commissie zich bevoegd over de door klaagster bestreden uitingen op de websites innexusnutraceuticals.com en optipea.com te oordelen.

3. Verder merkt de Commissie op dat de enkele verklaring van Innexus dat zij haar website palmitoylethanolamide.nl heeft aangepast en de onder j) en l) aangehaalde mededelingen niet meer voert, niet betekent dat de tegen deze uitingen op de website gerichte bezwaren van klaagster geen behandeling door de Commissie meer behoeven. De onderhavige beslissing heeft daarom ook betrekking op alle in de klacht door klaagster bestreden uitingen op de website palmitoylethanolamide.nl.

4. Bij de beoordeling van de onderhavige klacht is van belang dat de Commissie op 10 oktober 2016 (dossier 2016/00684) uitspraak heeft gedaan in de door klaagster ingediende soortgelijke klacht over de gedeeltelijk gelijkluidende reclame voor het product OptiPEA op de (door Innexus in haar verweer als verkoopsite genoemde) website www.ergomax.nl (welke website, naar de Commissie heeft geconstateerd, via links op de thans bestreden websites kan worden bereikt). De Commissie heeft geoordeeld dat, kort samengevat, de beweringen op de website ergomax.nl dat OptiPEA geheel van Europese oorsprong is, dat dit wordt gestaafd door certificaten van overheidsinstanties, dat sprake is van een farmaceutische standaard en dat OptiPEA de enige palmitoylethanolamide ter wereld is waarvan de kwaliteit onomstotelijk is vastgesteld, niet met onafhankelijke en controleerbare gegevens zijn onderbouwd en misleidend zijn. Verder heeft de Commissie in haar uitspraak van 10 oktober 2016 geoordeeld dat de juistheid van de vergelijking van de eigenschappen en kwaliteit van OptiPEA met overige PEA producten op geen enkele wijze aannemelijk is gemaakt, waardoor de vergelijkingen misleidend en daardoor in strijd met artikel 13 aanhef en onder a NRC zijn geacht.

5. In de thans voorliggende uitingen wordt eveneens geclaimd dat OptiPEA een gegarandeerd Europese oorsprong heeft:

a) “OptiPEA®,(…) 100 percent made in Europe in a FDA approved facility”

d) “Gegarandeerd Europese oorsprong”

f) “OptiPEA® is produced exclusively in Europe from start to finish”

j) “OptiPEA garanties. Kwaliteit uit Europa”.

Klaagster heeft (wederom) gemotiveerd betwist dat de bewering ten aanzien van de oorsprong van OptiPEA juist is. Nu adverteerder niet op deze klacht is ingegaan, ziet de Commissie geen aanleiding ten aanzien van deze uitingen anders te oordelen dan zij in haar beslissing van 10 oktober 2016 heeft gedaan. De Commissie is ook nu van oordeel dat de juistheid van de onder a, d, f en j aangehaalde uitingen niet aannemelijk is gemaakt, zodat deze uitingen gepaard gaan met onjuiste informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 NRC. Omdat de gemiddelde consument door de onjuistheid van de genoemde uitingen ertoe gebracht kan worden een besluit te nemen over een transactie – de aanschaf van OptiPEA – dat hij anders niet had genomen, zijn de genoemde uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

6. In de onder a, b, c, e, g, h, i en l aangehaalde uitingen zet Innexus de kwaliteit van haar product OptiPEA af tegen die van de door concurrenten aangeboden PEA producten. Innexus stelt onder meer dat de andere PEA producten “both unsafe and highly unethical” zijn, dat haar product OptiPEA als eerste en enige PEA product GMP-gecertificeerd is, dat OptiPEA “the only true pure PEA” is en dat OptiPEA de enige PEA is “waarvan de kwaliteit onomstotelijk is bewezen en vastgelegd”, waarbij adverteerder in haar marketing “geen zelf verzonnen keurmerken of octrooien” gebruikt. Ten aanzien van deze laatste uiting heeft adverteerder bij verweer aangevoerd dat haar concurrenten zich volgens haar wel de tactiek van zelf verzonnen keurmerken en octrooien gebruiken.

7. Door de hiervoor weergegeven impliciete of expliciete vergelijking van OptiPEA met de PEA-producten van concurrenten moeten deze uitingen aangemerkt worden als vergelijkende reclame in de zin van artikel 13 NRC. Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd indien deze voldoet aan de in artikel 13 onder a t/m h NRC genoemde voorwaarden.

8. De eerste voorwaarde luidt dat de vergelijking niet misleidend is in de zin van de NRC. De onder 6 genoemde uitingen voldoen naar het oordeel van de Commissie niet aan deze voorwaarde. Dat de kwaliteit van OptiPEA daadwerkelijk superieur is aan die van andere PEA producten – omdat OptiPEA als enige PEA product veilig en ethisch en GMP gecertificeerd is, het als enige echt zuivere PEA betreft en alleen bij OptiPEA sprake is van echte  keurmerken en octrooien – is door adverteerder op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt. De Commissie acht de vergelijkingen daarom misleidend als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 NRC. De onder a, b, c, e, g, h, i en l aangehaalde uitingen zijn om die reden in strijd met artikel 13 aanhef en onder a NRC.

9. Met betrekking tot de onder k genoemde uiting “Gemaakt met duurzame grondstoffen” voert adverteerder aan dat deze mededeling juist is, omdat zij zich daadwerkelijk inspant om grondstoffen uit duurzame palmproductie te kopen en in afwachting is van een certificaat van RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Uit de toelichting op de website palmitoylethanolamide.nl begrijpt de Commissie dat (slechts) één van de basisstoffen voor OptiPEA afkomstig is uit de palmolie-industrie. Nu het RSPO certificaat nog niet door adverteerder is behaald en niet op andere wijze aannemelijk is gemaakt dat de palmolie en de andere grondstoffen voor het product OptiPEA als duurzaam kunnen worden aangemerkt, is de Commissie van oordeel dat de absolute mededeling “gemaakt met duurzame grondstoffen” onvoldoende is onderbouwd. Hierdoor is de mededeling, die aangemerkt moet worden als een milieuclaim in de zin van artikel 1 van de Milieu Reclame Code (MRC), in strijd met artikel 3 MRC, waarin is bepaald dat alle milieuclaims aantoonbaar juist moeten zijn.

Voorts is de Commissie van oordeel dat de consument door de uiting kan worden misleid over de milieuaspecten van OptiPEA, waardoor de uiting tevens in strijd is met artikel 2 MRC.

10. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de onder a, d, f en e genoemde reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De onder a, b, c, e, g, h, i en l genoemde uitingen acht zij in strijd met het bepaalde in artikel 13 aanhef en onder a NRC. De onder k genoemde reclame-uiting acht zij in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 en 3 MRC. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken