a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2021/00562

Datum:

10-02-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing) (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een e-mail van 11 oktober 2021, gericht aan een e-mailadres van klager. De e-mail heeft als onderwerp: “Bevestig uw deelname aan het Nationaal Gezondheidsonderzoek” en is afkomstig van “Gezondheidsonderzoek ism JungleBee emily@news.f1prospects.com”.

 

In de uiting staat, onder de aanhef:

“Nationaal Gezondheidsonderzoek

 uw gezondheid is belangrijk voor ons!” onder meer:

“wij wachten op uw bevestiging
Ons land zit in een van de grootste pandemieën van de afgelopen 50 jaar. We wisselen
uitstekende momenten af met grote problemen. Met het Nationaal Gezondheidsonderzoek willen   
 wij in kaart brengen wat nu echt de situatie in ons land is wat betreft gezondheid op dit moment.  
 Deelname aan het Nationaal Gezondheidsonderzoek is anoniem, en kost slechts een enkele
minuut van uw tijd.

Nee, ik heb gelukkig geen klachten gehad

Ja, ik heb helaas milde klachten gehad

Ja, ik heb heel veel klachten gehad
 
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor een van onze nieuwsbrieven met het
volgende e-mailadres (e-mailadres zoals in de adressering) Klik hier om je uit te schrijven”.
 
Verderop in de uiting staat:
“Als dank voor uw deelname aan het Nationaal Gezondheidsonderzoek mogen wij u vandaag
onderstaand probeerpakket aanbieden. Dit speciale aanbod is slechts beperkt geldig, dus
OP=OP” waaronder de verpakkingen van twee varianten van de producten “pharmaxx supplements beauty support” zijn afgebeeld, namelijk “Anti-oxidanten Complex” en “Vitamine B-Complex”. Daaronder is vermeld:
“v Anti-oxidanten: Beter afweersysteem, weerstand en een goede bijdrage voor sporters
v Vitamine B: Extra energie! Gezondere huid, sterkere nagels en mooi haar.
 v Probeerpakket: voldoende voor een maand!” 
en
“JA, ik ga akkoord met de actievoorwaarden en tevens betaal ik alleen € 9,95 verzend- en handlingslosten* voor dit probeerpakket
VRAAG DIRECT AAN”
en
“KLIK HIER OM UW PROBEERPAKKET TE ONTVANGEN
Actievoorwaarden: Om met ons product kennis te maken sturen wij u graag een proefpakket (met voldoende voor één maand) tegen alleen de verzend- en handlingskosten. Bent u niet tevreden over het product en/of wilt u geen vervolgzendingen ontvangen, dan kunt u zich binnen 21 dagen na ontvangst afmelden via telefoon of email. U vindt bij uw proefpakket een brief met nadere informatie. (oa, uw uiterste afmelddatum en onze contactgegevens). Indien wij geen
afmelding ontvangen binnen 21 dagen, dan ontvangt u automatisch een vervolgzending met voldoende voor drie maanden voor slechts € 55,- inclusief verzendkosten per zending.
Wilt u verder geen vervolgzendingen meer dan kunt u dat eenvoudig binnen 3 weken na ontvangst van het pakket per e-mail aangeven. Bij iedere zending zit een brief waarin het opzegadres en uiterse afmelddatum vermeld staat. U kunt bij Pharmaxx dus na elke zending opzeggen en u heeft daarna geen verdere verplichtingen.
Pharmax is een handelsnaam van Tetrix BV”.

 

Samenvatting van de klacht

Klikt men op één van de antwoorden, dan komt men op een webpagina waar zogenaamd een onderzoek start, aldus klager. Geëindigd wordt met een bedankpagina met onder meer de tekst:

“Wij hebben uw antwoorden verwerkt!
Goed nieuws, u komt in aanmerking voor kennismakingsaanbod.
Wij mogen u in samenwerking met Pharmaxx een probeerpakket aanbieden van Beauty Support.
 Hiermee ondersteunt u uw lichaam en verbetert u uw gezondheid.”
Klikt men vervolgens op “Ja, ik wil meer weten”, dan blijkt dat het in werkelijkheid niet om een onderzoek gaat, maar om een truc om ‘deelnemers’ voedingssupplementen “aan te smeren”, zo stelt klager.

 

Informatie Keuringsraad KOAG/KAG

De Keuringsraad heeft onder meer het volgende meegedeeld.
De bestreden uiting valt binnen de competentie van de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG).
De uiting is niet ter preventieve toetsing aan de Keuringsraad voorgelegd en derhalve niet van een
toelatingsnummer voorzien.
De klacht heeft geen betrekking op de in de uiting gemaakte gezondheidsclaims voor de
Pharmaxx producten uit het proefpakket, maar de Keuringsraad zou die claims niet hebben
goedgekeurd, aangezien deze niet zijn gekoppeld aan de ingrediënten waar deze zijn
geautoriseerd.
 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder organiseert in het kader van haar aanbod van producten landelijke onderzoeken waarbij aan consumenten product-gerelateerde vragen gesteld worden. Zo is in oktober 2021 naar een deel van adverteerders klanten en prospects een e-mail gestuurd, waarbij men uitgenodigd werd om mee te doen aan een onderzoek naar corona-klachten. Aan de deelnemers heeft adverteerder diegenen die de tekst “ik wil meer weten” aanvinkten een aanbod gedaan om een probeerpakket “Beauty Support” aan te vragen. De voorwaarden om dit pakket te verkrijgen stonden in de uiting onder “Actievoorwaarden”.
 
Klager stelt dat er sprake is van een “truc” om voedingssupplementen “aan te smeren”,
maar onderbouwt die klacht geenszins. Evenmin is vermeld welk onderdeel van de actie
in strijd zou zijn met welke bepaling van de Nederlandse Reclame Code (hierna: NRC).
Naar het oordeel van adverteerder is er sprake van een algemene, niet-gemotiveerde klacht, waartegen adverteerder zich niet kan verweren. Zij zal zich daarom beperken tot twee formele verweren (1 en 2) en een enkel inhoudelijk aspect (3), namelijk het standpunt van de Keuringsraad over de uiting.
 
Ad 1.
Niet-ontvankelijkheid klacht.
Gelet op het voor indiening van de klacht gebruikte e-mailadres, via welk adres de (in het verweer genoemde) website van klagers advocatenkantoor kan worden gevonden, aldus adverteerder, komt het adverteerder voor dat klager de klacht niet als particulier heeft ingediend, maar als ondernemer, in het belang van zijn onderneming. Aangenomen dat klager geen klachtengeld heeft betaald, gaat adverteerder er van uit dat de klacht als niet-ontvankelijk terzijde gelegd moet worden.
Verder is de klacht ook niet-ontvankelijk, omdat deze onvoldoende is gemotiveerd.  
 
Ad 2.
Schending gelijkheidsbeginsel wegens ambtshalve klacht.
Naar aanleiding van de klacht heeft het secretariaat van de Stichting Reclame Code 4 vragen gesteld aan de Keuringsraad. Adverteerder is van mening dat door deze werkwijze een belangrijk
gelijkheidsbeginsel geschonden wordt.
De Reclame Code Commissie is bevoegd om klachten ambtshalve te beoordelen, maar schendt het gelijkheidsbeginsel, als zij deze bevoegdheid soms wel, en in andere gevallen niet gebruikt,   zonder kenbaar te maken waarom dit in het ene geval wel gebeurt en in het andere geval niet.  
 
Ad 3
Ongegronde klacht.
De Keuringsraad stelt dat de uiting bij preventieve toetsing door de KAG niet goedgekeurd zou zijn, wegens het ontbreken van de ingrediëntenlijst in samenhang met de gemaakte claims.
Hierbij wordt echter uit het oog verloren dat de ingrediënten wel degelijk worden genoemd, zowel Vitamine B als anti-oxidanten. Adverteerder verwijst ter zake naar de pagina’s 1 en 3 van productie 1 bij het verweer, waarbij de ingrediënten rood omcirkeld zijn. Mocht adverteerder iets over het hoofd zien, dan is zij bereid de uiting aan te passen. Overigens zal zij los van de uitspraak van de Commissie in overleg treden met de Keuringsraad over de huidige uiting.
 
Mocht de Commissie de klacht ontvankelijk en/of gegrond verklaren, dan verzoekt adverteerder de Commissie om af te zien van het doen van een aanbeveling, gezien adverteerders bereidheid om de uiting desgewenst aan te passen.
 

De repliek en dupliek

 
Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht. Op die toelichting zal worden teruggekomen in het oordeel.
 

Het oordeel van de voorzitter

1.

De voorzitter stelt het volgende voorop.

Zij ziet geen aanleiding om klager niet-ontvankelijk te verklaren in zijn klacht, zoals door adverteerder verzocht

Ten eerste is, zoals onder het kopje “De procedure” vermeld, bij e-mail van 26 januari 2022 aan elk van beide partijen meegedeeld dat de voorzitter geen aanleiding heeft gezien om te bepalen dat de klacht is ingediend in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan wel in een commercieel belang van een organisatie. Ten tweede is de klacht voldoende gemotiveerd, zoals hierna onder 2 uiteengezet.

2.

De voorzitter vat de klacht op in die zin dat niet voldoende duidelijk is dat de bestreden e-mail, met als onderwerp: “Bevestig uw deelname aan het Nationaal Gezondheidsonderzoek”, mede een aanprijzing inhoudt van voedingssupplementen van adverteerder. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

Adverteerder heeft niet weersproken dat indien men klikt op één van de antwoorden (“Nee, ik heb gelukkig geen klachten gehad”, “Ja, ik heb helaas milde klachten gehad” of “Ja, ik heb heel veel klachten gehad”) het gegeven antwoord gevolgd wordt door (i) een webpagina met “een onderzoek” en -na beantwoording- (ii) een bedankpagina waar men geattendeerd wordt op een “kennismakingsaanbod” in samenwerking met Pharmaxx in de vorm van een probeerpakket van Beauty Support. Dit pakket wordt aangeprezen met: “Hiermee ondersteunt u uw lichaam en verbetert u uw gezondheid.”

Nu de bestreden e-mail in eerste instantie de indruk wekt dat deze louter betrekking heeft op “het Nationaal Gezondheidsonderzoek”, terwijl na deelname aan dit onderzoek blijkt dat de uiting vervolgens ook een aanprijzing inhoudt van voedingssupplementen van Pharmaxx, acht de voorzitter de uiting voor de gemiddelde consument niet voldoende duidelijk ten aanzien van de motieven voor de reclame als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder c NRC. Nu de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.  

3.

Naar aanleiding van hetgeen partijen verder naar voren hebben gebracht, overweegt de voorzitter het volgende.

In het verweer wordt gesproken over “schending gelijkheidsbeginsel wegens ambtshalve klacht” in verband met vragen van het secretariaat van de Stichting Reclame Code aan de Keuringsraad KOAG/KAG. Anders dan adverteerder kennelijk veronderstelt, is er in het onderhavige dossier geen sprake van “ambtshalve beoordelen” van reclame door de Reclame Code Commissie als bedoeld in artikel 7 lid 4 van het Reglement betreffende de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, maar van een informatieverzoek.  
Op basis van de onderhavige, in bovenbedoelde zin opgevatte klacht ziet de voorzitter ook geen aanleiding om zich in dit dossier uit te laten over gezondheidsclaims in de bestreden uiting. Overigens heeft de voorzitter er nota van genomen dat adverteerder heeft verklaard over de huidige uiting contact te zullen opnemen met de Keuringsraad KOAG/KAG.
 
Op pagina 1 van de repliek heeft klager nog gesteld: “Verder wordt de onjuiste suggestie gewekt dat de middeltjes van adverteerder zouden helpen tegen corona”. De voorzitter zal aan deze stelling voorbij gaan, nu klager niet duidelijk heeft gemaakt in de klacht waar deze suggestie wordt gewekt.   

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Gelet op het oordeel onder 2 acht de voorzitter acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de voorzitter de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken