a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2008/1505/07.0434

Datum:

21-01-2008

Uitspraak:

bevestiging aanbeveling

Product/dienst:

Motivatie:

Medium:

Omschrijving:

Het betreft de website www.transavia.com van Transavia Airlines CV.

De klacht

De prijs van de aangeboden vliegvakantie is exclusief belastingen en toeslagen. Bij de prijs komen later in het boekingssysteem toeslagen.
De aan de consument door middel van boekingsmodules aangeboden prijzen zijn een openbaar aanbod. Om die reden is de uiting in strijd met artikel III onder 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR). Tijdens het overleg bij de totstandkoming van de RR, waaraan klager deelnam, zijn de boekingsmodules nadrukkelijk mede als reisaanbieding beschouwd.

Het verweer

In de drie stappen in de boekingsmodule wordt eerst het kale tarief getoond, daarna de toeslagen en belastingen, gevolgd door het all-in tarief.
De boekingmodule is geen reclame-uiting, omdat geen sprake is van een openbare aanprijzing ter werving van de consument. De consument moet immers actief de module opstarten en keuzes invoeren om uiteindelijk een overeenkomst met adverteerder aan te gaan. De boekingmodule is dus het proces van het aangaan van de overeenkomst met de consument.
In een vergelijkbare zaak (dossier 07.0112 van 10 april 2007) heeft de Commissie beslist dat de opbouw van de boekingsmodule niet misleidend is.

De repliek

Klager ziet zich gesteund in zijn standpunt door aanbevelingen inzake vergelijkbare boekingsmodules van andere adverteerders in de dossiers 07.0348, 07.0349, 07.0350 en 07.0351 van 2 augustus 2007.
Technisch gezien is het geen probleem om in het boekingssysteem inclusief-prijzen te hanteren. Een goed voorbeeld daarvan is te zien op de KLM website.
Het beroep van adverteerder op dossier 07.0112 gaat niet op, omdat het een andere casus betreft.

De dupliek

Adverteerder bestrijdt dat het de bedoeling is dat boekingsmodules ook onder de RR vallen. De boekingsmodule van adverteerder is geen wervingsmiddel of reclame- middel. Het is geen openbare aanbieding maar een individuele aanbieding. Achtergrond van de RR is het tegengaan van lokkertjes. Daarvan is in de boekingsmodule geen sprake. Als de boekingmodule een reclame-uiting zou zijn, dan zou ieder specifiek aanbod (prijsopgave) dat ook zijn. De boekingsmodule is duidelijk. In adverteerders reclame-uitingen worden all-in prijzen gehanteerd. Van misleiding of strijd met de RR is dan ook geen sprake.
In dossier 07.0112 is, in tegenstelling tot wat klager stelt, sprake van een soortgelijke aangelegenheid.
Wat de door klager aangehaalde dossiers betreft, kan adverteerder niet overzien wat daar inhoudelijk aan de orde was en waarom er volgens de Commissie sprake was van een reclame-uiting. Deze kwestie dient op zijn eigen merites te worden beoordeeld.

Het oordeel van de Commissie (29 oktober 2007)

Het boekingssysteem is een openbare aanprijzing. Pas nadat de aanvrager een keuze heeft gemaakt uit het aanbod, is er sprake van een individueel aanbod.
De onderhavige uiting voldoet niet aan de RR. Artikel III sub 1 daarvan bepaalt dat de prijzen gepubliceerd dienen te worden inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare kosten. Dit geldt dus ook voor de prijzen in het boekingsysteem.

De in de boekingsmodule gepubliceerde prijs is echter exclusief “belasting en toeslagen”, waarvan klager onweersproken heeft gesteld dat deze op het moment van publicatie bekende onvermijdbare kosten zijn, zodat artikel III sub 1 RR is overtreden.
Per 1 april 2007 is de RR in werking getreden en daarop is door diverse klagers een beroep gedaan, zoals onder andere in de door klager aangehaalde zaken. In dossier 07.0112 is door klager geen beroep op de RR gedaan, maar achtte de klager de website zoals deze er uit zag op 27 februari 2007 misleidend, omdat daarop vluchten werden aangeprezen “inclusief alle toeslagen”. Overigens is niet gebleken dat de klacht betrekking had op een reis met een vertrekdatum op of na 1 april 2007. Dat adverteerders boekingsmodule, zoals deze op 27 februari 2007 er uit zag, in dossier 07.0112 niet misleidend in de zin van artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code is bevonden, doet aan het onderhavige oordeel dan ook niet af.

De beslissing


Op grond van het vorenstaande acht de Commissie de uiting in strijd met artikel III sub 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.


Regeling:

artikel III sub 1 RR

De grieven

Deze kunnen als volgt worden samengevat.

I.
Anders dan in onderdeel 2 van de beslissing is overwogen, richt de klacht zich niet tegen de website “www.transavia.com”, maar tegen de daarop door de consument te raadplegen boekingsmodule.

II.
Ten onrechte heeft de Commissie overwogen:
“Het boekingssysteem is een openbare aanprijzing. Pas nadat de aanvrager een keuze heeft gemaakt uit het aanbod, is er sprake van een individueel aanbod”.

De boekingsmodule is geen reclame-uiting in de zin van de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR).
Het gaat in dit geval over het onderscheid tussen een openbare aanprijzing en een individueel aanbod. De Commissie stelt simpelweg dat de boekingsmodule een openbare aanprijzing is, met als enige motivering “Pas nadat de aanvrager een keuze heeft gemaakt uit het aanbod, is er sprake is van een individueel aanbod”.
Deze redenering creëert veel onzekerheid en komt neer op een onjuist dan wel gezocht onderscheid tussen openbare aanprijzing en individueel aanbod. Een openbare aanprijzing is een aanbod dat actief -niet op verzoek- door de producent wordt gecommuniceerd en openbaar is, dat wil zeggen, niet tot een specifieke consument is gericht. Van een individueel aanbod is sprake indien de consument zelf actief vraagt om een aanbod van de consument, specifiek afgestemd op zijn wensen.
In dit laatste voorziet de boekingsmodule van Transavia.com. De boekingsmodule is leeg en toont geen aanbod. Het aanbod komt pas beschikbaar nadat de consument in de boekingsmodule een aantal variabelen, zoals datum en bestemming, invult. Tevens is voor de hoogte van de prijs van belang het moment waarop de boekingsmodule wordt geraadpleegd.

De beperkte motivering van de uitspraak leidt tot (rechts)onzekerheid. Waar de Commissie heeft overwogen “de aanvrager een keuze heeft gemaakt uit het aanbod, er sprake is van individueel aanbod”, is niet duidelijk welk aanbod hier wordt bedoeld, waaruit een keuze moet worden gemaakt om daarmee de openbare aanprijzing tot een individueel aanbod te maken.
Voorts wordt er onzekerheid gecreëerd doordat de uitspraak neerkomt op het verruimen van het toepassingsgebied van de RR, in die zin dat de RR niet alleen van toepassing zal zijn op reclame-uitingen (openbare aanprijzingen), maar tevens op elk reisaanbod -gedaan op verzoek van de consument- door een producent/organisator van reis-, recreatie-, vervoer-, en verblijfsdiensten, dit tot er “een keuze wordt gemaakt uit een dergelijk aanbod”.

III.
Niettegenstaande het feit dat de RR niet van toepassing is op de boekingsmodule, is er geen sprake van misleiding bij de consument door het gebruik van de boekingsmodule. Sterker nog, met de boekingsmodule komt een aanbod tot stand van een totaal tarief, zijnde een prijs inclusief toeslagen en belastingen. Voor de consument is de totaalprijs bekend voordat deze de overeenkomst aangaat. Het lijkt juist in het belang van de consument dat deze volledige transparantie verkrijgt wat betreft de opbouw van de prijs.
Verdere transparantie verkrijgt de consument doordat de consument op het moment dat er voor het eerst voor hem een prijs beschikbaar komt, de volgende tekst te zien krijgt:
Hieronder ziet u de beschikbare vluchten en tarieven op en rond de door u geselecteerde data. De getoonde tarieven zijn de tarieven voor een enkele reis per persoon exclusief belastingen en toeslagen. In de volgende stap ziet u de all-in prijs: het totaalbedrag van uw reis, inclusief belastingen en toeslagen”.

Hoewel de onderhavige beoordeling zich uitsluitend richt op de boekingsmodule, wijst transavia.com u erop dat alle reclame-uitingen op haar website voldoen aan artikel III RR.

Het antwoord in appel

De grieven zijn gemotiveerd weersproken.

De mondelinge behandeling

Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht.

Het oordeel van het College

Ten aanzien van de verschillende grieven overweegt het College het volgende.
Ad I.
Juist is dat de klacht zich richt tegen de op de website www.transavia.com te raadplegen boekingsmodule. Weliswaar is in onderdeel 2 van de beslissing van de Commissie vermeld: “Het betreft de website www.transavia.com, maar nu –zoals eveneens is vermeld in onderdeel 2 van de beslissing- “kopieën van de betreffende website pagina’s” aan de beslissing zijn gehecht, welke pagina’s de boekingsmodule weergeven, is voldoende duidelijk welke uiting door de Commissie is beoordeeld.

Ad II.
Het College deelt het oordeel van de Commissie dat de boekingsmodule moet worden aangemerkt als een reclame-uiting in de zin van artikel II sub 3 RR. Op de desbetreffende pagina’s van de website www.transavia.com worden diverse vluchten van Transavia aangeprezen, waarbij de consument op een door Transavia bepaalde wijze in de gelegenheid wordt gesteld een concrete vlucht te zoeken en te boeken. De onderhavige aanprijzing is openbaar, omdat deze voor iedere gebruiker van internet kenbaar is.

Ad III.
Nu bij de in stap 2 genoemde prijzen van heen- en terugvluchten, zoals vermeld op de desbetreffende, aan de beslissing van de Commissie gehechte kopieën van de website www.transavia.com, geen belastingen en toeslagen zijn inbegrepen, maar deze belastingen en toeslagen pas, na aanklikken, in stap 3 bekend worden gemaakt, acht het College deze prijzen niet voldoende duidelijk als bedoeld in artikel III sub 1 RR. Dat men bij stap 2 wordt geattendeerd op het feit dat de in stap 2 getoonde prijzen exclusief belastingen en toeslagen zijn, en op het feit dat men in de volgende stap de all-in prijs ziet, doet niet aan dit oordeel af.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

Het College bevestigt de beslissing van de Commissie.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken