a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2010/00203

Datum:

18-11-2010

Uitspraak:

CVB Afwijzing Bevestigd (=Afwijzing)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft op de website www.klm.nl in het kader van de ‘werelddealweken’ (7 tot en met 27 januari 2010) aangeboden vliegreizen.

 

De klacht

 

De Commissie vat de klacht als volgt samen.

Klager heeft, vanaf een aantal maanden voorafgaand aan een door hem geplande reis op 19 mei 2010, iedere week op een willekeurig moment, de tarieven van een vlucht met terugvlucht voor twee personen naar Los Angeles geregistreerd. Klager heeft hierbij ontdekt dat, nadat de prijs van de bewuste vlucht wekelijks constant € 1040,- was, de prijs vanaf het moment dat de ‘Werelddeal Weken’ van adverteerder ingingen (op 7 januari 2010 om 7.00 uur) was verhoogd naar € 1116,-. Naar de mening van klager wordt met de ‘Wereld-deal Weken’ de indruk gewekt dat men voordelige tickets verkoopt, terwijl in werkelijkheid de tickets duurder worden.

Gelet op het voorgaande acht klager de uiting misleidend.

In zijn e-mail van 6 februari 2010 stelt klager dat bij het invullen van het online klachtenformulier technisch niet de mogelijkheid werd geboden om een uiting bij te voegen. Klager heeft verwezen naar de door hem bijgevoegde link naar de bewuste website. Klager gaat er vanuit dat de Commissie kennis heeft genomen van de uiting, nu de Commissie weet dat internet een ‘vluchtig medium’ is. Nu de actie op 27 januari is geëindigd, is het niet meer mogelijk om een kopie van de uiting over te leggen.

Het verweer

 

In de eerste plaats stelt adverteerder dat klager, nu hij al voor de Werelddeal Weken had besloten om naar Los Angeles te vliegen, niet door de bewuste actie is verleid of misleid om tickets aan te schaffen.

Voorts stelt adverteerder dat het laagste tarief voor een retour ticket voor een vlucht van Schiphol naar Los Angeles vóór de Werelddeal Weken € 706,- was. Tijdens de Werelddeal Weken was het laagste tarief € 549,-.

Gelet hierop is adverteerder van mening dat de bewuste actie niet misleidend is.

 

De repliek

 

Klager blijft bij zijn standpunt en licht dit nader toe. Hij voegt tevens een schema bij, waarin hij op 4 verschillende data (28 december 2009, 2 januari 2010, 7 januari 2010 en 13 januari 2010) voor 5 verschillende vertrekdata heeft bijgehouden wat het tarief voor een retour was (voor 2 personen inclusief reserveringskosten).

 

Het oordeel van de Commissie

 

Klager stelt dat de prijzen van de bewuste tickets tijdens de ‘Werelddeal Weken’ hoger waren dan in de periode vóórdat deze actie gold. Adverteerder betwist deze stelling en deelt mee wat het laagste tarief is van de bewuste tickets vóór de Werelddeal Weken en wat het laagste tarief is tijdens deze actie.

 

De Commissie is van oordeel dat adverteerder, tegenover klagers gemotiveerde stelling, voorshands onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de tickets naar Los Angeles tijdens de genoemde ‘Werelddeal weken’ niet duurder waren dan vóór deze actieperiode. Zij heeft uitsluitend het laagste tarief genoemd waarvoor deze tickets in beide periodes werden aangeboden, maar bijvoorbeeld geen stukken overgelegd waaruit deze tarieven blijken. Evenmin heeft adverteerder meegedeeld en of aangetoond in welke mate deze tickets voor het door haar genoemde laagste tarief beschikbaar waren.

 

Adverteerder wordt in de gelegenheid gesteld alsnog aan te tonen dat de tarieven voor haar vliegtickets naar Los Angeles tijdens de Werelddeal Weken (naar door klager onweersproken gesteld in de periode van 7 tot en met 27 januari 2010) niet hoger waren dan voor deze periode, waarbij zij tevens wordt verzocht mee te delen en aan te tonen in welke mate de tickets voor de laagst genoemde tarieven beschikbaar waren.

 

De tussenbeslissing van de Commissie van 7 mei 2010

 

De Commissie houdt de behandeling van de klacht aan en stelt adverteerder in de gelegenheid om binnen veertien dagen na dagtekening van deze beslissing aan te tonen dat de prijzen van de tickets naar Los Angeles tijdens de Werelddeal Weken (van 7 januari 2010 tot 27 januari 2010) niet hoger waren dan de prijzen die golden vóór deze periode.

 

 

[vervolgbeslissing]

 

De verdere beoordeling

 

In haar tussenbeslissing van 7 mei 2010 heeft de Commissie adverteerder in de gelegenheid gesteld aan te tonen dat haar prijzen van de tickets naar Los Angeles tijdens haar ‘Werelddeal Weken’ niet verhoogd waren ten opzichte van de periode daarvóór, zoals klager stelde. Adverteerder heeft bij haar brief van 19 maart 2010 onder meer een drietal screenshots van haar website gevoegd waarop de aanbiedingen voor de ‘Werelddeals Noord-Amerika’ staan. Onder meer worden hierop vliegtickets naar Los Angeles aangeboden voor € 549,- (waarbij het normale tarief ad € 704,- doorgehaald is weergegeven) en voor € 699 (normale tarief was € 774). Niet is gesteld of gebleken dat de tickets in onvoldoende mate voor dit  lage tarief beschikbaar waren. De Commissie acht, op basis van de door adverteerder overgelegde producties, het door klager gestelde, te weten dat tijdens de Werelddeal weken de prijzen van de tickets ‘in werkelijkheid’ ‘verhoogd’ zijn, onvoldoende aannemelijk. Gelet op het voorgaande wijst de Commissie de klacht af.

 

De beslissing van de Commissie van 30 juni 2010

 

De Commissie wijst de klacht af.

 

 

 

Het College

 

De grieven

 

Deze kunnen als volgt worden samengevat.

Appellant verwijst in de eerste plaats naar zijn e-mail van 26 juni 2010 aan de Com­missie. In deze e-mail, die de Commissie buiten beschouwing heeft gelaten, stelt appellant dat de door KLM genoemde prijs van € 706,– (excl. Reserveringskosten) geen steun vindt in de door KLM over­gelegde scherm­afdrukken. Voorts stelt appel­lant dat hij het niet geloofwaardig acht dat KLM de door hem genoemde prijzen voor vluchten van Schiphol naar Los Angeles die gol­den op 21 ja­nua­ri 2010, 6 februari 2010 en 17 maart 2010 niet heeft kunnen te­rug­vinden in haar sys­temen. KLM heeft de door ap­pel­lant genoemde prijzen in feite niet weerlegd. KLM ver­wijst voorts ten onrech­te naar de prijzen van niet recht­streekse vluchten onder de be­wering dat het om recht­streek­se vluch­ten gaat. In de uiting worden immers geen rechtstreekse vluchten genoemd. De Commissie heeft appellant de kans ontnomen de stellingen van KLM reeds in eerste aanleg te weer­leggen. De Com­mis­sie was op de hoogte van het feit dat appel­lant tijdens de ver­gadering op 27 mei 2010 met va­kantie was en daardoor niet ter vergadering kon verschijnen. Desal­niet­temin is de vergadering doorgegaan, is de e-mail van 26 juni 2010 buiten be­schou­wing gelaten terwijl de ad­ministratie van de Commissie aan appellant had ge­zegd dat hij toen nog kon reageren, en heeft de Commissie door een administratieve fout een tus­sen­beslis­sing gemaakt waardoor de procedure niet voor de vakantie van appellant is geëin­digd. Appel­lant is aldus de dupe van fouten van de administratie van de Commissie.

Het antwoord in appel

 

De grieven zijn gemotiveerd weersproken.

 

De repliek

Appellant licht zijn standpunt nader toe en verwijst daarbij naar uitingen met betrek­king tot de Werelddeal Weken in september 2010.

De dupliek

KLM handhaaft het door haar gevoerde verweer en stelt dat de verwijzing naar een latere actie niet van invloed kan zijn op de beoordeling in beroep, nu de klacht be­trek­king heeft op een uiting voor de Werelddeal Weken die plaatsvonden van 7 tot en met 27 januari 2010. Volgens KLM dient appellant in feite een nieuwe klacht in.

 

Het oordeel van het College

 

1. De klacht heeft betrekking op een uiting voor de Werelddeal Weken die plaats­vonden van 7 tot en met 27 januari 2010. Voor zover appellant in zijn klacht verwijst naar een banner, heeft de Commissie deze – blijkbaar – niet bij haar beoordeling be­trokken nu daar­van geen print of andere versie beschikbaar is. Ook in beroep is geen versie van deze banner beschikbaar. Het Col­lege zal daarom, in navolging van de Com­mis­sie, de beoordeling toespitsen op de uiting waarin tijdens de ge­noem­de Wereld­deal We­ken met korting vluchten naar diverse wereldsteden werden aangeboden, waar­onder vluchten van Schiphol naar Los Ange­les van € 704, — voor € 549,–. Volgens appellant zijn de prij­zen tij­dens de Werelddeal Weken in wer­kelijk­heid ver­hoogd in plaats van ver­laagd. Op grond hiervan dient te worden beoor­deeld of KLM voldoende aan­nemelijk heeft gemaakt dat tijdens de We­relddeal We­ken die plaats­vonden van 7 tot en met 27 januari 2010 de in de uiting bedoelde kor­ting is verleend op vluchten van Schiphol naar Los Angeles.

 

2. KLM heeft met stukken onderbouwd dat voorafgaand aan de Wereld­deal We­ken het laag­ste tarief voor een vlucht van Schiphol naar Los Angeles € 702,– (ex­clusief € 10,– reserve­rings­kos­ten) bedroeg. Dit bedrag verschilt niet wezenlijk van het bedrag dat volgens de uiting gold vooraf­gaand aan de kor­tings­actie (€ 704,–). Wel ver­schilt dit bedrag van het door appellant in eerste aanleg over­ge­legde over­zicht van prijs­peilingen die hij voor, tij­dens en na de Werelddeal Weken heeft uit­gevoerd. Uit dit overzicht blijkt volgens appellant dat voor­afgaand aan de actie de laagste prijs voor een retourticket van Schiphol naar Los Angeles € 1.040,– be­droeg. Niet dui­delijk is ech­ter geworden of voor dit bedrag inderdaad een derge­lijke ­vlucht kon worden geboekt. Appellant heeft geen stukken overgelegd die zijn stel­lingen op dit punt onder­bouwen, terwijl KLM heeft gesteld dat haar deskun­digen de door appellant genoemde retourprijs van € 1.040,– niet in het systeem van KLM hebben kun­nen terugvinden.

 

3. Het College is op grond van het voorgaande van oordeel dat geen aanleiding be­staat om ten aanzien van de periode voorafgaand aan de We­relddeal Weken uit te gaan van een andere mi­ni­mum­prijs dan het door KLM ge­noem­de bedrag van € 702,– (excl. € 10,– reser­ve­rings­kos­ten). KLM heeft dit bedrag derhalve voldoende aanneme­lijk gemaakt.  Voorts acht het College het vol­doende aan­ne­me­lijk dat tij­dens de We­relddeal We­ken die plaats­vonden van 7 tot en met 27 januari 2010 het laagste tarief voor een vlucht van Schiphol naar Los Angeles € 549,– (ex­cl. € 10,– reserve­rings­kosten) bedroeg. Laatst­ge­noemd be­drag stemt vrijwel overeen met de prijs gedu­rende de Werelddeal Weken waarvan appel­lant uitgaat (€ 1.116,– op ba­sis van een retourvlucht).

 

4. Appellant heeft geen beroep ingesteld tegen de over­we­ging van de Commissie dat niet is gesteld of gebleken dat de tic­kets in onvol­doen­de mate voor dit lage tarief beschikbaar waren. Wel stelt appellant dat KLM ten onrechte beweert dat het recht­streek­se vluchten betreft. Het College laat deze stelling in het midden. Immers, ook indien de in de uiting genoem­de prij­zen niet-rechtstreekse vluchten betreffen, geldt dat sprake is van een prijsver­la­ging in plaats van verhoging. In de uiting wordt bo­vendien niet beweerd of gesug­gereerd dat het om rechtstreekse vluchten zou gaan.

 

5. Op grond van het bovenstaande is niet komen vast te staan dat de prijzen voor de in de uiting genoemde vluchten van Schiphol naar Los An­ge­les tijdens de We­reld­deal Weken zijn verhoogd, zoals appellant stelt. Dit blijkt ook niet uit de verwij­zing door appellant naar uitingen voor de Werelddeal Weken die recent zijn gepu­bliceerd. De inhoudelijke grieven treffen derhalve geen doel. Daarmee is tevens ge­geven dat de administratieve fouten die, naar appellant terecht stelt, zijn gemaakt gedurende de behandeling van de klacht door de Com­missie, niet van invloed zijn op de uitkomst van de procedure. Wel acht het College op grond van deze fouten termen aanwezig het door appellant betaalde beroepsgeld terug te laten storten.

 

6. Derhalve wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

Het College bevestigt de beslissing van de Commissie. Bepaalt dat het door appellant betaalde beroepsgeld aan hem wordt gerestitueerd.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken