a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00217

Datum:

13-10-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Claims

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een hierna bij de beoordeling nader te omschrijven YouTubevideo in het kader van “Aviation biofuel to reduce CO2 emissions | Susrtainable Energy”.

 

Samenvatting van de klacht

Klager stelt dat in de bestreden video de volgende claim over biofuel wordt gedaan: ‘If global aviation would use 6% biofuel in 2020, it’s estimated that it would reduce the CO2-impact of flying with 5%” Klager acht deze claim misleidend, omdat het altijd al duidelijk was dat dit een onmogelijk doel zou zijn. KLM kwam in 2019 nog niet eens tot 0,05% biofuel. Dergelijke misleidende claims komen structureel voor en dragen tezamen bij aan een misleidende voorstelling van zaken ten aanzien van het gebruik van biofuel. De klacht dient een groot maatschappelijk belang.

 

Samenvatting van het verweer van KLM

De klacht is gericht tegen een uiting van uitsluitend Total. De gewraakte mededeling wordt niet gedaan door KLM. Los daarvan is de uiting niet misleidend, nu deze de impact van bio-kerosine op de gehele CO2-uitstoot concreet maakt aan de hand van een voorbeeld. Nergens wordt gesteld dat deze hoeveelheden ook daadwerkelijk zullen worden gehaald. KLM is altijd transparant over hoeveel zij op duurzame bio-kerosine vliegt.

 

Samenvatting van het verweer van Total, zoals dat bij e-mail van 15 juli 2020 is genuanceerd

De uiting waarover wordt geklaagd luidt als volgt: “If commercial aviation were to get 6% of its fuel supply from biofuel by 2020, it’s estimated that it would reduce its overall carbon footprint by 5%” Total heeft gesteld dat de uiting van een andere vennootschap binnen de Total groep is, maar dat ervan kan worden uitgegaan dat zij namens die entiteit verweer voert. Klager heeft geen belang bij de klacht, nu de uiting niet misleidend is. Op het moment dat de video werd geproduceerd, gold dat de daarin verwoorde mededelingen realistisch waren. In de video wordt enkel een voorbeeld gegeven om de impact van biobrandstof op de gehele CO2-uitstoot te concretiseren, te weten dat de “carbon footprint” van de luchtvaart zou kunnen worden beperkt met 5% als deze sector 6% van haar brandstof uit biobrandstof zou halen. Nergens wordt in de video beweerd dat in de luchtvaart een bepaald percentage biobrandstof zal worden gebruikt.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Ten tijde van de beoordeling van de klacht is de bestreden video niet meer online te raadplegen, waardoor de voorzitter geen kennis daarvan heeft kunnen nemen. Wel beschikt de voorzitter over een door klager gemaakte screenprint van de video waarin een deel van de gewraakte mededeling is te lezen. Voor zover zichtbaar wijkt de tekst daarvan echter af van de door klager in de klacht geciteerde tekst. De tekst die op de screenprint is te zien, stemt daarentegen wel overeen met de door Total geciteerde tekst. Op grond hiervan gaat de voorzitter ervan uit dat de door Total geciteerde tekst de mededeling waartegen klager bezwaar maakt op juiste wijze weergeeft. Deze tekst luidt als volgt: “If commercial aviation were to get 6% of its fuel supply from biofuel by 2020, it’s estimated that it would reduce its overall carbon footprint by 5%”

2)  De voorzitter kan wegens het ontbreken van de uiting niet vaststellen of KLM mede verantwoordelijk is hiervoor. Wel kan, blijkens de laatste e-mail van Total, ervan worden uitgegaan dat namens de verantwoordelijke entiteit binnen de Total Groep verweer is gevoerd. Dit verweer treft doel. De klacht is gericht tegen een mededeling die onmiskenbaar een hypothetisch karakter heeft. Er wordt immers een CO2 reductie genoemd die wordt behaald indien zich de situatie zou voordoen dat in 2020 de luchtvaart 6% biofuel zou gebruiken. Duidelijk is dat deze uiting in het verleden is gedaan en betrekking heeft op een toen nog onzekere toekomstige situatie. Het betreft geen ‘harde’ milieuclaim maar een mededeling die uitgaat van een bepaalde premisse om de mogelijke gunstige milieueffecten van biofuel te schetsen indien een bepaald percentage van deze brandstof zou worden gebruikt. De gemiddelde consument zal het niet ontgaan dat de uiting een zuiver hypothetisch karakter heeft. Deze consument zal daarom aan de bestreden mededeling geen specifiek vertrouwen ontlenen over het percentage biofuel dat in 2020 daadwerkelijk zal worden gebruikt. Nu om die reden geen sprake is van een misleidende milieuclaim, kan de klacht niet slagen en beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken