a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00213

Datum:

20-07-2020

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de volgende uitingen van Lidl (waarbij de in de klacht gehanteerde nummering is overgenomen):

1. Een uiting op de Facebookpagina van Lidl.

Boven de afbeelding van een boodschappentas van Lidl vol met producten staat:

“De CONSUMENTENBOND bewijst:

 LIDL IS ÉCHT DE GOEDKÓÓPSTE”.

In een vlak links onder de tas staat “40% goedkoper dan A-merken*”. Onder in de uiting wordt vermeld: “* Huismerken zijn gemiddeld 40% goedkoper dan A-merken.”

In een vlak rechts onder de tas staat: “Tot 26% goedkoper dan huismerken van andere supermarkten.”

Onder in de uiting staat, in een kleiner lettertype: “Bron: Consumentengids, september 2019 – Prijspeiling supermarkten Huismerken.”

 

2.a.  Een uiting in de reclamefolder van Lidl van week 11 van 2020.

In de uiting worden (onder andere) W5 vaatwastabletten, W5 allesreiniger en W5 afwasmiddel aangeboden. Bij elk van deze producten is een rood rond vignet geplaatst met daarin het woord “BEKROOND”, de afbeelding van een kroon en respectievelijk de tekst “Beste Koop Consumen-tenbond 2012, 2017” (vaatwastabletten), “Beste Koop Consumentenbond 2016” (allesreiniger) en “Beste Koop Consumentenbond maart 2018” (afwasmiddel).

 

2.b. De televisiecommercial van Lidl, voor zover daarin bij een flacon Formil White vloeibaar witwasmiddel een rood rond vignet staat met daarin het woord “BEKROOND”, de afbeelding van een kroon en de tekst “Beste Koop”. Links onder in beeld staat, in kleinere letters: “Bron: Consumentenbond juli 2014, Formil white: Beste Koop”.

 

2.c. De (onder 2.b. genoemde) televisiecommercial, voor zover daarin bij de afbeelding van een pak W5 vaatwastabletten een rood rond vignet staat met daarin, rond een kroon, de mededeling “2x BEKROOND*”. Onder in beeld staat, voor zover hier van belang: “Bron: test vaatwastabletten Consumentengids mei 2012 en september 2017, W5 vaatwastabletten: Best Getest en Beste Koop”.

 

2.d. Een uiting in de reclamefolder van Lidl voor week 13 van 2020.

In de uiting staat bij de afbeelding van W5 vaatwastabletten een rood rond vignet met daarin, rond de afbeelding van een kroon, de tekst “MEERMAALS BEKROOND*”. De asterisk verwijst naar de in kleinere letters weergegeven tekst onder in de uiting: “*Bron: Meermaals bekroond houdt in dat het product minimaal 1 keer een bekroning van de Consumentenbond heeft ontvangen in de afgelopen jaren.”

 

De klacht

Het standpunt van de Consumentenbond, zoals weergegeven in de klacht en de repliek, wordt als volgt samengevat.

De Consumentenbond is de grootste en bekendste Nederlandse consumentenbelangen-organisatie, met als een van haar belangrijkste werkzaamheden het uitvoeren van kwaliteits-, prijs- en vergelijkingsonderzoeken. De Consumentenbond verricht onder andere de jaarlijkse Prijspeiling Supermarkten. Ook voert de Consumentenbond tests uit van veel verschillende producten, waarbij predicaten worden toegekend aan producten of diensten die de hoogste resultaten behalen, waaronder ‘Beste Koop’ en ‘Best Getest’. Het predicaat ‘Beste Koop’ wordt toegekend aan producten die volgens de Consumentenbond de beste prijs-kwaliteitverhouding hebben. Het predicaat ‘Best Getest’ geeft weer welke product de beste kwaliteit heeft op dat moment. Fabrikanten of aanbieders van het product kunnen tegen een vergoeding een licentie voor het gebruik van de predicaten afnemen. De maximale licentieduur voor het predicaat ‘Beste Koop’ is drie maanden en voor het predicaat ‘Best Getest’ zes maanden, beide met een eenmalige mogelijkheid tot verlenging. De Consumentenbond hanteert deze maximale licentietermijnen omdat de informatie na verloop van tijd niet meer actueel en representatief is. Met deze termijnen tracht de Consumentenbond de kwaliteit van de onderzoeken en de predicaten te waarborgen en zijn eigen reputatie en geloofwaardigheid als gezaghebbende instantie te beschermen.

De Consumentenbond stelt dat de bestreden uitingen van Lidl door de wijze waarop wordt verwezen naar de Prijspeiling 2019 (uiting 1) en de wijze waarop wordt verwezen naar verouderde testresultaten (uitingen 2 a t/m d) misleidend zijn, en licht dit per uiting als volgt toe.

Uiting 1: Facebook

Ondanks de toezegging van Lidl om deze uiting niet meer te publiceren, is op haar Facebookpagina nog altijd de uiting te vinden met de kop “De Consumentenbond bewijst:

Lidl is écht de goedkóópste” en de verwijzing naar “Consumentengids, september 2019 -Prijspeiling supermarkten Huismerken” als bron. Deze uiting is onjuist en misleidend. De Consumentenbond heeft in de Prijspeiling 2019 niet bewezen dat Lidl de goedkoopste is, maar heeft vastgesteld dat Aldi en Lidl samen en uitsluitend voor huismerken de goedkoopste zijn, en alleen ten opzichte van de 15 onderzochte supermarktketens. Deze beperkingen worden voor de gemiddelde consument onvoldoende duidelijk gemaakt.

 

Uitingen 2.a t/m 2.d

In de uitingen 2.a, 2.b en 2.c wordt verwezen naar oude testresultaten voor het betreffende aangeprezen product met aanduiding van het jaartal van de test van de Consumentenbond. In de reclamefolder voor week 11-2020 (uiting 2.a) worden drie producten van het huismerk W5 aangeboden, waarbij in het bij het betreffende product geplaatste rode ronde vignet staat: “Bekroond” en “Beste Koop Consumentenbond” met vermelding van het betreffende jaartal. Voor W5 Vaatwastabletten is dit “2012, 2017”, voor W5 Allesreiniger “2016” en voor W5 Afwasmiddel “maart 2018”. In de aanprijzing van Formil White in de televisiecommercial (uiting 2.b) is bij de afbeelding van dit product een rood rond vignet opgenomen met de tekst “Bekroond*” en “Beste Koop” en wordt onder in beeld verwezen naar “Consumentenbond juli 2014”. In dezelfde commercial worden ook W5 Vaatwastabletten aangeprezen (uiting 2.c), met in een rood rond vignet de tekst “2x bekroond*” en onder in beeld de bronvermelding “Consumentengids mei 2012 en september 2017, W5 vaatwastabletten Best Getest en Beste Koop”. In uiting 2.d (folder week 13-2020) worden W5 Vaatwastabletten aangeprezen met een rood rond vignet waarin staat “Meermaals bekroond”*. Onderaan wordt vermeld: “*Bron: Meermaals bekroond houdt in dat het product minimaal 1 keer een bekroning van de Consumentenbond heeft ontvangen in de afgelopen jaren.” Uiting 2.d bevat geen verwijzing naar een specifieke test en jaartal.

De Consumentenbond acht het in de eerste plaats in zijn algemeenheid misleidend dat Lidl verwijst naar oude testresultaten, al dan niet gespecificeerd met een jaartal, omdat deze testresultaten niet meer actueel en representatief zijn. De consument zal bij het zien van de uitingen verwachten dat de verwijzing naar de testresultaten wordt gedaan omdat die resultaten nog altijd relevant zijn en dat de bekroning op het moment dat deze wordt aangehaald nog steeds waarde heeft. Dat is bij de testoordelen van de Consumentenbond niet het geval. De testresultaten ‘Beste Koop’ en ‘Best Getest’ zijn momentopnamen en de factoren die tot dit resultaat hebben geleid zijn aan verandering onderhevig. Door het opvallende rode vignet en de kleine bronvermelding zal de gemiddelde consument menen dat de uitingen ‘Beste Koop’ en ‘Best Getest’ ook op dit moment nog relevant en actueel zijn en daardoor zijn keuze voor een bepaald merk mogelijk baseren op verouderde testresultaten. Dit geldt te meer nu deze testresultaten voor de gemiddelde consument meer waarde zullen hebben omdat deze worden gekoppeld aan de Consumentenbond, die als een objectieve en gezaghebbende instantie wordt gezien. Lidl heeft in het verleden voor het gebruik van de predicaten ‘Beste Koop’ en ‘Best Getest’ licenties afgenomen. Deze waren ten tijde van de publicatie van de uitingen niet meer geldig. Lidl heeft weliswaar de vignetten aangepast, maar is de tekst ‘Beste Koop’ en ‘Best Getest’ blijven gebruiken, hoewel zij weet dat de licenties van beperkte duur zijn en de testresultaten na verloop van de licentieduur verouderen. Doordat sprake is van verouderde testresultaten, is de onderhavige zaak anders dan de zaak VisionClinics, waarin dat niet was komen vast te staan (College van Beroep 9 januari 2007, dossier 2007/1433/06.0337). Bovendien betrof die zaak een televisiecommercial voor een ooglaserkliniek. Gezien de risico’s en kosten van een ooglaserbehandeling zal de consument (veel) grondig(er) onderzoek doen naar het aangehaalde onderzoek en zich nader informeren (zoals ook door het CvB overwogen) dan bij alledaagse boodschappen, zoals afwasmiddel. Het relevante publiek, dat waarde hecht aan de oordelen van de Consumentenbond, zal (veel gemakkelijker) aannemen dat de aangehaalde testoordelen nog steeds relevant zijn, terwijl dit niet het geval is, aldus de Consumentenbond.

Voor zover de verwijzing naar oude testresultaten in zijn algemeenheid al niet zou kwalificeren als misleidend, zou volgens de Consumentenbond het oordeel moeten zijn dat de uitingen 2.a en 2.b niettemin misleidend zijn, omdat voor de productcategorieën witwasmiddelen en allesreinigers door de Consumentenbond in december 2019 respectievelijk januari 2020 nieuwe tests zijn verricht, waarin de merkproducten van Lidl niet als ‘Beste Koop’ zijn beoordeeld. De Consumen-tenbond heeft aan Lidl tijdig het voornemen kenbaar gemaakt om W5 allesreiniger en Formil White 28x wassen mee te nemen in de nieuwe tests. Lidl gaf echter aan dat de receptuur van deze producten gepland stond om gewijzigd te worden. De Consumentenbond neemt producten die binnenkort gewijzigd worden, niet mee in zijn tests, omdat de geteste producten dan niet meer beschikbaar zijn. Formil White 40x wassen is in 2019 wel getest en heeft een achttiende plaats behaald. Ondanks het voorgaande pretendeert Lidl in de uitingen 2.a en 2.b dat haar producten door de Consumentenbond als ‘Beste Koop’ zijn gekwalificeerd. De verwijzing door Lidl naar verouderde testresultaten (uit 2014 respectievelijk 2016), terwijl tegelijkertijd andere partijen op basis van de nieuwe tests hun producten als ‘Beste Koop’ presenteren, kan voor de gemiddelde consument verwarring scheppen over welk merk daadwerkelijk kwalificeert als ‘Beste Koop’, aldus de Consumentenbond.

Voor zover de uitingen op grond van het voorgaande niet als misleidend worden beoordeeld, is volgens de Consumentenbond uiting 2.d – met in het vignet de tekst “meermaals bekroond” en onder in de uiting de mededeling “Meermaals bekroond houdt in dat het product minimaal 1 keer een bekroning van de Consumentenbond heeft ontvangen in de afgelopen jaren” – niettemin misleidend. De informatie “meermaals” en “minimaal 1 keer” is tegenstrijdig en daardoor dubbelzinnig voor de gemiddelde consument. Verder ontbreekt er relevante en essentiële informatie over de betekenis van de ‘bekroning’ die is uitgereikt door de Consumentenbond (die vijf verschillende predicaten kent), en wordt de zinsnede “de afgelopen jaren” niet nader geconcretiseerd.

Conclusie

De Consumentenbond verzoekt de Commissie om alle bestreden uitingen als misleidend te kwalificeren in de zin van artikel 7 en artikel 8.2 sub b van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en Lidl een aanbeveling te doen.

 

Het verweer

Het standpunt van Lidl, zoals weergegeven in het verweer en de dupliek, wordt als volgt samengevat. Hierbij wordt de in de klacht aangebrachte nummering gevolgd.

Uiting 1

De Facebook-post was al geplaatst toen de Consumentenbond alsnog zijn akkoord voor de uiting in deze vorm introk. Lidl heeft daarop alle nieuw te plaatsen uitingen aangepast. De Facebook-post staat inmiddels ver verwijderd van de actuele berichten en is pas na meer dan een minuut scrollen in de Facebook-tijdlijn van Lidl te vinden. Lidl zal deze uiting niet opnieuw plaatsen en heeft maatregelen getroffen dat hierop ook wordt toegezien. Lidl verzoekt de Commissie om ten aanzien van deze uiting – in lijn met artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep – een aanbeveling aan Lidl achterwege te laten.

 

Uitingen 2.a t/m 2.d

Lidl stelt dat de gemiddelde consument goed bekend is met de bekroningen ‘Beste Koop’ en ‘Beste uit de test’ van de Consumentenbond, nu de beeldmerken vaak worden gebruikt in reclame-uitingen van allerlei adverteerders. De gemiddelde consument weet ook goed op waarde te schatten dat een test een ad hoc situatie betreft, omdat algemeen bekend is dat prijzen na verloop van tijd variëren en producten in nieuwe variaties op de markt komen of weer verdwijnen. Het is ook om die reden dat de gemiddelde consument door de uitingen van Lidl niet wordt misleid. In de uitingen is niet het door de Consumentenbond geregistreerde beeldmerk voor de predicaten gebruikt, maar een eigen door Lidl ontworpen bekroningslogo, dat een andere vorm, uitstraling, opmaak en combinatie van kleurstelling heeft. In de folder voor W5 producten (uiting 2.a) wordt in het logo vermeld in welk jaar de Consumentenbond de bekroning heeft gegeven en welke soort. In de uitingen waarin niet in het logo zelf een jaartal wordt genoemd, is in de bronvermelding in beeld (commercial, uitingen 2.b en 2.c) of onderaan de folder (uiting 2.d) nadere informatie gegeven over de bekroning. Door de vermelding van het jaartal is duidelijk dat het oude bekroningen betreft en begrijpt de gemiddelde consument dat geen sprake is van een recente beoordeling uit het jaar 2019/2020. Dan zou Lidl immers die actuele testuitslag hebben vermeld. Het oude jaartal vormt de ‘disclaimer’, waardoor de consument niet kan worden misleid ten aanzien van andere testwinnaars, aldus Lidl.

De uitspraak van het College van Beroep van 9 januari 2007 in de zaak VisionClinics leidt volgens Lidl tot twee conclusies die in de onderhavige zaak van belang zijn, te weten:

i. het is niet misleidend om te verwijzen naar een test van meerdere jaren geleden als dat voor het betreffende product de meest recente test betreft;

ii. het is niet noodzakelijk om in een commercial/reclame-uiting het jaartal van de test uit het verleden te noemen.

In lijn met de VisionClinics-uitspraak zijn de uitingen 2.a t/m 2.d niet misleidend, aldus Lidl, omdat voor alle in deze uitingen aangeprezen producten geldt dat de aangehaalde test de laatste test betreft en er geen aanwijzingen zijn dat de Consumentenbond de in deze zaak genoemde verschillende productcategorieën en producten alsnog binnenkort gaat testen. Vaatwastabletten zijn sinds 2017 niet meer door de Consumentenbond getest en voor afwasmiddelen is in maart 2018 de meest recente test geweest. De laatste keer dat het product W5 allesreiniger (citroen) is getest door de Consumentenbond was in 2016. Het product ‘Formil White, supergeconcentreerd 28x wassen’ is in 2014 het laatst door de Consumentenbond getest. Als de Consumentenbond een product niet heeft meegenomen in een nieuwe test, zoals het geval is bij ‘Formil White supergeconcentreerd 28x wassen’ en ‘W5 allesreiniger citroen’, dan is het genoemde bekroningsjaartal direct de disclaimer. De gemiddelde consument begrijpt dat kennelijk in 2020 geen bekroning is gegeven.

In uiting 2.d (folder) worden W5 vaatwastabletten aangeprezen met in het logo de tekst “Meermaals bekroond*” en in de toelichting de mededeling: “Bron: Meermaals bekroond houdt in dat het product minimaal 1 keer een bekroning van de Consumentenbond heeft ontvangen in de afgelopen jaren”. Lidl geeft toe dat de tekst in de bronvermelding wellicht wat helderder had kunnen worden geformuleerd. Anderzijds is het juist dat W5 vaatwasmiddel meermaals (dus meer dan 1 keer) is bekroond, namelijk in 2012 en in 2017. In de VisionClinic- uitspraak is overwogen dat het niet misleidend is om geen jaartal toe noemen als het de meest recente test betreft, wat met de test van 2017 voor vaatwastabletten het geval is. Overigens heeft Lidl besloten om deze uiting met deze bronvermelding niet meer aldus te publiceren.

Lidl concludeert dat wat betreft de uitingen 2a t/m 2d de klacht afgewezen moet worden.

 

De mondelinge behandeling

Partijen hebben, mede aan de hand van vóór de zitting toegezonden pleitnota’s, hun standpunten nader toegelicht en hebben vragen van de Commissie beantwoord. Op hetgeen ter zitting aan de orde is gekomen wordt ingegaan in het hierna volgende oordeel.

 

Het oordeel van de Commissie

Ad uiting 1.

1.

De klacht is in de eerste plaats gericht tegen de uiting op de Facebook-pagina van Lidl met de kop “De Consumentenbond bewijst: Lidl is écht de goedkóópste”, met onder in de uiting in kleine letters een verwijzing naar “Prijspeiling supermarkten Huismerken” in de Consumentengids van september 2019. Als erkend is komen vast te staan dat de Consumentenbond in deze Prijspeiling heeft vastgesteld dat Lidl en Aldi sámen, en alleen voor wat betreft de huismerken, van de onderzochte supermarktketens de goedkoopste waren. De Commissie acht daarom de mededeling “De Consumentenbond bewijst: Lidl is écht de goedkóópste” te absoluut. Omdat de gemiddelde consument door de onjuiste informatie in de uiting ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie – boodschappen doen bij Lidl – te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 NRC en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

2.

Lidl heeft het misleidende karakter van uiting 1 niet betwist. Wel heeft zij de Commissie verzocht op dit punt een aanbeveling achterwege te laten, nu de bestreden Facebookpost in de tijdlijn ver verwijderd staat van de actuele berichten en de uiting in deze vorm niet meer zal worden gebruikt. De Commissie ziet hierin onvoldoende aanleiding om Lidl geen aanbeveling te doen. Vast staat dat Lidl de bestreden Facebook-post niet heeft verwijderd, hoewel zij (ter zitting) niet heeft weersproken dat een dergelijke verwijdering gemakkelijk uit te voeren is. Nu Lidl er niet alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat de consument met de misleidende uiting kan worden geconfronteerd, zal de Commissie haar oordeel dat uiting 1 in strijd is met artikel 7 NRC vergezeld laten gaan door de aanbeveling aan Lidl om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Ad uitingen 2.a t/m 2.d

3.

Het bezwaar van de Consumentenbond tegen de met 2.a t/m 2.d aangeduide uitingen betreft de verwijzing door Lidl naar resultaten die haar aangeprezen producten in het verleden in tests van de Consumentenbond hebben behaald. Niet is in geschil dat de ‘bekroningen’ door de Consumenten-bond die in de bestreden uitingen zijn genoemd daadwerkelijk aan de betreffende producten van Lidl zijn toegekend: het product W5 vaatwastabletten heeft zowel in 2012 als in 2017 de predicaten ‘Beste Koop’ en ‘Beste uit de test’ ontvangen, W5 afwasmiddel heeft in de test van 2018 het predicaat ‘Beste Koop’ gekregen, W5 allesreiniger citroen is in 2016 als ‘Beste Koop’ uit de test gekomen en Formil White wasmiddel (28x) heeft in de test van witwasmiddelen van 2014 het predicaat ‘Beste Koop’ ontvangen. Kort samengevat komt de klacht tegen het gebruik van deze testresultaten in de reclame-uitingen erop neer dat Lidl volgens de Consumentenbond ten onrechte historische gegevens presenteert alsof deze relevant zijn voor het heden, waardoor de uitingen misleidend zijn.

4.

Naar het oordeel van de Commissie moet het Lidl in beginsel toegestaan zijn om ook na afloop van de licentietermijn voor de verkregen predicaten ‘Beste Koop’ en ‘Best Getest’ in reclame-uitingen te verwijzen naar deze in een test van de Consumentenbond behaalde resultaten. Daarbij moet wel in de uiting duidelijk worden gemaakt om welk soort test(resultaat) het gaat en wanneer de test heeft plaatsgevonden, om de gemiddelde consument in staat te stellen de genoemde bekroningen op waarde te schatten. Daarnaast geldt dat de verwijzing naar het oordeel van de Commissie slechts toelaatbaar is indien voor de categorie waartoe het aangeprezen product behoort geen recentere testgegevens beschikbaar zijn. Is voor de betreffende productcategorie wel een nieuwe test door de Consumentenbond uitgevoerd, maar heeft het aangeprezen product van Lidl daarin – om wat voor reden dan ook – niet gewonnen, dan is het eerdere testresultaat in zoverre achterhaald dat niet langer kan worden gezegd dat het Lidl-product nog de ‘Beste Koop’ of ‘Best Getest’ is. In die situatie moet het blijven gebruiken van de testresultaten verwarrend worden geacht voor de gemiddelde consument, die immers zal menen dat de producten nog steeds de ‘Beste Koop’ of ‘Best Getest’ zijn.

5.

Met inachtneming van de hiervoor geformuleerde uitgangspunten oordeelt de Commissie ten aanzien van de afzonderlijke uitingen als volgt.

6.

In uiting 2.a worden vaatwastabletten, allesreiniger en afwasmiddel van het huismerk W5 aangeprezen met bij elk product de vermelding van de soort en het jaar van de predicaten die in tests van de Consumentenbond zijn behaald. Vast is komen te staan dat de voor vaatwastabletten genoemde test uit 2017 en de voor afwasmiddelen genoemde test uit 2018 de meest recente tests voor deze productcategorieën betreffen. Naar het oordeel van de Commissie is de uiting met betrekking tot deze twee producten voldoende duidelijk en wordt de gemiddelde consument hierdoor niet misleid.

Dat oordeel geldt niet voor de aanprijzing van het product W5 allesreiniger (citroen). Dit product is weliswaar in de test van 2016 bekroond tot ‘Beste Koop’, maar in de test van allesreinigers van 2020 is dit predicaat aan een product van een ander merk toegekend. Het verweer van Lidl dat W5 allesreiniger wegens productaanpassingen niet aan de test in 2020 heeft meegedaan en het testresultaat uit 2016 voor dit product dus de meest recente test is geweest, kan niet slagen. De tests van de Consumentenbond hebben betrekking op productcategorieën (i.c. allesreinigers) en niet op specifieke merkproducten (W5 allesreiniger citroen). Nu het in 2016 aan W5 allesreiniger toegekende predicaat ’Beste Koop’ inmiddels is achterhaald door de resultaten van een in 2020 uitgevoerde test, leidt het blijven gebruiken van dit predicaat bij de gemiddelde consument tot de onjuiste suggestie dat dit nog steeds de actuele status van het product volgens de test van de Consumentenbond weergeeft. Nu dit niet het geval is, bevat uiting 2.a voor wat betreft de aanprijzing van W5 allesreiniger onjuiste informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 NRC.

Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is dit deel van uiting 2.a misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

7.

Hetzelfde oordeel als hiervoor is weergegeven ten aanzien van W5 allesreiniger geldt voor de aanprijzing van Formil White wasmiddel in de televisiecommercial. Vast staat dat het product Formil White 28x wassen in 2014 is bekroond als ‘Beste Koop’, maar dat dit product wegens aangekondigde productaanpassingen niet heeft meegedaan aan (en dus niet heeft gewonnen in) de test van witwasmiddelen die in december 2019 heeft plaatsgevonden. De vermelding van het testresultaat uit 2014 zonder dat duidelijk is dat in 2019 een nieuwe test heeft plaatsgevonden waaruit Formil White 28x niet als winnaar naar voren is gekomen, acht de Commissie misleidend als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 NRC. Uiting 2.b is daarom oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

8.

Uiting 2.c betreft de aanprijzing van W5 vaatwastabletten in de televisiecommercial, met in een vignet de vermelding “2x bekroond*” en onder in beeld de verwijzing naar de test vaatwastabletten van 2012 en 2017 en de daarin behaalde predicaten ‘Beste Koop’ en ‘Best Getest’. Nu soort en jaartal van de tests worden genoemd en de test uit 2017 de meest recente test voor de productcategorie vaatwastabletten is, acht de Commissie deze uiting niet misleidend.

9.

In uiting 2.d (folder) prijst Lidl haar W5 vaatwastabletten aan met in een vignet de mededeling “meermaals bekroond” en onder in de uiting de toelichting dat “meermaals bekroond” betekent dat het product “minimaal 1 keer een bekroning van de Consumentenbond heeft ontvangen in de afgelopen jaren”. Deze wijze van aanprijzing voldoet naar het oordeel van de Commissie niet aan de onder punt 4 geformuleerde vereisten. Nog daargelaten dat de toelichting van het begrip ‘meermaals’ dubbelzinnig is, nu dit niet dezelfde betekenis heeft als ‘minimaal 1 keer’, wordt in de uiting niet vermeld welke soort bekroningen van de Consumentenbond zijn ontvangen en wanneer. Door dit alles is voor de gemiddelde consument onduidelijk welke waarde aan de mededeling “meermaals bekroond” kan worden toegekend. De Commissie acht daarom uiting 2.d voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De Commissie heeft kennis genomen van de mededeling van Lidl dat zij deze uiting in deze vorm niet meer zal publiceren.

10.

Op grond van het vorenstaande beslist de Commissie als volgt.

 

De beslissing

De Commissie acht uiting 1, uiting 2.a voor wat betreft de aanprijzing van W5 allesreiniger, uiting 2.b en uiting 2.d in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken