a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2014/00097

Datum:

23-04-2014

Uitspraak:

Aanbeveling met ALERT

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misl. Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft:

1.

De volgende onderdelen van de website www.nuvoryn.nl:

a.

De subpagina “how it works” voor zover het betreft de mededelingen:

“Nuvoryn bevat specifieke ingrediënten die op specifieke vlakken helpen met afslanken”

en

“Nuvoryn werkt als een vetverbrander, en een stofwisseling- en energiebooster”.

b.

De subpagina “ingredients” voor zover het betreft de mededeling:

“Klinisch geteste ingre¬diën¬ten, klinisch bewezen resultaten”.

c.

De subpagina “faq” voor zover het betreft de mededeling:

“Nuvoryn is een revolutionair afslankpro¬duct dat uit 9 en natuurlijke ingrediënten bestaat

waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze afslanken bevorderen” en

d.

De subpagina “drweis” voor zover het betreft de mededelingen:

“Erkend door artsen” en “Nuvoryn wordt door doktoren aanbevolen”, waarbij “dr. M. Weis” aan het woord komt.

2.

Een promotiefilmpje op voornoemde website en op youtube.com waarin soortgelijke mededelingen worden gedaan als hierboven genoemd.

De klacht

Klager diende eerder een klacht in tegen reclame-uitingen van adverteerder voor Nuvoryn. Deze werd door de voorzitter van de Reclame Code Commissie gegrond verklaard (dossier 2012/00834). Tot op heden zijn de uitingen niet aangepast, op de testimonials na. Deze zijn verwijderd.

Klager stelt, kort samengevat, dat de uitingen door de hierboven genoemde mededelingen on-juiste informatie bevatten en misleidend zijn. Klager betwist dat de ingrediënten van Nu¬voryn hel-pen met afslanken of anderszins de werking hebben die daaraan in de uitingen wordt toe¬ge-schreven. Van klinisch bewezen resultaten is volgens klager geen sprake, nu van de elf referenties slechts drie als een verwijzing naar wetenschappelijk onderzoek kun¬nen wor¬den beschouwd, en ook deze onderzoeken onvoldoende bewijs voor de geclaimde werking bie¬den.

Op de subpagina “drweis” stelt Dr. Mark Weis:

“Er zijn meerdere redenen waarom ik Nuvoryn met een gerust hart adviseer: (1) Nuvoryn werd pas op de markt gebracht nadat er een substantiële hoeveelheid onderzoek was gedaan naar de veiligheid en werking van het product”. Voor zover klager weet, is het product zelf niet onderzocht. Over interacties van de afzonderlijke ingrediënten is niets bekend, noch over de effecten van de combinatie ervan. In de NHG-standaard “Obesitas M95” voor huisartsen staat niets over het adviseren van een voedingssupplement voor de behandeling van obesitas, laat staan iets over Nuvoryn.

Klager verzoekt de Commissie haar beslissing als Alert te laten verspreiden.

Informatie KOAG/KAG

De onderhavige reclame valt onder de competentie van de KAG en is niet ter preventieve toetsing aan de KAG voorgelegd. Indien dit wel was gebeurd, zou de reclame niet van een toelatingsstempel zijn voorzien, aangezien er gebruik wordt gemaakt van medische claims, hetgeen in strijd is met artikel 10 CAG met als wettelijke basis de artikelen 19 en 20 Warenwet. Voorts is er sprake van strijd met de artikelen 23 en 25 CAG. Ten slotte zou de KAG bij de beoordeling van de tekst hebben gevraagd naar een onderbouwing op grond van de Database van ingediend claims behorende bij Verordening 1924/2006.

De KAG wijst onder meer op het voorbeeld van het artikel onder de kop “Erkend door artsen” en stelt: “Hierin staan veel medische claims en het stuk is bovendien een rechtstreekse aanbeveling voor het product”.

Het verweer

Door adverteerder is meegedeeld dat zij de klant lang geleden heeft “refunded” (terugbetaald).

Het oordeel van de Commissie

Met betrekking tot de bestreden mededelingen over de werking van het product

1.

Klager heeft gemotiveerd toegelicht dat de op de website genoemde referen¬ties onvol¬doen¬de onderbouwing bieden voor de “bewezen” werkzaamheid van de natuur¬lijke ingre¬diën¬ten in Nuvoryn, dat als een afslankmiddel wordt aangeprezen. Volgens kla¬ger kunnen van de elf referenties die in de uiting worden genoemd slechts drie als ver¬¬wij¬zing naar we¬tenschappelijk onderzoek wor¬den beschouwd. Klager heeft gemotiveerd ge¬steld dat ook die onderzoeken onvoldoende bewijs voor de geclaimde werking bie¬den. Op grond van hetgeen kla¬ger aldus onweersproken heeft aangevoerd, kan niet worden aangenomen dat de aan¬gepre¬zen werking van die ingrediënten “wetenschappelijk bewezen” is, zoals in de uiting staat. Ook anderszins is die werking niet aannemelijk geworden. Niet gebleken is dat één of meer van de ingre¬diën¬ten waarop de claim met betrek¬king tot de werkzaamheid is geba¬seerd, voorko¬men op de lijst met goed¬gekeurde claims als bedoeld in Veror¬de¬ning (EU) Nr. 432/2012 van de Euro¬pe¬se Commissie van 16 mei 2012. Nu de werking van de bewuste ingre¬diënten van Nuvoryn niet aannemelijk is, kan niet worden aangenomen dat het gebruik van Nuvoryn leidt tot de in de uitingen aan die ingrediënten toegeschreven af¬slan¬ken¬de werking. Even¬min is aannemelijk ge-wor¬den dat Nuvoryn door zijn specifieke in¬grediënten werkt als een “vetverbrander, en een stofwisseling- en energiebooster”.

2.

Op grond van het voorgaande bevat de uiting onjuiste informatie met betrekking tot de van het gebruik van Nuvoryn te verwachten resultaten, een van de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld onder b van ar¬tikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddel¬de consument hierdoor ertoe ge¬bracht kan worden een besluit over een trans¬actie te nemen, dat hij anders niet had geno¬men. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Met betrekking tot de mededelingen “Erkend door artsen” en “Nuvoryn wordt door doktoren aanbevolen”.

3.

De Commissie is van oordeel dat de gemiddelde consument op grond van de hier bedoelde mededelingen zal aannemen dat Nuvoryn door artsen als afslank¬mid¬del is erkend en wordt aanbevolen. Klager heeft evenwel onweersproken gesteld dat in de NHG-standaard “Obesitas M95” voor huisartsen niets staat over het adviseren van een voedingssupplement voor de behandeling van obesitas, noch over Nuvoryn in het bijzonder. Ook verder is niet gebleken dat Nuvo¬ryn door artsen is erkend en wordt aanbevolen. Dat de in de uitingen genoemde dr. Mark Weis zijn patiënten “Nuvoryn” zou “adviseren”, rechtvaardigt niet de mededelingen “Erkend door artsen” en “Nuvoryn wordt door doktoren aanbevolen”.

Gelet op het bovenstaande gaat de reclame gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in ar¬tikel 8.2 aanhef NRC. Nu de gemiddel¬de consument er bovendien toe kan worden ge¬bracht een besluit over een trans¬actie te nemen dat hij anders niet had geno¬men, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Dat adverteerder de kosten van het betrokken product aan klager heeft vergoed doet aan het voorgaande niet af.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie acht de bestreden reclame-uitingen in strijd met artikel 7 NRC.

Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame. Aangezien de voorzitter van de Commissie adverteerder op 30 oktober 2012 reeds heeft aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, zal de Commissie deze beslissing als Alert laten verspreiden.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken