a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Schoonheid, cosmetica en persoonlijke verzorging

Dossiernr:

2012/00834

Datum:

30-10-2012

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Schoonheid, cosmetica en persoonlijke verzorging

Motivatie:

Misl. Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft:

1)   de volgende onderdelen van de website nuvoryn.nl:

–     de subpagina “how it works” voor zover het betreft de mededelingen “Nuvoryn bevat specifieke ingrediënten die op specifieke vlakken helpen met afslanken” en “Nuvoryn werkt als een vetverbrander, en een stofwisseling- en energiebooster”,

–     de subpagina “ingredients” voor zover het betreft de mededeling “Klinisch geteste ingre­diën­ten, bewezen resultaten”,

–     de subpagina”FAQ” voor zover het betreft de mededeling “Nuvoryn is een revolutionair afslankpro­duct dat uit 9 en natuurlijke ingrediënten bestaat waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze afslanken bevorderen”,

–     de subpagina “testimonials” voor zover het gaat om mededelingen over gewichtsverlies,

–     de subpagina “drweis” voor zover het betreft de mededeling dat Nuvoryn erkend is door artsen en door doktoren (zoals dr. M. Weis) “aanbevolen” wordt.

2)   een promotiefilmpje op de hiervoor genoemde website en op youtube.com waarin soortgelijke mededelingen worden gedaan als hiervoor genoemd.

 

De klacht

 

Klager stelt, kort samengevat, dat de uitingen door de hierboven genoemde mededelingen on­juiste informatie bevatten en misleidend zijn. Klager betwist dat de ingrediënten van Nu­voryn hel­pen met afslanken of anderszins de werking hebben die daaraan in de uitingen wordt toe­ge­schreven. Van een klinisch bewezen werking is volgens klager geen sprake, nu van de elf referenties slechts drie als een verwijzing naar wetenschappelijk onderzoek kun­nen wor­den beschouwd, en ook deze onderzoeken onvoldoende bewijs voor de geclaimde werking bie­den. De testimonials zijn misleidend. Tevens is sprake van “misbruik aan auto­riteit” door te zeggen dat Nuvoryn erkend is door artsen en door hen aanbevolen wordt.

 

De reactie van adverteerder

 

Adverteerder deelt, zakelijk weergegeven, mee dat de website is aangepast.

 

Het oordeel van de voorzitter

Ten aanzien van de instantie die over de klacht dient te oordelen

 

1)  Aangezien adverteerder in het buitenland is gevestigd, is sprake van grensover­schrij­den­de recla­me. De voorzitter acht term­en aanwezig om de klacht zelf te behande­len, nu :

  • de uiting in de Nederlandse taal is,
  • het aangeprezen product bedoeld lijkt voor de Nederlandse markt, mede omdat tes­­timo­nials worden gebruikt van personen met blijkbaar Nederlandse namen, zoals ‘Marieke”, “Matthijs” en “Annemarie”,
  • er kennelijk een Nederlands aanspreekpunt is voor vragen en klachten over het product,
  • men in het Nederlands een bestelling kan plaatsen,
  • er een NL-domein wordt gebruikt,
  • sprake is van zoekmachineoptimalisatie in Nederland, hetgeen onder meer blijkt uit Nederlands­talige Google top-ads bij het zoeken naar “Nuvoryn”.

 

Met betrekking tot de bestreden mededelingen over de werking van het product

 

2)  Klager heeft gemotiveerd toegelicht dat de op de website genoemde referen­ties onvol­doen­de onderbouwing bieden voor de “bewezen” werkzaamheid van de natuur­lijke ingre­diën­ten in Nuvoryn, dat als een afslankmiddel wordt aangeprezen. Volgens kla­ger kunnen van de elf referenties die in de uiting worden genoemd slechts drie als ver­­wij­zing naar we­tenschappelijk onderzoek wor­den beschouwd. Klager heeft gemotiveerd ge­steld dat ook die onderzoeken onvoldoende bewijs voor de geclaimde werking bie­den. Op grond van hetgeen kla­ger aldus onweersproken heeft aangevoerd, kan niet worden aangenomen dat de aan­gepre­zen werking van die ingrediënten “wetenschappelijk bewezen” is, zoals in de uiting staat. Ook anderszins is die werking niet aannemelijk geworden. Niet gebleken is dat een of meer van de ingre­diën­ten waarop de claim met betrek­king tot de werkzaamheid is geba­seerd, voorko­men op de lijst met goed­gekeurde claims als bedoeld in Veror­de­ning (EU) Nr. 432/2012 van de Euro­pe­se Commissie van 16 mei 2012. Nu de werking van de beweerdelijk werkzame ingre­diënten van Nuvoryn niet aannemelijk is, kan niet worden aangenomen dat het gebruik van Nuvoryn leidt tot de in de uitingen aan die ingrediënten toegeschreven af­slan­ken­de werking. Even­min is aannemelijk ge­wor­den dat Nuvoryn door zijn specifieke in­grediënten werkt als een “vetverbrander, en een stofwisseling- en energiebooster”.

 

3)  Op grond van het voorgaande bevat de uiting onjuiste informatie met betrekking tot de van het gebruik van Nuvoryn te verwachten resultaten, een van de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld onder b van ar­tikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddel­de consument hierdoor ertoe ge­bracht kan worden een besluit over een trans­actie te nemen, dat hij anders niet had geno­men. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Met betrekking tot de bestreden testimonials

4)  Op de website staan diverse testimonials van personen die beweren dat zij Nuvoryn heb­ben gebruikt en daardoor een groot gewichtsverlies hebben ervaren. Klager heeft onweer­spro­ken gesteld dat deze testimonials niet overeenkomen met on­der­zoekresultaten. De voorzitter is om die reden van oordeel dat niet kan worden aangeno­men dat de testimonials op waarheid berusten. In zoverre is de uiting in strijd met artikel 9 NRC.

 

Met betrekking tot de mededeling dat Nuvoryn is erkend en wordt aanbevolen door artsen

 

5)  De voorzitter is van oordeel dat de gemiddelde consument op grond van de hier bedoelde mededelingen zal aannemen dat Nuvoryn ook in Nederland door artsen als afslank­mid­del is erkend en wordt aanbevolen. Klager heeft evenwel onweersproken gesteld dat Nuvoryn in de NHG-standaard “Obesitas M95” voor huisartsen niet wordt genoemd als voedingssupple­ment voor de behandeling van obesitas. Ook verder is niet gebleken dat in Nederland Nuvo­ryn door artsen is erkend en wordt aanbevolen. De in de uiting genoemde “Dr. Mark Weis” is, naar de voorzitter veron­derstelt, buiten Nederland werkzaam. Nu in de uitingen ten on­rechte de indruk wordt gewekt dat ook Ne­derlandse artsen Nuvoryn erkennen en aanbevelen, is in zover­re sprake van handelen in strijd met nummer 4 van de bij artikel 8.5 NRC behorende bijlage 1. Daarbij merkt de voorzitter op dat de verwijzing naar erkenning of aanbeveling door de be­roepsgroep van artsen als zodanig op één lijn kan worden gesteld met een beweer­de­lijke erkenning of aanbeveling van een instantie als bedoeld in nummer 4.

 

6)  Voorts merkt de voorzitter met betrekking tot de specifiek aan Dr. Mark Weis toege­schre­ven me­de­delingen op dat adverteerder in strijd met het verbod in artikel 12 aanhef en onder c van EG-ver­ordening nr. 1924/ 2006 handelt door in de uiting te verwijzen naar een aan­be­veling van een indivi­due­le arts. De voorzitter begrijpt de stelling van klager dat sprake is van “misbruik van autoriteit” als een impliciete verwijzing naar deze bepaling. Ook in zoverre treft de klacht doel. Door in strijd met genoemd verbod te handelen, voldoet de uiting niet aan het bepaalde in artikel 2 NRC dat reclame in overeenstemming dient te zijn met de wet.

 

De beslissing van de voorzitter

 

Op grond van hetgeen onder 2), 3) en 5) is vermeld, acht de voorzitter de gewraakte reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Op grond van hetgeen onder 4) is vermeld, acht de voorzitter de gewraakte reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 9 NRC.

Op grond van hetgeen onder 6) is vermeld, acht de voorzitter de gewraakte reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC.

De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken