a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2023/00298 - CVB

Datum:

29-11-2023

Uitspraak:

CVB Aanbeveling Vernietigd (=Afwijzing)

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Het College van Beroep [29 november 2023]

1.  De procedure

[…]
 

2.  De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website van BetCity.nl waarop wordt gesproken over een bonus die men kan claimen bij het doen van een storting in verband met de ‘wedstrijd van de week’. De uiting zal in het oordeel nader worden omschreven (zie randnummers 7.1 en 7.2).

 

3.  Het geschil bij de Commissie

3.1. De inleidende klacht luidt dat BetCity in het kader van de promotieactie wel de storting van € 20,- van geïntimeerde heeft geaccepteerd, maar vervolgens zelf heeft beslist dat hij niet voor de bonus in aanmerking komt. Volgens geïntimeerde gaat het om ‘sluikreclame’.

3.2. De Commissie heeft de uiting getoetst aan artikel 5.6 van de Reclamecode Online Kansspelen 2023 (hierna: ROK 2023). Volgens dit artikel moeten de essentiële bonusvoorwaarden toegankelijk, begrijpelijk en beknopt worden gepresenteerd in de uiting waarin de bonus is opgenomen. Uit de bestreden uiting blijkt niet dat er bonusvoorwaarden gelden om voor de bonusaanbieding in aanmerking te komen. Om die reden acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 5.6 ROK 2023.

 

4.  De grieven

De Commissie heeft ten onrechte geoordeeld dat uit de bestreden uiting niet blijkt dat er bonusvoorwaarden gelden. Blijkbaar heeft de Commissie dit oordeel gebaseerd op de door geïntimeerde bij de klacht overgelegde uiting (een screenshot) waarop maar een deel van deze uiting is te zien. De uiting is precies zo geknipt dat de uitgebreide instructies en bonusvoorwaarden zijn weggevallen. BetCity legt een video over die volgens haar aantoont dat de bonusvoorwaarden in de uiting duidelijk zichtbaar en toegankelijk zijn, en wel door eenvoudigweg in de uiting naar beneden te scrollen. De bonusvoorwaarden zijn niet “verstopt” in de algemene voorwaarden van BetCity en staan evenmin “ergens onder aan in een lange internetpagina”, zoals bedoeld in de toelichting bij artikel 5.6 ROK 2023. Consumenten moeten een bonus uitdrukkelijk accepteren. In dat kader moeten zij de bonusvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. Geïntimeerde was al voorafgaand aan het storten van geld uitgesloten van alle promoties van BetCity en kon daardoor de handeling tot het uitdrukkelijk aanvaarden van de bonusvoorwaarden niet uitvoeren.

 

5.  Het antwoord in appel

De grieven zijn gemotiveerd weersproken. Het verweer strekt tot bevestiging van de beslissing van de Commissie. In aanvulling daarop heeft geïntimeerde gesteld dat hij de bonus heeft geaccepteerd, daarna de storting heeft uitgevoerd maar dat hij desondanks zonder opgaaf van redenen geen bonus heeft ontvangen. De klantenservice weigerde een reden hiervoor te noemen en nog steeds weigert BetCity hem de reden van uitsluiting te noemen.

 

6.  De mondelinge behandeling

Het standpunt van BetCity is toegelicht mede aan de hand van een pleitnota die als hier ingelast wordt beschouwd. Op hetgeen verder ter zitting is verklaard zal hierna, voor zoveel nodig, worden ingegaan.

 

7.  Het oordeel van het College

7.1. De klacht is gericht tegen een uiting waarin door een online kansspelaanbieder (BetCity) een bonus wordt aangeboden indien men een storting doet. Op de uiting is, zoals ook de Commissie heeft geoordeeld, de ROK 2023 van toepassing. Bij de toetsing aan deze code dient van de volledige reclame-uiting te worden uitgegaan. In dat verband is gebleken dat de Commissie slechts over een deel van de uiting kon beschikken. Dit was het gevolg van het feit dat geïntimeerde bij de inleidende klacht slechts het gedeelte van de uiting had overgelegd waarin het volgende is te lezen:
“Man City – Chelsea
Wedstrijd van de week!
<Claim Bonus>
1. Claim de bonus
    Bij het storten
2. Doe een storting
    Van minstens €20
3. Krijg een €5 Free Bet
    Voor de Wedstrijd v/d Week.”

7.2. In beroep heeft BetCity een video overgelegd waarop is te zien welke informatie de consument in de bewuste uiting, die is afgestemd om te worden getoond op het scherm van een telefoon, al scrollend ziet in verband met de aanbieding. Daaruit blijkt dat direct onder de hiervoor genoemde tekst twee knoppen staan, te weten “promotie” en “voorwaarden”. Indien men op de knop “Voorwaarden” klikt, ziet men de “Promotievoorwaarden” en tevens (een link naar) de “Bonusvoorwaarden” en de “Algemene voorwaarden” van BetCity. In de bonusvoorwaarden staat onder meer: “4.7 BetCity behoudt zich het recht voor om spelers uit te sluiten van bonussen zonder opgaaf van reden. BetCity is onder geen beding verplicht om een reden te communiceren.”

7.3. Uit het voorgaande blijkt dat het voor de gemiddelde consument die gokt, en dus ook voor geïntimeerde, duidelijk is dat er verschillende voorwaarden gelden in verband met de bonus. Ook blijkt daaruit dat geïntimeerde in het kader van de bewuste aanbieding was geïnformeerd over artikel 4.7 van de bonusvoorwaarden. Daarbij gaat het College op grond van de door BetCity ter zitting gegeven toelichting ervan uit dat geïntimeerde, anders dan hij stelt, de bonus niet kon selecteren en accepteren toen hij besloot om een storting te doen, omdat hij was uitgesloten van alle promoties van BetCity. Daardoor kon geïntimeerde de bonus niet ‘claimen’.

7.4. Het College begrijpt overigens dat het werkelijke bezwaar van geïntimeerde in verband met de uiting is gelegen in het feit dat hij van de actie is uitgesloten en, nog meer, in de omstandigheid dat BetCity weigert om hem over de reden van uitsluiting te informeren. Een oordeel hierover valt echter buiten het beoordelingskader van het College. Uit genoemde voorwaarde blijkt dat BetCity contractueel niet verplicht is om een reden te noemen. Ook ter zitting heeft BetCity deze reden niet genoemd. Gelet op het feit dat geïntimeerde blijkbaar in een bijzondere positie verkeert die aan het claimen van de bonus in de weg staat en hij over deze mogelijkheid via de bonusvoorwaarden tijdig was geïnformeerd, is het College van oordeel dat de uiting voldoet aan de wijze waarop de consument krachtens de ROK 2023 over de bonusvoorwaarden moet worden geïnformeerd. Het College beslist daarom als volgt, waarbij op grond van de (pas) in beroep door BetCity verstrekte feitelijke informatie wordt afgeweken van het oordeel van de Commissie.

 

8.  De beslissing van het College van Beroep

Het College vernietigt de bestreden beslissing en wijst de klacht alsnog af.

 

 

[Hieronder volgt de beslissing waartegen beroep is ingesteld]

De Reclame Code Commissie (25 augustus 2023)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website van BetCity.nl waarop, voor zover hier relevant, het volgende staat:

“Man City – Chelsea
Wedstrijd van de week!
<Claim Bonus>

1. Claim de bonus
    Bij het storten

2. Doe een storting
    Van minstens €20

3. Krijg een €5 Free Bet
    Voor de Wedstrijd v/d Week.”

 

Samenvatting van de klacht

Adverteerder biedt een promotieactie aan, waarbij je bij een storting van €20,- een bonus (free bet) van €5,- zou krijgen. Klager heeft € 20,- gestort, maar vervolgens de bonus niet gekregen. Volgens klager is dit sluikreclame. Adverteerder accepteert wel de storting van €20, maar beslist vervolgens zelf nog dat niet elke speler voor de bonus in aanmerking komt. Adverteerder wil het geld van klager ook niet terugstorten.

 

Samenvatting van het verweer

Om in aanmerking te komen voor bonusaanbiedingen en promoties bij adverteerder dient een speler de promotie te activeren en de bonusvoorwaarden te accepteren, voordat hij over kan gaan tot het gebruiken van de relevante promotie. De algemene bonusvoorwaarden geven een omschrijving van de voorwaarden en condities die gelden wanneer een speler gebruik wil gaan maken van een bonus of promotie. Klager kwam niet in aanmerking voor de bonus. Het is voorbehouden aan BetCity om ervoor te kiezen de reden van de uitsluiting van een bonus of promotie niet aan een speler te communiceren, overeenkomstig de genoemde bonusvoorwaarden.
 
Klager heeft de betreffende promotie mogelijk wel aangeboden kunnen zien worden op de algemene promotiepagina van BetCity. Hier zijn promoties voor iedereen zichtbaar, maar niet iedereen komt in aanmerking voor het activeren en gebruiken daarvan. Op geen enkel moment heeft klager de betreffende promotie kunnen activeren of is hij in aanmerking kunnen komen hiervoor. Hierdoor is er nooit sprake geweest van deelname aan deze specifieke promotie.
 
Het gestorte geld (€20) van klager is niet opvraagbaar alvorens dit minimaal één keer is ingezet. Dit blijkt uit de bonusvoorwaarden en de algemene voorwaarden.
 
De aan de speler verstrekte informatie is duidelijk en volledig. De speler heeft voor het storten van zijn gelden de bonusvoorwaarden duidelijk bij de promotie zien staan en kunnen lezen.  
 
Volgens adverteerder is er geen sprake van sluikreclame, nu het niet gaat om verborgen reclame of product placement. Adverteerder biedt al haar bonussen en promoties aan via de richtlijnen van de Reclamecode Online Kansspelen.
 
 

Het oordeel van de Commissie

 
1. In de bestreden uiting wordt een bonus (“Free Bet”) van €5,- aangeboden bij het doen van een storting van minstens €20,- bij BetCity. Niet in geschil is dat klager een storting van €20,- heeft gedaan en de bonus van €5,- vervolgens niet heeft ontvangen. Volgens het verweer kwam klager niet in aanmerking voor de bonus op grond van de bonusvoorwaarden die op de betreffende bonusaanbieding van toepassing zijn.
Nu het om het aanbieden van een bonus door een online kansspelaanbieder gaat, is hierop de Reclamecode Online Kansspelen (hierna ook: ROK) van toepassing. De Commissie merkt in dat verband op dat op 1 juli 2023 de geactualiseerde versie van deze code in werking is getreden. De klacht van klager dateert van vóór 1 juli 2023. De inhoud van de relevante bepalingen omtrent bonussen (onder 5 “Verantwoorde deelname: bonussen”) is echter ongewijzigd, alleen de nummering van de betreffende artikelen is gewijzigd. Om die reden zal de Commissie hierna refereren aan de huidige ROK (2023) en volledigheidshalve verwijzen naar de nummering van de overeenkomstige artikelen in de versie van de ROK daterende vóór 1 juli 2023.
 
2. In artikel 5.6 ROK 2023 (voorheen artikel 5.7 ROK) is bepaald dat de essentiële bonusvoorwaarden toegankelijk, begrijpelijk en beknopt moeten worden gepresenteerd. De essentiële bonusvoorwaarden moeten dus worden opgenomen in de uiting waarin de bonus is opgenomen. Uit de bestreden uiting blijkt niet dat er bonusvoorwaarden gelden om voor de bonusaanbieding in aanmerking te komen. De gemiddelde consument zal er hierdoor niet op bedacht zijn dat er, naast het storten van een minimaal bedrag van €20,-, voorwaarden gelden voor het ontvangen van de bonus. Gelet op het voorgaande heeft BetCity niet op een begrijpelijke en adequate wijze inzicht gegeven in de belangrijkste voorwaarden van de bonus. Om die reden is de uiting in strijd met artikel 5.6 ROK 2023 (voorheen artikel 5.7). De Commissie beslist als volgt.

 

De beslissing van de Reclame Code Commissie

De Commissie acht de uiting in strijd met artikel 5.6 ROK 2023 (vóór 1 juli 2023: artikel 5.7 ROK). Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.  

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken