a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

detailhandel (supermarkt etc.)

Dossiernr:

2013/00472

Datum:

26-08-2013

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

detailhandel (supermarkt etc.)

Motivatie:

Misl. Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de aan klager per e-mail toegestuurde reclame-uiting, waarin hem “korte tijd gratis de speciale Oranjemunt” wordt aangeboden.

   

De klacht

 

De gewraakte uiting werd aan klager toegestuurd door een zekere Marieke Veenstra, met als onderwerp “Jouw gratis Oranjemunt ligt klaar.”

Na inschrijving blijken de kosten van de munt € 4,95 plus € 2,95 verzendkosten te bedragen. Voorts blijkt klager elke maand twee unieke zwaar verzilverde munten toegestuurd te krijgen van € 12,45 per stuk. Klager heeft direct telefonisch laten weten geen munten meer te willen ontvangen.

 

Het verweer

 

De verweerders hebben elk voor zich verweer gevoerd.  

 

PostNL heeft penningen laten vervaardigen die zij via Eurocase B.V. verkoopt. Voor de verkoop is met behulp van Digimo een (digitale) advertentie opgesteld die door PostNL en Eurocase B.V. is geaccordeerd en waarvan een exemplaar wordt overgelegd. Digimo is verantwoordelijk voor het versturen van e-mailberichten met deze geaccordeerde  advertentie. Daarbij heeft Digimo kennelijk gebruik gemaakt van verschillende derde partijen, zoals eAction.

PostNL ontkent dat zij de Nederlandse Reclame Code (NRC) heeft overtreden.

Allereerst is Eurocase B.V. de partij die de penningen verkoopt en levert. Indien men in de originele advertentie op “Leveringsvoorwaarden” klikt, ziet men de leveringsvoorwaarden van Eurocase B.V.. In de oorspronkelijke advertentie wordt niet gesproken over een “gratis” munt en onderaan in deze advertentie zijn de actievoorwaarden duidelijk vermeld. Kennelijk heeft Digimo, dan wel de door Digimo ingeschakelde partij eAction, zelf wijzigingen aangebracht in de advertentie, waarin  staat dat het een actie van eAction is. PostNL heeft geen enkele controle noch enig zicht gehad op de door eAction opgestelde reclame-uiting en kan voor de uiting dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden.

 

Eurocase B.V. heeft laten weten zich aan te sluiten bij het standpunt van PostNL.

 

Digimo

Digimo Media groep B.V. heeft een drietal bedrijven, te weten Digimo Media B.V., Adquick B.V. en Profilia B.V., waarmee opdrachtgevers worden ondersteund bij hun online marketing-activiteiten. Een door Digimo Media B.V. ontwikkelde campagne kan  vervolgens worden “weggezet” in haar affiliate netwerk. In dat netwerk kunnen de 6.000 partners met de aangeboden uitingen bezoekers naar de campagne trekken.

Eén van de tot het affiliate-netwerk behorende partners maakt gebruik van de (domein)namen eAction, ePromo, eVei, CS02.nl en CS01.nl.  Inmiddels heeft Digimo, mede in verband met deze klacht, de contractuele relatie met deze partner opgeschort.   

 

TFM Exploitations B.V. stelt dat op de website staat dat het hier gaat om een zogenaamde kennismakingsset. De kosten van het hieraan gekoppelde abonnement zijn duidelijk op de website te lezen geweest. Ook stonden deze in de footer, die echter niet zichtbaar is op de schermafdruk. Desalniettemin heeft TFM Exploitations de e-mail verduidelijkt door naast de al vermelde abonnementsprijs in de footer te vermelden dat het een gratis luxe opbergdoos betrof. TFM Exploitations B.V. heeft consumenten die zich niet hebben uitgeschreven een rectificatie gestuurd, om te benadrukken dat er aan het aanbod wel degelijk kosten zijn verbonden. 

 

Het oordeel van de Commissie

 

De Commissie begrijpt de klacht aldus dat klager de hem per e-mail toegestuurde uiting misleidend acht omdat de “speciale Oranjemunt”, anders dan in de e-mail staat, niet gratis te verkrijgen is. Toen klager van het aanbod gebruik wilde maken, bleek dat hem vervolgens nog een aantal maanden -het exacte aantal is overigens niet in de uiting vermeld-  twee munten voor € 12,45 per stuk zouden worden toegestuurd.

 

Anders dan in de uiting staat, krijgt klager de “gratis (de) speciale Oranjemunt” niet gratis, aangezien hij daarvoor € 4,95, exclusief € 2,95 verzendkosten, blijkt te moeten betalen. Gelet hierop is de Commissie van oordeel dat de gewraakte reclame-uiting in strijd is met het bepaalde onder punt 19 van de bij artikel 8.5 van de NRC behorende bijlage 1.

 

Voorts is de Commissie van oordeel dat uit de door klager overgelegde reclame-uiting niet blijkt dat gebruikmaking van het aanbod betekent dat men zich aanmeldt voor toezending van een complete serie, bestaande uit 24 delen, die alleen verkrijgbaar is via een abonnement in het kader waarvan men “Elke maand (…) 2 uitgiftes voor maar

€ 14,95 per stuk, inclusief een informatieblad (…)” ontvangt.  Deze informatie acht de Commissie dermate essentieel dat deze in de uiting vermeld had moeten zijn. Nu deze essentiële informatie niet in de uiting staat, acht de Commissie de reclame-uiting voor de gemiddelde consument misleidend als bedoeld in artikel 8.3 onder c van de NRC. Hierdoor kan de gemiddelde consument ertoe worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. 

 

Ook op grond van bovenstaande redenen is de reclame-uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. 

 

Vervolgens dient beoordeeld te worden wie voor de overtreding van de Nederlandse Reclame Code verantwoordelijk is.

 

De Commissie is van oordeel dat PostNL voor de uiting verantwoordelijk moet worden gehouden en overweegt daartoe als volgt. 

In de reclame-uiting wordt een product aangeboden dat PostNL heeft laten vervaardigen en waarvoor PostNL samen met Digimo een digitale advertentie heeft opgesteld, 

Vervolgens heeft PostNL aan Digimo opdracht gegeven om door middel van deze digitale advertentie haar product te verkopen.

 

Het feit dat PostNL haar product niet zelf verkoopt, maar de verkoop overlaat aan een derde, i.c. Digimo , van wie PostNL geacht moet worden te (hebben ge)weten dat Digimo daarvoor gebruik zal maken van zogenaamde affiliates, ontslaat PostNL niet van haar verplichting om er zorg voor te dragen dat bij het ter verkoop aanbieden van haar product, gebruik wordt gemaakt van de door haar daartoe opgestelde reclame-uiting. Nu gebruik  zal worden gemaakt van affiliates, die belang hebben bij het behalen van een gunstig verkoopresultaat, dient PostNL alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van haar verwacht kunnen worden om er voor te zorgen dat voor haar product reclame wordt gemaakt op een wijze die niet in strijd is met wet- en regelgeving.

Niet is gesteld of gebleken dat PostNL voorwaarden heeft gesteld aan het verspreiden van haar reclame-uiting dan wel maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat derden de uiting niet in zijn oorspronkelijke vorm zouden verspreiden.

PostNL kan niet volstaan met de mededeling dat zij zich niet voor de gewraakte reclame-uiting verantwoordelijk acht omdat deze niet in opdracht van haar en buiten haar medeweten is verspreid.

 

Overwegende dat in de reclame-uiting een product van PostNL wordt aangeprezen en dat PostNL haar keuze voor de verkoop van haar product heeft laten vallen op een verkoopmechanisme waarbij gebruik wordt gemaakt van affiliates, waarbij zij zich bewust moet zijn geweest van het risico dat zij daarmee nam, acht de Commissie PostNL verantwoordelijk voor de reclame-uiting zoals deze per e-mail aan klager werd toegestuurd.

 

De Commissie acht TFM Exploitations B.V. verantwoordelijk voor de gewraakte e-mail. De actie is afkomstig van eAction, zijnde één van de domeinnamen waar TFM Exploitations B.V gebruik van maakt en voorts blijkt TFM Exploitations B.V. in staat te zijn wijzigingen in de e-mail aan te kunnen brengen. Nu TFM Exploitations B.V. tot slot stelt nog zorgvuldiger te zijn alvorens tot verzending over te gaan, acht de Commissie haar mede verantwoordelijk voor de voormelde overtreding van de NRC.

 

Gelet op het vorenstaande acht de Commissie de andere verweerders niet verantwoordelijk voor de gewraakte reclame-uiting.

 

De beslissing

 

Op grond van het vorenstaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC en beveelt zij PostNL en TFM Exploitations B.V. aan niet meer op een dergelijke wijze reclame te (laten) maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken