a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2022/00130

Datum:

30-03-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de televisiecommercial van Eerlijke WOZ, waarin de ‘WOZ check’ wordt aangeprezen.

In de commercial zijn verschillende personen met blauwe gezichten te zien die over de WOZ-beschikking praten. Door de voice-over wordt gezegd: “Eén op de vijf mensen betaalt ruim 200 euro te veel belasting. Klopt jouw WOZ-waarde wel? Betaal je niet blauw. Doe nu de gratis WOZ-check op eerlijkewoz.nl.” Vervolgens is te zien dat na het doen van de WOZ-check de aanvankelijk blauw gekleurde gezichten van een gezin weer een normale huidskleur krijgen. Op het afsluitende scherm staat www.eerlijkewoz.nl.

 

Samenvatting van de klacht

De commercial wekt de indruk dat elke WOZ-waarde die de gemeente bepaalt onjuist en veel te hoog is en dat een bezwaar hiertegen de consument honderden euro’s oplevert. Veel WOZ-waarden zijn echter goed en gebaseerd op een zorgvuldig proces. Een daling van de WOZ-waarde met duizenden euro’s zal leiden tot een OZB-aanslag die slechts enkele euro’s lager is. De werkelijke kosten van de ‘gratis’ dienst bestaan uit de honderden euro’s die de gemeente moet betalen, welke kosten het jaar erna worden doorberekend over alle OZB-aanslagen. Zo leidt een tientje winst voor een enkele consument tot honderden euro’s extra kosten voor de gemeenschap. Bovendien kan een consument zelf rechtstreeks en gratis bij de gemeente een bezwaar tegen de WOZ-waarde indienen. Klaagster vindt de reclame misleidend, feitelijk onjuist en niet getuigen van goede smaak.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder licht in het algemeen toe dat haar WOZ-Check bestaat uit een aantal vragen over de betreffende woning, waarna met deze gegevens en de reeds in de database van adverteerder beschikbare objectgegevens een berekening wordt gemaakt die een betrouwbare inschatting geeft van de correctheid van het de WOZ-waarde. Als de WOZ-waarde van de gebruiker onjuist blijkt te zijn, krijgt de gebruiker de mogelijkheid om aan adverteerder de opdracht te geven om namens hem of haar bezwaar in te dienen. De WOZ-Check kan kosteloos en vrijblijvend worden gebruikt, zonder dat een bezwaarprocedure bij de gemeente wordt gestart. Adverteerder doet jaarlijks een uitgebreid onderzoek naar de correctheid van de WOZ-waarden in Nederland en publiceert deze rapporten op haar website.  

Vervolgens betoogt adverteerder dat en waarom volgens haar de door klaagster tegen de commercial ingebrachte bezwaren ongegrond zijn. Voor zover relevant voor de beslissing wordt op hetgeen bij verweer is gesteld in het hierna volgende oordeel ingegaan.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter stelt voorop dat haar oordeel is beperkt tot de wijze waarop adverteerder haar WOZ-check in de televisiecommercial aanprijst. De vraag of dit product op zich nodig en/of wenselijk is, valt buiten het beoordelingskader van deze zaak.

De klacht stelt in de eerste plaats aan de orde dat de commercial onjuist en misleidend is, omdat daarin in strijd met de waarheid de indruk zou worden gewekt dat elke door de gemeente bepaalde WOZ-waarde veel te hoog is. Deze klacht kan niet slagen. Uit de mededeling “Eén op de vijf mensen betaalt ruim 200 euro te veel belasting” blijkt dat deze bewering niet geldt voor vier van de vijf mensen. Bovendien maakt de daarop volgende zinsnede “Klopt jouw WOZ-waarde wel?” duidelijk dat de WOZ-waarde die de gemeente vaststelt correct kan zijn. Ook de klacht dat in de commercial op misleidende wijze een te grote besparing als gevolg van verlaging van de WOZ-waarde wordt voorgesteld, treft geen doel. Adverteerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat een lagere WOZ-waarde naast de door klaagster genoemde vermindering van de OZB-aanslag ook invloed kan hebben op de watersysteemheffing en de inkomstenbelasting van de woningbezitter. Adverteerder heeft de bewering “Eén op de vijf mensen betaalt ruim 200 euro te veel belasting” onderbouwd met een verwijzing naar haar (gepubliceerde) onderzoek van de WOZ-waarden in het belastingjaar 2021, dat uitwijst dat 21,46% van de WOZ-waarden te hoog was en dat een gemiddeld persoon van de groep waarvoor dit geldt op jaarbasis gemiddeld € 230,- te veel belasting betaalt.

De voorzitter gaat ervan uit dat klaagster bezwaar maakt tegen de aanduiding “gratis WOZ-Check” omdat uit de WOZ-Check volgens haar kosten voor de gemeente voortvloeien die vervolgens via de OZB-aanslag aan de gemeenschap worden doorberekend. Naar het oordeel van de voorzitter echter zal de gemiddelde consument de mededeling “gratis WOZ-Check” zo begrijpen dat men kosteloos op de website van adverteerder de WOZ-Check kan uitvoeren. Niet is gesteld of gebleken dat deze mededeling niet juist is. Dat de beslissing om na het uitvoeren van de WOZ-check bezwaar te (laten) maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde uiteindelijk tot kosten voor de gemeente kan leiden, is een andere kwestie. Over de kosten verbonden aan het indienen van een bezwaar tegen een WOZ-waarde wordt immers in de uiting niets vermeld of gesuggereerd. Op grond van het voorgaande is de conclusie dat de mededeling dat de WOZ-Check op zich gratis is dan ook niet onjuist of misleidend. Voorts overweegt de voorzitter dat in de commercial niet ligt besloten dat de consument niet zelfstandig rechtstreeks bij de gemeente bezwaar kan maken wanneer hij of zij meent dat de WOZ-waarde te hoog is.

Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
  

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken