a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Status:

Dossiernr:

2023/00074

Datum:

26-04-2023

Uitspraak:

VT bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Verspreiding

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Samenvatting van de klacht

Klaagster heeft, evenals 52 andere eigenaren van het appartementencomplex waarin zij woont, van afzender, die de uitvoerend beheerder is van de vereniging van eigenaren (hierna ook: vve) van het complex, reclame via e-mail ontvangen onder het mom dat zij een ‘vaste klant’ van afzender is. Klaagster maakt er bezwaar tegen dat afzender op een dergelijke wijze haar e-mailadres gebruikt voor de marketing van producten. Dit gebeurt zonder haar toestemming en door zo te handelen maakt afzender misbruik van privégegevens. Afzender mag haar e-mailadres uitsluitend gebruiken voor kwesties die aan de vve gerelateerd zijn.

 

Samenvatting van het verweer

Afzender heeft voorafgaand aan het verzenden van de e-mail daarvoor goedkeuring gevraagd aan het bestuur van de vve. Afzender legt een e-mail over waaruit deze goedkeuring blijkt. Klaagster heeft via de e-mail een goede aanbieding voor een taxatie van haar appartement ontvangen.

 

Samenvatting van de beslissing van de voorzitter d.d. 21 februari 2023

De voorzitter heeft de klacht gegrond verklaard omdat – kort samengevat – afzender in strijd met artikel 1.3.a van de Code reclame via e-mail (hierna ook: Code e-mail) heeft gehandeld door het toezenden van reclame via e-mail aan klaagster. Klaagster kan niet enkel op grond van haar lidmaatschap van de vve en de door het bestuur gegeven goedkeuring, geacht worden aan afzender de benodigde actieve toestemming voor het toezenden van reclame via e-mail te hebben gegeven. Op grond van de Code e-mail kan immers uitsluitend de geadresseerde zelf actieve toestemming voor reclame via e-mail geven. Daarnaast is geen sprake van een klantrelatie, nu niet gesteld of gebleken is dat klaagster ooit een bestelling bij afzender heeft geplaatst en dat zij daardoor klant van afzender is geworden.

 

Samenvatting van het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter  

Afzender voert aan dat de bestreden e-mail geen “pure” reclame-uiting betreft, maar een mededeling die de woningeigenaar in de huidige economische situatie ten goede komt. Volgens afzender kan beweerd worden dat dit binnen het takenpakket van afzender als beheerder behoort, in relatie tot de eigenaar. De e-mail is alleen verzonden naar huiseigenaren van vve’s die hier baat bij konden hebben. Bij de besturen van deze vve’s heeft afzender dit vooraf gecontroleerd en goedkeuring gevraagd. Afzender ziet nu (achteraf) in dat de e-mail vrij commercieel overkomt, hoewel dit een goede aanbieding is. De e-mail was daarnaast vooral informatief en als extra service bedoeld.

 

De reactie van klager op het bezwaar

Zoals reeds eerder betoogd, is klaagster geen klant van afzender en heeft zij nooit toestemming gegeven om haar privégegevens te gebruiken anders dan voor communicatie over zaken die voor klaagster vanuit het vve-lidmaatschap direct relevant zijn (zoals specifieke communicatie behorend bij de uitvoering van de beheerstaken waarvoor afzender is ingehuurd door de vve). Bovendien komt het aanbod uit de e-mail vanuit een andere bedrijfstak binnen de firma van beheerder dan afzender zelf. Voor het overige strekt de reactie van klaagster tot bevestiging van de beslissing van de voorzitter.

 

Het oordeel van de Commissie

1.
Kern van de klacht is dat afzender door het toezenden van de bestreden e-mail artikel 1.3.a van de Code e-mail heeft overtreden. De Commissie overweegt hierover als volgt.

2.
Gelet op het bezwaar van afzender – dat de e-mail geen “pure” reclame-uiting betreft maar vooral informatief bedoeld is en als extra service binnen haar takenpakket gezien kan worden – dient in de eerste plaats te worden beoordeeld of sprake is van reclame via e-mail in de zin van artikel 1.2.a Code e-mail, dat in verbinding met artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code dient te worden uitgelegd.

In de bestreden e-mail van 18 januari 2023, met het onderwerp: “Laat uw woning taxeren voor lagere maandlasten” staat onder meer:
“Zoals u weet zijn wij uw VvE beheerder. Dat doen wij met heel veel plezier.
Maar wist u dat wij op het gebied van vastgoed nog veel meer voor u kunnen betekenen? Wij zijn o.a. gespecialiseerd in het opstellen van taxatierapporten, energie labels met bijbehorend verbeteradvies en bouwkeuringen. In het kader van onze taxatiediensten willen wij u hierbij graag een aanbieding doen:
(…)
Omdat u een gewaardeerde bestaande klant bent van ons kantoor, bieden wij u graag een taxatie aan voor (…).
Heeft u vragen of wilt u hiervoor een afspraak maken? Neem dan snel contact op met ons kantoor via (…) en vergeet niet te melden dat u belt of mailt naar aanleiding van deze actie. Deze actie is geldig tot 15 februari 2023. Ook voor energie labels met bijbehorend verbeteradvies zijn wij u graag van dienst. Een energie label van uw woning incl. advies om het label te verbeteren vindt u bij ons al vanaf (…).”

In de e-mail wordt door afzender – onder meer – gewezen op de (overige) diensten op het gebied van vastgoed die zij aanbiedt, naast de diensten die zij verricht als vve beheerder. Daarbij wijst afzender op de prijzen van enkele van deze diensten en biedt zij een tijdelijke speciale actieprijs voor taxatie aan. Hierdoor is naar het oordeel van de Commissie niet uitsluitend sprake van zakelijke mededelingen zonder aanprijzend karakter, zoals het geval kan zijn bij een servicebericht. Op basis van het voorgaande dient de bestreden e-mail, anders dan afzender veronderstelt, te worden aangemerkt als reclame in de zin van artikel 1.2.a Code e-mail.

3.
Gelet op het voorgaande dient de bestreden e-mail getoetst te worden aan de Code e-mail. Artikel 1.3.a Code e-mail – in verbinding met artikel 11.7 Telecommunicatiewet waarmee de regeling in de Code e-mail samenhangt – stelt voorop dat reclame via e-mail alleen is toegestaan na actieve toestemming vooraf of indien het e-mailadres is verkregen in het kader van een verkoop of schenking en wordt gebruikt voor het aanbieden van eigen gelijksoortige producten (ook wel een bestaande klantrelatie genoemd), waarbij er geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid zich af te melden op dezelfde wijze als bedoeld in artikel 5 Code e-mail (‘recht van verzet’). Indien niet aan een van deze voorwaarden is voldaan, is het toezenden van reclame via e-mail in strijd met artikel 1.3.a Code e-mail. In het onderhavige geval heeft klaagster niet zelf toestemming gegeven aan afzender voor het toezenden van reclame via e-mail, maar het bestuur van haar vve. Deze toestemming van het bestuur kan niet worden aangemerkt als toestemming voor het verzenden van reclame via e-mail, zoals bedoeld in de zin van de Code e-mail. De geadresseerde van reclame via e-mail dient hiervoor immers zelf door middel van een actieve handeling vooraf toestemming te geven en een andere partij kan niet geacht worden dit voor de geadresseerde te hebben gedaan. Nu is gebleken dat klaagster een e-mail (met reclame) heeft ontvangen van afzender waarvoor klaagster (zelf) vooraf geen toestemming heeft gegeven, beschikt afzender niet over de vereiste toestemming zoals bedoeld in artikel 1.3.a Code e-mail. Daarnaast heeft klaagster onweersproken gesteld dat er geen sprake is van een klantrelatie tussen klaagster en afzender, in de zin van artikel 1.3.a Code e-mail.

4.
Het bovenstaande brengt met zich mee dat niet is voldaan aan de eisen waaronder reclame via e-mail mag worden toegezonden en hierdoor heeft afzender gehandeld in strijd met artikel 1.3.a Code e-mail. De Commissie beslist als volgt.

 

De beslissing

De Commissie acht het bezwaar ongegrond en bevestigt de beslissing van de voorzitter dat afzender heeft gehandeld in strijd met artikel 1.3.a Code e-mail. Zij beveelt afzender aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame via e-mail te verzenden.

 

[Hieronder volgt de beslissing van de voorzitter d.d. 21 februari 2023]

Samenvatting van de klacht

Klaagster heeft, evenals 52 andere eigenaren van het appartementencomplex waarin zij woont, van afzender, die de uitvoerend beheerder is van de vereniging van eigenaren (vve) van het complex, reclame via e-mail ontvangen onder het mom dat zij een ‘vaste klant’ van afzender is. Klaagster maakt er bezwaar tegen dat afzender op een dergelijke wijze haar e-mailadres gebruikt voor de marketing van producten. Dit gebeurt zonder haar toestemming en door zo te handelen maakt afzender misbruik van privégegevens. Afzender mag haar e-mailadres uitsluitend gebruiken voor kwesties die aan de vve gerelateerd zijn.

 

Samenvatting van het verweer

Afzender heeft voorafgaand aan het verzenden van de e-mail daarvoor goedkeuring gevraagd aan het bestuur van de vve. Afzender legt een e-mail over waaruit de goedkeuring blijkt. Klaagster heeft via de e-mail een goede aanbieding voor een taxatie van haar appartement ontvangen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Beoordeeld dient te worden of het aan klaagster toezenden van de bewuste e-mail in strijd is met de Code reclame via e-mail (Code e-mail), zoals duidelijk de strekking van de klacht is. Klaagster stelt dat afzender geen toestemming had voor het toezenden van een commerciële e-mail aan haar. Afzender stelt daartegenover dat hij als uitvoerend beheerder toestemming had van het bestuur van de betrokken vve en daarom de bewuste e-mail aan de appartementseigenaren mocht toezenden. Deze toestemming blijkt uit een bij het verweer overgelegde e-mail van het bestuur van de vve waarin dit met zoveel woorden staat. Dit kan afzender om de volgende redenen niet baten.

2)  Klaagster kan niet enkel op grond van haar lidmaatschap van de vve en de door het bestuur gegeven goedkeuring geacht worden aan afzender de benodigde actieve toestemming voor het toezenden van reclame via e-mail te hebben gegeven. De Code e-mail gaat immers ervan uit dat uitsluitend de geadresseerde zelf actieve toestemming voor reclame via e-mail kan geven. Daarnaast is niet gesteld of gebleken dat klaagster ooit een bestelling bij afzender heeft geplaatst en dat zij daardoor klant van afzender is geworden. Zij heeft het bestaan van een klantrelatie bovendien betwist. Dat er wel een contractuele relatie is tussen de vve en afzender, impliceert niet dat klaagster daarmee ook zelf als klant van afzender kan worden aangemerkt. Een indirecte klantrelatie is onvoldoende om te kunnen voldoen aan de strenge voorwaarden van de Code e-mail voor het toezenden van reclame via e-mail, welke voorwaarden in samenhang met de Telecommunicatiewet dienen te worden uitgelegd. Slotsom is dan ook dat afzender door het toezenden van reclame via e-mail aan klaagster heeft gehandeld in strijd met artikel 1.3a Code e-mail. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen hierboven is vermeld, heeft afzender gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 1.3a Code e-mail. De voorzitter beveelt afzender aan om niet meer in strijd met dit artikel reclame via e-mail te verzenden.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken