a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2012/00457

Datum:

09-07-2012

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de website http://refresh-teacaps.nl/, waar staat:

“Hoe ondersteunt Refresh Teacaps (EGCG) bij natuurlijk afvallen?

  • Helpt bij overgewicht
  • Verhoogt de vetverbranding
  • Verhoogt het basaalmetabolisme
  • (…)”.

 

De klacht

 

Het voedingssupplement Refresh Teacaps, dat verkrijgbaar is in de vorm van capsules, bestaat uit een concentratie van de stof EGCG uit de bladeren van de groene theeplant. In de uiting wordt aan het product werkzaamheid ten aanzien van gewichtsverlies toegeschreven. De werkzaamheid van groene thee berust op de aanwezigheid van Groene Thee Catechines (GTC) en cafeïne. Van deze GTC is EGCG het meest bekend. Refresh Teacaps bestaat voor 95% uit zuivere EGCG. Wat betreft groene thee (inclusief het van nature aanwezige cafeïne) en het effect op gewichtsverlies zijn de resultaten niet eenduidig. Het onderzoek van Phung et al. “Effect of green tea catechins with or without caffeine on anthropometric measures: a systematic review and meta-analysis” (Am J Clin Nutr. 2010 Jan; 91 (1): 73-81. Epub 2009 Nov 11) laat zien dat een combinatie van GTC met cafeïne leidt tot een significant effect, maar voor individuele catechines, waaronder ECGC, zonder cafeïne werd dit effect niet gevonden. Deze meta-analyse bevestigt niet dat ECGC zorgt voor gewichtsverlies.

 

Deze werking wordt evenmin bevestigd door de beoordeling van de EFSA, die in 2011 de claim dat EGCG in combinatie met cafeïne zorgt voor het handhaven of bereiken van een normaal lichaamsgewicht heeft afgekeurd (EFSA Journal 2011; 9(4):2058).

 

Voorts noemt klager onderzoeken waaruit blijkt dat EGCG het buikvet niet laat slinken vergeleken met een placebo, en niet de ruststofwisseling en vetoxidatie verhoogt.

 

Sommige onderzoeken, die betrekking hebben op een combinatie van EGCG met cafeïne of op een mix van verschillende groene thee catechines met cafeïne, laten een positief resultaat met  betrekking tot gewichtsverlies zien. Dit vormt echter geen onderbouwing voor het in de uiting geclaimde gunstige effect van uitsluitend EGCG op gewichtsverlies, vetverbranding en verhoging van het basaalmetabolisme. De bestreden (gezondheids)claims in de uiting met betrekking tot Refresh Teacaps zijn onjuist en misleidend.

 

De reactie van de Keuringsraad KOAG/KAG van 15 mei 2012

De Keuringsraad heeft meegedeeld dat de bestreden reclame-uiting voor het product Refresh Teacaps onder de competentie van de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) valt, maar niet ter preventieve toetsing aan de KAG is voorgelegd en derhalve niet van een toelatingsnummer is voorzien. Indien de uiting voor Refresh Teacaps wel ter beoordeling zou zijn voorgelegd, dan zou de KAG hebben gevraagd om wetenschappelijke onderbouwing van de claims. Overigens zijn de door klager aangehaalde EFSA afwijzingen van claims over EGCG in het kader van artikel 13.1 van EU Verordening nr. 1924/2006 nog geen wetgeving. In deze overgangsfase toetst de KAG, gesteund door de NVWA, de toelaatbaarheid van gezondheidsclaims nog op basis van de bestaande normen daarvoor. Indien adverteerder de genoemde claims op basis van deze normen voldoende aannemelijk had kunnen maken, had de KAG de claims van een toelatingsnummer kunnen voorzien.

 

Het verweer

 

Adverteerder heeft de “Onderbouwing Claims met 95% zuivere EGCG Sunphenon” overgelegd, die zij in 2010 bij de KOAG/KAG heeft ingediend. Onder de kop “Claim: verhoogt de vetverbranding” wordt, mede onder verwijzing naar de studie van Boschmann en Thielecke uit 2007 (“The effects of epigallocacetin-3-gallate on thermogenesis and fat oxidation in obese men: a pilot study”),  toegelicht op grond waarvan EGCG de vetverbranding en het basaalmetabolisme verhoogt. De claim “Helpt bij overgewicht” is daar een logisch gevolg van. De KOAG/KAG heeft de claims goedgekeurd. Tijdens een bezoek van de KOAG/KAG aan adverteerder in 2011 “om een en ander ter plaatse te controleren” “was men tevreden”. Recent heeft de KOAG/KAG de website van adverteerder bestudeerd en deze, nadat enige aanpassingen waren aangebracht, goedgekeurd en het dossier op 11 mei 2012 gesloten. Op deze site staan de door klager bestreden claims.

 

Adverteerder heeft, naar aanleiding van het verzoek van (het secretariaat van) de Commissie om toezending van een kopie van de goedkeuring van de claims door de KOAG/KAG, de door de KAG verstrekte toelatingsnummers voor “Etiket Refresh Teacaps 1” en “Etiket Refresh Teacaps 2” toegezonden. Op deze etiketten staan ook, aldus adverteerder, de bestreden claims.

 

De repliek

 

Slechts één van de claims waarvan de onderbouwing als bijlage bij het verweer is gevoegd, heeft relevantie voor de klacht, te weten de claim “verhoogt de vetverbranding”. Klager heeft gemotiveerd en onder bijvoeging van literatuurverwijzingen aangevoerd dat de resultaten van de door adverteerder genoemde onderzoeken niet (zonder meer) van toepassing zijn op EGCG en dus op het product Refresh Teacaps. Enerzijds is dit het gevolg van de kwaliteit van die onderzoeken die te wensen over laat. Anderzijds is aangetoond dat juist de toevoeging van cafeïne aan groene thee catechines een gunstig effect heeft op de BMI, het lichaamsgewicht en de middelomtrek. Klager erkent dat het door adverteerder genoemde onderzoek van Boschmann en Thielecke suggereert dat EGCG de vetoxidatie verhoogt, maar bestrijdt de conclusie van adverteerder dat dit automatisch leidt tot gewichtsverlies, omdat dit onderzoek niet laat zien dat het basaalmetabolisme en het energieverbruik toenemen. Adverteerder heeft geen wetenschappelijk bewijs aangevoerd waaruit blijkt dat EGCG het basaalmetabolisme verhoogt. Van de claims “helpt bij overgewicht” en “verhoogt het basaalmetabolisme” is geen aan de in 2010 aan de KOAG/KAG toegezonden onderbouwing overgelegd, zodat kan worden aangenomen dat deze claims niet door de KAG zijn beoordeeld en goedgekeurd.

 

Klager concludeert dat – gelet op de kwaliteit van de onderzoeken (methodologie, aantal deelnemers, doelgroep, tijdsduur etc.) en de betekenis ervan gezien de gehele literatuur op dat gebied – de claims in de uiting betreffende Refresh Teacaps onvoldoende wetenschappelijk zijn onderbouwd.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1) De mededelingen in de uiting dat Refresh Teacaps (EGCG) helpt bij overgewicht, en de vetverbranding en het basaalmetabolisme verhoogt, zijn aan te merken als gezondheidsclaims in de zin van artikel 3 lid 1 van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) in verbinding met artikel 2 lid 5 van de EU-verordening inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen nr. 1924/2006 (verder: de Claimsverordening). Bij EU-verordening nr. 432/2012 van 16 mei 2012 is – ter uitvoering van (artikel 13 van) de Claimsverordening – een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen vastgesteld. De Commissie heeft geconstateerd dat de hier aan de orde zijnde claims voor EGCG niet in deze (als bijlage bij de verordening gevoegde) lijst van toegestane claims zijn opgenomen.

 

2) De Commissie zal op grond van het voorgaande de uiting wegens het gebruik van de claims toetsen aan de artikelen 7 en 8 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu klager gemotiveerd de juistheid en eerlijkheid van de reclame heeft aangevochten, dient adverteerder op grond van artikel 15 NRC de juistheid van de geclaimde werking van Refresh Teacaps aannemelijk te maken. Naar het oordeel van de Commissie is adverteerder hierin niet geslaagd.

 

3) Adverteerder heeft in de eerste plaats, ter onderbouwing van de juistheid van de reclame, verwezen naar “goedkeuring door de KOAG/KAG”. De Commissie stelt voorop dat zij op grond van de Bijzondere Reclamecode onder a (Keuringsraad KOAG/KAG 2012) bij klachten over een reclame-uiting die beoordeeld is door de KAG rekening kan houden met het oordeel van de KAG, maar niet aan het oordeel van de KAG gebonden is.

Voor de Commissie is echter niet komen vast te staan dat de onderhavige reclame-uiting voor Refresh Teacaps op de website door de KAG is goedgekeurd. De Keuringsraad

KOAG/KAG heeft meegedeeld dat deze uiting niet aan de KAG is voorgelegd en uit de door adverteerder overgelegde correspondentie met de Keuringsraad betreffende de website kan niet worden afgeleid dat deze betrekking heeft op goedkeuring van de thans bestreden uitingen.

 

4) Adverteerder heeft voorts ter onderbouwing van de juistheid van de reclame-uiting verwezen naar de bij het verweer gevoegde “Onderbouwing claims met 95% zuivere EGCG Sunphenon”. Voor zover de onderbouwing in dit stuk betrekking heeft  op de claims “geeft meer energie/houdt jong, mooi en sterk”, “helpt bij het dagelijks onderhoud van je hart en bloedvaten”, “voedt en beschermt de huid” en “goed voor het cholesterolgehalte” laat de Commissie deze buiten beschouwing, nu deze claims in de klacht niet aan de orde zijn gesteld. Met betrekking tot de hier wel relevante onderbouwing van de claim “verhoogt de vetverbranding” heeft klager gemotiveerd en onderbouwd met (verwijzingen naar) wetenschappelijke literatuur aangevoerd dat het door adverteerder genoemde onderzoek van Boschmann en Thielecke uit 2007 niet de conclusie rechtvaardigt dat EGCG leidt tot gewichtsverlies. Adverteerder heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid op deze stelling van klager te reageren.

Op grond van het vorenstaande is de Commissie van oordeel dat adverteerder de juistheid van de voor het product Refresh Teacaps gemaakte claim “Verhoogt de vetverbranding” onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt.

 

5) Hetzelfde geldt voor de claims “Verhoogt het basaalmetabolisme” en “Helpt bij overgewicht”. Voor de claim dat Refresh Teacaps het basaalmetabolisme verhoogt is door adverteerder geen wetenschappelijke onderbouwing overgelegd. Met betrekking tot de claim “Helpt bij overgewicht” komt de Commissie op basis van de door partijen overgelegde onderzoeksresultaten tot de conclusie dat een eventueel positief resultaat van EGCG met  betrekking tot gewichtsverlies kan worden toegeschreven aan een combinatie van EGCG met cafeïne,  maar dat voor het geclaimde gunstige effect van uitsluitend EGCG op gewichtsverlies onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing bestaat.

 

6) Nu adverteerder de in de uiting geclaimde werking van het aangeprezen product Refresh Teacaps onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt, gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de resultaten die van het gebruik van Refresh Teaps zijn te verwachten, als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Omdat de gemiddelde consument door de uiting ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

7) Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken