a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2023/00532

Datum:

09-01-2024

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de hierna te omschrijven gedeelten van de website www.dromenwinkel.com.

1)  Het tabblad “Slaapproblemen” (www.dromenwinkel.com/c/droomsap) met daarop onder meer de volgende tekst:
“Gevolgen slapeloosheid
Slaap is één van onze basisbehoeften. Toch hebben veel mensen last van slaapproblemen. (…) Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals natuurlijke slaapmiddelen, om uw slaap te bevorderen. Zo kan Moeder Natuur helpen met een aantal rustgevende kruiden.”
Door te klikken op de link ‘natuurlijke slaapmiddelen’ bereikt men de pagina “Medicijngebruik en slaapmiddelen tegen slapeloosheid”. Op deze pagina staat onder meer:
“Maak een einde aan uw slapeloosheid met natuurlijke slaapmiddelen
Een goede nachtrust is van belang voor onze gezondheid. (…) Ruim een kwart van de Nederlanders kampt met slapeloosheid. U bent dus zeker niet de enige. Maar er is goed nieuws, want er zijn wel degelijk oplossingen om uw slaapproblemen te verminderen. (…) Zo kunt u een heleboel al zelf doen, zoals het aanhouden van een vast ritme, het ordenen van uw slaapkamer en het gebruiken van een slaapmasker. Bent u hier niet bij gebaat? Dan kunt u medicijnen of natuurlijke slaapmiddelen gebruiken. Medicijnen kunnen echter verslavend werken, waardoor het verstandiger is om Moeder Natuur een handje te laten helpen met bijvoorbeeld DroomSap of DroomCaps.”

2)  De pagina
“Overgangsklachten&Vermoeidheid” waarop onder meer wordt gezegd:
“Op zoek naar een middel tegen overgangsklachten? LipoMag + vloeibaar magnesium vermindert overgangsverschijnselen zoals vermoeidheid, opvliegers, stemmingswisselingen, slapeloosheid en lusteloosheid.” en “Helpt bij vermoeidheid en een magnesiumtekort.”

 

Samenvatting van de klacht

Op de website van adverteerder worden de volgende medische claims gebruikt:
• “Slaapproblemen”,
• “Slapeloosheid”,
• “Natuurlijke slaapmiddelen” (link: “Medicijngebruik en slaapmiddelen » Dromenwinkel”),
• “Overgangsklachten”,
• “Magnesiumtekort”.

Het voorgaande is in strijd met:
a. artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), op grond waarvan reclame in overeenstemming moet zijn met de wet. Door de aanprijzing en presentatiewijze in de uitingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van medische claims en/of toespelingen daarop, dienen de aangeprezen producten als geneesmiddel in de zin van artikel 1 lid 1 sub b Geneesmiddelenwet te worden beschouwd. Artikel 84 Geneesmiddelenwet verbiedt reclame voor een geneesmiddel waarvoor geen handels-vergunning is verleend. Voor de producten is geen handelsvergunning verleend, zodat de reclame-uitingen in strijd zijn met artikel 1 lid 1 sub b in verbinding met artikel 84 lid 1 Geneesmiddelenwet.
b. artikel 5.2 Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG), op grond waarvan reclame voor gezondheidsproducten waarbij sprake is van een aanprijzing met een geneeskundige inhoud of toespeling daarop niet is toegestaan.
c. artikel 7 juncto 8.2. onder a en b NRC, op grond waarvan reclame niet misleidend mag zijn.
De uitingen gaan gepaard met informatie die onduidelijk of ondubbelzinnig is ten aanzien van de voornaamste kenmerken of de aard van het product, waardoor de gemiddelde consument ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1) In verband met de klacht over de woorden “slaapproblemen”, “slapeloosheid” en “natuurlijke slaapmiddelen” is het volgende van belang. Onder het tabblad “Slaapproblemen” op de website van adverteerder staat een tekst waarin wordt ingegaan op slaapproblemen. Hierbij wordt gesproken over natuurlijke slaapmiddelen om de slaap te bevorderen, waarbij geklikt kan worden op de woorden “natuurlijke slaapmiddelen”. Indien men dat doet, bereikt men de pagina “Medicijngebruik en slaapmiddelen tegen slapeloosheid”. Hierop wordt onder meer gezegd: “Maar er is goed nieuws, want er zijn wel degelijk oplossingen om uw slaapproblemen te verminderen. Zo kunt u een heleboel al zelf doen, zoals het aanhouden van een vast ritme, het ordenen van uw slaapkamer en het gebruiken van een slaapmasker. Bent u hier niet bij gebaat? Dan kunt u medicijnen of natuurlijke slaapmiddelen gebruiken. Medicijnen kunnen echter verslavend werken, waardoor het verstandiger is om Moeder Natuur een handje te laten helpen met bijvoorbeeld DroomSap of DroomCaps.”

2) Uit de combinatie van de woorden en de tekst waarnaar blijkens het voorgaande wordt gelinkt, volgt dat de producten DroomSap of DroomCaps van adverteerder als geneesmiddel worden gepositioneerd. Zij zouden immers beweerdelijk in staat zijn om slaapproblemen en slapeloosheid effectief te bestrijden door te fungeren als “natuurlijk slaapmiddel”. Hierdoor dienen de producten volgens het zogenaamde aandieningscriterium te worden aangemerkt als geneesmiddel in de zin van artikel 1 lid 1 aanhef en onder b Geneesmiddelenwet. Strekking van de uiting als geheel is immers dat de producten van adverteerder een oplossing bieden voor slapeloosheid en slaapproblemen en daarmee voor een ziekte of gebrek in de zin van de Geneesmiddelenwet, zelfs in die zin dat deze producten te verkiezen zijn boven reguliere ‘medicijnen’.

3) Ook ten aanzien van de tekst op de pagina “Overgangsklachten&Vermoeidheid” over het product LipoMag+ vloeibaar magnesium dient te worden geoordeeld dat daarin dit product als geneesmiddel wordt gepositioneerd en volgens het zogenaamde aandieningscriterium dient te worden aangemerkt als geneesmiddel in de zin van artikel 1 lid 1 aanhef en onder b Geneesmiddelenwet. Hier wordt immers in feite gezegd dat het product overgangsklachten kan bestrijden, waarmee een medische werking wordt geïmpliceerd bij deze als ziekte of gebrek in de zin van de Geneesmiddelenwet te beschouwen problemen. Voor zover de klacht in dit kader tevens is gericht tegen de mededeling dat het product LipoMag+ zou helpen bij een “magnesiumtekort”, is het de voorzitter niet duidelijk geworden waarom ook deze mededeling zou impliceren dat sprake is van aanprijzing van een geneesmiddel. In zoverre acht de voorzitter de klacht onvoldoende onderbouwd. Dit doet evenwel niet af aan het oordeel dat op grond van hetgeen hierboven is vermeld, de uiting over het product LipoMag+ dient te worden beschouwd als aanprijzing van een geneesmiddel.

4) Nu de aangeprezen producten op grond van het voorgaande als een geneesmiddel kwalificeren, is vereist dat voor deze producten een handelsvergunning is verleend als bedoeld in artikel 84 lid 1 Geneesmiddelenwet. Niet in geschil is dat een dergelijke handelsvergunning ontbreekt. Om die reden zijn de bestreden reclame-uitingen in strijd met het verbod van artikel 84 lid 1 Geneesmiddelenwet om reclame te maken voor een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning is verleend, en daardoor tevens in strijd met artikel 2 NRC. Verder zijn de uitingen op grond van het voorgaande in strijd met artikel 5.2 CAG, dat verbiedt dat in reclame voor gezondheidsproducten sprake is van een aanprijzing met een geneeskundige inhoud of een toespeling daarop.

5) Het feit dat de op artikel 2 NRC en 5.2 CAG gebaseerde grondslagen van de klacht doel treffen en reeds op grond daarvan geen reclame meer voor het product mag worden gemaakt, impliceert dat de voorzitter niet toekomt aan de beoordeling van de (als subsidiair te beschouwen) grondslag van de klacht die is gebaseerd op misleiding. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de bestreden reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC en artikel 5.2 CAG. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken