a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2023/00639

Datum:

07-02-2024

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website www.appliedkinesiologyseminars.eu voor zover daar onder de kop “About Us” onder meer de volgende tekst staat:

“The Applied Kinesiology Seminars course has been constructed by [name] who is passionate about influencing a positive change in the health care of patients. Health care providers need a reliable tool to help them diagnose, prescribe and treat the most effective options for patients. Manual muscle testing within the framework of Applied Kinesiology is an effective method in which to do this.”

 

Samenvatting van de klacht (vertaald vanuit het Engels)

Op de website wordt beweerd dat “Manual muscle testing within the framework of Applied Kinesiology is an effective method in which to do this.” Dit is volgens klager niet waar. Er bestaat een aanzienlijke hoeveelheid aan betrouwbaar wetenschappelijk bewijs dat het tegendeel bewijst en waaruit volgt dat deze bewering van adverteerder geen stand kan houden. Klager verwijst in dat verband naar een wetenschappelijke studie waaruit volgt dat niet kan worden vertrouwd op het onderzoek dat is gepubliceerd door de “Applied Kinesiology” zelf. In studies die wel voldoen aan geaccepteerde wetenschappelijke standaarden is niet aangetoond dat “Applied Kinesiology” een nuttig of betrouwbaar diagnostisch hulpmiddel is waarop beslissingen over gezondheid kunnen worden gebaseerd (“A double-blind, randomized study to assess the validity of applied kinesiology (AK) as a diagnostic tool and as a nonlocal proximity effect”, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24607076/).

Verder verwijst klager naar een rechtszaak tegen een Britse tandarts die een techniek gebruikte gebaseerd op de principes van toegepaste kinesiologie.

De reclame-uiting is voornamelijk gericht op artsen, die in staat zouden moeten zijn om vast te stellen dat de informatie onjuist en misleidend is. Maar door deze zorgverleners te leren gissen naar de diagnose in plaats van wetenschappelijk aanvaarde methoden te gebruiken, lopen patiënten het risico een verkeerde diagnose te krijgen. Toegepaste kinesiologie wordt gebruikt om onnodige behandelingen te rechtvaardigen, wat afhankelijkheid aanmoedigt, patiënten blootstelt aan het risico van schade door de behandeling zelf zonder enig voordeel. Dit staat volgens klager volledig haaks op patiëntgerichte zorg.

 

Informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG

De Keuringsraad heeft de volgende informatie verstrekt. De bestreden uiting valt niet onder de competentie van de Keuringsraad.

 

Samenvatting van het verweer (vertaald vanuit het Engels)

Adverteerder begrijpt dat klager zich zorgen maakt over de betrouwbaarheid en effectiviteit van “Manual Muscle Testing” (MMT) en “Applied Kinesiology” (AK) als diagnostisch hulpmiddel. De door klager overgelegde studie test echter niet de techniek die wordt ondersteund door het International College of Applied Kinesiology (ICAK). In de studie wordt specifiek de geldigheid van AK als diagnostisch hulpmiddel onderzocht en een niet-lokaal nabijheidseffect. De techniek die wordt ondersteund door het ICAK wordt niet geëvalueerd. De bevindingen van de studie suggereren dat het door het AK zelf gepubliceerde onderzoek niet betrouwbaar is en dat de experimentele onderzoeken die voldoen aan geaccepteerde wetenschappelijke standaarden niet het nut of de betrouwbaarheid van MTT / AK als diagnostisch hulpmiddel aantonen. Het is echter van cruciaal belang dat deze conclusie beperkt is tot de specifieke context van de aangehaalde studie en niet gegeneraliseerd mag worden naar het hele MMT/AK-veld. Het is ook belangrijk om onderscheid te maken tussen de technieken die in de studie zijn getest en de technieken die door individuele artsen worden gebruikt. Wetenschappelijk onderzoek en op bewijs gebaseerde methoden blijven van cruciaal belang bij het nemen van beslissingen in de gezondheidszorg en het is altijd raadzaam om zorgverleners te raadplegen die vertrouwen op wetenschappelijk aanvaarde methoden.

Het is ook belangrijk om onderscheid te maken tussen de techniek die in de voornoemde studie is getest en de benadering die door [naam] arts is gebruikt, zoals uiteengezet in de aangehaalde rechtszaak tegen hem. Deze zaak heeft betrekking op een techniek die is gebaseerd op de principes van MMT / AK, maar wordt niet erkend of ondersteund door het ICAK. Het is dan ook onjuist om deze zaak te gebruiken als bewijs tegen het hele MMT/AK-veld.

Verder onderzoek naar het gebruik van de manuele spiertest zoals gebruikt door leden van het ICAK toont goede betrouwbaarheid tussen examinatoren en betrouwbaarheid binnen examinatoren, evenals gelijktijdige validiteit. Klager verwijst in dat verband naar drie onderzoeken ter bewijs.

Het gebruik van de manuele spiertest in AK wordt gebruikt als diagnostische evaluatie en vervangt niet de vaardigheden en kennis die worden gebruikt om aandoeningen te diagnosticeren door bevoegde artsen. Het is een betrouwbaar hulpmiddel als onderdeel van de diagnostische gereedschapskist. De klacht is gebaseerd op veronderstellingen en niet op de feiten over hoe AK / MMT wordt gebruikt om te onderwijzen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. De klacht is gericht tegen de mededeling “Manual muscle testing within the framework of Applied Kinesiology is an effective method in which to do this” op de website van adverteerder. Volgens klager is deze informatie onjuist en daardoor misleidend.

2. De voorzitter heeft in verband met de klacht kennis genomen van de gehele webpagina waarvan de bestreden uiting deel uitmaakt teneinde deze uiting in de juiste context te plaatsen. Op deze webpagina wordt “The Applied Kinesiology Seminars course” aangeboden. De voorzitter acht het op basis van de totale reclame-uiting en de context waarin de informatie wordt verstrekt voldoende duidelijk dat de diagnostische methode (“Manuel muscle testing”) wordt aangeboden in het kader van een alternatieve geneeswijze (“within the framework of Applied Kinesiology”). Het gaat daarbij om de aanprijzing van een cursus voor zorgverleners over het gebruik van deze methode. Niet is in geschil dat binnen de wetenschap verschillend wordt gedacht over (het al dan niet bestaan van wetenschappelijk bewijs voor) de werkzaamheid en effectiviteit van de behandelmethode waarop de cursus ziet. Deze omstandigheid betekent niet dat adverteerder op haar website in het geheel geen reclame mag maken voor (de educatie over) deze behandelwijze. Anders dan klager lijkt te veronderstellen, wordt in de uiting ook niet de suggestie gewekt dat de effectiviteit van de genoemde behandelmethode wetenschappelijk bewezen is. In de uiting worden immers geen mededelingen gedaan over een specifiek resultaat dat met de behandelmethode zou kunnen worden bereikt in de vorm van (wetenschappelijk bewezen) genezing van een bepaalde aandoening. Daarbij kan van het gemiddelde lid van de doelgroep van de uiting, een professionele zorgverlener, worden verwacht dat deze beseft dat de uiting de visie van adverteerder weergeeft over de effectiviteit van MMT en AK als diagnostisch hulpmiddel, maar dat dit hulpmiddel niet de vaardigheden en kennis vervangt die nodig zijn om aandoeningen te diagnosticeren door bevoegde artsen. Van misleiding is naar het oordeel van de voorzitter dan ook geen sprake.

3. Gelet op het bovenstaande beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken