a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2020/00552

Datum:

13-01-2021

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op https://www.bluesolid.nl/.

Daarin staat onder de aanhef “Duurzaam verwarmen en verkoelen: BlueSolid” onder meer:

“Houtpellets kopen voor je pelletkachel

Houtpellets worden gemaakt van allemaal verschillende houtsoorten. Daarom is er een grote
diversiteit in de soorten houtpellets. Natuurlijk wil je houtpellets van hoge kwaliteit
(https://www.bluesolid.nl/pelletkachel-accessoires/houtpellets.html) voor je pelletkachel.
 
BlueSolid verkoopt uitsluitend houtpellets met het EN Plus A1-keurmerk. Deze strenge
Europese norm garandeert de gelijke grootte en dichtheid van iedere pellet. Onze houtpellets
laten geen resten achter in de kachel. Dit scheelt in onderhoud.
 
Een ingebouwde slimme computer toont hoeveel pellets de kachel moet aanvoeren om de
gewenste temperatuur vast te houden. Houtpellets zijn een milieuvriendelijke brandstof. Ze zijn
veel duurzamer dan gewoon hout. Daarnaast stoot een pelletketel minder CO2 uit dan een hr-
ketel op gas.

 

De klacht

Klager heeft de volgende bezwaren.
1.
Geclaimd wordt: “Houtpellets zijn een milieuvriendelijke brandstof”. Naar aanleiding hiervan herhaalt klager zijn klacht, geformuleerd in dossier 2019/00674: het stoken van houtpellets mag niet milieuvriendelijk worden genoemd. Bij de verbranding van houtpellets komen namelijk schadelijke en giftige stoffen vrij, aldus klager. Meer in het bijzonder zijn deze stoffen schadelijk voor mens, natuur, water de lucht.
 
2.
Geclaimd wordt: “Daarnaast stoot een pelletketel minder CO2 uit dan een hr-ketel op gas”.
Het is niet waar dat een pelletkachel minder CO2 uitstoot dan een HR CV ketel op (aard)gas. De pellet bestaat uit houtvezels en hout heeft een lagere energie dichtheid dan gas, aldus klager. De hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij het verbranden van hout is op basis van warmte bijna 2 keer zoveel als bij gas. In dit verband verwijst klager naar de energiedrager lijst van H.H.J. Vreuls uit
2005 (Nederlandse lijst van energiedragers en standaard CO2 emissiefactoren). Bij de
verbranding van aardgas komt 56.1 kg CO2/GJ vrij en bij de verbranding van hout 109.6 kg
CO2/GJ). Dit is het bewijs dat de claim niet juist is, aldus klager.
 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.   

Houtpellets zijn beter voor het milieu, omdat het hernieuwbare energie betreft. De uitstoot van CO2, door verbranding van hout, wordt weer opgenomen door bomen. Dit betekent dat de CO2 niet toeneemt in de atmosfeer, maar in een “recycle loep” komt.
 
Verbranding van aardgas (fossiele brandstof) leidt tot meer CO2 in de atmosfeer, omdat de CO2 niet binnen afzienbare tijd opnieuw omgezet zal worden in nieuw aardgas of andere fossiele brandstof. Deze ophoping van CO2 leidt tot de opwarming van de aarde. Dit is vermeld in verschillende blogs op adverteerders website, op basis van informatie van de rijksoverheid.
Verder voert Nederland 30% van het aardgas in uit de USA. Dit aardgas komt per schip naar Nederland, hetgeen ook een nadelig effect heeft op de CO2 uitstoot.
 
Daarnaast is een pelletkachel schoner dan een houtkachel. Dit betekent dat elke pelletkachel die een houtkachel vervangt gunstiger is voor het leefklimaat in Nederland.
 
In de hierna genoemde blogs wordt uitgelegd waarom fossiele brandstoffen zorgen voor de toename van CO2 en biomassa een CO2 neutrale brandstof is, aldus adverteerder:
https://www.bluesolid.nl/blog/co%C2%B2-neutraal-verwarmen
https://www.bluesolid.nl/blog/pelletkachel-beter-dan-gas-cv
https://www.bluesolid.nl/blog/gevolgen-klimaatverandering
https://www.bluesolid.nl/blog/herkomst-aardgas-nederland.

 

Het oordeel van de voorzitter 

Met betrekking tot de verschillende bezwaren overweegt de voorzitter het volgende.

Ad 1.

In de bestreden uiting staat: “Houtpellets zijn een milieuvriendelijke brandstof”. Gelet hierop moet de uiting worden aangemerkt als een milieuclaim als bedoeld in artikel 1 van de Milieu Reclame Code (MRC) ofwel een reclame-uiting waarin im- of (zoals in dit geval) expliciet wordt gerefereerd aan milieuaspecten verbonden aan de productie, distributie, consumptie of afvalverwerking van goederen of diensten.

Klager heeft de juistheid van de onderhavige, absoluut geformuleerde milieuclaim gemotiveerd bestreden. Gelet daarop lag het op de weg van adverteerder om de juistheid van die claim aan te tonen. Daarin is adverteerder niet geslaagd; hij kan niet volstaan met de mededeling dat houtpellets “beter” zijn voor het milieu, en de hierop gegeven toelichting. Dit neemt immers niet weg dat, zoals klager onweersproken heeft gesteld, bij de verbranding van houtpellets schadelijke en giftig stoffen vrijkomen.

Gelet op het bovenstaande acht de Commissie de uiting in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC, op grond waarvan milieuclaims -kort gezegd- niet misleidend mogen zijn respectievelijk aantoonbaar juist dienen te zijn.

Ad 2.

Ook de mededeling “Daarnaast stoot een pelletketel minder CO2 uit dan een hr-ketel op gas” is een milieuclaim als bedoeld in artikel 1 MRC.
Klager heeft de juistheid van deze claim gemotiveerd bestreden, onder verwijzing naar het volgens klager bestaande verschil in uitstoot van CO2/GJ bij de verbranding van aardgas respectievelijk de verbranding van hout, namelijk 56.1 kg CO2/GJ tegenover 109.6 kg CO2/GJ.
Gelet hierop lag het op de weg van adverteerder om de juistheid van die claim aan te tonen. Daarin is adverteerder niet geslaagd; meer in het bijzonder heeft zij voornoemd verschil in uitstoot  niet althans niet voldoende weersproken. Adverteerder kan wat dit betreft niet volstaan met de reactie dat verbranding van aardgas tot meer CO2 in de atmosfeer leidt, omdat de CO2 niet binnen afzienbare tijd opnieuw omgezet zal worden in nieuw aardgas of andere fossiele brandstof, de betreffende ophoping van CO2 tot de opwarming van de aarde leidt en de invoer van aardgas uit de USA met een schip ook een nadelig effect heeft op de CO2 uitstoot.

Gelet hierop acht de Commissie ook dit onderdeel van de uiting in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC. 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC en beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken