a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2022/00456/A - CVB

Datum:

04-04-2023

Uitspraak:

CVB Aanbeveling (gedeeltelijk) met ALERT alleen ALERT vernietigd (= Aanbeveling)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Vertrouwen in reclame

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Het College van Beroep [4 april 2023]

1. Procedureverloop

[…]

2. De bestreden uiting

De klacht is gericht tegen een YouTube uiting van Verisure met de volgende tekst:
“We zoeken huishoudens met huisdieren.
Aanmelden.
Probeer een jaar lang ons alarmsysteem.
We zijn op zoek naar huishoudens om een jaar lang een alarmsysteem te testen.
Doe nu mee.
Advertentie.
Verisure”.

 

3. Het geschil bij de Commissie

3.1. In de inleidende klacht wordt bezwaar gemaakt tegen de reclame-uiting van Verisure op YouTube waarin staat dat zij op zoek is naar huishoudens met huisdieren die een jaar haar alarmsysteem willen testen. Er wordt vervolgens in de vragenlijst niet gevraagd naar het bezit van huisdieren. Het gaat om een loterij waarbij elke 5.000ste deelnemer wint. Er is volgens de klacht sprake van een verkapte loterij en niet van het zoeken van een testpanel.

3.2. De Commissie heeft geoordeeld dat de bestreden reclame-uiting de indruk wekt dat wie een huisdier heeft en wil meedoen één jaar lang het alarmsysteem van Verisure kan uitproberen. In werkelijkheid blijkt sprake van een promotioneel kansspel (waaraan overigens ook huishoudens zonder huisdieren mee kunnen doen), waarbij 1 op de 5.000 deelnemers het alarmsysteem gratis mag testen. Hierdoor geeft de bestreden reclame-uiting een onjuist beeld geeft van wat Verisure aanbiedt. Dat er sprake is van een promotioneel kansspel en wat de voorwaarden zijn moet duidelijk worden gemaakt voordat op de knop “Aanmelden” wordt geklikt om onjuiste verwachtingen te voorkomen. Door een evident onjuiste indruk te wekken over de inhoud van het aanbod, ondermijnt Verisure het vertrouwen dat men in reclame dient te kunnen hebben. Hierdoor is de bestreden uiting in strijd met artikel 5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Gelet op een eerdere beslissing van de (voorzitter van de) Commissie had Verisure kunnen weten dat deze vrijwel gelijke reclame-uiting in strijd met de NRC is. In het voortzetten van deze manier van reclame maken ziet de Commissie aanleiding de uitspraak als een Alert te laten verspreiden.

 

4.  De grieven

4.1. Grief 1: de Commissie is van de verkeerde entiteit uitgegaan.
De uitspraak is gewezen tegen Verisure Installation and Monitoring B.V. Dit is geen ‘adverteerder’ maar een bedrijf dat zich bezighoudt met onder meer het opvolgen van alarmmeldingen. Bedoeld zal zijn Securitas Direct B.V. die zich bezighoudt met marketing en sales.

4.2. Grief 2: de Commissie heeft miskend dat Verisure compliant is.
Verisure heeft aan de Commissie meegedeeld dat de uiting per ongeluk nog geactiveerd was en online stond. Verisure heeft de uiting verwijderd. De Commissie heeft dit niet meegewogen in haar uitspraak. Verisure acht dit onzorgvuldig. Verisure had conform het door de Stichting Reclame Code op de website beschreven proces als compliant moeten worden aangemerkt. Er had geen compliance-formulier moeten worden toegestuurd. De Commissie had het voorgaande kunnen aangrijpen om een aanbeveling achterwege te laten.

4.3. Grief 3: ten onrechte heeft de Commissie de uiting in strijd met artikel 5 NRC geacht.
Dit artikel beschermt de consument tegen onjuiste en misleidende informatie wegens andere dan economische belangen. De reclames die in strijd met artikel 5 NRC zijn geoordeeld, hebben gemeen dat zij de grenzen van het betamelijke overschrijden. Dit ligt anders voor de reclame-uiting van Verisure. Deze bracht mogelijk onvoldoende duidelijk naar voren dat er een element van loting aanwezig is, en was “wat ongelukkig geformuleerd”, maar die onduidelijkheid leidde er hooguit toe dat de consument wellicht op de “doe mee”-knop heeft geklikt waar hij dat mogelijk niet had gedaan als voor hem direct duidelijk was geweest dat sprake is van een loting. Dat enkele ongemak maakt echter nog niet dat het vertrouwen in reclame is geschaad. Ook wordt de gemiddelde consument door de advertentie niet ertoe gebracht een besluit te nemen over een transactie dat hij anders niet zou hebben genomen. Nadat men op de “doe mee”-knop heeft geklikt, wordt immers direct duidelijk wat er van de consument wordt verlangd en welke voorwaarden er gelden. Deze informatie wordt gegeven nog voordat men beslist om wel of niet mee te doen aan de actie en al dan niet persoonlijke gegevens achter te laten. Verisure gaat ervan uit dat voor artikel 5 NRC een zwaardere maatstaf geldt dan voor artikel 7 of 8 NRC, of in ieder geval dat er sprake moet zijn van meer dan enkel onjuistheid of misleiding voordat het vertrouwen in reclame is geschaad. Daarvan is hier geen sprake. Bovendien wordt in de uiting, anders dan waarvan de Commissie is uitgegaan, geen melding gemaakt van het feit dat deelname “gratis” zou zijn. De YouTube-advertentie is daarom niet meer dan een oproep. Er is geen sprake van verborgen kosten of het achterhouden van informatie over kosten.

4.4. Grief 4: er bestaat onvoldoende aanleiding voor een Alert.
Gezien de aard en impact van de uitingen, is een Alert een te vergaand middel. Verisure heeft erkend dat de uitingen ongelukkig waren en zij heeft deze daarom al tijdens de procedure bij de Commissie verwijderd.

 

5.  De mondelinge behandeling

Verisure heeft haar standpunt mondeling doen toelichten.
Op hetgeen ter zitting is verklaard zal hierna, voor zoveel nodig, worden ingegaan.

 

6.  Het oordeel van het College

6.1. De Commissie heeft “Verisure Installation and Monitoring B.V.” als adverteerder aangemerkt. Aangenomen moet echter worden dat dit niet de “Verisure” is waartegen de klacht is gericht en die in het klachtformulier als ‘adverteerder’ wordt genoemd. Gelet op hetgeen in het beroepschrift in het kader van grief 1 is gesteld, is (uitsluitend) Securitas Direct B.V. verantwoordelijk voor reclame-uitingen van ‘Verisure’. Namens deze rechtspersoon is bij de Commissie inhoudelijk verweer gevoerd en vervolgens ook beroep ingesteld. Op grond hiervan zal het College bepalen dat de beslissing van de Commissie ten aanzien van de naamsvermelding van de adverteerder overeenkomstig het voorgaande wordt gewijzigd.

6.2. In de bestreden uiting staat dat adverteerder huishoudens met huisdieren zoekt om een jaar lang haar alarmsysteem te testen. In werkelijkheid gaat het echter om een promotioneel kansspel waarbij 1 op de 5.000 deelnemers het alarmsysteem mag testen. Als men daaraan meedoet, geeft men blijkens de overgelegde stukken tevens toestemming aan Verisure om het telefoonnummer dat men dient op te geven te gebruiken voor telefonische benadering “zodat we je een gratis en vrijblijvende beveiligingsstudie kunnen aanbieden”. Dit wijkt te sterk af van hetgeen men op grond van de uiting mag verwachten. In feite wordt men door de uiting ‘bij de neus genomen’. Een dermate verkeerde voorstelling van zaken ondermijnt het vertrouwen in reclame en dient om die reden in strijd met artikel 5 NRC te worden geacht. Het is immers niet juist om een promotioneel kansspel waarbij men, indien men gaat meespelen, tevens toestemming geeft voor telefonische benadering, te presenteren als een jaar testen van een alarmsysteem. Hetgeen Verisure in beroep aanvoert, neemt de bezwaren tegen de uiting niet weg en leidt niet tot een ander oordeel.

6.3. Het voorgaande betekent dat het College het oordeel van de Commissie inhoudelijk onderschrijft. Tot slot dient te worden beoordeeld welke consequenties aan deze constatering dienen te worden verbonden. In dat kader is van belang dat Verisure heeft meegedeeld dat de bestreden YouTube uiting inmiddels is verwijderd en dat in de parallelle zaak met nummer 2022/00456 een qua strekking vergelijkbare Twitter uiting eveneens is verwijderd. Anders dan bij de Commissie doet Verisure nu uitdrukkelijk een beroep op deze omstandigheden en verzoekt zij daarmee rekening te houden. Verisure stelt gemotiveerd dat zij inmiddels als compliant kan worden beschouwd.

6.4. Het College vat hetgeen Verisure in dat kader aanvoert aldus op, dat zij toezegt niet meer op een dergelijke wijze reclame te zullen maken, waarbij het College ervan uitgaat dat deze toezegging betrekking heeft op alle mediavormen. Verisure heeft een voorbeeld van een aangepaste reclame-uiting overgelegd. Verisure heeft met dit alles het College ervan overtuigd dat zij niet meer op de onderhavige wijze reclame zal maken, zodat geen reëel gevaar meer bestaat voor herhaling. Gelet hierop ziet het College inmiddels onvoldoende aanleiding voor een Alert en zal tevens worden bepaald dat de aanbeveling om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, wordt gedaan voor zover nog nodig, zodat wordt beslist als volgt.

 

7. De beslissing van het College van Beroep

Het College bepaalt dat de beslissing van de Commissie in deze zin verbeterd dient te worden gelezen, dat Securitas Direct B.V. (in plaats van Verisure Installation and Monitoring B.V.) de adverteerder is en aldus in de beslissing had dienen te worden genoemd.
Het College bepaalt voorts dat de beslissing niet als een Alert zal worden verspreid en dat
de aanbeveling om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken wordt gedaan voor zover nog nodig.
Het College wijzigt overeenkomstig het voorgaande de bestreden beslissing. Het College bevestigt voor het overige de beslissing van de Commissie dat de bestreden reclame-uiting in strijd is met artikel 5 NRC.

[Hieronder volgt de beslissing waartegen beroep is ingesteld]

De Reclame Code Commissie [1 februari 2023]

De bestreden reclame-uiting

     Het gaat om een reclame-uiting van Verisure op YouTube.

     In de reclame-uiting staat de tekst:

    “We zoeken huishoudens met huisdieren

     Aanmelden

     Probeer een jaar lang ons alarmsysteem

     We zijn op zoek naar huishoudens om een jaar lang een alarmsysteem te testen.

     Doe nu mee

     Advertentie

     Verisure”.

 

De klacht

In de reclame worden testers gezocht voor het alarmsysteem. Er wordt vervolgens in de vragenlijst helemaal niet gevraagd naar het bezit van huisdieren. Het gaat om een loterij waarbij elke 5000ste deelnemer wint. Er is sprake van een verkapte loterij en niet van het zoeken van een testpanel.

 

Het verweer

Klager heeft een klacht ingediend en een screenshot bijgevoegd van een onderdeel van een reclame-uiting. Adverteerder gaat ervan uit dat de klacht uitsluitend ziet op het screenshot.

Uit de volledige reclame-uiting volgt dat er sprake is van een promotioneel kansspel en onder welke voorwaarden kans wordt gemaakt op het winnen van het testen het alarmsysteem. Op het moment dat de consument in de gelegenheid wordt gesteld in gegevens achter te laten – derhalve op het moment van de transactie – is duidelijk waarvoor deze moeten worden achtergelaten. Dit is direct leesbaar op de betreffende (web)pagina. Er staat dat de gegevens moeten worden achter gelaten om kans te maken op het testen van het alarmsysteem en om Verisure de mogelijkheid te geven contact op te nemen voor een vrijblijvende beveiligingsstudie. De aard van het door klager overgelegde screenshot leent zich niet voor deze informatie.

De reclame-uiting waar de klacht op ziet wordt niet meer gebruikt.

 

De mondelinge behandeling

Adverteerder licht toe dat de reclame-uiting tot doel heeft consumenten te interesseren voor de diensten van Verisure en duidelijk te maken dat het alarmsysteem ook werkt wanneer zij huisdieren hebben. Wanneer in de reclame-uiting op de knop “Aanmelden” wordt geklikt, verschijnt de pagina waar wordt meegedeeld dat sprake is van een loterij en waar persoonlijke gegevens kunnen worden ingevuld. Deze pagina maakt deel uit van de bestreden reclame-uiting. Zo wordt de consument vóór het transactiebesluit om persoonlijke gegevens te verstrekken, voldoende geïnformeerd. Desgevraagd heeft adverteerder bevestigd dat de reclame-uiting vergelijkbaar is met de reclame-uiting in de zaak 2022/00456.

Adverteerder deelt desgevraagd mee in haar verweer niet te zijn ingegaan op de beslissing van de voorzitter van de Commissie van 21 juni 2021 over een soortgelijke uiting van Verisure (dossier 2021/00178), omdat die – anders dan nu het geval is – een uiting op Instagram betrof. Bovendien is adverteerder van mening dat het klikken op “Aanmelden” niet als een transactiebesluit kan worden beschouwd. De transactie bestaat uit het verstrekken van persoonlijke gegevens.

Ten slotte zegt adverteerder toe dat in eventuele toekomstige reclame-uitingen waarin sprake is van een promotioneel kansspel, dit al in de eerste reclame-uiting duidelijk zal worden gemaakt door de tekst “Aanmelden” te vervangen door “Maak nu kans” en een verwijzing naar de actievoorwaarden op te nemen.  

 

Het oordeel van de Commissie

1) In de bestreden reclame-uiting op YouTube staat dat adverteerder huishoudens met huisdieren zoekt om het alarmsysteem te testen. Dit is de woordelijke tekst van de reclame uiting. De bestreden reclame-uiting wekt daarmee de indruk dat wie een huisdier heeft en wil meedoen één jaar lang het alarmsysteem van verweerder gratis kan uitproberen. In werkelijkheid blijkt sprake van een promotioneel kansspel (waaraan overigens ook huishoudens zonder huisdieren mee kunnen doen), waarbij 1 op de 5000 deelnemers het alarmsysteem gratis mag testen.

2) Uit het voorgaande volgt dat de bestreden reclame-uiting een onjuist beeld geeft van wat adverteerder aanbiedt. Dat er sprake is van een promotioneel kansspel en wat de voorwaarden zijn moet duidelijk worden gemaakt voordat op de knop “Aanmelden” wordt geklikt. Om te voorkomen dat de consument met onjuiste verwachtingen op “Aanmelden” klikt. Door een evident onjuiste indruk te wekken over de inhoud van het aanbod, ondermijnt adverteerder het vertrouwen dat men in reclame dient te kunnen hebben. Hierdoor is de bestreden reclame-uiting op Twitter in strijd met artikel 5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

3) Gelet op de eerdere beslissing van de (voorzitter van de) Commissie[1] had adverteerder kunnen weten dat deze vrijwel gelijke reclame-uiting in strijd met de NRC is. In het voorzetten door adverteerder van deze manier van reclame maken ziet de Commissie aanleiding onderhavige uitspraak via een Alert bekend te maken onder een breed publiek.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 5 van de Nederlandse Reclame Code. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en zal deze beslissing als Alert laten verspreiden.

 

[1] Uitspraak 2021/00178.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken