a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Kleding, schoenen en accessoires

Status:

Dossiernr:

2018/00883

Datum:

31-01-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Kleding, schoenen en accessoires

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft reclame-uitingen voor de horloges “Invicta Pro Diver 8926OB Unisexhorloge” respectievelijk “Invicta Pro Diver 8927OB Unisexhorloge” op zowel de website bol.com als de website Invicta.com.

In elk van deze uitingen staat onder het kopje “Waterdichtheid” onder meer:

“Het horloge is waterdicht tot 200 meter”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In oktober 2017 kocht klager bij bol.com twee horloges van de in de bestreden uitingen omschreven types, om daarmee te duiken. De horloges zijn identiek, behalve dat de 8927 OB  goud accenten heeft.

In oktober 2018 heeft klager één horloge (model 8927 OB) ter reparatie van polsband en afstelling van uurwerk naar de service-afdeling van Invicta (in Hedel) gezonden. De firma heeft de reparatie goed uitgevoerd en het horloge getest op waterdichtheid.

Klager ontving het horloge retour met een testrapport, waarvan een kopie bij de klacht is gevoegd. In dit rapport staat, aldus klager, dat het horloge waterdicht is tot 0,5 bar ofwel 5 meter, en dus geen 20 bar of 200 meter, zoals in de reclame vermeld.

Desgevraagd deelde de monteur van de service-afdeling van Invicta op 26 oktober 2018 aan klager mee dat de in de reclame genoemde 200 meter “niet altijd klopt” en dat geadviseerd wordt om niet met de bewuste horloges te gaan zwemmen of duiken, omdat de vermelde “200 meter waterdicht” vaak niet gehaald wordt. Klagers horloge is getest op de meetapparatuur van de service-afdeling en daarbij bleek dit horloge een druk van 0,5 bar aan te kunnen.

Op 29 oktober 2018 deelde de sales manager van lnvicta klager mee dat “0,5 bar” betekende: “50 meter diep” en dat men met het bewuste horloge tot 50 meter diep kon duiken.

Onder verwijzing naar de bij de klacht overgelegde afdruk van Horloge.nl merkt klager op dat deze informatie van de sales manager niet juist is; een diepte van 50 meter hoort bij 5 bar en wordt aangeduid als: “Geschikt om mee te douchen”.

Op 30 oktober 2018 kreeg klager een mail van vorenbedoelde sales manager, inhoudende de mededeling dat hun testapparatuur niet verder ging dan tot 0,5 bar, maar dat klagers horloge wel tot 200 meter waterdicht is. Klager vraagt zich af hoe deze 200 meter kan worden gegarandeerd, als de testapparatuur niet verder gaat dan tot 0,5 bar. 

Het komt klager voor dat de monteur op 26 oktober 2018 het eerlijkste antwoord heeft gegeven, namelijk dat 200 meter diep bij lange na niet gehaald wordt.

 

Het verweer van verweerder sub 1

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Naar aanleiding van de klacht heeft bol.com contact opgenomen met haar leverancier, Invicta Watch Europe (hierna: “Invicta”). Invicta heeft bol.com gegarandeerd dat het  horloge “Invicta Pro Diver 8927OB” waterdicht is tot een diepte van 200 meter. Daarnaast heeft Invicta meegedeeld dat haar service center, waarnaar klager het horloge heeft gestuurd, slechts testen kan uitvoeren tot een diepte van 50 meter. Dit verklaart waarom uit het testrapport volgt dat het horloge “slechts tot 50 meter diepte waterdicht is”, aldus bol.com.

Voor de onderbouwing van bovengenoemd standpunt verwijst bol.com naar de door Invicta bij de Commissie ingediende stukken. Voor de volledigheid merkt zij hierbij op dat de modellen 8926OB, 8927OB en 8928OB tot dezelfde “product family” behoren (PF1436), wat wil zeggen dat alle specificaties hetzelfde zijn en de modellen alleen in kleur van elkaar verschillen.

Bol.com concludeert dat haar aanbod niet misleidend is en verzoekt de Commissie de klacht af te wijzen.

 

Het verweer van verweerder sub 2

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Als verweer tegen de klacht betreffende “onjuiste waterdichtheid” verstrekt Invicta de volgende documentatie, ter ondersteuning van haar productspecificaties:

“- Fabriek test video waterdichtheid lnvicta 8926OB (Product Famíly 1436)

 – Onafhankelijk test rapport waterdichtheid lnvicta 8926OB (Product Family 1436), uitgevoerd door         Hong Kong Watch & Clock Technology Centre;

 – lnstruction manual and warranty lnvicta Watch Group”.

Over de waterdichtheidstest, uitgevoerd in het lnvicta Service Center te Hedel, merkt Invicta het volgende op. Dit Service Center heeft de beschikking over apparatuur die “maximaal tot 50M waterdicht” kan testen. Uitgebreidere testen worden, indien nodig, alleen uitgevoerd in de fabriek van Invicta, dit ter waarborging van de kwaliteit.

 

Het oordeel van de Commissie

Klager heeft bestreden dat de mededeling “Het horloge is waterdicht tot 200 meter” juist is. Hij heeft daartoe aangevoerd dat een test door de service-afdeling van Invicta in Hedel van zijn horloge model 8927 OB heeft uitgewezen dat dit horloge tot 0,5 bar ofwel 5 meter waterdicht is. Ten bewijze hiervan heeft klager twee stukken overgelegd.

In het ene stuk, met als aanhef klagers naam en het nummer 18621, in de “Bijlagen” bij de klacht aangeduid als “testrapport van en door Invicta service afdeling” (hierna: “het testrapport”), staat onder meer:

“-Full Service Small, -uurwerk afgeregeld, -pin in sluiting geklonken, -pakkingen in orde, -WD 0,5 bar”.

In het andere stuk met de aanhef:

“Leak Checker Prime

 Auto Bar  /   Auto s” staat onder meer:

                                                  “Nominal            Measured

Vacuüm:                                      Auto Bar           -0,5 Bar”.

 

Verder heeft klager ter onderbouwing van zijn klacht een afdruk overgelegd van “Horloge.nl de horlogespecialist”. Op deze afdruk staat onder het kopje “Waterdichtheid” onder meer:

“50 meters/5 ATM/5 BAR                             Geschikt om mee te douchen”

en

“200 meters/20 ATM (plus)/ 20 BAR            Geschikt voor duiken”.   

Gelet op bovenbedoelde gemotiveerde betwisting lag het op de weg van verweerders om de juistheid van de mededeling “Het horloge is waterdicht tot 200 meter” aannemelijk te maken. Naar het oordeel van de Commissie is geen van beide verweerders daarin geslaagd. Zij overweegt daartoe het volgende.

Beide verweerders hebben het verweer gevoerd dat de service-afdeling van Invicta in Hedel slechts testen kan uitvoeren tot een diepte van 50 meter. Volgens Bol.com verklaart dit waarom uit het testrapport volgt dat het horloge “slechts tot 50 meter waterdicht is”. 

Naar het oordeel van de Commissie valt dit laatste niet uit het testrapport op te maken. In dit rapport is namelijk vermeld: “-WD 0,5 bar”, hetgeen, naar volgt uit de door klager  overgelegde afdruk van “Horloge.nl de horlogespecialist”, duidt op een waterdichtheid van 5 meter; volgens het betreffende overzicht op Horloge.nl duiden 5 BAR en 20 BAR immers op een waterdichtheid tot respectievelijk 50 en 200 meter.

Indien de service-afdeling van Invicta in Hedel slechts testen kan uitvoeren tot een diepte van 50 meter, dan rijst de vraag waarom de test van het horloge van klager niet een resultaat van 50 meter oftewel 5 BAR heeft gegeven. 

Ter onderbouwing van de juistheid van de mededeling “Het horloge is waterdicht tot 200 meter” hebben beide verweerders verder verwezen naar de bij het verweer van Invicta (verweerder sub 2) overgelegde, in het verweer van Invicta als volgt omschreven “documenten”:

“Fabriek test video waterdichtheid Invicta 8926OB (Product Family 1436)” en

“Onafhankelijk test rapport waterdichtheid Invicta 8926OB (Product Family 1436), uitgevoerd door          Hong  Kong Watch & Clock Technology Centre” en“Instruction manual and warranty Invicta Watch Group”.

De inhoud van deze “documenten” biedt onvoldoende grondslag voor de conclusie dat de in de bestreden uitingen aangeprezen horloges daadwerkelijk een waterdichtheid tot 200 meter hebben. De Commissie overweegt daartoe het volgende.

Zij heeft de test video bekeken, maar daarop is niet te zien dat het geteste horloge één van de twee in de bestreden reclame-uitingen bedoelde horloges betreft. 

Anders dan omschreven in het verweer, heeft voornoemd rapport van het Hong Kong Watch & Clock Technology Centre geen betrekking op de Invicta 8926OB, maar op de, volgens Bol.com weliswaar tot dezelfde “product family PF1436” behorende, maar in de bestreden reclame niet genoemde Invicta 8928OB.

Ten slotte geeft de inhoud van de “Instruction manual and warranty” ook geen onderbouwing van de mededeling “Het horloge is waterdicht tot 200 meter”.

Nu de juistheid van de mededeling “Het horloge is waterdicht tot 200 meter” niet aannemelijk is geworden, is de Commissie van oordeel dat de bestreden reclame-uitingen gepaard gaan met onjuiste informatie over de van het gebruik van het product te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Aangezien de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt verweerders aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken