a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Niet)-commerciele reclame

Dossiernr:

2019/00774

Datum:

31-03-2020

Uitspraak:

dVAF bevestigd (=Afwijzing)

Product/dienst:

(Niet)-commerciele reclame

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden uiting

Het betreft een televisiecommercial van WWF waarin diverse jongeren aan het woord komen. Zij uiten daarbij hun zorgen over het milieu en natuurbehoud door onder meer te zeggen dat het aantal wilde dieren op aarde in de afgelopen 40 jaar ongeveer met de helft verminderd is (stelling 1), dat jaarlijks 8 miljoen ton plastic in de oceaan komt (stelling 2), dat bij 2 graden opwarming 99% van het koraal verdwenen zal zijn (stelling 3) en dat natuurgebieden verwoest worden omdat we te veel vlees en zuivel eten (stelling 4). Vervolgens roepen de jongeren op om “het nu anders te doen”. Aan het einde van de televisiecommercial verschijnt de volgende boodschap in beeld: “Help onze natuur” en wordt opgeroepen de website van adverteerder te bezoeken.

De samenvatting van de klacht

Klager bestrijdt gemotiveerd de mededelingen die de jongeren in de televisiecommercial doen. Volgens hem zijn deze onjuist en misleidend.

De beslissing van de voorzitter
d.d. 18 december 2019

De voorzitter heeft de klacht afgewezen omdat, kort samengevat, de boodschap niet misleidend kan worden geacht, ook indien men, zoals klager, het inhoudelijk niet eens is met hetgeen de jongeren in de televisiecommercial verklaren.
De televisiecommercial is niet bedoeld als objectieve voorlichting, maar als aansporing tot gedragsverandering in verband met natuurbehoud, waarbij adverteerder bepaalde omstandigheden noemt die haar aanleiding geven hulp te zoeken voor de natuur. Het is aan het publiek om zelf te beoordelen of het de visie van adverteerder onderschrijft.

De samenvatting van het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter 

De uitingen in de televisiecommercial zijn ongefundeerd, aldus klager. De stelling dat er bij 2 graden opwarming van de aarde 99% van het koraal verdwenen zal zijn, is een interpretatie van onderzoeken. Er zijn ook andere oorzaken voor dit probleem, zoals het gebruik van zonnebrandcrème en het lozen van vervuilende stoffen.
De stelling dat er 8 miljoen ton plastic in de oceaan komt, vindt klager voor Nederland misplaatst omdat het probleem niet veroorzaakt wordt door het gebruik van plastic maar door de wijze waarop plastic wordt verwerkt en het toezicht hierop. Bovendien scheidt Nederland haar afval goed. Dit heeft geen zin als er niet voldoende toezicht is. Het is een onderwerp voor de politiek en niet voor de burger.
Wat betreft de stelling dat de vlees- en zuivelconsumptie natuurgebieden verwoest, stelt klager onder meer dat als Nederlanders geen vlees en zuivel meer zouden consumeren, er wereldwijd juist 25% meer landbouwgrond nodig is. Wereldwijd neemt de vlees- en zuivelconsumptie wellicht toe, maar niet in Nederland. Zo was er van 2010 tot 2017 zelfs een daling van de vleesconsumptie.

De samenvatting van het verweer

In de televisiecommercial roept WWF samen met jongeren Nederland op in actie te komen voor de natuur. WWF heeft de inhoud van de stellingen zorgvuldig gecontroleerd voor publicatie. Daarom is de bestreden reclame-uiting niet misleidend en zonder onwaarheden, aldus adverteerder. De inhoud van de commercial is gebaseerd op divers gerenommeerd onderzoek, zoals het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
De stelling dat bij 2 graden opwarming van de aarde 99% van het koraal verdwenen zal zijn, volgt uit een recente beoordeling van de Verenigde Naties.
De stelling dat er 8 miljoen ton plastic in de oceaan komt, refereert aan de internationale oceanen in en rondom de Koraaldriehoek als grootste bron. Nederland kan hier ook iets aan doen aangezien een deel van het ingezamelde plastic in Europa verloren gaat en Nederland ook een deel van het plastic als bedrijfsafval exporteert naar landen in de Koraaldriehoek. Dat plastic uiteindelijk in de zee belandt, is volgens adverteerder te lezen in onderzoeken van onder meer de Europese Commissie, Stichting De Noordzee en Schone Rivieren.
Voor onderbouwing van de stelling over de verwoesting van natuurgebieden door de zuivel- en vleesconsumptie, verwijst adverteerder naar haar website.

Verzoek na zitting van 13 februari 2020 van de Commissie om nadere informatie

Omdat de Commissie concludeert dat adverteerder in haar verweer de stellingen in de bestreden uiting onvoldoende heeft onderbouwd, heeft de Commissie adverteerder bij e-mail van 20 februari 2020 hiertoe alsnog in de gelegenheid gesteld.

De samenvatting van de reactie van adverteerder bij e-mail van 6 maart 2020

Ter onderbouwing van de in de commercial genoemde vier stellingen verwijst WWF naar verschillende bronnen en citaten daaruit. Zo verwijst zij ten aanzien van de eerste stelling naar de inhoud van het WWF Living Planet Report 2016 en 2018 (aantal dieren afgelopen 40 jaar met helft verminderd). De tweede stelling (8 miljoen ton plastic in de oceaan) is onder meer gebaseerd op een publicatie in het Science Magazine. Een wetenschappelijk rapport van het IPCC vormt de basis voor de derde stelling (2 procent opwarming zorgt voor het verdwijnen van 99% koraal). De laatste stelling kan volgens WWF onder meer worden onderbouwd door het wetenschappelijke WWF-rapport Apetite for destruction. Naar al deze genoemde bronnen heeft WWF in haar verweerschrift ‘links’ opgenomen.

De mondelinge toelichting van adverteerder ter zitting van 12 maart 2020

WWF wil onder de aandacht brengen dat de jongeren, die in de commercial zijn te zien, zelf al bezig waren voor de genoemde problemen op te komen. Dat initiatief komt dus uit henzelf. WWF heeft de jongeren geholpen de door hen verkondigde stellingen op juistheid te controleren. Uit deze controle is gebleken dat die juist zijn en daarom onderschrijft WWF die standpunten, zoals ook blijkt uit de uiting.

Het oordeel van de Commissie

In reactie op het verzoek van de Commissie van 13 februari 2020 heeft adverteerder per stelling uitgebreid toegelicht waarom zij die juist acht. Daarbij heeft WWF ook (per stelling) verwezen naar een of meer (wetenschappelijke) bronnen die volgens haar de vier stellingen ondersteunen. Verder heeft adverteerder meer specifiek verwezen naar de relevante passages uit die bronnen. De Commissie heeft geen reden om te twijfelen aan de (wetenschappelijke) waarde van deze publicaties en constateert dat de inhoud daarvan de in de commercial aan de orde zijnde vier stellingen ondersteunt. Hierdoor heeft adverteerder de juistheid van die mededelingen voldoende onderbouwd.
Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie bevestigt de afwijzing van de voorzitter met verbetering van de gronden.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken