a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Dossiernr:

2022/00542

Datum:

09-03-2023

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een radioreclame van Vandebron.

Bij het ruisen van de wind wordt gezegd:

“Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Vandebron kun je 100% Groen Laden”.

 

Samenvatting van de klacht

De mededeling “Met Vandebron kun je 100% Groen Laden” is in strijd met de waarheid. Alle energie die gebruikt wordt, ook die van laadpalen, is immers een mix van fossiele brandstof (kolen, gas), kernenergie, wind- en zonne-energie. Wellicht zal Vandebron zelf 100% windenergie opwekken, maar de gebruiker laadt altijd een mix. Zoals Vandebron het brengt, lijkt het alsof de gebruiker slechts windenergie laadt.  

In zijn nadere toelichting van de klacht stelt klager: “Ik maak bezwaar, er mogen geen onwaarheden verteld worden: zowel de tekst als de vormgeving is onjuist en misleidend! Zie foto’s bijlage”. Deze bijlage bevat twee foto’s: één van windmolens in het water met de tekst “vandebron 100% Groen Laden” en één van een auto met een zeil tegen de achtergrond van water met windmolens.  

Naar de mening van klager zijn zogenoemde ‘Garanties van oorsprong’ zoals bedoeld in eerdere uitspraken van de Commissie niet relevant “voor deze reclame-uiting want”, “in de reclame is een auto te zien met een zeil van een zeilboot”. Deze auto rijdt dus volledig op wind en dat is een onjuiste weergave van de feiten”, aldus klager.

 

Samenvatting van het verweer

In de uiting wordt gezegd: “Met Vandebron kun je 100% Groen Laden”, omdat men, indien men een laadpaal en een energiecontract van Vandebron heeft, groen kan laden. Alle stroom die iemand op dat moment gebruikt, is namelijk groen opgewekt. Hiermee sluit Vandebron aan op eerdere uitspraken van de Commissie, onder meer in de dossiers 2002/00330, 2020/00511, 2020/00259 en 2018/00788.  

Gezegd wordt: “Met Vandebron kun je 100% Groen Laden”, omdat er geen sprake is van een garantie. Zo kan met alleen een laadpas van Vandebron niet in alle gevallen groen worden geladen. Die mogelijkheid is afhankelijk van het stroomaanbod van de laadpaalleverancier.

Een auto met een zeilboot is een weergave van een fictieve situatie en daarmee een hyperbool van wat echt duurzaam zou kunnen zijn, namelijk 100% op de wind, iets wat overigens, afgaande op de jurisprudentie over 100% groene stroom/energie, in het geval van Vandebron juist kan zijn: kies voor een bron die stroom produceert door middel van windmolens en laad de auto met een laadpaal van Vandebron en er wordt met 100% groene stroom uit wind geladen en dus gereden. De NS zegt ook dat de treinen rijden op 100% windenergie, niet omdat zij een windmolen aan hun treinnetwerk gekoppeld hebben, maar omdat al hun stroom door windmolens opgewekt is.
Overigens gebruikt Vandebron de term “100% Groen Laden” ook voor haar product “100% Groen Laden”, bestaande uit een pakket van een energiecontract, laadpaal en laadpas.    

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De Commissie stelt voorop dat zij haar oordeel zal beperken tot de hierboven onder “De bestreden reclame-uiting” omschreven radioreclame. Dit is de reclame-uiting waartegen klager in het online klachtenformulier bezwaar heeft gemaakt.

2.

De kern van de klacht is dat de mededeling “Met Vandebron kun je 100% Groen Laden” misleidend is, omdat alle gebruikte energie, ook die van laadpalen, een mix is van fossiele brandstof (kolen, gas), kernenergie, wind- en zonne-energie, ook al zal Vandebron wellicht zelf 100% windenergie opwekken, zo stelt klager. De Commissie oordeelt hierover als volgt.  

3.

Volgens het in Nederland geldende systeem wordt alle stroom, zowel groene als grijze, via één elektriciteitsnet geleverd. Een energieleverancier mag desondanks stroom als “groene” stroom aanprijzen, indien hij door middel van zogenoemde “Garanties van Oorsprong” kan aantonen dat de door hem aan het net toegevoegde energie is opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Een Garantie van Oorsprong (GVO) is een digitaal certificaat waarmee bewezen wordt dat stroom op een groene manier is opgewekt. De Commissie heeft al meermalen geoordeeld dat de gemiddelde consument ermee bekend is dat zowel grijze als groene stroom via hetzelfde elektriciteitsnet aan verbruikers wordt geleverd. Vooralsnog dient het aanprijzen van stroom als ‘groen’ op basis van een GVO als een gangbare en legitieme reclamepraktijk te worden beschouwd.

4.

Gelet op het bovenstaande wordt de consument geacht de mededeling “Met Vandebron kun je 100% Groen Laden” zo te begrijpen dat sprake is van een constructie die erop neerkomt dat adverteerder evenveel GVO’s plaatst tegenover de hoeveelheid stroom die de klant jaarlijks verbruikt. Adverteerder heeft onder verwijzing naar eerdere beslissingen van de (voorzitter van de) Commissie voldoende aannemelijk gemaakt dat via voornoemde constructie 100% “groen” opgewekte stroom kan worden gebruikt, mits de consument beschikt over een energiecontract, een laadpaal en een laadpas van Vandebron.    

Verder zal de gemiddelde consument de verwijzing in de radioreclame naar de wind opvatten als een voorbeeld van groen opgewekte energie, zoals deze energie ook afkomstig kan zijn van de zon.

Overigens heeft de voorzitter van de Commissie op 7 februari 2023, naar aanleiding van een vergelijkbare klacht, een gelijkluidende beslissing genomen over een televisiereclame van Vandebron, met dezelfde (gesproken) tekst als die van de onderhavige radioreclame (dossier 2023/00008).

5.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken