a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Status:

Dossiernr:

2023/00039

Datum:

15-03-2023

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing) (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft:
1.  het “Veluws Lifestyle Magazine” voor zover daarin een pagina staat die begint met de aanhef: “Er gaat niets boven slim stoken” waarna onder meer de volgende tekst volgt:
“Er gaat niets boven een knisperend houtvuur in je eigen woonkamer … en laat nu verantwoord stoken zelfs mogelijk zijn met de slimme houtkachel. (…)
Intussen kun je stoken met een emissieloze houtkachel
Kunnen we nog verantwoord stoken?
Een goede houtkachel is niet per definitie belastend voor het milieu. (…) Afhankelijk van wat
je kiest is een houtkachel zelfs een duurzaam keuze. De technieken op het gebied van rook afvoeren en filteren zijn enorm verbeterd. Het nieuwste snufje is de emissieloze Hase IQ-houtkachel. (…) Intelligente besturingssoftware zorgt ervoor dat de kachel prachtig emissieloos en schoon brandt. (…) Uiteraard kunnen wij u nog veel meer vertellen over het schoon stoken.”
2.  de website www.buddingsfeermakers.nl voor zover daarop onder meer staat:
“Misverstandje wegwerken: wist je dat hout een van de schoonste brandstoffen is, als je het goed doet?”, en “Maar kun je nog verantwoord stoken? Ja, gelukkig wel. Een goede, sfeervolle houtkachel is niet per definitie belastend voor het milieu. Afhankelijk van wat je kiest, is een houtkachel zelfs een duurzaam keuze.” en “Emissieloze houtkachel (…) dit resulteert in een schone verbranding met lage emissiewaarden.”  en “Brunner heeft milieuvriendelijkheid en gebruikservaring optimaal gecombineerd in de Green-line serie. (…) Daardoor behaalt de haard ook het certificaat Green+. Klimaatvriendelijk en toekomstbestendig. (…)”
3.  een video over Brunner haarden die men kan openen vanaf voormelde website.
 

Samenvatting van de klacht

Klager vat de claims in de reclame-uitingen waartegen hij bezwaar maakt als volgt samen: ten onrechte wordt gesproken over verantwoord ten opzichte van het milieu, minimale uitstoot, emissieloos, duurzaam, milieuvriendelijk, schoon, green, hout behoort tot de schoonste brandstoffen en klimaatvriendelijk. Klager acht deze claims om de volgende redenen in strijd met de Milieu Reclame Code (MRC). Het is niet juist dat een goede houtkachel per definitie niet belastend is voor het milieu. De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat het verbranden van hout helemaal niet duurzaam en milieuvriendelijk is. Er komen altijd wel schadelijke stoffen vrij bij de verbranding van hout, zoals aromatische koolstoffen, PAK’s, fijnstof en ultrafijnstof en andere kankerverwekkende stoffen, hoe goed de verbrandingstechnieken ook zijn. Niet gesteld kan worden dat de moderne houtgestookte toestellen een lage emissie hebben. Deze fijnstof dringt dieper in de longen door dan gewone fijnstof en dat is voor de gezondheid veel schadelijker. Hout is nu eenmaal, net als bijvoorbeeld steenkool, een vervuilende brandstof. Gelet op het bovenstaande en de door klager genoemde bronnen, is er geen sprake van dat een houtkachel schoon brandt. Schoner dan een andere kachel kan wel, maar schoon niet. Die claim is absoluut en misleidend.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder spreekt over emissieloos omdat de leverancier dat ook doet. Uit controle blijkt echter dat de genoemde kachel niet emissieloos is, maar emissiearm. Verder wordt gesproken over de houtkachel van Hase IQ+ met een automatische luchttoevoer regeling alsmede een ingebouwde katalysator. Deze kachel heeft als enige kachel op de markt het Blauer Engel label. Bij het Blauer Engel label wordt de vermindering van uitstoot van eventuele schadelijke stoffen onderzocht. Wanneer de kachel te veel uitstoot, zou dit label niet toegekend worden. Adverteerder zal de website aanpassen en de term emissieloos verwijderen. Verder zullen begrippen als duurzaam en schoon worden afgezet tegen de oudere openhaarden/kachels met een slechte verbranding.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klager heeft bezwaar gemaakt tegen diverse mededelingen in de bestreden reclame-uitingen die volgens hem inhouden of impliceren dat houtstook voordelen heeft voor het milieu, althans dat houtstook niet slecht is of hoeft te zijn voor het milieu. De voorzitter spitst de beoordeling toe op de hierna onder 2) te noemen mededelingen ten aanzien waarvan de klacht voldoende duidelijk is. Dit impliceert dat ten aanzien van de overige mededelingen de klacht als onvoldoende duidelijk of onvoldoende gemotiveerd wordt afgewezen. Dit betreft met name het bezwaar van klager tegen de vermeldingen “Green-line serie” en “het certificaat Green+”.

2)  Blijkens het “Veluws Lifestyle Magazine” is “verantwoord” stoken mogelijk, nu houtstook “niet per definitie belastend is voor het milieu”. Ook staat in deze uiting dat houtstook een “duurzaam keuze” kan zijn in de vorm van een “emissieloze houtkachel”, zoals de “emissieloze Hase IQ kachel” die “schoon” zou branden. Op de website staan vergelijkbare mededelingen alsmede dat hout een van de “schoonste” brandstoffen is. Verder wordt op de website in tekst en in een video de Brunner kachel klimaat- en milieuvriendelijk genoemd. Al deze mededelingen dienen te worden getoetst aan de MRC, nu daarin im- of expliciet wordt gerefereerd aan milieuaspecten van houtgestookte kachels en deze code van toepassing was op het moment van het indienen van de klacht.

3)  Adverteerder heeft geen inhoudelijk verweer gevoerd, anders dan dat zij op het zogenaamde Blauer Engel label van de Hase IQ-houtkachel wijst. Dit label wordt echter niet in de uitingen genoemd en kan ook los daarvan geen onderbouwing en rechtvaardiging bieden voor de gebruikte milieuclaims, die deels absoluut van aard zijn. Nu de claims niet zijn onderbouwd, zijn de uitingen in strijd met artikel 2 MRC. Adverteerder heeft immers niet aangetoond dat zij terecht de onder 2) bedoelde milieuvoordelen claimt. Adverteerder heeft medegedeeld dat de uitingen op de bedoelde punten zijn aangepast. De voorzitter heeft ambtshalve geconstateerd dat dit niet voor alle claims geldt. Er staat immers nog steeds dat hout “een van de schoonste brandstoffen” is en ook de bestreden video over de Brunner kachel met de diverse milieuclaims is nog steeds via de website van adverteerder te raadplegen. De voorzitter beslist op grond van het voorgaande als volgt.

  

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande, acht de voorzitter de reclame-uitingen, voor zover onder 2) vermeld, in strijd met het bepaalde in artikel 2 MRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wordt de klacht afgewezen.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken