a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Status:

Dossiernr:

2023/00549

Datum:

11-03-2024

Uitspraak:

VT bevestigd (=aanbeveling (voor zover nodig))

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de volgende uitingen:

 1. www.esveldkachels.nl/pellets:
  “Waarom Badger pellets? (…)
  100% Natuurlijk en milieuvriendelijk
  Wij zijn PEFC gecertificeerd en deze certificatie garandeert u dat het hout dat wordt gebruikt uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is. Het hout dat wordt aangewend voor de Badger Pellets komt uit stukken bos die belangrijk zijn voor een correct en passend bosbeheer. Het eerste gebruik van het te zagen hout bestaat uit een biologische kap voor de productie van planken. Deze waardevolle overschotten uit de zagerij worden door ons naar waarde geschat en gebruikt als duurzame energiebron om u te verwarmen!”
   
 2. www.esveldkachels.nl/pelletkachels:
  “Pelletkachels, de ultieme sfeermakers
  Pelletkachels zijn kachels die houtpellets verbranden in plaats van traditioneel brandhout of gas. Pelletkachels bieden de gezelligheid en sfeer van normale houtkachels. Milieuvriendelijk, gemak en style zijn echter belangrijke redenen om toch voor een pelletkachel te kiezen.”

 

Samenvatting van de klacht

Klager maakt bezwaar tegen het gebruik van de woorden ‘milieuvriendelijk’ en ‘duurzaam’ in de bestreden uitingen. Adverteerder geeft daarmee verkeerde informatie. Er komen namelijk altijd toxische stoffen, ultrafijnstof, roet en as vrij bij houtstook. De emissie door houtverbranding leidt onvermijdelijk tot gezondheidsschade voor omwonenden.

 

Samenvatting van de reactie van adverteerder

De tekst op de website zal worden aangepast.

 

Samenvatting van de beslissing van de voorzitter van 17 januari 2024

De voorzitter heeft de klacht ten aanzien van uiting 1) over de door adverteerder te leveren pellets afgewezen en heeft daartoe – kort samengevat – overwogen dat anders dan klager veronderstelt, daarin niet wordt beweerd of gesuggereerd dat houtstook als zodanig milieuvriendelijk en/of duurzaam is. De uiting ziet uitsluitend op de productiefase van de pellets. In de uiting wordt toegelicht dat er voor de pellets restmateriaal wordt gebruikt dat anders verloren zou gaan, hetgeen klager niet heeft weersproken. Het gebruik van dergelijke materialen rechtvaardigt in voldoende mate de in uiting 1 gemaakte duurzaamheidsclaim met betrekking tot de productie van de pellets. Ten aanzien van uiting 1 wordt de klacht daarom afgewezen.

De voorzitter heeft de klacht ten aanzien van uiting 2) over de pelletkachels die adverteerder aanbiedt toegewezen en heeft daartoe – kort samengevat – overwogen dat deze zonder verdere toelichting worden aangeduid als ‘milieuvriendelijk’. De voorzitter onderschrijft op dit punt de klacht dat daarmee wordt gesuggereerd dat houtstrook (door pelletkachels) milieuvriendelijk is. Nu adverteerder de claim ‘milieuvriendelijk’ niet heeft onderbouwd is deze claim niet aantoonbaar juist en in strijd met artikel 4 CDR. Gelet op de bereidheid van adverteerder om de uiting aan te passen, heeft de voorzitter een aanbeveling voor zover nog nodig gedaan.

 

Het bezwaar van klager tegen de beslissing van de voorzitter

Het bezwaar van klager richt zich tot de afwijzing van de klacht over uiting 1). De claim “milieuvriendelijk” ziet niet alleen op de productie van pellets. In de uiting wordt wel degelijk ook iets gezegd over het verstoken van pellets. In de uiting wordt immers beweerd dat dit een duurzame energiebron is om uw huis te verwarmen (“Deze waardevolle overschotten uit de zagerij worden door ons naar waarde geschat en gebruikt als duurzame energiebron om u te verwarmen!”). Dit is onjuist. Met deze energiebron wordt bij gelijke warmteproductie meer CO2 geproduceerd dan bij bijvoorbeeld bij het verstoken van gas. De resthoutsnippers kunnen daarom beter worden ingezet voor het maken van duurzame producten in plaats van ze te produceren voor verbranding met als gevolg CO2-uitstoot.

 

De reactie van adverteerder op het bezwaar

De reactie van adverteerder strekt tot bevestiging van de uitspraak van de voorzitter. Adverteerder zal zich ook houden aan de uitspraak van de Commissie.

 

Het oordeel van de Commissie

1. Kern van het bezwaar is dat in de uiting over de pellets (uiting 1) niet alleen een claim ten aanzien van duurzaamheid van het productieproces van de pellets wordt gedaan, maar ook ten aanzien van het verstoken van deze pellets door middel van de mededeling “duurzame energiebron”. Volgens klager is dit onjuist, omdat houtstook niet duurzaam is. De Commissie overweegt hierover als volgt.

2. Hoewel uit de uiting duidelijk blijkt dat de claim “milieuvriendelijk” ziet op het duurzaam vergaarde (rest)hout dat gebruikt wordt voor de (productie van de) pellets van adverteerder, kan niet zonder meer worden gesteld dat het gebruik hiervan kan dienen “als duurzame energiebron om u te verwarmen”. Naar het oordeel van de Commissie wordt daarmee gesuggereerd dat het stookproces (door pellets te verbranden in een pelletkachel) duurzaam is. Adverteerder zal dit laatste deel van uiting 1 dienen aan te passen, nu deze door het gebruik “duurzame” energiebron in strijd is met artikel 4 CDR. Adverteerder heeft deze claim immers niet onderbouwd, zodat deze niet aantoonbaar juist is. Gelet op de bereidheid van adverteerder om de uiting aan te passen, hetgeen overigens nog niet is gebeurd, zal de Commissie een aanbeveling doen voor zover nodig.

3. Op grond van het voorgaande beslist de Commissie als volgt.

 

De beslissing

De Commissie acht het bezwaar gegrond en vernietigt de beslissing van de voorzitter tot afwijzing van de klacht ten aanzien van uiting 1. Zij acht uiting 1 tevens in strijd met het bepaalde in artikel 4 CDR en beveelt adverteerder voor zover nog nodig aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

[Hieronder volgt de beslissing van de voorzitter d.d. 17 januari 2024]

 

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de volgende uitingen:
1)  www.esveldkachels.nl/pellets:
“Waarom Badger pellets? (…)
100% Natuurlijk en milieuvriendelijk
Wij zijn PEFC gecertificeerd en deze certificatie garandeert u dat het hout dat wordt gebruikt uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is. Het hout dat wordt aangewend voor de Badger Pellets komt uit stukken bos die belangrijk zijn voor een correct en passend bosbeheer. Het eerste gebruik van het te zagen hout bestaat uit een biologische kap voor de productie van planken. Deze waardevolle overschotten uit de zagerij worden door ons naar waarde geschat en gebruikt als duurzame energiebron om u te verwarmen!
2)  www.esveldkachels.nl/pelletkachels:
“Pelletkachels, de ultieme sfeermakers
Pelletkachels zijn kachels die houtpellets verbranden in plaats van traditioneel brandhout of gas.
Pelletkachels bieden de gezelligheid en sfeer van normale houtkachels Milieuvriendelijk, gemak en style zijn echter belangrijke redenen om toch voor een pelletkachel te kiezen.”

Samenvatting van de klacht

Klager maakt bezwaar tegen het gebruik van de woorden ‘milieuvriendelijk’ en ‘duurzaam’ in de bestreden uitingen. Adverteerder geeft daarmee verkeerde informatie. Er komen namelijk altijd toxische stoffen, ultrafijnstof, roet en as vrij bij houtstook. De emissie door houtverbranding leidt onvermijdelijk tot gezondheidsschade voor omwonenden.

 

Samenvatting van de reactie van adverteerder

De tekst op de website zal worden aangepast.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht is gericht tegen uitingen waarin sprake is van milieuclaims door het gebruik van de woorden ‘milieuvriendelijk’ en ‘duurzame’  De uitingen zullen daarom worden getoetst aan de Code voor Duurzaamheidsreclame (CDR). Ingevolgde de CDR dienen, voor zover hier van belang, duurzaamheidsclaims aantoonbaar juist te zijn. Bij de beoordeling of aan deze eis wordt voldaan, zal onderscheid worden gemaakt tussen de uiting die betrekking heeft op de door adverteerder te leveren pellets (uiting 1) en de uiting die specifiek ziet op de pelletkachels die adverteerder aanbiedt (uiting 2).

2)  Ten aanzien van de uiting over de pellets (uiting 1) geldt dat, anders dan klager veronderstelt, daarin niet wordt beweerd of gesuggereerd dat houtstook als zodanig milieuvriendelijk en/of duurzaam is. De uiting ziet uitsluitend op de productiefase van de pallets. Toegelicht wordt in de eerste plaats dat adverteerder de pellets als milieuvriendelijk en duurzaam beschouwt omdat deze zijn vervaardigd van hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen en met inachtneming van een correct en passend bosbeheer. Het eerste gebruik van het te zagen hout bestaat daarbij volgens de uiting uit “een biologische kap voor de productie van planken”. Het restmateriaal wordt gebruikt voor de pellets. Gelet op deze toelichting berust de klacht op dit punt op een verkeerde interpretatie van de uiting. Overigens heeft klager niet weersproken dat het daadwerkelijk om het gebruik van restmateriaal gaat dat anders verloren zou gaan. Het gebruik van dergelijke materialen rechtvaardigt in voldoende mate de in uiting 1 gemaakte duurzaamheidsclaim met betrekking tot de productie van de pellets. Ten aanzien van uiting 1 wordt de klacht daarom afgewezen.

3)  Uiting 2 ziet specifiek op de pelletkachels. Deze worden zonder verdere toelichting aangeduid als ‘milieuvriendelijk’. De voorzitter onderschrijft op dit punt de klacht dat daarmee wordt gesuggereerd dat houtstrook (door pelletkachels) milieuvriendelijk is. Adverteerder zal uiting 2 dienen aan te passen, nu deze door het gebruik van het woord ‘milieuvriendelijk’ in strijd met artikel 4 CDR is. Adverteerder heeft immers deze claim niet onderbouwd, zodat deze niet aantoonbaar juist is. Gelet op de bereidheid van adverteerder om de uiting aan te passen, hetgeen overigens nog niet is gebeurd, zal de voorzitter een aanbeveling doen voor zover nodig. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen onder 3) is vermeld, acht de voorzitter uiting 2 in strijd met het bepaalde in artikel 4 CDR. De voorzitter beveelt adverteerder — voor zover nog nodig — aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
Ten aanzien van uiting 1 wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken