a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Opleidingen en cursussen

Status:

Dossiernr:

2023/00089

Datum:

21-03-2023

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Opleidingen en cursussen

Motivatie:

Verspreiding

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft een aan klaagster gerichte e-mail van afzender van 26 januari 2023 met als onderwerp: “Uitnodiging voor World of Ambition”.

 

De klacht

Klaagster heeft de bestreden e-mail over ‘World of Ambition’ ontvangen. Klaagster voert aan dat zij nooit toestemming heeft gegeven om aan marketing communicatie toe te zenden. Klaagster heeft geen account en nooit iets gekocht bij afzender, hierdoor gaat de uitzondering uit artikel 1.3 Code e-mail volgens haar niet op. Klaagster weet niet op welke wijze afzender haar e-mailadres heeft verkregen, maar dit is niet in lijn met de Telecommunicatiewet of de Nederlandse Reclame Code.

 

Het verweer

De organisatie van afzender is uitgever van evenementsoftware en ‘World of Ambition’ is een van de producten. Volgens afzender heeft klaagster op 24 juni 2021 een account bij afzender aangemaakt met het betreffende e-mailadres, waarmee ze diverse virtuele evenementen heeft bezocht. Op 7 april 2022 is klaagster voor het laatst ingelogd geweest bij de ‘Virtuele Banenbeurs’. De policy van afzender is dat accounts, bij 18 maanden inactiviteit, geanonimiseerd worden. Indien gewenst dan kan het account van klaagster worden verwijderd. De betreffende e-mail is verzonden met daarbij de mogelijkheid om je uit te schrijven voor de mailinglijst, dit heeft klaagster tot op heden nog niet gedaan. Indien gewenst, dan zal afzender klaagster uit de mailinglijst halen.

 

Repliek

Indien het klopt dat klaagster op 24 juni 2021 een account heeft aangemaakt bij World of Ambition, dan heeft afzender de gegevens verkregen in het kader van een registratie en niet van een verkoop. Er is volgens klaagster geen klantrelatie tot stand gekomen en afzender kan zich derhalve niet beroepen op de uitzondering in artikel 1.3a van de Code e-mail en de Telecommunicatiewet. Volgens klaagster is het recht van verzet niet geboden bij het verkrijgen van de contactgegevens in het kader van een verkoop, omdat er nooit een verkoop (van een product of dienst) is geweest.

Klaagster heeft een kopie bijgevoegd van het registratieformulier van de website van afzender. Hieruit blijkt volgens haar dat op deze pagina niet de mogelijkheid wordt geboden voor een opt-in voor het ontvangen van marketing communicatie. Er is enkel een checkbox voor het opslaan van gegevens van de registrant voor het afhandelen van de registratie. Er wordt niet verwezen naar marketing communicatie of een eventuele privacy policy waar dit onder zou zijn gebracht. Derhalve is geen toestemming gegeven voor het ontvangen van marketing communicatie.

 

Dupliek

Klaagster is uitgenodigd voor een evenement dat sterk lijkt op een evenement waar klaagster eerder al aan heeft deelgenomen. Afzender biedt haar excuses aan indien blijkt dat dit ongepast is geweest. Afzender vat de klacht van klaagster op als een verzoek tot uitschrijving en het account zal verwijderd worden en het e-mailadres wordt van de lijst geschrapt.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. De klacht is gericht tegen een e-mail van afzender met als onderwerp: “Uitnodiging voor World of Ambition”. De lezer wordt in de e-mail gewezen op de mogelijkheid om in te schrijven voor het (online) platform van ‘World of Ambition’. Klaagster maakt bezwaar tegen de ontvangst van deze e-mail, aangezien de uiting volgens haar in strijd met artikel 1.3a Code e-mail is verzonden omdat klaagster geen toestemming voor ontvangst van de e-mail heeft verleend. Klaagster voegt daaraan toe dat afzender zich niet kan beroepen op een van de uitzonderingen uit voornoemd artikel, aangezien geen sprake is van een klantrelatie. Niet ter discussie staat dat de bestreden e-mail reclame bevat en daarmee voldoet aan de definitie van reclame als bedoeld in artikel 1.2 Code e-mail. Hierdoor zal aan deze code worden getoetst. De voorzitter overweegt als volgt.

2. In artikel 1.3a Code e-mail staat:
“Reclame via e-mail is in beginsel toegestaan als de geadresseerde van reclame via e-mail daarvoor aan de bestandseigenaar door middel van een actieve handeling vooraf toestemming heeft verleend, dan wel dat het e-mailadres door de bestandseigenaar is verkregen in het kader van een verkoop aan of schenking door de geadresseerde en wordt gebruikt voor het aanbieden van eigen gelijksoortige producten of diensten (inclusief het vragen van schenkingen door ideële of charitatieve organisaties), waarbij er geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid zich af te melden op dezelfde wijze als bedoeld in artikel 5 van deze Code (Recht van Verzet). Aan deze verplichting kan niet worden voldaan uitsluitend door middel van een bepaling in de algemene voorwaarden of een privacy statement.”

3. Uit de door partijen overgelegde stukken leidt de voorzitter af dat klaagster blijkbaar eerder een  registratieformulier voor ‘World of Ambition’ heeft ingevuld. Klaagster heeft hiervan een kopie overgelegd (registratieformulier: “Sign up for World of Ambition”) en uit de zin “My data may be stored for the purpose of handling my response” blijkt dat met het registratieformulier specifiek toestemming werd gegeven om de gegevens op te slaan in het kader van de registratie voor die eerdere versie van ‘World of Ambition’. Hieruit blijkt echter niet dat klaagster toestemming heeft gegeven voor nieuwere versies  van het evenement. Afzender heeft dit ook niet gesteld. Nu is gebleken dat klaagster een e-mail heeft ontvangen van afzender voor een ander evenement dan waarvoor klaagster expliciet toestemming heeft gegeven en kennelijk geen klantrelatie in de zin van artikel 1.3a Code e-mail is ontstaan, beschikt afzender niet over de vereiste toestemming zoals bedoeld in artikel 1.3a Code e-mail. Het bovenstaande brengt met zich dat niet is voldaan aan de eisen waaronder reclame via e-mail mag worden toegezonden en hierdoor stelt de voorzitter vast dat afzender heeft gehandeld in strijd met artikel 1.3a Code e-mail. In de mededeling van afzender dat het account van klaagster inmiddels is verwijderd en haar geen mailing meer zal worden toegezonden, ziet de voorzitter aanleiding een aanbeveling aan afzender achterwege te laten.

4. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 1.3a Code e-mail.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken