a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Overige (geen passende categorie)

Status:

Dossiernr:

2024/00153

Datum:

19-06-2024

Uitspraak:

RCC toewijzing zonder aanbeveling

Product/dienst:

Overige (geen passende categorie)

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Verpakking en etikettering

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de kartonnen verpakking van Zalando waarin bestelde producten aan klanten worden verzonden en waarop het volgende staat (voor zover voor de klacht relevant):

“100% recycled and delivered carbon neutral”.

 

Samenvatting van de klacht

Op de verpakking van Zalando wordt geclaimd dat haar pakketten “carbon neutral” (koolstofneutraal) worden bezorgd. De verpakking bevat geen (verwijzing naar) informatie waaruit blijkt hoe het product koolstofneutraal wordt geleverd. Het is derhalve niet duidelijk of, en zo ja hoe, de belofte van “carbon neutral” levering wordt waargemaakt. Door het ontbreken van een dergelijke onderbouwing is de uiting op zich al misleidend en in strijd met artikel 3.1 van de Code voor Duurzaamheidsreclame (CDR) en artikel 8.3 sub c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Klager verwijst in dit verband ook naar eerdere uitspraken van de Commissie en het College in dossiernummers 2023/00050 en 2023/00294.

De claim “carbon neutral” betreft bovendien een absolute milieuclaim doordat de verwachting wordt gewekt dat de levering van Zalando volledig koolstofneutraal is, in die zin dat bij de levering van het product netto geen koolstof wordt uitgestoten in de atmosfeer. De gemiddelde consument zal verwachten dat de verpakking en de bezorging van de pakketten van Zalando geen enkele negatieve invloed heeft op het milieu. Zalando zegt daarmee zonder enkel voorbehoud een concreet en meetbaar resultaat toe. Zalando slaagt er niet in om daartoe strekkend bewijsmateriaal te overleggen en voldoet in ieder geval niet aan de hoge bewijslast met betrekking tot absolute milieuclaims volgens artikel 4 CDR. Klager verwijst nog naar de Richtsnoeren Oneerlijke handelspraktijken van de Europese Commissie en de Leidraad duurzaamheidsclaims van de Autoriteit Consument en Markt voor de vereisten die worden gesteld aan duurzaamheidsclaims.

Klager verzoekt ten slotte om de beslissing te verspreiden als alert. Klager wijst erop dat Zalando recentelijk door Europese consumententoezichthouders is aangesproken wegens het gebruik van diverse misleidende duurzaamheidsclaims op haar website. Het herhaaldelijk verspreiden van misleidende informatie door Zalando is volgens klager dermate schadelijk en ontwrichtend dat een alert op zijn plaats is.

 

Samenvatting van het verweer

De toepassing en uitleg van duurzaamheidsclaims is strenger geworden en naar een hoger niveau getild. Zalando is daarom in 2022 begonnen met het aanpassen van haar duurzaamheidsclaims. Daarbij is besloten om de claim “100% carbon neutral” niet meer te gebruiken, nu dit niet meer in lijn is met de regelgeving. Het ontwerp van de verpakking is in de loop van 2023 aangepast. De claim “carbon neutral” staat sindsdien niet meer op de nieuwe verpakking. Zalando legt diverse printscreens over van de aangepaste huidige verpakking.

De door klager overgelegde uiting betreft kennelijk helaas nog een oude verpakking. Zalando heeft onmiddellijk na ontvangst van de klacht actie ondernomen binnen haar hele logistieke netwerk om (nogmaals) te controleren dat zich nergens meer de oude verpakkingen bevinden en erop toe te zien dat eventuele restanten zijn vernietigd. Zalando heeft interne maatregelen getroffen om te waarborgen dat de claim niet meer op de verpakking voorkomt.

Zalando verzoekt om de klacht toe te wijzen en daarbij geen aanbeveling te doen. De claim zal immers nooit meer worden gebruikt door Zalando en zij heeft maatregelen getroffen om dat te waarborgen. Een alert kan worden opgelegd in geval van een zwaarwegende omstandigheid, hetgeen hier niet aan de orde is.

 

De mondelinge behandeling

Partijen hebben hun standpunten ter zitting nader toegelicht mede aan de hand van overgelegde pleitnotities en vragen van de Commissie beantwoord. De inhoud hiervan is voor zover nodig opgenomen in het oordeel van de Commissie.

 

Het oordeel van de Commissie

1. De Commissie vat de klacht op in die zin dat klager betwist dat de pakketten van Zalando koolstofneutraal bezorgd worden. Hierdoor wordt volgens klager ten onrechte de indruk gewekt dat de bezorging van bestellingen bij Zalando niet schadelijk zijn voor het milieu. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

2. Niet is in geschil dat de bestreden mededeling “delivered carbon neutral” een duurzaamheidsclaim – meer specifiek: milieuclaim – betreft in de zin van de Code voor Duurzaamheidsreclame (CDR). Zalando heeft geen inhoudelijk verweer gevoerd en dus ook geen bewijs van de claim geleverd. De uiting is daarmee in strijd met artikel 4 CDR, waarin is bepaald dat duurzaamheidsclaims aantoonbaar juist moeten zijn en de bewijslast daarvoor op de adverteerder rust. De Commissie acht de bestreden uiting tevens misleidend in de zin van artikel 3.1 CDR omdat de gemiddelde consument er hierdoor vanuit zal gaan dat er bij de bezorging van bestellingen door Zalando sprake is van volledige neutralisatie van koolstofuitstoot, terwijl, zoals hiervoor is overwogen, niet is aangetoond dat dit beloofde resultaat in de praktijk wordt behaald.

3. De Commissie ziet gelet op de omstandigheden in het onderhavige geval geen aanleiding om de beslissing als een ‘Alert’ (zoals door klager verzocht), te laten verspreiden. Nu Zalando heeft meegedeeld dat de bestreden claim niet langer gebruikt wordt op haar verpakkingen, de aangepaste verpakking heeft overgelegd en heeft toegezegd maatregelen te hebben genomen “om te garanderen” dat deze claim niet meer op deze manier en in deze context zal worden gebruikt, ziet de Commissie aanleiding een aanbeveling achterwege te laten.

4. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 3.1 en artikel 4 CDR.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken