a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Status:

Dossiernr:

2022/00324

Datum:

28-11-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing) (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Motivatie:

Claims

Medium:

Verpakking en etikettering

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft:

  1. de website van adverteerder (www.boldking.nl) voor zover op de subpagina recycling staat: “Mesjes gemaakt om te recyclen. Onze mesjes zijn recyclebaar. Als je ze hebt gebruikt, stuur je ze gewoon terug. Wij doen de rest.”
  2. de verpakking van Boldking scheermesjes voor zover daarop staat: “Mesjes gemaakt om te recyclen. Je mesjes zijn recyclebaar. Als je ze hebt gebruikt, stuur je ze gewoon terug. Wij doen de rest.” Direct hieronder staat: “Change your shave. Boldking.com”
  3. de website van ICS (https://ics-api.qa.anwb.nl/aanbiedingen/scheerset) voor zover daarop een aanbieding voor Boldking scheermesjes stond.

 

Samenvatting van de klacht (inclusief de repliek)

Adverteerder noemt in de reclame-uitingen de mogelijkheid van recycling, maar zij vermeldt geen antwoordnummer voor het verzenden van de mesjes. Ook zijn er geen inleveradressen. De klant heeft de keuze tussen de mesjes of weg te gooien of deze in een envelop met postzegel op te sturen naar adverteerder. Op de verpakking staat niet dat men in het laatste geval op de website van adverteerder tegen betaling van € 2,- een recyclingenveloppe dient te bestellen. Deze informatie vindt men pas na doorklikken op de website van adverteerder. De tekst op de website van ICS is ongeveer hetzelfde als op de website van adverteerder, met dien verstande dat daar is toegevoegd dat de verpakking van karton is. De verpakking is inderdaad van karton, maar de mesjes zitten in een plastic houder. Klager vindt het recycling-systeem van adverteerder ingewikkeld, omslachtig en duur. Klager acht de uitingen in strijd met artikel 10 van de Milieu Reclame Code (MRC). Adverteerder claimt dat de scheermesjes recyclebaar zijn, maar in de praktijk zal dit alleen bij uitzondering gebeuren omdat het inzamelsysteem zeer klantonvriendelijk is. Hergebruik van delen of het geheel van de scheermesjes is onwaarschijnlijk. Verder acht klager de uiting in strijd met artikel 2 MRC omdat op de verpakking staat dat de mesjes kunnen worden gerecycled en het de vraag is of dat gebeurt. De term ‘recyclebaar’ geldt voor alles en wordt niet gebruikt voor specifieke restproducten die door een kostenefficiënt productieproces gerecycled worden.

 

Samenvatting van het verweer (inclusief de dupliek)

Alle producten van adverteerder zijn recyclebaar. De producten worden verstuurd in plastic dispensers in kartonnen verpakkingen. Klanten die gebruik willen maken van het recycleprogramma, kunnen de dispensers met de mesjes retourneren tegen betaling van een kleine bijdrage. Vervolgens worden de mesjes van de dispensers gescheiden. Adverteerder is momenteel in het proces van het recyclen van de dispensers. De afgelopen acht jaar hebben klanten bij de eerste bestelling een gratis recycle-envelop ontvangen. Hierin kunnen drie volledige sets mesjes geretourneerd worden om vervolgens gerecycled te worden. Hierdoor heeft adverteerder een grote voorraad kunnen opbouwen van gebruikte dispensers, die vervolgens gerecycled wordt in samenwerking met een ander bedrijf. Het betreft 1.000 kg die gebruikt zal worden om een nieuw product voor adverteerder te ontwikkelen en dat binnenkort zal worden aangeboden op de website van adverteerder.

 

De nadere toelichting van adverteerder in reactie op vragen namens de voorzitter

Namens de voorzitter is gevraagd hoe de scheermesjes zelf gerecycled worden. Adverteerder deelt daarop mee dat het staal uit het plastic mesje wordt verwijderd. Het staal kan vanwege hygiëne niet hergebruikt worden. Vervolgens wordt het plastic gerecycled en wordt dit omgesmolten tot Travel caps. Zowel het plastic van de dispensers als het plastic van het scheermesje worden hiervoor gebruikt. De Travel caps komen binnenkort op de markt voor klanten. Adverteerder legt foto’s over van de Travel caps en de daarvoor gebruikte recyclingsgrondstof.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht is gericht tegen reclame-uitingen van adverteerder waarin wordt meegedeeld dat haar scheermesjes recyclebaar zijn. Dit is een milieuclaim in de zin van de MRC. Artikel 10 MRC noemt de randvoorwaarden voor claims die zien op recycling, te weten dat de aangeprezen methode van inzameling of verwerking in voldoende mate beschikbaar is voor de doelgroep en dat het hergebruik bij de aangeprezen producten of onderdelen in voldoende mate wordt gerealiseerd. De klacht ziet met name op de methode van inzameling van de gebruikte scheermesjes. Doordat de scheermesjes niet gratis kunnen worden teruggezonden of ingeleverd, en in plaats daarvan moet worden gezocht naar retourenveloppen op de website van adverteerder waarbij blijkt dat deze € 2,- per stuk kosten, wordt, zo begrijpt de voorzitter de stellingen van klager, onvoldoende invulling gegeven aan het recyclingprogramma van adverteerder waardoor het hergebruik in onvoldoende mate zou worden gerealiseerd. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

2)  Voor zover de voorzitter op basis van de overgelegde uitingen (zie hierna onder 4) kan constateren, wordt in de uitingen niet beweerd of gesuggereerd dat men de gebruikte scheermesjes gratis retour kan zenden aan adverteerder of gratis kan inleveren. Op de verpakking wordt verwezen naar de website van adverteerder en op de website zelf is, zoals de voorzitter ambtshalve heeft geconstateerd, op elke pagina bovenaan een duidelijke link naar de pagina ‘”recycling” te zien. Op die pagina wordt toegelicht dat men de gebruikte scheermesjes in een envelop aan adverteerder dient toe te zenden. Bij de bestelling ziet men de prijs van € 2,- per envelop en dat verder geen postzegel nodig is. De voorzitter oordeelt dat adverteerder daarmee voldoende duidelijk heeft gemaakt op welke wijze men de gebruikte scheermesjes met het oog op de recycling kan inleveren. Dat adverteerder hiervoor een financiële bijdrage vraagt, maakt de claim niet onjuist en brengt evenmin mee dat daardoor de inlevering zodanig wordt bemoeilijkt dat het hergebruik in onvoldoende mate wordt gerealiseerd. De stellingen van klager berusten op dit punt op veronderstellingen die door adverteerder voldoende feitelijk zijn weerlegd. Adverteerder heeft in dat kader gesteld dat binnen haar recyclingprogramma momenteel 1.000 kilo materiaal wordt gerecycled in samenwerking met een ander bedrijf. Adverteerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat dit materiaal daadwerkelijk zal worden gebruikt voor nieuwe producten. Hiervan zijn foto’s overgelegd. De voorzitter ziet geen aanleiding om aan de juistheid van de stellingen van adverteerder te twijfelen.

3)  Blijkens het voorgaande maakt adverteerder hetgeen zij in de uitingen over recycling stelt voldoende waar. Dat neemt niet weg dat de voorzitter de informatie over de recycling onduidelijk acht. Door in algemene zin te spreken over “Mesjes gemaakt om te recyclen” en het “recyclebaar” zijn van de scheermesjes, zal de gemiddelde consument veronderstellen dat het gehele mesje (staal en plastic) wordt gerecycled, waarbij het woord ‘mesje’ vooral naar het staal lijkt te verwijzen, dat als het belangrijkste onderdeel van het scheermesje kan worden beschouwd. Dit is immers het onderdeel dat de haren feitelijk scheert. De gemiddelde consument zal op basis van de beschikbare informatie niet verwachten dat juist het staal niet wordt gerecycled. Adverteerder had op grond van het voorgaande op de website nader dienen toe te lichten welke onderdelen door haar worden gerecycled. Artikel 4 van de MRC bepaalt dat als een milieuclaim uitsluitend betrekking heeft op bepaalde bestanddelen of aspecten van het aangeprezen product, dit duidelijk tot uitdrukking moet komen. Deze eis brengt mee dat de recyclingsclaim voldoende specifiek en duidelijk voor de gemiddelde consument dient te zijn. Nu de benodigde informatie op de website niet volstaat, zijn de uitingen op de website en op de verpakking (omdat daarop voor meer informatie naar de website van adverteerder wordt verwezen) in strijd met artikel 4 MRC in verbinding met artikel 2 MRC zo lang adverteerder op haar website niet duidelijk maakt dat alleen de plastic onderdelen die horen bij de scheermesjes (de dispensers en de plastic omhulling van het staal) worden gerecycled.

4)  Ten aanzien van het gedeelte van de klacht dat ziet op de aanbieding van Boldking op de website van ICS, waarbij volgens klager ten onrechte zou worden gesproken over een kartonnen verpakking, heeft klager geen print overgelegd. Dit brengt mee dat de voorzitter over deze uiting niet kan oordelen. De voorzitter beslist op grond van het voorgaande als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen hierboven onder 1) tot en met 3) is overwogen, acht de voorzitter de recyclingsclaim op de website en op de verpakking van producten van adverteerder in strijd met artikel 4 MRC in verbinding met artikel 2 MRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet op een dergelijke wijze reclame te maken zo lang op haar website niet wordt toegelicht dat alleen de plastic onderdelen die horen bij de scheermesjes worden gerecycled.
Ten aanzien van de aanbieding van adverteerder op de website van ICS wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken