a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Status:

Dossiernr:

2023/00178

Datum:

15-06-2023

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft een reclame-uiting voor het product “Gloves In A Bottle” op de website https://www.glovesinabottle.nl. Daarin staan onder het kopje “Reviews” drie reviews. In twee van deze reviews staat respectievelijk:

“Zalf van dokter gehad voor de jeuk. Helaas werkte niet. Toen mijn gloves in the bottle direct gaan gebruiken en alle ongemak verdwijnt als sneeuw voor de zon”

en
“Ik heb al jaren droge, vuurrode handen met kenen, erg pijnlijk en onsierlijk. Ik was vaak mijn handen en had tot deze crème alles maar dan ook echt alles geprobeerd. Crèmes van drogist, apotheek, huisarts en huismiddeltjes. Ik smeer deze crème nu anderhalve week en ken mijn handen niet meer terug! Ik smeer wel vaker dan om de 4 uur maar ik hoop dat ik over een paar weken wel om de 4 uur kan gaan smeren zodra mijn handen helemaal genezen zijn.”
 

Samenvatting van de klacht

De KAG heeft de volgende bezwaren tegen de uiting:

a.

Door de aanprijzing en presentatiewijze, waarbij gebruik wordt gemaakt van medische claims en/of toespelingen daarop, dienen de aangeboden producten als geneesmiddel in de zin van artikel 1 lid 1 sub b Geneesmiddelenwet (Gw) te worden beschouwd. Nu voor deze producten geen handelsvergunning is verleend, is de uiting in strijd met artikel 84 Gw en daardoor met de wet als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).
b.
De uiting is in strijd met artikel 5.2 Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG), op grond waarvan reclame voor gezondheidsproducten, waarbij sprake is van een aanprijzing met een geneeskundige inhoud of toespeling daarop, niet is toegestaan.
c.
De uiting is in strijd met artikel 7 in verbinding met artikel 8.2 onder a en b NRC, op grond waarvan reclame niet misleidend mag zijn.
 
Bij zijn klacht heeft de KAG in het bijzonder het oog op de hiervoor onder “De bestreden uiting” genoemde reviews, die medische claims bevatten, aldus de KAG, en waarin bovendien wordt gesuggereerd dat het aangeprezen product beter is dan geneesmiddelen, voorgeschreven door een arts. De betreffende gedeelten van deze reviews zijn in de klacht, en hieronder, vet gedrukt. 
 
“Zalf van dokter gehad voor de jeuk. Helaas werkte niet. Toen mijn gloves in the bottle direct gaan gebruiken en alle ongemak verdwijnt als sneeuw voor de zon”
en
“Ik heb al jaren droge, vuurrode handen met kenen, erg pijnlijk en onsierlijk. Ik was vaak mijn handen en had tot deze crème alles maar dan ook echt alles geprobeerd. Crèmes van drogist, apotheek, huisarts en huismiddeltjes. Ik smeer deze crème nu anderhalve week en ken mijn handen niet meer terug. Ik smeer wel vaker dan om de 4 uur maar ik hoop dat ik over een paar weken wel om de 4 uur kan gaan smeren zodra mijn handen helemaal genezen zijn.”
 
In het kader van zijn monitoringsactiviteiten heeft de KAG adverteerder al aangeschreven. Desondanks staan er nog steeds medische claims op genoemde website, aldus klager.
 

Samenvatting van het verweer

Na contact met de KAG, begin 2023, heeft adverteerder op de homepage van haar website duidelijk vermeld dat Gloves In A Bottle “geen medicijn” maar “cosmetica” betreft. Verder heeft adverteerder het taalgebruik op haar website aangepast. Wat betreft de reviews die volgens de KAG nog verwijderd zouden dienen te worden, merkt adverteerder, voor zover het betreft de reviews in de bestreden uiting, het volgende op.

Naar haar weten zijn er geen consumenten die zich met adverteerders product “bekocht voelen”. In dit verband wijst adverteerder op de door haar gehanteerde garantie “niet tevreden, geld terug”.  
Als adverteerder de reviews van klanten zou moeten herschrijven, dan zou zij zich op een “hellend vlak dan wel een glijdende schaal” begeven. Wanneer het “taalniveau” van de klant het woord “wonder crème” omvat, dan staat het de klant vrij dit te gebruiken, aldus adverteerder.

 

Samenvatting van de repliek

De KAG heeft adverteerder schriftelijk en telefonisch meegedeeld dat het product Gloves In A Bottle, door de daarvoor gehanteerde claims, wordt gepositioneerd als een geneesmiddel. Adverteerder heeft de zin opgenomen: “NB: Gloves In a Bottle is nadrukkelijk géén geneesmiddel”. De KAG benadrukt dat deze zin niet overeenkomstig zijn advies is en dat met adverteerder is besproken dat, met het plaatsen van een dergelijke zin, de door de claims gewekte suggestie niet wordt weggenomen. 

In zijn monitoringbrieven noemt de KAG altijd een aantal voorbeelden van tekstgedeeltes die niet in overeenstemming met de regels zijn. Het is aan adverteerder om de rest van de uiting waar nodig aan te passen. De KAG sluit een klacht als de genoemde voorbeelden zijn aangepast en wijst er daarbij op dat het sluiten van de klacht niet kan worden opgevat als een goedkeuring dan wel toelating van de gehele tekst. In dit geval is het niet gekomen tot het sluiten van de klacht (bij de KAG).
 
Adverteerder is van mening dat reviews geen reclame zijn. In dit verband verwijst de KAG echter naar eerdere uitspraken van de Reclame Code Commissie over dit onderwerp.  
 

Samenvatting van de dupliek

Aangezien adverteerder het product Gloves In A Bottle niet als geneesmiddel wil presenteren, vindt zij het geen probleem om aan het begin van haar website in grote letters te vermelden: “geen geneesmiddel!”

Nog belangrijker vindt adverteerder het volgende:
a)
Gloves In A Bottle wordt verkocht onder de garantie: “Niet tevreden? Geld terug!”, met als resultaat, voor zover adverteerder weet, dat geen enkele consument zich door Gloves In A Bottle te kort gedaan voelt. 
b)
Gloves In A Bottle wordt alleen verkocht bij “retailers van onbesproken gedrag”. Op jaarbasis zijn er maximaal 5 consumenten die hun geld terugkrijgen.
c.
Bij bovenbedoelde retailers worden honderden producten verkocht waarvoor bovengenoemde  garantie niet geldt.
 
Wat betreft het taalgebruik in de reviews is adverteerders taak ertoe beperkt te zorgen dat de taal niet onnodig kwetsend of duidelijk misleidend is. In dit verband wijst adverteerder erop dat zij ook
reviews gebruikt van instanties als de Raad van Arbeid, Psoriasis Vereniging en de Bloedbank, en dat deze het onverkwikkelijk zouden vinden wanneer adverteerder hun “foute taalgebruik” zou aanpassen.
 

De mondelinge behandeling

Partijen hebben hun standpunt mondeling toegelicht. Op die toelichting zal voor zover nodig worden teruggekomen in het oordeel van de Commissie.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De Commissie deelt het standpunt van de KAG dat het product Gloves In A Bottle in de bestreden uiting op zodanige wijze wordt aangeprezen dat er sprake is van niet toegestane, medische claims. In dit verband overweegt zij het volgende.

In de twee in de klacht genoemde reviews, die onderdeel zijn van de bestreden uiting van adverteerder en dan met name gelet op de door klager gearceerde onderdelen daarvan, wordt specifiek een functie van het product geclaimd met betrekking tot het genezen of voorkomen van een wond of pijn bij de mens. Dat maakt dat het product Gloves In A Bottle, een gezondheidsproduct als bedoeld in artikel 1 CAG, op zodanige wijze wordt gepresenteerd dat dit moet worden aangemerkt als een geneesmiddel in de zin van artikel 1 b onder 1 Geneesmiddelenwet (hierna: Gw). Deze bepaling luidt immers:

“In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

(…)

b. geneesmiddel: een substantie of een samenstel van substanties die bestemd is om te worden toegediend of aangewend voor dan wel op enigerlei wijze wordt gepresenteerd als zijnde geschikt voor:

1. Het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens. (…)”

Ingevolge artikel 84 Gw is het verboden om reclame te maken voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend. Nu niet is gesteld of gebleken dat een dergelijke vergunning in dit geval is verleend, is de reclame-uiting in strijd met artikel 84 Gw en daardoor in strijd met artikel 2 NRC.

Verder acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 5.2 CAG. Deze bepaling luidt:

“Reclame voor gezondheidsproducten waarin sprake is van een aanprijzing met geneeskundige inhoud of een toespeling daarop mag niet”. 

2.

Nu de uiting reeds op bovenstaande gronden in strijd is met de NRC, komt de Commissie niet toe aan het beantwoorden van de vraag of er ook sprake is van misleidende reclame.

3.

De Commissie acht adverteerder (mede) verantwoordelijk voor de inhoud van bovenbedoelde reviews, en daarmee voor de hiervoor onder 1 bedoelde overtredingen van de NRC, daaronder begrepen de CAG. Zij overweegt daartoe dat deze reviews duidelijk een aanprijzing inhouden van het door adverteerder aangeboden product Gloves In A Bottle, en dat adverteerder deze aanprijzing tot de hare heeft gemaakt, door de reviews op haar website te plaatsen.

4.

Het verweer dat op de homepage van de website van adverteerder duidelijk zou zijn vermeld dat Gloves In A Bottle “geen medicijn” maar “cosmetica” betreft, leidt niet tot een ander oordeel. Een dergelijke mededeling neemt namelijk niet weg dat “Gloves In A Bottle” in dit geval “op enigerlei wijze wordt gepresenteerd als zijnde geschikt voor:

1. Het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens” zoals bedoeld in het hierboven al genoemde artikel 1 b onder 1 Gw.

Ook het verweer dat Gloves In A Bottle wordt verkocht onder de garantie: “Niet tevreden? Geld terug!” maakt het oordeel van de Commissie niet anders.

5.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de bestreden uiting in strijd met artikel 2 NRC en met artikel 5.2 CAG. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken