a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Status:

Dossiernr:

2022/00274

Datum:

12-07-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De samenvatting van de klacht

Klager heeft op 13 mei 2022 een e-mail ontvangen van afzender “Beste Zangers Live” met als onderwerp: “Bedankt! – Beste Zangers Live”. De klacht van klager ziet op drie gronden:

Klager acht de uiting in strijd met artikel 1.3a Code E-mail, nu hij geen opt-in heeft gegeven. Mocht afzender zich beroepen op de uitzondering voor eigen gelijksoortige producten of diensten, dan voegt klager hier alvast aan toe dat er geen recht van verzet is geboden ten tijde van de verkrijging van zijn e-mailadres;
De uiting is in strijd met artikel 2.2 Code E-mail nu behalve een e-mailadres geen telefoonnummer van afzender in de e-mail is opgenomen (en ook geen directe link);
De uiting is mogelijk ook in strijd met artikel 2.3 Code E-mail nu bij een reply gemaild wordt aan “noreply@bestezangerslive.nl”. De suggestie wordt gewekt dat mails aan dat adres niet ontvangen worden en dat afzender geen antwoord kan ontvangen.

 

De samenvatting van het verweer

Afzender betreurt het dat klager de e-mail als storend heeft ervaren, althans dat deze aanleiding heeft gegeven een klacht in te dienen. Zij erkent dat deze klager geen gebruik heeft kunnen maken van de ‘opt-in’ mogelijkheid bij het aanschaffen van een toegangsbewijs van het evenement ‘Beste Zangers Live’ met betrekking tot het ontvangen van toekomstige aanbiedingen.

De mailing waar klager bezwaar tegen heeft gemaakt heeft primair als doel de bezoeker van het evenement te bedanken voor zijn komst. Het betreft een vorm van engagement met haar bezoekers die veel producenten van evenementen hanteren. Secundair wordt er in dezelfde mailing de aankondiging gedaan voor een vervolg-evenement in 2023. Aan de ontvanger wordt de mogelijkheid geboden om als eerste kaarten aan te schaffen voor dit toekomstige evenement. Dit wordt onderbouwd door de ‘onderwerp regel’ van het bericht: “Bedankt! – Beste Zangers 2023” en door gebruik te maken van verschillende lettergroottes in het bericht. De lettergrootte van de tekst in het bericht, waarin de bezoeker bedankt wordt voor zijn komst is aanzienlijk groter dan de vermelding dat de bezoeker als eerste tickets voor het evenement in 2023 kan kopen, hetgeen pas in de laatste paragraaf wordt medegedeeld.

Afzender gaat ervan uit dat de bestreden uiting niet als reclameboodschap wordt gezien of althans beschouwd wordt als mailing waarin het verkondigen van een reclameboodschap geen primair doel is.

 

Het oordeel van de voorzitter

1.    De klacht is gericht tegen een e-mail met het onderwerp “Bedankt! – Beste Zangers Live”. In de e-mail bedankt afzender de lezer voor het bezoek aan het evenement en geeft zij aan dat in 2023 een tweede editie zal plaatsvinden, waarvoor de ticketverkoop binnenkort van start zal gaan.  Klager acht de uiting in strijd met artikel 1.3a Code e-mail, artikel 2.2 Code e-mail en artikel 2.3 Code e-mail. De uiting heeft blijkens het voorgaande in feite tot doel de ontvanger te bedanken, maar ook om het evenement in 2023 aan te prijzen. Hierdoor voldoet de bestreden uiting aan de definitie van reclame zoals bedoeld in artikel 1.2 Code e-mail en zal aan deze code worden getoetst. De voorzitter overweegt als volgt.

2.    Ten eerste acht klager de uiting in strijd met artikel 1.3a Code e-mail. Op grond van artikel 1.3a van de Code e-mail is reclame via e-mail in beginsel toegestaan als de ontvanger daarvoor door middel van een actieve handeling toestemming heeft gegeven of als er sprake is van een bestaande klantrelatie. In dat laatste geval mag een afzender het e-mailadres gebruiken voor het aanbieden van eigen gelijksoortige producten of diensten, zolang er geen gebruik is gemaakt van het recht van verzet. In het onderhavige geval is gebleken dat sprake was van een klantrelatie, nu klager blijkens de inhoud van de e-mail het evenement onlangs heeft bezocht. Klager stelt dat ten tijde van de verkrijging van het e-mailadres door afzender geen recht van verzet is geboden. Nu afzender dit niet heeft betwist en niet heeft gemotiveerd dat deze mogelijkheid wel aan klager is geboden, stelt de voorzitter vast dat afzender heeft gehandeld in strijd met artikel 1.3.a. Code e-mail. Dit klachtonderdeel wordt toegewezen.

3.    Voor zover de klacht is gebaseerd op artikel 2.2 Code e-mail, welke is bedoeld om voor de ontvanger een rechtstreekse en effectieve communicatie met afzender mogelijk te maken, overweegt de voorzitter als volgt. Conform artikel 2.2 Code e-mail dient in reclame via e-mail duidelijk de naam, het adres en de contactgegevens van de afzender te worden genoemd. Niet is ingevuld wat onder ‘contactgegevens’ wordt verstaan. Nu het om reclame via e-mail gaat, en de geadresseerde daardoor al over een (op grond van artikel 2.3 Code e-mail) werkend e-mailadres van afzender beschikt, moet het begrip ‘contactgegevens’ aldus worden uitgelegd dat het, naast de naam en adres, gaat om het telefoonnummer van afzender (vlg. dossier 2016/00654). Een telefoonnummer maakt bij uitstek een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie met afzender mogelijk. Afzender kan ervoor kiezen deze gegevens in elke e-mail te vermelden dan wel in de e-mail een link ‘Contact’ (of vergelijkbare link) op te nemen die linkt naar de websitepagina waar haar naam, adres en telefoonnummer staan. Nu een dergelijke link ontbreekt, had afzender het telefoonnummer in de e-mail zelf dienen te vermelden. Omdat afzender dat heeft nagelaten, is sprake van schending van artikel 2.2 Code e-mail. Dit onderdeel van de klacht wordt toegewezen.

4.    Klager heeft onweersproken en terecht gesteld dat in de bestreden uiting bij het antwoorde-mailadres een ‘noreply’ e-mailadres staat. Nu geen werkend e-mailadres is opgenomen in het Reply To-veld (“noreply@bestezangerslive.nl”), is de uiting in strijd met artikel 2.3 Code e-mail.

5.    De voorzitter oordeelt als volgt.

 

De beslissing

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 1.3a Code e-mail, artikel 2.2 Code e-mail en artikel 2.3 Code e-mail. De voorzitter beveelt afzender aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken