a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Status:

Dossiernr:

2022/00480

Datum:

06-12-2022

Uitspraak:

RCC Ged. Aanbeveling (voor zover nodig)

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aan klager gerichte e-mail van afzender van 20 oktober 2022, met als onderwerp: “De K3 Show komt in 2023 terug naar Rotterdam”.

 

De klacht

De klacht van klager ziet op drie gronden, te weten:

De uiting is in strijd met artikel 1.3 sub a van de Code E-mail. Afzender stelt volgens klager in de ‘footer’ dat klager zich heeft aangemeld voor informatie over de start van de ticketverkoop van de K3 show in 2023. Dit betwist klager. Gezien de inhoud van de e-mail met onder meer de tekst: “Enkele weken geleden heeft u de K3 show bezocht…”, is de uiting verzonden naar aanleiding van een bezoek aan een show in 2022. Het eerste item in de nieuwsbrief over het tevredenheidsonderzoek wijst op een service e-mail, maar daarna volgt reclame voor de K3 shows in 2023. Het is volgens klager aan adverteerder om te bewijzen dat klager zich daadwerkelijk heeft aangemeld voor een nieuwsbrief (over dit onderwerp);
De uiting is in strijd met artikel 2.2 Code E-mail aangezien de uiting geen (directe link naar) contactgegevens bevat;
De uiting is in strijd met artikel 2.3 Code E-mail omdat de uiting geen werkend reply-to-adres bevat. Een reactie op de e-mail leidt tot een ‘bounce’.

 

Het verweer

Afzender erkent dat klager zich niet heeft ingeschreven om op de hoogte te blijven van de start van de ticketverkoop voor de nieuwe K3 show in 2023. Klager heeft de e-mail ontvangen omdat hij tickets heeft gekocht voor de K3 show in 2022. Hiermee is volgens afzender voldaan aan de voorwaarden die genoemd zijn in artikel 1.3 sub a van de Code E-mail en is niet gehandeld in strijd met het voornoemde artikel.

Afzender dacht dat het platform, dat zij gebruikt voor het versturen van haar mailings, automatisch de adresgegevens van afzender beschikbaar stelt aan de ontvanger van de e-mail. Dit blijkt echter niet het geval. Afzender stelt dat zij voortaan bij toekomstige mailings wel de nodige contactgegevens zal verstrekken.

Het was afzender niet bekend dat het in Nederland vereist is om in het Reply To-veld een werkend antwoordadres te gebruiken. Dit is naar Belgische regelgeving niet vereist, aldus afzender. Afzender stelt dat zij dit voor toekomstige mailings in Nederland zal rechtzetten en de nodige maatregelen zal treffen om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.

 

Het oordeel van de Commissie

1.    De klacht is gericht tegen een e-mail met het onderwerp: “De K3 Show komt in 2023 terug naar Rotterdam”. In de e-mail wordt de ontvanger gevraagd om mee te doen aan een klanttevredenheidsonderzoek voor de K3 show die hij onlangs heeft bezocht en wordt hij vervolgens gewezen op de (nieuwe) show van K3 in 2023. De uiting heeft blijkens het voorgaande in feite tot doel om de ontvanger te vragen een enquête in te vullen over het onlangs bezochte concert alsmede om de shows in 2023 aan te prijzen. Hierdoor voldoet de bestreden uiting aan de definitie van reclame zoals bedoeld in artikel 1.2 Code E-mail en zal aan deze code worden getoetst. Klager acht de uiting in strijd met de artikelen 1.3 sub a, 2.2 en 2.3 Code E-mail. De Commissie overweegt als volgt.

2.    Op grond van artikel 1.3a van de Code E-mail is reclame via e-mail in beginsel toegestaan als de ontvanger daarvoor door middel van een actieve handeling toestemming heeft gegeven of als er sprake is van een bestaande klantrelatie. In dat laatste geval mag een afzender het e-mailadres gebruiken voor het aanbieden van eigen gelijksoortige producten of diensten, zolang er geen gebruik is gemaakt van het recht van verzet. Uit de tekst van de bestreden e-mail blijkt dat klager onlangs een K3 show heeft bezocht en uit hetgeen afzender heeft aangevoerd blijkt eveneens dat klager tickets heeft gekocht voor de show in 2022. De Commissie ziet geen aanleiding om aan de juistheid hiervan te twijfelen en uit hetgeen partijen hebben aangevoerd blijkt niet dat klager gebruik heeft gemaakt van het hiervoor genoemde recht van verzet. De Commissie is in het onderhavige geval dan ook van oordeel dat afzender niet in strijd heeft gehandeld met artikel 1.3 sub a van de Code E-mail. Dat afzender zoals zij aangeeft abusievelijk in de footer van de e-mail een andere reden voor verzending van de e-mail heeft genoemd, doet aan het voorgaande niet af.

3.    Afzender erkent dat haar contactgegevens in de bestreden uiting niet zijn opgenomen. Op basis hiervan is de Commissie van oordeel dat afzender heeft gehandeld in strijd met artikel 2.2 Code E-mail. Dit klachtonderdeel is gegrond. De Commissie heeft ook nota genomen van de mededeling van afzender dat zij maatregelen heeft getroffen en voortaan de nodige contactgegevens zal vermelden. Uitgaande hiervan zal de aanbeveling om niet meer op deze wijze reclame te maken worden gedaan voor zover nodig.

4.    Voor zover de klacht is gebaseerd op artikel 2.3 Code E-mail erkent afzender dat in de bestreden uiting in het Reply To-veld geen werkend antwoordadres was opgenomen. Hierdoor heeft afzender gehandeld in strijd met artikel 2.3 Code E-mail. Dit klachtonderdeel is gegrond. In de mededeling van afzender dat zij maatregelen heeft getroffen om dit voor toekomstige mailings in Nederland te voorkomen, ziet de Commissie aanleiding om de aanbeveling om niet meer op deze wijze reclame te maken te doen voor zover nodig.

De beslissing van de Commissie

Op grond van hetgeen onder 3) is vermeld oordeelt de Commissie dat afzender heeft gehandeld in strijd met artikel 2.2 Code E-mail.

Op grond van hetgeen onder 4) is vermeld oordeelt de Commissie dat afzender heeft gehandeld in strijd met artikel 2.3 Code E-mail.

De Commissie beveelt afzender, voor zover nodig, aan om niet meer in strijd met de hier genoemde bepalingen te handelen.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken