a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Status:

Dossiernr:

2018/00821 - CVB

Datum:

16-04-2019

Uitspraak:

CVB Aanbeveling Bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Het College van beroep [16 april 2019]

De bestreden uiting, de inleidende klacht en de beslissing van de Commissie

De klacht is gericht tegen de aanbieding van de 21-daagse groepsreis “Relaxt door Peru” met vertrekdatum 29 april 2019, zoals deze op 24 augustus 2018 en op 27 september 2018 op de website nrv.nl stond.

De inleidende klacht is gebaseerd op de weergave van de prijs voor de groepsreis. Enkele keren is de reis aangeboden met de mededeling € 175,- korting. Volgens geïntimeerde is echter voorafgaand aan de kortingsacties de prijs steeds verhoogd tot meer dan € 2600,-, en is de prijs na de acties weer teruggebracht tot de gebruikelijke prijs van ongeveer € 2459,-. Uit de door geïntimeerde overgelegde screenshots blijkt dat de reis op 10 augustus 2018 is aangeboden voor € 2464,-, op 24 augustus 2018 is aangeboden met de mededeling “nu 175,- korting, 2604 2429”, op 14 september 2018 voor € 2459,- en op 27 september 2018 voor “2613 2438”.

De Commissie heeft de klacht zo opgevat dat deze inhoudt dat de wijze waarop de korting wordt geadverteerd in strijd is met de Nederlandse Reclame Code (NRC). Daarbij gaat de Commissie ervan uit dat de gemiddelde consument een doorgestreepte prijs in het algemeen zo zal begrijpen dat deze de voorafgaand aan de kortingsactie gehanteerde prijs betreft, waarop de geadverteerde korting wordt verleend. In het onderhavige geval echter betreft de doorgestreepte prijs de door NRV voor de reis vastgestelde ‘basisverkoopprijs’, waarvan vast staat dat dit niet de prijs is die voorafgaand aan de kortingsacties gold. Nu de gemiddelde consument er niet zonder meer op bedacht zal zijn dat de geadverteerde korting van € 175,- wordt verleend op de basisverkoopprijs in plaats van op de voorafgaande prijs, had NRV dit duidelijk dienen te maken om te voorkomen dat de consument op het verkeerde been wordt gezet ten aanzien van het te behalen prijsvoordeel. Nu dit in de bestreden uiting niet is gedaan, acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 7 NRC.

 

De grieven

NRV stelt dat in dossier 2018/00301 een identieke klacht is afgewezen. Ook toen was de klacht dat de reisaanbieder (Kras) de prijs van de reis direct na afloop van de kortingsactie verlaagde met het bedrag van de korting. Kras beriep zich op fluctuerende prijzen en werd in het gelijk gesteld. Ook NRV beroept zich op dergelijke prijzen. Zij heeft aangetoond dat er geen sprake is van verlaging van de prijs met het kortingsbedrag direct na afloop van de actie. Net zoals bij Kras gaat het om een doorgestreepte prijs op de zogenaamde kassabon op de website. Kras is een directe concurrent van NRV en heeft soortgelijke kortingsacties en uitingen als NRV. Door de bestreden beslissing ontstaat concurrentienadeel ten opzichte van Kras.

 

Het antwoord in appel

Het standpunt van geïntimeerde strekt tot bevestiging van de bestreden beslissing. Op hetgeen geïntimeerde stelt zal hierna, voor zoveel nodig, worden ingegaan.

 

De mondelinge behandeling

Partijen hebben hun stellingen gehandhaafd en nogmaals toegelicht.

 

Het oordeel van het College

1. NRV heeft als grief aangevoerd dat de bestreden beslissing niet in lijn is met de beslissing in dossier 2018/00301. Het College kan deze grief niet plaatsen. In laatstgenoemd dossier betrof het specifiek de vraag of een geadverteerde korting reeds in de prijs was verdisconteerd, terwijl het in de zaak die nu moet worden beoordeeld gaat om de vraag of voldoende duidelijk is ten opzichte van welke prijs de korting wordt verleend. Dit betreft een wezenlijk andere kwestie dan in dossier 2018/00301 aan de orde was. Aan die eerdere beslissing komt daarom geen relevantie toe.

2. Uit hetgeen NRV bij de Commissie heeft gesteld, blijkt dat zij een basisverkoopprijs hanteert voor de reis waarop de klacht ziet. Het uiteindelijk door de consument te betalen bedrag kan door diverse omstandigheden fluctueren. NRV doet aanbiedingen, waarbij korting wordt gegeven op de basisverkoopprijs. In een aantal gevallen wordt de aanbieding gevisualiseerd door een doorgestreepte prijs. In andere gevallen wordt enkel een tarief genoemd zonder dat uit de uiting blijkt dat het een aanbiedingsprijs betreft. De aanbeveling door de Commissie ziet uitsluitend op de situatie dat een doorgestreepte prijs is vermeld, nadat eerder een aanbiedingsprijs zonder doorgestreepte prijs op de website stond. Daarbij gaat de Commissie ervan uit dat de gemiddelde consument een doorgestreepte prijs zo zal begrijpen dat deze de voorafgaand aan de kortingsactie geldende prijs betreft. Ook het College gaat hiervan uit. In dit geval betreft de doorgestreepte prijs evenwel niet de vorige prijs, maar de basisverkoopprijs, die niet voorafgaand aan de nieuwe actie gold. In die situatie is niet duidelijk dat de doorgestreepte prijs niet de vorige prijs is, maar de basisverkoopprijs. De enkele vermelding van de doorgestreepte prijs zonder toelichting, die ontbreekt, suggereert voor de gemiddelde consument ten onrechte een aanzienlijk reëel prijsvoordeel, namelijk € 175,- korting. Rekening houdend met de door NRV bedoelde fluctuaties blijft de prijs bij de opvolgende aanbiedingen in de relevante periode echter nagenoeg gelijk, want varieert van € 2.429,- tot € 2464,-.

3. Het College acht, om dezelfde redenen als de Commissie, de uiting op grond van het voorgaande misleidend en beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van het College van Beroep

Het College bevestigt de bestreden beslissing.

 

[Hieronder volgt de beslissing waartegenn beroep is ingesteld]

De Reclame Code Commissie [21 januari 2019]

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de aanbieding van de 21-daagse groepsreis “Relaxt door Peru” met vertrekdatum 29 april 2019, zoals deze aanbieding op 24 augustus en 27 september 2018 is verschenen op de website nrv.nl. Op 24 augustus 2018 luidde de aanbieding, voor zover hier van belang: “Nu 175,- korting. 2604 (doorgestreept)   2429”. Op 27 september 2018 luidde de aanbieding: “2613 (doorgestreept)   2438”.

 

De klacht

Het standpunt van klaagster, zoals verwoord in de schriftelijke klacht en bij de mondelinge toelichting ter zitting, wordt als volgt samengevat. Klaagster wil eind april 2019 met NRV naar Peru. Vanaf 10 augustus 2018 heeft zij de prijsstelling van de door NRV aangeboden groepsreis door Peru in de gaten gehouden. Enkele keren is de reis aangeboden met de mededeling dat € 175,- korting wordt gegeven. Volgens klaagster is echter voorafgaand aan deze acties de prijs steeds verhoogd tot meer dan € 2600,-, waarna de prijs na de acties weer is teruggebracht naar de gebruikelijke prijs van ongeveer € 2459,-. Klaagster onderbouwt haar stelling met screenshots van de geadverteerde prijzen voor de reis op 10 augustus 2018 (€ 2464,-), 24 augustus 2018 (“nu 175,- korting, 2604 2429”), 14 september 2018 (€ 2459,-) en 27 september 2018 (“2613  2438”). Klaagster noemt deze gang van zaken ‘vreemd’ en vraagt zich af ‘of dit zomaar mag’.

 

Het verweer

Het standpunt van adverteerder, zoals verwoord in het verweer, de nadere schriftelijke informatie en bij de mondelinge toelichting ter zitting, wordt als volgt samengevat. NRV hanteert voor haar reizen fluctuerende prijzen. De hoogte van de reissom hangt af van onder meer de bezetting van de reis en het tijdstip van boeking, alsmede van marktontwikkelingen, acties van luchtvaartmaatschappijen en heronderhandeling of tijdelijke acties in samenwerking met lokale agenten. NRV hanteert voor de groepsreis door Peru in 2019 een basisverkoopprijs van € 2634,- per persoon. Deze basisverkoopprijs vormt het uitgangspunt voor het doen van aanbiedingen. Iedereen die in een actieperiode voor de aanbiedingsprijs boekt, ontvangt de van toepassing zijnde korting. Van begin augustus tot eind september 2018 golden de volgende acties met bijbehorende prijzen voor de groepsreis door Peru (met vertrekdatum 29 april 2019):
18 juli t/m 7 augustus: Kassakorting, aanbiedingsprijs € 2438,-.
23 t/m 28 augustus: Groepsreizensale, aanbiedingsprijs € 2429,-.
30 augustus t/m 11 september: Kassakorting, aanbiedingsprijs € 2429,-.
13 t/m 20 september: Snelle Beslisserskorting, aanbiedingsprijs € 2459,-.
27 september t/m 2 oktober: Groepsreizensale, aanbiedingsprijs € 2438,-.

Tijdens deze kortingsacties zijn kortingen gegeven tot € 175,- per persoon ten opzichte van de op dat moment geldende prijs. Na de kortingsacties is de prijs van de reis teruggezet naar de basisverkoopprijs, al dan niet met een correctie voor eventuele prijswijzigingen van een van de onderdelen van de reis, of er is besloten om de prijs gelijk te houden aan de aanbiedingsprijs zonder dat de basisverkoopprijs wordt vermeld. Dit laatste is het geval geweest in de periode van 10 t/m 22 augustus en 21 t/m 26 september 2018. De basisverkoopprijs is maar kort gehanteerd en heeft op de website gestaan op 8 en 9 augustus 2018 (en, na de in de klacht genoemde periode, op 3, 17 en 31 oktober 2018 en 5 en 6 december 2018). NRV deelt desgevraagd mee dat geen van haar klanten de groepsreis door Peru voor de basisverkoopprijs heeft geboekt. NRV benadrukt dat haar wijze van publiceren en het laten fluctueren van de prijzen marktconform is en naar haar mening niet in strijd is met de Nederlandse Reclame Code (NRC).

 

Het oordeel van de Commissie

1. In de bestreden uiting, die op 24 augustus en 27 september 2018 op de website van NRV stond, wordt de groepsreis door Peru aangeboden met een korting van € 175,- op de doorgestreepte prijs van respectievelijk € 2604,- en € 2613,- per persoon. De klacht stelt aan de orde of de wijze waarop de korting wordt geadverteerd in strijd is met de NRC.

2. In de bestreden uiting staat een doorgestreepte prijs van ruim € 2600,- met daaronder – al dan niet met de mededeling “nu 175,- korting” – de nieuwe prijs die € 175,- lager ligt. Volgens adverteerder verwijst de doorgestreepte prijs naar de door NRV voor de groepsreis vastgestelde basisverkoopprijs, die blijkens het verweer € 2634,- bedraagt. Uit de stukken leidt de Commissie af dat gedurende (ongeveer) twee weken voorafgaand aan de acties in augustus en september waarbij de reis met € 175,- korting werd aangeboden (Groepsreizensale), de prijs van de reis € 2464,- respectievelijk € 2459,- bedroeg.

3. Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument een doorgestreepte prijs in het algemeen zo begrijpen dat deze de voorafgaand aan de kortingsactie gehanteerde prijs betreft, waarop de geadverteerde korting wordt verleend. In het onderhavige geval echter betreft de doorgestreepte prijs de door NRV voor de reis vastgestelde ‘basisverkoopprijs’, waarvan vast staat dat dit niet de prijs is die voorafgaand aan de kortingsacties gold. Nu de gemiddelde consument er niet zonder meer op bedacht zal zijn dat de geadverteerde korting van € 175,- wordt verleend op de basisverkoopprijs en niet op de voorafgaande prijs, dient dit in de uiting duidelijk te worden gemaakt om te voorkomen dat de consument op het verkeerde been wordt gezet ten aanzien van het te behalen prijsvoordeel. Dit is in de bestreden uiting niet gedaan.

4. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de uiting onduidelijk is ten aanzien van het prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie – het boeken van de reis – te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

5. Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de Reclame Code Commissie

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken