a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Status:

Dossiernr:

2023/00222 - CVB

Datum:

14-11-2023

Uitspraak:

CVB Aanbeveling (gedeeltelijk) Bevestigd (gedeeltelijk) (=Aanbeveling (gedeeltelijk))

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Drukpers/tijdschriften

Het College van Beroep [14 november 2023]

1.  De procedure

[…]


2.  De bestreden reclame-uitingen

Het betreft een advertentie in De Volkskrant van Zoweg.nl, waarin drie verschillende hotelarrangementen worden aangeboden. Onderaan in de uiting staan een verwijzing naar een actiepagina op de website van adverteerder en een telefoonnummer om te boeken. Direct daaronder staat: “Prijs op basis van 2 personen en beschikbaarheid, exclusief €20,- reserveringskosten en toeristenbelasting.”

 

3.  Het geschil bij de Commissie     

3.1. De inleidende klacht luidt, voor zover in beroep relevant, dat adverteerder ten onrechte heeft nagelaten de reserveringskosten direct in de aanbiedingsprijs te verdisconteren. Klager verwijst daarbij naar de beslissing in het dossier met nummer 2022/00537.

3.2. Nu in de uiting specifiek wordt verwezen naar “Prijs op basis van 2 personen”, is de Commissie ervan uitgegaan dat in de uiting specifiek arrangementen voor twee personen worden aangeboden. De Commissie heeft ambtshalve geconstateerd dat het via de website van Zoweg.nl niet mogelijk is om meerdere arrangementen voor twee personen op hetzelfde moment in één boeking te plaatsen. Gelet hierop hebben in dit specifieke geval de reserveringskosten hun variabele karakter verloren. Hierdoor dienen deze kosten als vaste onvermijdbare kosten per aangeboden arrangement te worden aangemerkt. Per (2-persoons) arrangement komt dit neer op € 10,- per persoon. Vaste onvermijdbare kosten dienen in de geadverteerde prijs per persoon te zijn opgenomen. Nu dit niet is gebeurd en Zoweg.nl in plaats daarvan de reserveringskosten afzonderlijk vermeldt, acht de Commissie de bestreden reclame-uiting in strijd met het bepaalde onder III sub 1 Reclamecode Reisaanbiedingen 2014 (RR).

 

4.  De grieven

De Commissie heeft ten onrechte geconstateerd dat het niet mogelijk zou zijn om via de website van Zoweg.nl meerdere arrangementen op hetzelfde moment in één boeking te plaatsen. Deze constatering is onjuist en onzorgvuldig. De Commissie licht ook op geen enkele wijze toe wat ze precies heeft opgezocht op de website van Zoweg.nl en waarop zij de genoemde onjuiste constatering baseert. Voor alle advertenties van Zoweg.nl geldt dat het altijd mogelijk is om meerdere hotelarrangementen (voor twee personen) te boeken op hetzelfde moment (in één boekingsbevestiging). Zoweg.nl noemt als voorbeeld de advertentie voor drie dagen Ardennen. Het aanbod kan diverse keren worden geboekt. Ongeacht hoeveel kamers men boekt, geldt dat de reserveringskosten steeds € 20,- per boeking bedragen. Er kan dus niet worden gezegd dat de reserveringskosten altijd € 10,- per persoon bedragen en daarom in de prijs per persoon verdisconteerd kunnen worden. Alle door Zoweg.nl aangeboden hotelarrangementen zijn in meervoud te boeken totdat er op een specifieke datum geen beschikbaarheid meer is. De reserveringskosten van € 20,- per boeking zijn daardoor variabele kosten per boeking die niet in de geadverteerde prijs per persoon kunnen worden opgenomen. Van strijd met artikel III sub 1 RR is geen sprake.

 

5.  Het antwoord in appel

De grieven zijn gemotiveerd weersproken. Het verweer strekt tot bevestiging van de beslissing van de Commissie.
Hierna zal, voor zoveel nodig, op het verweer worden ingegaan.

 

6.  De mondelinge behandeling

Het standpunt van Zoweg.nl is toegelicht mede aan de hand van een pleitnota die als hier ingelast wordt beschouwd. Hierna heeft geïntimeerde zijn standpunt toegelicht.
Op hetgeen verder ter zitting is verklaard zal hierna, voor zoveel nodig, worden ingegaan.

 

7.  Het oordeel van het College

7.1. Het geschil zoals dat na gedeeltelijke intrekking van het beroep nog aan de orde is, ziet specifiek op de vraag of de reserveringskosten in dit geval in de prijs verdisconteerd hadden dienen te zijn in plaats van dat zij, zoals in de uiting het geval is, afzonderlijk worden genoemd (“exclusief € 20,- reserveringskosten”). Het College zal de beoordeling op deze vraag toespitsen.

7.2. Zoweg.nl heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er bij de bestreden reclame-uiting meerdere arrangementen tegelijk konden worden geboekt, afhankelijk van het aantal hotelkamers dat op dat moment beschikbaar was. Eveneens is voldoende aannemelijk geworden dat in die situatie de reserveringskosten slechts eenmaal zijn verschuldigd. Doordat de reserveringskosten zich kunnen uitspreiden over meerdere arrangementen, kunnen die kosten niet bij voorbaat in een specifiek bedrag per persoon worden omgerekend. Pas op het moment dat wordt geboekt, zijn deze kosten bepaalbaar. Gelet hierop dienen in dit geval de reserveringskosten als onvermijdelijke variabele kosten te worden beschouwd, nu zij afhankelijk zijn van bepaalde keuzes van de consument. Anders dan de Commissie heeft geoordeeld, kunnen deze kosten in het stadium waarin de aanbieding wordt gedaan daardoor nog niet in de prijs worden verdisconteerd en is het toegelaten deze kosten afzonderlijk te vermelden op de wijze als omschreven in het bepaalde onder III sub 1 RR in verbinding met het bepaalde onder IV sub 1 RR.  Het College beslist daarom als volgt.

 

8.  De beslissing van het College van Beroep

8.1. Het College vernietigt de bestreden beslissing voor zover de Commissie onder randnummer 3 heeft geoordeeld dat de bestreden reclame-uiting in strijd is met het bepaalde onder III sub 1 RR doordat de reserveringskosten afzonderlijk worden genoemd in plaats van dat zij in de aanbiedingsprijs zijn verdisconteerd. Het College wijst het desbetreffende klachtonderdeel alsnog af.

8.2. Het College handhaaft de bestreden beslissing voor het overige.

 

[Hieronder volgt de beslissing waartegen beroep is ingesteld]

De Reclame Code Commissie [21 juni 2023]

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie in De Volkskrant van Zoweg.nl, waarin de volgende 3 reizen worden aangeboden:
“Nu 74.- p.p. Halfpension
3 dgn Ardennen (BE) (…)
exclusief toeristenbelasting € 1,25 p.p.p.n.

4 dagen Duitsland (…) v.a. 99.- p.p. (…)
incl. toeristenbelasting
3 dgn Bad Bentheim HP (…) v.a. 94.- p.p. (…)
excl. toeristenbelasting € 1,80 p.p.p.n.”.

Onderaan de uiting staat een verwijzing naar een actiepagina op de website van adverteerder en een telefoonnummer om te boeken. Direct daaronder staat de volgende tekst: “Prijs op basis van 2 personen en beschikbaarheid, exclusief €20,- reserveringskosten en toeristenbelasting”.

 

De klacht

De reis is, tegen de regels in, niet voor de geadverteerde prijs te boeken. Klager verwijst naar een eerdere klacht, te weten dossier nr. 2022/00537 en merkt daarbij op dat adverteerder desondanks door blijft gaan met onjuiste advertenties. De adverteerder geeft in het onderhavige geval wel aan dat er nog reserveringskosten bijkomen, maar deze zitten niet verdisconteerd in de geadverteerde prijs. Ook komt er nog toeristenbelasting bij, die niet in de aangeboden prijs is opgenomen. Klager verwijst bovendien naar de regels van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en uitspraken van de Consumentenbond.

 

De samenvatting van het verweer

Adverteerder verwijst ook naar dossier nr. 2022/00537 en merkt hierbij op dat de reserveringskosten per boeking zijn verschuldigd waardoor deze kosten niet in de aanbiedingsprijs zelf kunnen worden verdisconteerd. Voor wat betreft de toeristenbelasting, deze worden volgens adverteerder gepubliceerd volgens de richtlijnen van hetgeen de ANVR is overeengekomen met de ACM. Volgens adverteerder voldoet de bestreden uiting aan de meest recente eisen.

 

De mondelinge behandeling

Het standpunt van klager is nader toegelicht. De inhoud hiervan is voor zover nodig opgenomen in het oordeel van de Commissie.


Het oordeel van de Commissie

1.  De klacht komt erop neer dat klager de door adverteerder gehanteerde prijzen in de bestreden uiting niet juist acht aangezien de (vaste) onvermijdbare kosten niet in de totaalprijs van de onderhavige reizen zijn verdisconteerd. De klacht richt zich specifiek tegen de reserveringskosten en de toeristenbelasting voor de aangeboden drie arrangementen. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

2.  Artikel III sub 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen (hierna ook: RR) bepaalt, voor zover hier van belang: “Aanbieders zijn gehouden tot het hanteren van correcte en duidelijke prijzen in hun reclame-uitingen. Zij publiceren hun prijzen, al of niet gespecificeerd, inclusief de hen op het moment van publicatie bekende vaste onvermijdbare (= bijkomende onlosmakelijk aan de dienst verbonden) kosten die voor de aangeboden diensten aan de aanbieder moeten worden betaald.” Blijkens de toelichting bij artikel III sub 1 RR worden onder “vaste onvermijdbare (bijkomende) kosten” onder meer verstaan: “toeristen-/verblijfsbelasting, tenzij deze niet vooraf kan worden berekend; in dat geval moet worden vermeld dat deze nog ter plekke moet worden afgedragen”.

3.  Reserveringskosten
De stelling van klager is dat in de bestreden uiting onder andere een reis wordt aangeboden voor €74,- per persoon, berekend op basis van 2 personen. Bij deze prijs komen €20,- reserveringskosten, waardoor volgens klager bij de prijs per persoon €10,- reserveringskosten opgeteld dient te worden. Door adverteerder is hetgeen klager heeft gesteld niet weersproken, maar in plaats daarvan verwijst adverteerder naar een eerdere uitspraak (te weten: dossier nr. 2022 00537). Deze verwijzing gaat in dit geval niet op, aangezien zich in het onderhavige geval een andere situatie voordoet.
De Commissie heeft ambtshalve geconstateerd dat het via de website van adverteerder niet mogelijk is om meerdere, verschillende arrangementen op hetzelfde moment in één boeking te plaatsen. Nu in de uiting bovendien specifiek wordt verwezen naar “Prijs op basis van 2 personen”, is in dit specifieke geval klaarblijkelijk sprake van het specifiek aanbieden van arrangementen voor 2 personen. De reserveringskosten van €20,- voor zo’n arrangement zijn niet in de geadverteerde prijs opgenomen terwijl deze kosten blijkbaar vast zijn. Per (2-persoons) arrangement komt dit neer op €10,- per persoon. Naar het oordeel van de Commissie hebben de door adverteerder gehanteerde reserveringskosten van €20,- hierdoor in dit specifieke geval hun variabele karakter verloren en moeten de reserveringskosten in dit geval derhalve als vaste onvermijdbare kosten per aangeboden arrangement worden aangemerkt. Nu het bedrag van €20,- aan reserveringskosten per arrangement vaststaat en neerkomt op €10,- per persoon, dient dit bedrag in de geadverteerde prijs per persoon te zijn opgenomen. Gelet op het voorgaande is de bestreden uiting voor wat betreft de vermelding van de reserveringskosten voor de aangeboden arrangementen in strijd met artikel III sub 1 RR.

4.  Toeristenbelasting
Voor wat betreft het vierdaags arrangement naar Duitsland blijkt uit de uiting dat deze geadverteerde prijs per persoon inclusief toeristenbelasting is. Naar het oordeel van de Commissie heeft adverteerder de toeristenbelasting ten aanzien van de twee andere aanbiedingen, te weten de driedaags arrangementen naar de Ardennen (BE) en Bad Bentheim (HP), echter ten onrechte niet in de genoemde prijs per persoon verdisconteerd. In de bestreden uiting noemt adverteerder bij het driedaags arrangement naar de Ardennen (BE) en Bad Bentheim (HP) immers wel een prijs per persoon per nacht. Nu de verschuldigde toeristenbelasting per persoon en per verblijf vooraf bekend en dus bepaalbaar zijn, had adverteerder niet mogen volstaan met de vermelding dat de prijs exclusief toeristenbelasting is, maar deze in de prijs zelf moeten opnemen. Nu adverteerder dit heeft nagelaten, heeft adverteerder gehandeld in strijd met de eisen van het bepaalde in artikel III sub 1 RR.

5.  Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de Reclame Code Commissie

Op grond van hetgeen onder 3) en 4) is vermeld, acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde onder artikel III sub 1 Reclamecode Reisaanbiedingen. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken