a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2023/00303

Datum:

15-08-2023

Uitspraak:

niet ontvankelijk

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft de door Ziggo aan klager gezonden e-mail waarin de verlenging met twaalf maanden van zijn abonnement ‘Internet Complete en TV Complete Next Mini’ met ingang van 13 maart 2023 wordt bevestigd.

 

Samenvatting van de klacht, inclusief de aanvullende informatie

Klager heeft met ingang van 13 maart 2023 zijn abonnement bij Ziggo voor de duur van een jaar verlengd, waarna het abonnement maandelijks opzegbaar is. Vanwege de verlenging ontvangt klager de eerste negen maanden een korting van € 35,- per maand op de reguliere prijs van € 74,-. In de bevestiging van de verlenging staat expliciet: “Goed om te weten: uw abonnement en voorwaarden blijven gelijk.” Haaks hierop staat de mededeling van Ziggo dat zij per 1 juli 2023 een inflatiecorrectie van 8,5% gaat doorvoeren. Bij de verlenging van het abonnement is geen sprake geweest van een voorbehoud met betrekking tot prijswijzigingen als gevolg van inflatiecorrectie / indexatie. Klager mocht er dan ook van uitgaan dat de afgesproken prijzen gedurende de gehele contractduur ongewijzigd zouden blijven. Bovendien is sprake van een onevenredig hoge inflatiecorrectie, waarvoor door Ziggo geen rechtvaardiging wordt gegeven. Er is sprake van misleiding, aldus klager. Als aanvullende informatie heeft klager een afschrift overgelegd van de toezegging door Ziggo dat het bedrag van de indexatie aan hem zal worden terugbetaald. 

 

Samenvatting van het verweer

Volgens Ziggo horen de klachten over de indexatie, de vermeende onevenredigheid en de rechtvaardiging hiervan niet thuis bij de Reclame Code Commissie. Verder stelt Ziggo zich op het standpunt dat de door klager bestreden bestelbevestiging geen reclame is als bedoeld in artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en daarmee niet onder de reikwijdte van de NRC valt. De bestelbevestiging bevat geen aanprijzende elementen, maar louter feitelijke informatie over de bestelling van klager. Mocht de Commissie van oordeel zijn dat het wel om reclame gaat, dan is geen sprake van misleiding. Ziggo heeft geen feitelijk onjuiste prijsinformatie verstrekt of essentiële informatie voor klager verborgen gehouden. De mededeling “uw abonnement en voorwaarden blijven gelijk” ziet op de inhoud van het abonnement (het gekozen televisie- en internetpakket) en de algemene voorwaarden van Ziggo, waarin het indexatiebeding is opgenomen. Deze elementen wijzigen niet door de verlenging van het abonnement. Het toepassen van de inflatiecorrectie is ook geen wijziging van de voorwaarden, maar een toepassing van die voorwaarden.

Overigens heeft Ziggo klager “uit coulance en vanwege een eerdere klacht” aangeboden het bedrag dat hij meer zou betalen door de indexatie van zijn tarieven te crediteren, waarmee klager akkoord is gegaan.

 

Het oordeel van de Commissie

1. De klacht is gericht tegen de mededeling “uw abonnement en voorwaarden blijven gelijk” in de bevestiging die Ziggo naar klager stuurde nadat hij zijn internet- en televisieabonnement met ingang van 13 maart 2023 met een jaar had verlengd. Klager voelt zich door deze mededeling misleid, nu Ziggo heeft besloten de prijs van het abonnement met ingang van 1 juli 2023 te indexeren met 8,5% inflatiecorrectie, waardoor van het gelijk blijven van de abonnementsvoorwaarden volgens klager geen sprake is.

2. Alvorens inhoudelijk op de klacht in te kunnen gaan, moet worden beoordeeld of de bestreden uiting als reclame in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) kan worden aangemerkt. Krachtens dit artikel wordt onder reclame verstaan, voor zover hier van belang: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen en/of diensten door een adverteerder. Daarvan is naar het oordeel van de Commissie in dit geval geen sprake. De uiting is uitsluitend een feitelijke bevestiging van de door klager aangevraagde verlenging van zijn bestaande abonnement met vermelding van de inhoud van het abonnement, het reguliere maandtarief en de geldende korting. Deze bevestiging is verstuurd binnen het kader van de contractuele relatie tussen klager en Ziggo en bevat geen aanprijzing van (de diensten van) Ziggo. De bestreden uiting kan daarom, zoals Ziggo terecht heeft gesteld, niet als reclame-uiting als bedoeld in artikel 1 NRC worden beschouwd.

3. Nu geen sprake is van reclame, kan klager niet in zijn klacht worden ontvangen en komt de Commissie niet meer toe aan een inhoudelijke beoordeling van de bestreden uiting.

 

De beslissing

De Commissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken