a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2018/00897 - CVB

Datum:

04-06-2019

Uitspraak:

CVB Aanbeveling (gedeeltelijk) Bevestigd (=Aanbeveling (gedeeltelijk))

Product/dienst:

Vastgoed

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Het College van Beroep [4 juni 2019]

De bestreden uitingen, de inleidende klacht en de beslissing van de Commissie

De klacht is gericht tegen de website van Esteon (www.esteon.nl). Voor zover in beroep relevant, betreft het de volgende uitingen:

  • het YouTube-filmpje op de homepage (A5),
  • de prijsvermelding op de pagina “mijn/membership” (B1 en B2),
  • de mededeling “Exclusieve huurwoningen en kamers” op de pagina “mijn/membership” (B4.a),
  • de vermelding van het herroepingsrecht op “mijn/membership” (B5),
  • de teller op de pagina’s waarop huurwoningen per stad staan (C1).

De klacht luidt, samengevat, dat de hiervoor bedoelde uitingen onjuiste, onvolledige en/of onduidelijke informatie bevatten, waardoor deze misleidend zijn.

De Commissie heeft de klacht voor wat betreft de onderdelen A5, B1, B2, B.4.a en B5 geheel of deels afgewezen. Klacht C1 is toegewezen. Voor wat betreft de hier bedoelde onderdelen, wordt het oordeel van de Commissie als volgt samengevat:
A5. De Commissie begrijpt het bezwaar van 247 Media tegen de inhoud van het filmpje zo dat daarin een grotere rol van Esteon bij bezichtigingen wordt gesuggereerd dan waarvan in werkelijkheid sprake is. Deze klacht wordt afgewezen nu volgens de Commissie niet wordt gesuggereerd dat Esteon een rol heeft bij (het regelen van) bezichtigingen.
B1/B2. Volgens de Commissie voldoet de uiting aan het in artikel 8.4 onder i van de Nederlandse Reclame Code (NRC) vermelde vereiste dat op duidelijke en begrijpelijke wijze de essentiële informatie moet worden verstrekt over de totale prijs van de aangeboden diensten. Esteon maakt voldoende duidelijk dat het abonnement voor de duur van respectievelijk 3 of 6 maanden wordt aangegaan. Uit de mededeling onderaan de betreffende webpagina: “Er wordt nooit automatisch afgeschreven en/of automatisch verlengd na het verlopen van een periode. Het betreft een eenmalige betaling die je zelf moet voltooien.” blijkt dat een abonnement niet automatisch wordt verlengd en in één keer moet worden betaald. Verder is niet in geschil dat het totale verschuldigde bedrag voor een abonnement op de betaalpagina staat. Naar het oordeel van de Commissie wordt de consument aldus voldoende geïnformeerd over de totale prijs van het gekozen abonnement van 3 of 6 maanden.
B.4.a. De Commissie is, voor zover hier van belang, van oordeel dat Esteon het bestaan van een exclusief aanbod van huurwoningen en kamers voldoende aannemelijk heeft gemaakt. De Commissie ziet hierbij met name op de overgelegde ondertekende verklaringen van twee makelaars/beheerders, die meedelen dat zij (advertenties voor) woonruimte exclusief hebben aangeboden en aanbieden bij Esteon.
B5. De Commissie begrijpt dat 247 Media zich met de hier bedoelde klacht op het standpunt stelt dat Esteon niet voldoet aan de informatieverplichting in artikel 8.4 aanhef en onder l NRC. De Commissie constateert dat op de (bij de klacht overgelegde) webpagina met de kop “Prijzen zoekservice Esteon”, onder de drie betaalde abonnementen, staat: “(…) Tevens kun je binnen 14 dagen na de aankoop van een membership gebruik maken van het herroepingsrecht”. Esteon heeft aangevoerd dat in het betaalproces wordt gewezen op het herroepingsrecht en heeft in dit verband de pagina met de kop “Bedenktijd” overgelegd, op welke pagina het herroepingsrecht wordt toegelicht en een link naar het modelformulier is opgenomen. Naar het oordeel van de Commissie voldoet Esteon op deze wijze aan de in artikel 8.4 aanhef en onder l opgenomen verplichting met betrekking tot het herroepingsrecht.
C1. Boven het woningaanbod dat aan de bezoekers van de website van Esteon wordt getoond staan tellers die teruglopen. Nu bij de tellers geen informatie is opgenomen over het doel of de betekenis ervan, ontbreekt in de uiting de essentiële informatie die de consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. De uiting is daardoor misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef onder c NRC en om die reden in zoverre oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.


De grieven tegen de hiervoor gedeelten van de bestreden beslissing

Onderdeel A5 van de bestreden beslissing
De Commissie is bij haar oordeel dat in het filmpje niet wordt gesuggereerd dat Esteon een rol heeft bij (het regelen van) bezichtigingen, voorbijgegaan aan het feit dat een medewerker van Esteon, die aan het bellen is, de presentator vraagt of hij het leuk vindt om mee te gaan naar een bezichtiging. Hierdoor wordt ten onrechte de indruk gewekt dat Esteon een rol speelt bij het inplannen van bezichtigingen.

Onderdelen B1/B2 van de bestreden beslissing
De Commissie heeft onvoldoende meegewogen dat de disclaimer van Esteon niet direct zichtbaar is, maar onderaan de pagina is weggestopt en daardoor door veel consumenten niet zal worden gelezen. Esteon had op de hier bedoelde pagina in ieder geval de totale prijs dienen te noemen op een wijze waarop deze direct zichtbaar is. Bij een eenmalige verkoop, waarvan hier sprake is, varieert de prijs niet en is het wenselijk de totaalprijs te vermelden op het moment dat de consument zijn keuze maakt. In ieder geval dient de disclaimer direct zichtbaar te zijn in hetzelfde scherm als de maandprijzen.

Onderdeel B.4.a van de bestreden beslissing
Het verbaast 247 Media dat de Commissie op grond van de summiere argumentatie van Esteon aannemelijk heeft geacht dat de website van Esteon “exclusieve huurwoningen” bevat. Behalve de eigen verklaringen van werknemers heeft Esteon feitelijk alleen twee verklaringen van verhuurders overgelegd die zeggen ooit woningen exclusief via de website van Esteon te hebben aangeboden. Nergens blijkt uit dat momenteel nog exclusieve huurwoningen op de website van Esteon staan.

Onderdeel B5 van de bestreden beslissing
Op de pagina ‘mijn/membership’ wordt niet gelinkt naar de pagina ‘bedenktijd’. De Commissie had dienen te oordelen dat consumenten hierdoor niet correct worden geïnformeerd over het herroepingsrecht. Inmiddels is Esteon vollediger gaan informeren, zodat een aanbeveling mogelijk achterwege kan blijven.

Onderdeel C1 van de bestreden beslissing
Deze grief betreft de wijzigingen die Esteon in de uiting heeft aangebracht wegens de aanbeveling van de Commissie. 247 Media acht deze wijzigingen onvoldoende.

 

Het antwoord in appel

Het standpunt van Esteon strekt tot bevestiging van de bestreden beslissing, met uitzondering van het oordeel over de exclusieve nieuwbouw- en renovatieprojecten.

 

De mondelinge behandeling

Namens 247 Media is onder meer meegedeeld dat de video een sterke betrokkenheid van Esteon bij bezichtigingen suggereert. Verder is namens haar meegedeeld dat de makelaars die hebben verklaard woonruimte exclusief ter beschikking te stellen voor Esteon, dezelfde woonruimte zelf aanbieden via Facebook.
Namens Esteon is meegedeeld dat de video dient om een beeld te geven van de werkelijkheid waarbij regelmatig contact is tussen Esteon en verhuurders. Verder is namens Esteon meegedeeld dat de makelaars een deel van hun aanbod via Fa­cebook ter beschikking stellen, maar een ander deel exclusief bewaren voor haar.


Het oordeel van het College

Het geschil in beroep

1. Het College beperkt de beoordeling tot de onderdelen van de bestreden beslissing waartegen 247 Media beroep heeft ingesteld. Esteon heeft geen incidenteel beroep ingesteld tegen het oordeel van de Commissie met betrekking tot de uiting over de exclusieve nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Onderdeel A5 van de bestreden beslissing

2. 247 Media stelt dat in de video, waarop dit gedeelte van de klacht betrekking heeft, de indruk wordt gewekt dat Esteon een rol speelt bij het inplannen van bezichtigingen. Dit betoog kan niet slagen. Het enkele feit dat halverwege in een aantal minuten durende video in een korte scène een medewerker van Esteon, die aan het bellen is, aan een presentator vraagt of hij het leuk vindt om mee te gaan naar een bezichtiging, is onvoldoende om bij de gemiddelde consument specifieke verwachtingen te wekken over de inhoud van de dienstverlening van Esteon, laat staan in de door 247 Media bedoelde zin. Daarbij geldt bovendien dat Esteon voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat in de video een reële feitelijke situatie wordt weergegeven, te weten een telefonisch overleg met een verhuurder of makelaar zoals haar medewerkers dat regelmatig voeren. De tegen dit onderdeel gerichte grief treft op grond van het voorgaande geen doel.

Onderdelen B1 en B2 van de bestreden beslissing

3. Dit onderdeel van de klacht ziet op de prijsvermelding op de pagina ‘mijn/membership’. Aan de bovenzijde van de pagina worden, naast een gratis pakket, de betaalde dienstenpakketten van Esteon genoemd met telkens een bedrag per maand en het aantal maanden waarvoor men het tijdelijke abonnement (‘membership’) afsluit. Vervolgens worden de pakketten nogmaals weergegeven met het bedrag per maand. In de vorm van vinkjes staat daaronder onder meer dat nooit automatisch wordt afgeschreven en/of verlengd na een periode, alsmede dat het een eenmalige betaling betreft die men zelf moet voltooien. 247 Media noemt deze informatie ‘disclaimer’. Het College begrijpt het standpunt van 247 Media aldus, dat Esteon de prijs had dienen te noemen die men gedurende de gehele abonnementsperiode in totaal betaalt, in plaats van een prijs per maand.

4. Het College acht het niet onjuist dat bij een tijdelijk abonnement van een aantal maanden een bedrag per maand wordt genoemd. Een dergelijke weergave van de prijs sluit aan bij de wijze van prijsvermelding die bij abonnementen gebruikelijk moet worden geacht. Bij de prijs wordt duidelijk het aantal maanden genoemd (3 of 6) waarvoor het abonnement geldt. In combinatie met de ‘disclaimer’ dat niet automatisch wordt verlengd en het een eenmalige betaling betreft, is voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk welke prijs men per betaald pakket verschuldigd is. Deze is simpel te berekenen (maandprijs x 3 of 6). Het College ziet daarbij geen aanleiding om te veronderstellen dat de consument de ‘disclaimer’ over het hoofd zal zien. Deze staat weliswaar onderaan de pagina, maar deze is overzichtelijk en de informatie van de ‘disclaimer’ verschijnt snel in beeld indien men enigszins naar beneden scrolt. Op grond van het voorgaande voldoet de uiting aan het in artikel 8.4 aanhef en onder i NRC vermelde vereiste dat in een uitnodiging tot aankoop in verband met een overeenkomst op afstand op duidelijke en begrijpelijke wijze essentiële informatie dient te worden verstrekt over de totale prijs van de door Esteon aangeboden diensten. Ook in zoverre treffen de grieven geen doel.

Onderdeel B.4.a van de bestreden beslissing

5. Op de pagina “mijn/membership” staat onder meer “Exclusieve huurwoningen en kamers”. 247 Media betwist dat Esteon over een dergelijk exclusief aanbod beschikt. Esteon daarentegen stelt uitdrukkelijk dat bepaalde huurwoningen en kamers exclusief aan haar ter beschikking worden gesteld. Bij de Commissie heeft Esteon deze stelling onder meer onderbouwd aan de hand van verklaringen van twee makelaars. Deze verklaren dat zij de afgelopen jaren meerdere advertenties voor woonruimte exclusief hebben aangeboden aan kandidaten van Esteon, waardoor de advertenties gedurende een bepaalde periode alleen bij haar waren te zien. Blijkbaar bieden deze makelaars ook een deel van hun aanbod via Facebook aan, zoals 247 Media stelt. Het is het College echter niet gebleken dat dit steeds alle woonruimte betreft die zij exclusief aan Esteon ter beschikking stellen. Het College acht op grond van het voorgaande voldoende aannemelijk dat Esteon kan beschikken over enig exclusief aanbod. Ook deze grief treft dus geen doel.

Onderdeel B5 van de bestreden beslissing

6. Ten tijde van het indienen van de klacht werd op de pagina ‘mijn/membership’ niet gelinkt naar de pagina ‘bedenktijd’. Wel werd op die pagina onder meer meegedeeld: “Tevens kun je binnen 14 dagen na de aankoop van een membership gebruik maken van het herroepingsrecht”. 247 Media stelt dat consumenten hierdoor niet correct worden geïnformeerd over het herroepingsrecht. Het College begrijpt dat 247 Media zich op het standpunt stelt dat Esteon niet kon volstaan met de enkele mededeling over het herroepingsrecht, maar ook had dienen te verwijzen naar de pagina ‘bedenktijd’ waar de complete informatie over dit recht staat. Het College oordeelt hierover als volgt.

7. Het herroepingsrecht beoogt de consument te beschermen bij een op afstand gesloten overeenkomst, nu het vóór sluiting van zo’n overeenkomst in beginsel niet mogelijk is het product te zien of van de dienstverrichting kennis te nemen. De consument moet over het bestaan van dit recht alsmede de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor uitoefening daarvan worden geïnformeerd voordat de overeenkomst tot stand komt of hij een andere contractuele verplichting aangaat. Aan deze eis is voldaan. Esteon noemt op de pagina met prijzen immers expliciet het bestaan van het herroepingsrecht. Uit haar verweer bij de Commissie volgt verder dat de consument die wil gaan bestellen op de pagina ‘bedenktijd’ wordt geïnformeerd over de voorwaarden en het modelformulier. Op grond van hetgeen Esteon stelt, gaat het College ervan uit dat de consument deze pagina kan bezoeken voordat de overeenkomst is gesloten of anderszins voor hem een contractuele verplichting is ontstaan. Aldus heeft, zoals ook de Commissie heeft geoordeeld, Esteon voldaan aan de in artikel 8.4 aanhef en onder l NRC opgenomen verplichting tot het op duidelijke en begrijpelijke wijze verstrekken van informatie over het herroepingsrecht, zodat ook deze grief faalt.

Onderdeel C1 van de bestreden beslissing

8. Deze grief is niet gericht tegen de bestreden uiting, maar specifiek tegen de wijzigingen die Esteon naar aanleiding van de beslissing van de Commissie in de uiting heeft aangebracht. Het behoort niet tot de taak van het College om te beoordelen of een uiting naar aanleiding van een aanbeveling op juiste wijze is aangepast.

Slotsom.

9. Nu de grieven geen doel treffen, wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van het College van Beroep

Het College bevestigt de bestreden beslissing van de Commissie, voor zover in beroep aan de orde.

 

[Hieronder volgt de beslissing waartegen beroep is ingesteld]

De Reclame Code Commissie [19 februari 2019]

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft uitingen op de website www.esteon.com, door 247 Media gezien op 25 december 2018. De bestreden uitingen worden onder “de klacht” nader gespecificeerd.

 

De klacht

247 Media meent dat verschillende uitingen op vier pagina’s van de website van Esteon onjuiste mededelingen en/of onduidelijke informatie bevatten, waardoor deze uitingen misleidend zijn. 247 Media specificeert haar bezwaren per webpagina als volgt.

 

A. Homepage (www.esteon.com/nl)

A1) De homepage toont verschillende positieve berichten over Esteon met een rating in sterren. De website biedt echter geen reviewmogelijkheid. Het is onduidelijk hoe de berichten en de rating uitgedrukt in sterren tot stand zijn gekomen. Het heeft er de schijn van dat sprake is van gefingeerde berichten en/of personen, waarbij de suggestie wordt gewekt dat het om klantervaringen gaat.

A2) Onder het kopje “Betaalbaar” staat: “Wij zijn de goedkoopste zoekdienst op het internet”. Deze bewering is niet juist. Verschillende andere zoeksites zijn gratis (Pararius.com) of goedkoper (huurstunt.nl) dan Esteon.

A3) Onder het kopje “Controle” staat: “Alle vrijkomende woonruimte en verzoeken worden handmatig gecontroleerd door ons team”. De bewering dat aanbod op correctheid wordt gecontroleerd komt niet overeen met punt 8.1 van de Algemene Voorwaarden van Esteon, waar staat dat door Esteon geen controle kan worden uitgeoefend.

A4) Onder het kopje “Tevreden met Esteon?” staat:
“Uit onderzoek is gebleken dat gebruikers tevreden zijn met Esteon. Waar wacht je nog op..?
Tevreden met woning matches  87%
Tevreden met klantenservice  93%
Tevreden met bezichtigingen  81%
Zou het aanraden aan anderen  91%”.

Er wordt niet vermeld waar, wanneer en hoe het onderzoek is uitgevoerd waaruit blijkt dat gebruikers tevreden zijn met Esteon. De bewering kan daardoor niet worden gecontroleerd.

A5) Op de homepage staat een YouTube-filmpje, waarin (vanaf 2.40) de suggestie wordt gewekt dat Esteon een rol speelt bij het inplannen van bezichtigingen. Esteon biedt echter slechts een online platform. Bovendien lijkt het filmpje een advertorial te zijn met acteurs in plaats van  echte woningzoekenden. Dit wordt ten onrechte niet vermeld.

B. Webpagina “Prijzen zoekservice Esteon” (https://www.esteon.com/nl/mijn/membership)

(door 247 Media “webpagina Esteon Memberhip” genoemd)

B1) en B2) Op deze webpagina vermeldt Esteon als prijzen van de verschillende memberships:

“Search 19,95 € 9,95 per maand bij 3 maanden”

“Pro Search 15,95 € 7,95 per maand bij 6 maanden”

“Pro Assistant 39,95 € 29,95 per maand bij 3 maanden”.

Hieronder staat een tabel met mogelijkheden van de verschillende pakketten, waaronder de “Serviceduur in dagen” met daarachter respectievelijk “90, 180, 90”.

De kosten en termijnen van de aangeboden diensten zijn onduidelijk, aldus 247 Media. De prijzen worden per maand vermeld, hoewel de diensten niet per maand kunnen worden afgenomen of betaald. De totale kosten van de verschillende pakketten, die in één keer vooraf moeten worden betaald, worden niet getoond. Esteon voldoet hiermee niet aan de informatieverplichtingen omtrent prijs en duur van de overeenkomst.

B3) Bovengenoemde uiting toont fictieve doorgestreepte prijzen die niet (recent) zijn gebruikt. Het gebruik van fictieve van/voor prijzen is misleidend, aldus 247 Media.

B4) Met betrekking tot de membershippakketten worden enkele claims gemaakt en eigenschappen van de dienst getoond, die onwaarschijnlijk en/of onduidelijk zijn, waardoor deze misleidend zijn, aldus 247 Media. Het betreft de volgende zinsneden:

“Exclusieve huurwoningen en kamers” en “Exclusieve nieuwbouw- en renovatieprojecten”

Er wordt niet duidelijk gemaakt of er werkelijk exclusief aanbod is en er wordt niet getoond welk percentage van de 9000 huurwoningen dan exclusief via Esteon wordt aangeboden.

“Zoeken in extern netwerk”

Het is onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld, nu Esteon zegt slechts platform/doorgeefluik te zijn en geen bemiddelaar.

“Hogere slagingskans”

Een motivering waarom het (veel duurdere) Pro Assistant membership een hogere slagingskans biedt dan het basis pakket ontbreekt.

d)  “Ondersteuning huurproces”

Door de algemene bewoordingen is onduidelijk wat met deze zinsnede wordt bedoeld en in welke vorm ondersteuning plaatsvindt, aangezien Esteon blijkens haar Algemene Voorwaarden slechts doorgeefluik en geen bemiddelaar is. De mededeling is misleidend over de aard van de dienst.

B5) Tijdens het gehele bestelproces wordt volgens 247 Media niet verwezen naar het modelformulier herroeping en/of naar een pagina met uitleg over het herroepingsrecht.

 

C. Webpagina huurwoningen per stad

(bijvoorbeeld https://www.esteon.com/nl/huurwoningen/dordrecht)

C1) Boven de aangeboden woningen lopen tellers, waardoor de consument onder druk wordt gezet om binnen 24 uur te reageren op een match. Voor deze tijdsdruk is geen reden. Doordat zonder aanwijsbare reden urgentie wordt gecreëerd, voelt de gebruiker zich onder tijdsdruk mogelijk gedwongen te betalen. Dit is een oneerlijke handelspraktijk, aldus 247 Media.

C2) Door de mededeling “Hieronder een selectie van huurwoningen met zorg voor jou geselecteerd” in combinatie met de tekst op de button “Bekijk jouw persoonlijke matches” wordt gesuggereerd dat sprake is van een gepersonaliseerd aanbod en zelfs, gelet op de aflopende teller, dat dit aanbod gereserveerd is voor de bezoeker. De getoonde matches zijn echter niet persoonlijk. Elke bezoeker ziet dezelfde woningen.

C3) Door het zonder enige toelichting tonen van “website van het jaar 2015” wordt de indruk gewekt dat Esteon de website van het jaar 2015 was, wat niet het geval is, aldus 247 Media. Verder kan het zonder toelichting tonen van de logo’s van RTL4, RTL5, Emerce, BNR Radio en Linda. de indruk wekken dat sprake is van een concernrelatie of aanbeveling door deze partijen, wat niet juist is.

 

D. Webpagina https://www.esteon.com/nl/hoe-het-werkt#

Op deze pagina staat onder meer:

“Het team van Esteon gaat aan het werk.

 Nadat je ons team een zoekopdracht hebt gegeven gaan wij direct op zoek naar een geschik-

 te woonruimte voor 90 dagen.”

Met deze tekst wordt de indruk gewekt dat door medewerkers van Esteon actief gezocht wordt naar een huurwoning, terwijl uit de Algemene Voorwaarden blijkt dat Esteon slechts een platform en geen bemiddelaar is. Er wordt op de website niet vermeld dat het gaat om toegang tot een online platform, waarbij de gebruiker via e-mails updates van het aanbod krijgt, en dat het niet gaat om een zoekopdracht zoals bij een bemiddelaar het geval is. Hierdoor wordt de aard van de dienst van Esteon verhuld, aldus 247 Media.

 

Het verweer

Esteon heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Voor zover relevant voor de beslissing wordt op het verweer teruggekomen in het oordeel van de Commissie.

 

De mondelinge behandeling

Het standpunt van Esteon is, mede aan de hand van overgelegde pleitnotities, nader toegelicht. Daarbij is benadrukt dat de website van Esteon reeds op verschillende punten is aangepast.

 

De nadere informatie van Esteon en de reactie van 247 Media daarop.

Esteon heeft desgevraagd nadere informatie verstrekt over de zinsneden “Exclusieve huurwoningen en kamers” en “Exclusieve nieuwbouw- en renovatieprojecten” (onderdeel B4 onder a van de klacht) en over de betekenis van de tellers bij aangeboden woonruimte (onderdeel C1 van de klacht). 247 Media heeft op de nadere informatie gereageerd. Voor zover relevant voor de beslissing wordt op beide reacties ingegaan in het hiernavolgende oordeel van de Commissie.

 

Het oordeel van de Commissie

Bij de beoordeling van de bestreden uitingen houdt de Commissie de hiervoor onder ‘de klacht’ aangebrachte nummering van de klachtonderdelen aan.

 

A. Homepage

Ad A1) Sterrenratings

247 Media heeft gesteld dat de schijn bestaat dat sprake is van gefingeerde klantervaringen op de homepage. Esteon heeft hiertegen aangevoerd dat het recensies zijn van werkelijke klanten, welke recensies aanvankelijk door haar zijn vergaard in 2013 en 2014 en inmiddels ook worden vergaard via het externe – en nu bij de recensies vermelde – platform Trustpilot.

Naar het oordeel van de Commissie kan deze klacht niet slagen. Een adverteerder moet de juistheid of eerlijkheid van zijn reclame aannemelijk maken indien deze gemotiveerd wordt aangevochten. De betwisting door 247 Media is niet gemotiveerd. Het enkele uiten van twijfel is daarvoor onvoldoende.

Ad A2) “Goedkoopste zoekdienst”

247 Media stelt dat de claim “Wij zijn de goedkoopste zoekdienst op het internet” niet juist is en verwijst daarbij onder andere naar de gratis zoeksite Pararius.com. Esteon voert daartegen aan dat zij zich de goedkoopste zoekdienst mag noemen, omdat Esteon en Pararius volgens haar niet vergelijkbaar zijn: Esteon biedt een zoekdienst voor woningzoekenden op de huurwoningmarkt en bedient de vraagkant van de woningmarkt, terwijl Pararius een aanbodwebsite is en de aanbodkant bedient.

Het verweer van Esteon treft geen doel. In de uiting claimt Esteon zonder specificering dat zij “de goedkoopste zoekdienst op het internet” is. Ter zitting is erkend dat zowel Esteon als Pararius een zoekdienst op het internet is en niet is weersproken dat Pararius goedkoper is dan Esteon. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de claim “Wij zijn de goedkoopste zoekdienst op het internet” gepaard gaat met onjuiste informatie, waardoor de gemiddelde consument ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. De uiting is daardoor misleidend als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en om die reden, nu sprake is van vergelijkende reclame, in strijd met het bepaalde in artikel 13 aanhef en onder a NRC. Tevens is sprake van strijd met de Algemene aanbeveling onder e (gebruik van superlatieven). Gebleken is dat Esteon de claim “goedkoopste zoekdienst” inmiddels van haar website heeft verwijderd, zodat een aanbeveling om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken niet meer nodig is.

Ad A3) Controle

247 Media betwist de juistheid van de mededeling “Alle vrijkomende woonruimte en verzoeken worden handmatig gecontroleerd door ons team”. Esteon stelt zich in de eerste plaats op het standpunt dat deze zin geen reclame betreft, maar slechts een beschrijving van haar werkwijze. Bovendien is de beschrijving juist, aldus Esteon, nu zij handmatig het aanbod van huurwoningen, zoals aangeboden in de advertenties, controleert. Overigens is de zinsnede inmiddels gewijzigd in “De data van de vrijkomende woonruimte en verzoeken worden handmatig gecontroleerd door ons team”.

De Commissie verwerpt het standpunt van Esteon dat geen sprake is van reclame. De bestreden zinsnede vormt geen louter beschrijvende weergave van de werkwijze van Esteon, maar heeft ook duidelijk een aanprijzend karakter met betrekking tot (de kwaliteit van) haar aanbod, dat immers volgens Esteon handmatig wordt gecontroleerd. Daarbij is van belang dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van reclame, de totale uiting (context) een rol speelt. De bestreden uiting maakt deel uit van de website van Esteon die in haar geheel een aanprijzing van de diensten van Esteon vormt en rechtstreeks verband houdt met de verkoop(bevordering) daarvan. De website – en als onderdeel daarvan de op de website staande bestreden uiting – moet daarom aangemerkt worden als reclame in de zin van artikel 1 NRC, waarover de Commissie bevoegd is te oordelen.

De zinsnede “Alle vrijkomende woonruimte en verzoeken worden handmatig gecontroleerd door ons team” suggereert naar het oordeel van de Commissie dat het team van Esteon alle vrijkomende woonruimte fysiek controleert. In werkelijkheid, zo is komen vast te staan, heeft de handmatige controle betrekking op de gegevens van de aangeboden advertenties voor woonruimte. Op grond van het voorgaande is de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de voordelen van de door Esteon aangeboden dienst als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is deze uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Nu Esteon heeft verklaard dat zij de bestreden uiting inmiddels heeft aangepast, zal de Commissie op dit punt een aanbeveling achterwege laten.

Ad A4) Tevredenheidsonderzoek

247 Media heeft bezwaar tegen de vermelding van de percentages gebruikers die tevreden zijn met Esteon, omdat niet wordt vermeld op welk onderzoek de cijfers zijn gebaseerd. Naar het oordeel van de Commissie maakt het ontbreken van een dergelijke vermelding de uiting niet zonder meer misleidend. Uit de uiting blijkt voldoende duidelijk dat het om ervaringen van gebruikers van Esteon gaat. Er wordt geen wetenschappelijk onderzoek geclaimd waarbij vermelding van de bron nodig kan zijn om controle van de geclaimde resultaten mogelijk te maken. Deze klacht wordt afgewezen.

Ad A5) Filmpje van Esteon op RTL 4

Op de website van Esteon is via YouTube een gedeelte van het in 2014 uitgezonden programma ‘Wist je dat?’ van RTL online gezet. De Commissie begrijpt het eerste bezwaar van 247 Media zo dat in het filmpje een grotere rol van Esteon bij bezichtigingen wordt gesuggereerd dan waarvan in werkelijkheid sprake is. Deze klacht kan niet slagen. In het filmpje vraagt een medewerker op het kantoor van Esteon aan de presentator van het programma of hij het leuk vindt om mee te gaan met een bezichtiging door een stel dat interesse heeft in een woning. Vervolgens is te zien dat de presentator – zonder medewerker van Esteon – aankomt bij de woning en buiten aan het betreffende stel vraagt hoe zij het zoeken naar een huurwoning hebben aangepakt. Hierna gaan alleen de man en vrouw de woning bezichtigen. Er wordt  aldus niet gesuggereerd dat Esteon een rol heeft bij (het regelen van) bezichtigingen.

Verder maakt 247 Media bezwaar tegen het filmpje omdat sprake lijkt te zijn van een advertorial, maar dit niet wordt vermeld. Esteon heeft verklaard dat bij de uitzending bij RTL duidelijk was vermeld dat het om een advertorial gaat, maar dat deze vermelding abusievelijk in de versie op YouTube ontbrak. Inmiddels wordt aan het begin van het filmpje de vermelding “bevat betaalde promotie” getoond.

Niet is in geschil dat het bestreden filmpje, waarin een gedeelte van een uitzending op RTL4 is te zien, is bedoeld als reclame voor Esteon. Deze bedoeling moet duidelijk uit het filmpje blijken om te voorkomen dat de uiting niet voldoende als reclame herkenbaar is. Vast is komen te staan dat in het bestreden filmpje niet wordt vermeld dat het een advertorial betreft. Hierdoor is sprake van misleidende reclame als bedoeld in punt 10 van Bijlage 1 bij de NRC, waarin is bepaald dat het onder alle omstandigheden misleidende reclame is om redactionele inhoud in de media, waarvoor de adverteerder heeft betaald, te gebruiken om reclame te maken voor een product, zonder dat dit duidelijk uit de uiting of uit duidelijk door de consument identificeerbare beelden of geluiden blijkt (advertorial). Nu sprake is van misleidende reclame, is de uiting oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Gebleken is dat het filmpje inmiddels is aangepast met de mededeling “bevat betaalde promotie” Hierin ziet de Commissie aanleiding een aanbeveling op dit punt achterwege te laten.

 

B. Webpagina “Prijzen zoekservice Esteon”

Esteon heeft als primair verweer tegen alle klachtonderdelen (B1) t/m B4)) betreffende deze webpagina aangevoerd dat geen sprake is van reclame in de zin van artikel 1 NRC, maar van feitelijke mededelingen zonder commerciële boodschap. Dit verweer treft geen doel. Zoals de Commissie heeft overwogen onder ‘Ad A3)’ moeten de afzonderlijke uitingen in de context van de gehele website worden beschouwd als reclame in de zin van artikel 1 NRC. Overigens kan niet worden gezegd dat de (wijze van) beschrijving van de prijzen en de inhoud van de abonnementen in de hierna besproken uitingen geen enkel aanprijzend karakter heeft.

Met betrekking tot de verschillende bestreden uitingen overweegt de Commissie als volgt.

Ad B1) en B2) Kosten en termijnen

247 Media voert aan dat Esteon niet voldoet aan de informatieverplichting omtrent de totale prijzen en de duur van de verschillende membership-pakketten, omdat de prijzen alleen per maand worden genoemd terwijl de diensten niet per maand kunnen worden afgenomen.

Esteon stelt hier – kort samengevat – tegenover dat de vermelding van kosten en termijnen voldoet aan de vereisten van artikel 8.4 onder i NRC.

In de uiting worden onder de kop “Prijzen zoekservice Esteon” drie abonnementsvormen (Search, Pro Search en Pro Assistant) naast elkaar geplaatst, met daarbij de vermelding van de belangrijkste kenmerken, een doorgestreepte prijs en de geldende prijs van het betreffende abonnement, en per abonnement een button met de tekst ‘Starten’. Aldus is de uiting een uitnodiging tot aankoop in verband met een overeenkomst op afstand, waarvoor de informatieverplichting uit onder meer artikel 8.4 onder i NRC geldt.

Naar het oordeel van de Commissie voldoet de uiting aan het in dit artikel vermelde vereiste om op duidelijke en begrijpelijke wijze essentiële informatie te verstrekken over de totale prijs van de door Esteon aangeboden diensten. De prijsvermelding van de verschillende abonnementen luidt:

“Search € 9,95 per maand bij 3 maanden

 Pro Search € 7,95 per maand bij 6 maanden

 Pro Assistant € 29,95 per maand bij 3 maanden”.

Aldus is voldoende duidelijk dat het abonnement wordt aangegaan voor de genoemde duur van respectievelijk 3 of 6 maanden. Uit de mededeling onderaan de betreffende webpagina “Er wordt nooit automatisch afgeschreven en/of automatisch verlengd na het verlopen van een periode. Het betreft een eenmalige betaling die je zelf moet voltooien” blijkt dat een abonnement niet automatisch wordt verlengd en in één keer moet worden betaald. Verder is niet in geschil dat het totale verschuldigde bedrag voor een abonnement wordt vermeld op de betaalpagina. Naar het oordeel van de Commissie wordt de consument voldoende geïnformeerd over de totale prijs van het gekozen abonnement voor de bijbehorende duur van 3 of 6 maanden. Dat het abonnement niet per maand kan worden afgerekend, maakt dit niet anders.

Ad B3) Van/voor-prijzen

247 Media maakt bezwaar tegen de vermelding in de uiting van de doorgestreepte prijzen voor de abonnementen, omdat volgens haar sprake is van fictieve, niet gebruikte van/voor-prijzen.

Deze klacht treft doel. Esteon heeft (ter zitting) erkend niet te kunnen aantonen dat de doorgestreepte prijzen in de aan de uiting voorafgaande periode de daadwerkelijk voor de abonnementen gerekende prijzen zijn geweest. Dit leidt tot het oordeel dat de uiting gepaard gaat met onjuiste informatie betreffende het te behalen prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. In de mededeling van Esteon dat zij de doorgestreepte prijzen inmiddels uit de uiting heeft verwijderd, ziet de Commissie aanleiding op dit punt een aanbeveling achterwege te laten.

Ad B4) Claims/eigenschappen van de dienst

Ad a) “Exclusieve huurwoningen en kamers”, “Exclusieve nieuwbouw- en renovatieprojecten”

In de opsomming van “mogelijkheden” van de verschillende abonnementsvormen van Esteon zijn bij de drie betaalde abonnementen de mogelijkheden “Exclusieve huurwoningen en kamers” en “Exclusieve nieuwbouw- en renovatieprojecten” aangevinkt. De Commissie neemt tot uitgangspunt dat tussen partijen niet in geschil is dat in dit geval met ‘exclusief’ niet wordt gedoeld op dure of bijzondere woningen of projecten, maar op exclusief aanbod van of via Esteon.

247 Media acht de claims misleidend, omdat onduidelijk is of er werkelijk sprake is van exclusief aanbod en/of welk percentage van alle huurwoningen exclusief via Esteon wordt aangeboden. Esteon heeft bij verweer en in haar aanvullende informatie aangevoerd, kort samengevat, dat de claims juist zijn, nu een aanzienlijk deel van haar aanbod exclusief is. Daarbij doelt Esteon naar haar zeggen op aanbod van woonruimte dat niet op andere woningwebsites verschijnt en exclusief toegankelijk is voor klanten van Esteon. Dit aanbod kan volgens Esteon beschikbaar komen via advertenties dan wel telefonisch of schriftelijk beschikbaar worden gesteld. Ter onderbouwing van haar stelling dat sprake is van exclusief aanbod legt Esteon verschillende stukken over.

De Commissie is van oordeel dat Esteon het bestaan van een zeker exclusief aanbod van huurwoningen en kamers voldoende aannemelijk heeft gemaakt. De Commissie ziet hierbij met name op de overgelegde ondertekende verklaringen van twee makelaars/beheerders, waarin zij meedelen dat zij (advertenties voor) woonruimte exclusief hebben aangeboden en aanbieden bij Esteon. De klacht die is gericht tegen de claim “exclusieve huurwoningen en kamers” kan daarom niet slagen.

De klacht treft wel doel voor zover deze de claim “Exclusieve nieuwbouw- en renovatieprojecten” betreft. Esteon heeft in dit verband slechts verwezen naar een pilot met Bouwinvest in 2016 betreffende “het tijdelijk exclusief aanbieden van nieuwbouwprojecten en bestaande bouw”, maar heeft hiervan geen nader bewijs overgelegd. Bovendien heeft Esteon niet aannemelijk gemaakt dat ook ten tijde van het indienen van de klacht nieuwbouw- en renovatieprojecten exclusief via Esteon werden aangeboden.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de claim “Exclusieve nieuwbouw- en renovatieprojecten” onjuist is als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is deze uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Ad b) “Zoeken in extern netwerk”

Het ‘zoeken in extern netwerk’ wordt als mogelijkheid genoemd bij de twee duurste abonnementen (Pro Search en Pro Assistant). Een adverteerder moet de juistheid of eerlijkheid van zijn reclame aannemelijk maken indien deze gemotiveerd wordt aangevochten. Van een gemotiveerde betwisting door 247 Media van de mogelijkheid ‘zoeken in extern netwerk’ is geen sprake. Deze klacht kan daarom niet slagen.

Ad c) “Hogere slagingskans”

247 Media maakt bezwaar tegen de vermelding “Verhoogde slagingskans” bij het Pro Assistant abonnement, omdat een toelichting waarom dit duurste abonnement een hogere slagingskans biedt dan het basispakket ontbreekt. De Commissie vat dit bezwaar zo op dat volgens 247 Media in de uiting essentiële informatie ontbreekt.

In de korte opsomming van de kenmerken van de verschillende abonnementen wordt bij het Pro Assistant abonnement vermeld dat het alle eigenschappen van de twee goedkopere abonnementsvormen heeft “plus telefonisch intakegesprek, ondersteuning huurproces, Personal Assistant, verhoogde slagingskans”. Hieruit wordt naar het oordeel van de Commissie voldoende duidelijk dat Esteon de verhoogde slagingskans koppelt aan de daarvóór opgesomde extra activiteiten die gebruikers van het Pro Assistant abonnement worden geboden ten opzichte van de twee andere, goedkopere abonnementen. Niet kan worden gezegd dat een nadere toelichting op de verhoogde slagingskans essentiële informatie is die in de kernachtige opsomming van eigenschappen van het abonnement moet worden opgenomen om te voorkomen dat de gemiddelde consument wordt misleid. Deze klacht wordt daarom afgewezen.

Ad d) “Ondersteuning huurproces”

“Ondersteuning huurproces” wordt als een van de kenmerken genoemd waarin het Pro Assistant abonnement zich onderscheidt van de andere abonnementsvormen. 247 Media acht de mededeling “ondersteuning huurproces” door de algemene bewoording ervan onduidelijk en om die reden misleidend ten aanzien van de aard van de dienst.

Naar het oordeel van de Commissie heeft Esteon voldoende aannemelijk gemaakt dat de gebruikers van het Pro Assistant abonnement door (intern opgeleide) medewerkers van Esteon (uitgebreider) worden geadviseerd en begeleid gedurende het zoekproces naar woonruimte, welke werkwijze op de website van Esteon door middel van filmpjes en beschrijvingen wordt duidelijk gemaakt. Niet kan worden gezegd dat de gemiddelde consument door de bestreden uiting wordt misleid ten aanzien van de aard van de dienst van Esteon, zodat deze klacht wordt afgewezen.

Ad B5) Herroepingsrecht

De Commissie begrijpt dat 247 Media zich met haar klacht over het ontbreken van “een verwijzing naar het modelformulier herroeping en/of een pagina met uitleg over het herroepingsrecht” op het standpunt stelt dat Esteon niet voldoet aan de informatieverplichting die in artikel 8.4 aanhef en onder l NRC is opgenomen. Hierin is bepaald, voor zover hier van belang, dat in een uitnodiging tot aankoop in verband met een overeenkomst op afstand op duidelijke en begrijpelijke wijze informatie moet worden verstrekt over het recht van ontbinding van de overeenkomst (herroepingsrecht) alsmede het modelformulier voor ontbinding.

De Commissie heeft geconstateerd dat op de (bij de klacht overgelegde) webpagina met de kop “Prijzen zoekservice Esteon”, onder de drie betaalde abonnementen, staat:  “(…) Tevens kun je binnen 14 dagen na de aankoop van een membership gebruik maken van het herroepingsrecht”. Esteon heeft aangevoerd dat in het betaalproces wordt gewezen op het herroepingsrecht en heeft in dit verband de pagina met de kop “Bedenktijd” overgelegd, op welke pagina het herroepingsrecht wordt toegelicht en een link naar het modelformulier is opgenomen. Naar het oordeel van de Commissie voldoet Esteon op deze wijze aan de in artikel 8.4 aanhef en onder l opgenomen verplichting tot het op duidelijke en begrijpelijke wijze verstrekken van informatie over het herroepingsrecht, zodat deze klacht wordt afgewezen.

 

C. Webpagina huurwoningen per stad

247 Media heeft bij wijze van voorbeeld een pagina met zoekresultaten voor woonruimte in Dordrecht overgelegd. Niet is in geschil dat de op deze pagina bestreden uitingen (C1 t/m C3) ook voorkomen op pagina’s met de zoekresultaten voor andere steden.

Ad C1) Tellers

Uit de stukken is gebleken dat boven het woningaanbod dat bezoekers van de website van Esteon wordt getoond naar aanleiding van door hen ingevulde zoekwensen, tellers staan die teruglopen van 24:00 naar 00:00. Esteon heeft meegedeeld dat wanneer een woning nog beschikbaar als de teller op 00:00 is gekomen, die teller opnieuw start.

Volgens 247 Media vormen de tellers een oneerlijke handelspraktijk, omdat de consument zonder reden onder druk wordt gezet om binnen 24 uur te beslissen en te betalen. Esteon heeft hiertegenover gesteld dat de 24-uurs methodiek niet als oneerlijke handelspraktijk kan gelden, nu het haar vrij staat te kiezen voor deze werkwijze. De teller is niet bedoeld voor commercieel gewin, maar als aansporing voor de woningzoekende om snel te reageren, om te voorkomen dat het aanbod van huurwoningen niet meer beschikbaar is. De snelheid van de 24-uurs methodiek is volgens Esteon ook in het belang van de verhuurders. De teller wordt ook binnen de accounts van gebruikers van Esteon, na betaling, gebruikt.

De Commissie stelt voorop dat het Esteon is toegestaan te kiezen voor een werkwijze waarbij tellers bij het woningaanbod worden getoond. De Commissie beoordeelt of, voor zover de teruglopende tellers in de reclame-uitingen worden gebruikt, de betekenis daarvan voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk is, om te voorkomen dat hij op het verkeerde been wordt gezet. Nu bij de tellers geen informatie is opgenomen over het doel of de betekenis ervan, wordt niet de vereiste duidelijkheid gegeven. Zonder nadere toelichting is het voor degenen aan wie het woningaanbod wordt getoond onvoldoende duidelijk dat de teruglopende teller (slechts) is bedoeld als waarschuwing dat een snelle reactie de kans op succes met betrekking tot de woning vergroot en niet betekent dat de kans om de woning te krijgen voorbij is als de teller op 00:00 staat. De bezoeker van de website die nog geen abonnement bij Esteon heeft, kan zich door het ontbreken van informatie over de bedoeling van de teller onder druk gezet voelen binnen de resterende tijd van de teruglopende teller een abonnement van Esteon af te nemen. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat in de uiting essentiële informatie ontbreekt die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, waardoor hij ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen (het afsluiten van een abonnement) dat hij anders niet had genomen. De uiting is daardoor misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Ad C2) Persoonlijke matches

De klacht van 247 Media dat de als zoekresultaat getoonde matches niet persoonlijk zijn omdat elke bezoeker dezelfde woningen ziet, kan niet slagen. De Commissie acht voldoende aannemelijk geworden dat het woningaanbod dat wordt getoond het resultaat is van persoonlijk ingestelde zoekwensen. Dat dezelfde woningen worden getoond aan gebruikers die dezelfde zoekcriteria hebben ingevoerd, betekent niet dat geen sprake is van een persoonlijke match tussen zoekvraag en getoond aanbod. Deze klacht wordt afgewezen.

Ad C3) Logo’s

De klacht van 247 Media tegen het tonen op de website van Esteon van het logo “website van het jaar 2015” treft doel. Weliswaar heeft Esteon voldoende aannemelijk gemaakt dat haar website in 2015 genomineerd is geweest voor website van dat jaar en zij als zodanig het logo mocht gebruiken, maar vast staat dat de website van Esteon in 2015 de verkiezing niet heeft gewonnen. Door thans nog het logo “website van het jaar 2015” te tonen, zonder te vermelden dat het een nominatie betreft, wordt de indruk gewekt dat de website van Esteon daadwerkelijk de website van het jaar 2015 was.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de uiting op dit punt voor de gemiddelde consument onduidelijk is ten aanzien van een bekroning of onderscheiding van Esteon als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder f NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting voor wat betreft het logo “website van het jaar 2015” misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. In de mededeling van Esteon dat dit logo inmiddels van de website is verwijderd, ziet de Commissie aanleiding een aanbeveling op dit punt achterwege te laten.

De klacht van 247 Media het tonen van de logo’s van RTL4, RTL5, Emerce, BNR Radio en Linda. op de website wijst de Commissie af. Deze logo’s kunnen worden aangeklikt en linken door naar publicaties of uitzendingen over Esteon in de genoemde media. Het tonen van de logo’s wekt niet de indruk van een concernrelatie met of aanbeveling van Esteon door deze partijen.

 

D. Werkwijze Esteon

Volgens 247 Media wordt door de tekst “Het team van Esteon gaat aan het werk. Nadat je ons team een zoekopdracht hebt gegeven gaan wij direct op zoek naar een geschikte woonruimte voor 90 dagen” de aard van de dienst van Esteon verhuld.

Op dezelfde gronden als hiervoor overwogen (zie onder Ad A3 en Ad B1-4) volgt de Commissie niet het primaire standpunt van Esteon dat de bestreden uiting informatie en geen reclame betreft. De Commissie acht de reclame-uiting echter niet misleidend in de door 247 Media bedoelde zin. Esteon heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de beschrijving van haar werkwijze overeenkomt met haar werkelijke activiteiten.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de Reclame Code Commissie

De Commissie acht:

  • de met A2 aangeduide uiting (goedkoopste zoekdienst) in strijd met het bepaalde in artikel 13 onder a NRC en de Algemene aanbeveling onder e;
  • de met A3 (controle), A5 (filmpje), B3 (van/voor-prijzen) en C3 (voor wat betreft logo website van het jaar 2015) aangeduide uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC;
  • de met B4 onder a (exclusieve projecten) en C1 (tellers) aangeduide uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De Commissie beveelt adverteerder voor wat betreft deze uitingen aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken