a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2023/00434

Datum:

10-10-2023

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Vastgoed

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft de website www.thuisinwilderszijde.nl.

Op deze website wordt onder de kop “Wie wilder niet wonen” met tekst, foto’s en een (geografisch) kaartje informatie verstrekt over de nieuw te bouwen woonwijk Wilderszijde in de gemeente Lansingerland. Ook bevat de website een button waarmee men zich kan aanmelden om op de hoogte te worden gehouden “van het belangrijkste nieuws en eventuele projecten”. De start van de verkoop van de eerste woningen wordt in het tweede kwartaal van 2024 verwacht.

Onderaan de website staan logo’s van BPD, Batenburg en Wilderszijde.

 

Samenvatting van de klacht

De website presenteert aspirant-kopers/toekomstige bewoners van Wilderszijde een mooie, rustige, natuurrijke omgeving. De wervende tekst staat vol superlatieven waarmee wordt gesuggereerd dat bewoners een paradijselijke omgeving krijgen, groen en toekomstbestendig. Tal van kleurrijke foto’s tonen een gezonde leefomgeving. In werkelijkheid ligt de toekomstige woonwijk op nog geen 300 meter afstand van de aanvliegroute van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en iets meer dan een kilometer van de startbaan. Verder ligt de woonwijk op zeer korte afstand van de snelweg (in aanbouw) A13-A16 en raast de Hogesnelheidslijn (HSL) langs de woonwijk. De aanwezigheid van RTHA en de groeiplannen van het vliegveld met de daaraan gekoppelde toename van lawaai en luchtvervuiling, worden op de website verzwegen. In de opgenomen situatieschets is het vliegveld zelfs ‘van de kaart geveegd’ en zijn de snelweg en de HSL moeilijk te vinden. Er zijn veel publicaties over de negatieve gezondheidseffecten die worden veroorzaakt door geluidsoverlast en luchtvervuiling, waarbij een vliegveld als de grootste bron van overlast in de wijde omgeving geldt. Door het weglaten van relevante informatie die de gezondheid betreft, is de website volgens klager misleidend. Alleen wanneer alle informatie wordt gegeven, kunnen aspirant-kopers een eerlijke keuze maken. Het is niet gepast hen zelf te laten uitzoeken wat de keerzijde van het verhaal op de website is. Met name nu de overheid (gemeente Lansingerland) één van de drie bij de website betrokken partijen is, dient eenduidige en waarheidsgetrouwe informatie te worden verstrekt, aldus klager.

 

Samenvatting van het verweer van BPD

De bestreden website is gelanceerd in het kader van de gebiedspromotie van de te ontwikkelen woonwijk Wilderszijde, zodat geïnteresseerden een eerste sfeerbeeld van de woonwijk krijgen en hun interesse kenbaar kunnen maken. Het betreft geen verkoopsite: woningaantallen, koopprijzen, het te realiseren programma en de daarbij behorende verkaveling worden nog niet vermeld.

Op de website worden de uitgangspunten genoemd, te weten een groene en toekomstbestendige wijk met een dorps karakter. De op de website gebruikte sfeerbeelden, foto’s en teksten stroken met dit plan. Een wervende toon is niet ongebruikelijk bij het onder de aandacht brengen van woningprojecten, maar er staan geen onjuistheden op de website.

Terecht stelt de klacht dat RTHA niet en de A13-A16 en HSL moeilijk te vinden zijn op het bij de website behorende kaartmateriaal. Dit is geen bewuste actie van BPD, zoals klager suggereert. BPD gebruikt dit kaartmateriaal landelijk, waarbij zichtbaar is welke projecten zij in ontwikkeling of in verkoop heeft en waarbij basale informatie over de projectlocatie wordt getoond, met een minimale relatie met zowel de negatieve als de positieve omgevingsfactoren. De aanwezigheid van het vliegveld, snelwegen en de HSL mag als kennis van algemene aard worden beschouwd. Bovendien blijkt het merendeel van de tot nu toe geregistreerde geïnteresseerden uit de omgeving te komen. Niettemin zal ter voorkoming van misverstanden het kaartmateriaal op de website zo worden aangepast dat het vliegveld en de omliggende wegenstructuur (beter) zichtbaar zijn.

Ten aanzien van de oproep om ook de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van aspirant-kopers te vermelden of in te gaan op de groeiplannen voor het vliegveld merkt BPD op dat voorafgaand aan de besluitvorming rond het woongebied Wilderszijde is voldaan aan de onderzoeksverplichtingen en daarmee gepaard gaande belangenafweging, die een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in Wilderszijde waarborgt.

 

De reactie van Batenburg

De bestreden website is eigendom van BPD, zoals ook blijkt uit de disclaimer, de privacyverklaring en de klachtenknop in de voettekst. Omdat BPD een samenwerkingspartner is van Batenburg, heeft BPD ervoor gekozen het logo van Batenburg onderaan de website te plaatsen. De website betreft echter geen reclame-uiting van Batenburg.

 

Samenvatting van het verweer van gemeente Lansingerland

De website www.thuisinwilderszijde.nl is geen gemeentelijke website, maar de website van de ontwikkelaars BPD en Batenburg. De gemeente heeft met de ontwikkelaars overleg en afstemming, maar draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website. De in de klacht geschetste rol van misleiding door de gemeente bij deze website dient daarom te worden afgewezen. Voor de volledigheid reageert de gemeente als volgt inhoudelijk op de klacht.

Volgens afstemming met de ontwikkelaars publiceert de gemeente de algemene informatie over de gebiedsontwikkeling van Wilderszijde op verschillende gemeentelijke websites. Daar zijn ook links te vinden naar het bestemmingsplan en alle stukken en onderzoeken, waaronder die over het geluid. In het bestemmingsplan, het hierbij behorende akoestische onderzoek, de MER-rapportage en de aanvullende MER-rapportage wordt bij herhaling en duidelijk gesproken over de invloed van het vliegveld. Ook onder de veelgestelde vragen op de gemeentelijke website staat informatie over geluid en specifiek over de luchthaven en de aanvliegroutes. Bovendien zijn er mitigerende maatregelen ter voorkoming van geluidshinder opgenomen in de bestemmingsplanregels. Op de gemeentelijke websites worden over Wilderszijde geen beloftes gedaan die onduidelijk zijn of niet kloppen. Evenmin wordt bewust informatie achterwege gelaten. De door de gemeente op haar websites verstrekte informatie is volledig, naar waarheid en in overeenstemming met de wet. Zoals gezegd draagt de gemeente voor de bestreden website van de ontwikkelaars geen verantwoordelijkheid.

 

De mondelinge behandeling

Klager en BPD hebben hun standpunten nader toegelicht en vragen van de Commissie beantwoord. Klager heeft hierbij een pleitnota overgelegd en twee korte video’s getoond om aan te geven hoe een opstijgend vliegtuig in Wilderszijde te zien en te horen zal zijn.

In het navolgende wordt voor zover nodig ingegaan op hetgeen ter zitting aan de orde is gekomen.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De Commissie stelt voorop dat de onderhavige uitspraak alleen betrekking heeft op de bij de klacht overgelegde en de aan de drie verweerders voorgelegde website www.thuisinwilderszijde.nl. De Commissie oordeelt dus niet over de ter zitting door klager aangehaalde website(s) van de gemeente Lansingerland over het project Wilderszijde.

2.

Als erkend is komen vast te staan dat de bestreden website tot doel heeft (het gebied van) de te ontwikkelen woonwijk Wilderszijde te promoten en geïnteresseerden de gelegenheid te geven hun interesse kenbaar te maken. Aldus is de website aan te merken als een reclame-uiting in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Daaraan doet niet af dat de verkoop van woningen in Wilderszijde nog niet is gestart.

3.

Kern van de klacht is dat de website misleidend is, omdat essentiële informatie ontbreekt over de omgevingsfactoren van Wilderszijde – de aanwezigheid van RTHA, de snelweg A13-A16, de HSL – die de gezondheid van de toekomstige bewoners negatief (zullen) beïnvloeden. De Commissie overweegt als volgt.

4.

De foto’s op de bestreden website tonen mensen die in een groene omgeving recreëren, spelen en sporten. In de begeleidende teksten staat onder meer: “Waar je relaxt na een lange dag werken. Waar je, wandelend langs de polder, geniet van de ondergaande zon. Waar (…) groen en water elkaar afwisselen; waar je ook kijkt” en “Wilderszijde is die heerlijke plek waar je (…) tot rust komt” en “Genieten van rust, ruimte en gezelligheid. (…) Waar de kinderen kikkervisjes vangen in de sloot (…) Een gemoedelijke, dorpse sfeer (…)” en “Vanuit Wilderszijde is er genoeg te ontdekken. Genieten van het buitenleven wordt zo wel heel makkelijk!” en “Magische plek (…) Waar je geniet van het groen met de stad om de hoek.”

Door de combinatie van foto’s en tekst wordt het groene, rustige en dorpse karakter van de nieuwe woonwijk benadrukt. Dit beeld wordt nog versterkt door het op de website opgenomen kaartje waarop de toekomstige ligging van Wilderszijde alleen is aangegeven ten opzichte van groen, water en omliggende wijken en gemeentes en waarop de aanwezigheid van RTHA, de snelweg A13-A16 en de HSL in het geheel niet zijn te zien.

5.

Vast staat dat de woonwijk Wilderszijde (ook) is gesitueerd in de nabijheid van het vliegveld RTHA, snelwegen en het tracé van de HSL. Dat, naar niet is weersproken, de planologische besluitvorming rond deze nieuwe woonwijk voldoet aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving, neemt niet weg dat de website een eerlijk beeld dient te geven van de omgeving van de woonwijk, zodat geïnteresseerden een reële afweging kunnen maken tussen de positieve en negatieve aspecten van Wilderszijde. In dat kader moet de ligging nabij het vliegveld, snelwegen en de HSL als essentiële informatie worden beschouwd die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te kunnen nemen over zijn of haar interesse in Wilderszijde. Deze ligging kan immers, naast eventuele positieve gevolgen voor de bereikbaarheid, negatieve gevolgen hebben in de vorm van geluidsoverlast en/of luchtvervuiling. Op de bestreden website ontbreekt deze informatie. Zoals overwogen wekken tekst en beeld de indruk van een rustige, groene woonwijk en worden RTHA, snelwegen en de HSL in het geheel niet weergegeven. Hierdoor wordt de consument de mogelijkheid ontnomen zich een goed beeld te vormen van de ligging van Wilderszijde ten opzichte van bepalende omgevingsfactoren.

6.

Het verweer dat de meeste geïnteresseerden uit de regio afkomstig zijn en zelf op de hoogte zullen zijn van de aanwezigheid van RTHA, snelwegen en de HSL snijdt geen hout. Dat verweer komt er op de keper beschouwd immers op neer dat geïnteresseerden zelf zullen onderkennen dat essentiële informatie in de uiting ontbreekt, maar dat maakt de uiting niet minder misleidend.

7.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de website www.thuisinwilderszijde.nl misleidend is wegens het ontbreken of op onduidelijke wijze verstrekken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC. Hierdoor is sprake van oneerlijke reclame in de zin van artikel 7 NRC. De Commissie acht in de eerste plaats BPD verantwoordelijk voor deze overtreding van de NRC, nu BPD eigenaar is van de bestreden website. Naar het oordeel van de Commissie moeten daarnaast Batenburg en de gemeente Lansingerland medeverantwoordelijk worden gehouden, nu het logo van Batenburg en het naar een website van de gemeente doorlinkend logo van Wilderszijde onderaan de website zijn vermeld. Vast staat dat deze drie partijen bij het project Wilderszijde samenwerken en bovendien is – volgens mededeling van BPD ter zitting – voorafgaand aan het lanceren van de bestreden website door BPD hierover contact opgenomen met Batenburg en de gemeente Lansingerland.

8.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt BPD, Batenburg en gemeente Lansingerland aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken