a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2022/00440

Datum:

24-01-2023

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing gedeeltelijk (voor zover nodig)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Buitenreclame

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een billboard bij stations. Daarop is een foto te zien van een P+R parkeerplaats met bijbehorend bord, waarop onder meer de logo’s van NS en Q-Park staan. In de uiting staat onder de aanhef  “Parkeer voordelig bij dit station”: “Reist u met uw OV-chipkaart met de trein? Dan parkeert u uw auto extra voordelig op deze P+R locatie” en “Check ook het aantal beschikbare parkeerplekken op ns.nl/p-r of in de NS-app”. Links van deze tekst staat een rode cirkel met daarin de tekst: “€ 4 per dag”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Q-Park adverteert met parkeren voor € 4,- per dag voor treinreizigers, aldus klaagster. Er is geen sprake van een asterisk, noch van een vermelding “zie aanvullende voorwaarden”. Klaagster, die dit een mooi aanbod vond, reisde vanuit Venlo met de “DB” (kennelijk is bedoeld: “Deutsche Bahn”) voor een paar dagen naar Duitsland. Bij terugkomst moest zij € 36,- parkeergeld betalen. Vervolgens bleek in de kleine lettertjes te staan dat het aanbod alleen gold voor treinreizen in Nederland met NS. Als klaagster dit geweten had, had zij haar auto nooit op deze locatie geparkeerd.   
Klaagster zag de uiting in Venlo en “op de site”.
 

Het verweer van verweerder sub 1

  
Het verweer wordt als volgt samengevat.
De bestreden uiting is gemaakt en geplaatst door NS. In haar eigen communicatie op de website www.q-park.nl (het verweer bevat twee links naar deze website) verwijst Q-Park naar de voorwaarden.   
 
Het verweer van verweerder sub 2
  
Het verweer wordt als volgt samengevat.
 
Klaagster stelt dat zij het 4 euro-tarief op een billboard bij Venlo heeft zien staan en op de ‘site’.
Als een klant gebruik maakt van betaald parkeren op de daarvoor bestemde P+R terreinen bij
stations, dan betreft dat het gebruik van een dienst van Q-Park. Er komt een overeenkomst tot stand met Q-Park, waarop de “algemene voorwaarden Parkeren van Q-Park” van toepassing zijn.
Q-Park verzorgt onder andere de exploitatie van de P+R terreinen en hanteert in bepaalde situaties een kortingstarief.
 
Op de website van Q-Park staat hoe tegen een voordelig tarief geparkeerd kan worden bij NS-stations. Zo is vermeld:
“Wanneer krijg je reizigerskorting?
? Je maakt een binnenlandse treinreis. Op een buitenlandse treinreis wordt geen reizigerskorting verstrekt. De bestemming waar je in- en uitcheckt moet beide een Nederlands station zin.
? Je checkt in bij een ander treinstation dan dat je uitcheckt.
? Je verlaat het P+R terrein op dezelfde dag als de terugreis met de trein.
? Je bereikt het maximale dagtarief. Je ontvangt geen korting wanneer het bedrag minder is dan   
   het dagtarief”.
 
Ondanks dat het Q-Park is die de parkeertarieven bij de klant in rekening brengt, heeft ook NS
– als onderdeel van haar ketendiensten – op haar website vermeld hoe P+R parkeren werkt. Onder het kopje “Parkeren met korting” staat het volgende:
“Parkeren met korting
Reis je met een OV-chipkaart of e-ticket met de trein? Dan parkeer je jouw auto voordelig of zelfs
gratis op betaalde P+R terreinen. Het speciale reizigerskorting dagtarief is afhankelijk van de
 locatie, maar altijd maximaal € 8 per dag.
Dit speciale reizigerskorting dagtarief geldt in combinatie met een treinreis op dezelfde dag  
 waarbij je in- en uitcheckt met je OV-chipkaart of e-ticket. Dit tarief geldt voor treinreizen met álle  
 vervoerders, dus niet alleen als je met NS reist. Bij het uitrijden scan je eerst je OV-chipkaart of e-
ticket. De korting wordt dan berekend waarna je kan  betalen. Meerdere dagen parkeren? Ook
 dan krijg je korting, mits je het P+R terrein verlaat op dezelfde dag als de terugreis met de trein.
Goed om te weten:
? Het e-ticket kun je ook scannen voor treinreiskorting op alle betaalde P+R locaties met
    kentekenherkenning.
? Je dient uitgecheckt te zijn met het e-ticket bij de poortjes, zodat je reis geregistreerd is voor de
    reizigerskorting.
? De reizigerskorting is van toepassing indien het reguliere dagtarief is bereikt.
? De korting geldt niet voor internationale treinreizen”.  
 
Klaagster stelt dat zij het kortingstarief op de ‘site’ zag staan. Onduidelijk is op welke site klaagster doelt, maar in elk geval staat het kortingstarief zowel op de Q-Park website als op de NS-website.  In beide gevallen zijn de voor het kortingstarief geldende voorwaarden echter duidelijk vermeld.  Verder verschillen de tarieven (in geval van betaald parkeren) per P+R terrein, waardoor het exacte tarief alleen op voorhand duidelijk is, indien ook naar de locatie wordt gekeken.
Als klaagster één van deze websites heeft geraadpleegd, dan heeft zij ook te zien gekregen dat de korting niet geldt voor internationale/buitenlandse treinreizen.
 
Op de huidige posters staat het kortingstarief en is vermeld dat voordelig parkeren bij dit station kan, indien wordt gereisd met een OV-chipkaart met de trein. Daarnaast wordt verwezen naar de website van NS en de NS-app. Uit de klacht blijkt niet met welk type kaart klaagster heeft gereisd. Zoals uit de hierboven vermelde informatie op de websites van Q-Park en NS volgt, kan de reizigerskorting geactiveerd worden door bij het uitrijden de OV-chipkaart (OV card of NS Business card) te scannen bij de kaartautomaat of het nationale e-ticket met QR code te scannen. Een internationaal e-ticket wordt niet ondersteund.
 
NS stelt zich op het standpunt stelt dat geen onjuiste of tegenstrijdige informatie is verstrekt, maar streeft er naar verbeteringen door te voeren indien (gegronde of ongegronde) verwarring ontstaat. Om die reden heeft zij nieuwe (tarief)posters met meer informatie opgesteld. Alle posters zullen zo spoedig mogelijk worden vervangen, met het streven dit rond de jaarwisseling te doen. Per 1 januari 2023 zal een nieuw kortingstarief beschikbaar zijn en zal ook vermeld worden welke voorwaarden hierop van toepassing zijn. Bovendien zal op meer plekken op de poster vermeld worden dat het gaat om een binnenlandse treinreis met een OV-chipkaart of binnenlands e-ticket.
 
NS kan zich klaagsters teleurstelling dat een hoger parkeerbedrag in rekening werd gebracht dan dat zij blijkbaar voor ogen had, voorstellen. Van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code (NRC) is echter geen sprake. Bij de beoordeling of reclame misleidend is, moet volgens artikel 8.1 NRC mede worden gelet op al haar kenmerken en omstandigheden, de feitelijke context, de beperkingen van het communicatiemedium en het publiek waarvoor zij is bestemd.
 
De websites van Q-Park NS geven voldoende duidelijk weer wanneer de reizigerskorting van toepassing is, waaronder dat deze niet geldt in combinatie met een internationale/buitenlandse treinreis. NS heeft besloten om niet alle voorwaarden op de poster te vermelden, omdat deze
slechts beperkte ruimte biedt. Naar de mening van NS wordt de klant duidelijk en voldoende geïnformeerd over het gebruik van het P+R terrein en de mogelijk geldende reizigerskorting.  
Verder worden nieuwe posters met meer informatie zo spoedig mogelijk verspreid en wordt de website van NS aangepast. Volgens haar mededeling aan NS zal ook Q-Park de informatie op haar website aanpassen.
NS concludeert dat er van misleidende reclame geen sprake is.
 

Het oordeel van de voorzitter 

De voorzitter vat de klacht op in die zin dat deze uitsluitend gericht is tegen het in het online klachtenformulier genoemde billboard, zoals hierboven omschreven onder “De bestreden uiting”. Voor zover klaagster in het klachtenformulier spreekt over “de site” en bij e-mail van 10 september 2022 afdrukken van de website www.q-park.nl heeft overgelegd, gaat de voorzitter ervan uit dat deze verwijzing dient als onderbouwing van de klacht tegen het billboard.  

Uit hetgeen partijen naar voren hebben gebracht, begrijpt de voorzitter dat het billboard afkomstig is van NS en dat aan het aanbod om “voordelig bij dit station” te parkeren, meer in het bijzonder als treinreiziger, voor “€ 4,- per dag”, een aantal voorwaarden verbonden is, die onder meer te vinden zijn op de website van NS. Eén van die voorwaarden is dat men een binnenlandse treinreis maakt; de korting geldt niet voor internationale treinreizen. Naar het oordeel van de voorzitter betreft deze voorwaarde essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een besluit over een transactie te nemen. Nu deze informatie alleen elders te vinden is, en de bestreden uiting geen duidelijke verwijzing naar deze nadere informatie bevat, is er sprake van een verborgen houden van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een besluit over een transactie te nemen. Nu de uiting de consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend in de zin van artikel 8.3 aanhef en onder c NRC en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.

Dat de uiting een verwijzing naar de website bevat, in die zin dat daarin onder meer staat: “Check ook het aantal beschikbare parkeerplekken op ns.nl/p-r of in de NS-app”, maakt bovenstaand oordeel niet anders. Deze verwijzing betreft specifiek de mogelijkheid het aantal parkeerplekken te checken; onvoldoende duidelijk is dat op die website ook nadere voorwaarden staan.   

Aangezien NS heeft meegedeeld dat zij de bestreden uiting zal aanpassen, zal de voorzitter een aanbeveling voor zover nog nodig doen.

 

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC. Hij beveelt verweerder sub 2, voor zover nog nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Ten aanzien van verweerder sub 1 wijst hij de klacht af.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken