a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2019/00261/A - CVB

Datum:

03-09-2019

Uitspraak:

CVB Afwijzing Bevestigd (=Afwijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

Het College van Beroep [3 september 2019]

De bestreden uiting, de inleidende klacht en de beslissing van de Commissie

De klacht betreft een televisiecommercial voor Nutrilon Opvolgmelk waarin onder meer wordt gezegd: “Voor de overgang van borstvoeding naar flesvoeding, ontdek de nieuwe Nutrilon Prefea Opvolgmelk”. Daarbij staat onderin beeld: “Borstvoeding is de beste voeding. Nutrilon Opvolgmelk bevat, zoals alle opvolgzuigelingenmelk, de vitamines A, C en D. Deze vitamines ondersteunen het immuunsysteem. Wil je Nutrilon gebruiken? Overleg dan met je consultatiebureau of arts”.

De klacht houdt in dat de mededeling “Voor de overgang van borstvoeding naar flesvoeding” ten onrechte suggereert dat men op een bepaald punt altijd overgaat naar flesvoeding. Hierdoor krijgt men het idee dat het vanzelfsprekend is om over te stappen op flesvoeding en wordt het geven van borstvoeding als gevolg daarvan ontmoedigd.

Naar het oordeel van de Commissie is geen sprake van strijd met artikel 5.2 van de Reclamecode Zuigelingenvoeding, dat bepaalt dat reclame voor opvolgzuigelingenvoeding de consument niet mag weerhouden of ontmoedigen borstvoeding te geven. Er wordt gewezen op “de overgang van borstvoeding naar flesvoeding”, in welk verband het product “Nutrilon Prefea Opvolgmelk” wordt aangeprezen, zonder dat die overgang als noodzakelijk wordt gepresenteerd. In de uiting is ook duidelijk vermeld: “Borstvoeding is de beste voeding”. 

 

De grieven

In de televisiecommercial wordt door de woorden ‘voor de overgang van’ het overgaan naar flesvoeding als een feit gepresenteerd. Dit insinueert dat borstvoeding tijdelijk is. In de uiting had moeten staan ‘voor de mogelijke overgang’. De uiting ontmoedigt het geven van borstvoeding vanaf 6 maanden na de geboorte doordat de consument door de woorden ‘voor de overgang van’ zal menen dat men dan overstapt op flesvoeding, los van noodzaak of mogelijkheid.

 

Het antwoord in appel

Het standpunt van Nutricia strekt tot bevestiging van de bestreden beslissing.

 

Het oordeel van het College

1. Kern van het geschil is of de uiting de consument ervan weerhoudt of ontmoedigt om borstvoeding te geven, zoals verboden in artikel 5.2 Reclamecode Zuigelingenvoeding. Appellante stelt dat de televisiecommercial feitelijk dit effect heeft door de woorden “Voor de overgang van borstvoeding naar flesvoeding”. Deze woorden suggereren volgens haar dat men na zes maanden altijd overgaat van borstvoeding naar flesvoeding. Het College oordeelt als volgt.

2. Nutricia attendeert met de woorden “Voor de overgang van borstvoeding naar flesvoeding” op de mogelijkheid het in de televisiecommercial aangeprezen product te kopen indien men, om wat voor reden dan ook, stopt met borstvoeding. Dit is onmiskenbaar de boodschap van de uiting. Het ligt niet voor de hand dat de gemiddelde consument daarbij de enkele, zonder enige nadruk en vrij snel uitgesproken mededeling “Voor de overgang van borstvoeding naar flesvoeding” zo zal opvatten dat men na zes maanden altijd geacht wordt te stoppen met borstvoeding. De uiting geeft voor deze specifieke, vérstrekkende uitleg geen aanleiding. Niet gezegd kan worden daarom dat de uiting de consument ervan weerhoudt borstvoeding te geven of dit ontmoedigt. Daarbij komt dat men tijdens bedoelde mededeling onderin beeld onder meer ziet: “Borstvoeding is de beste voeding”. Nu de uiting op grond van het voorgaande niet in strijd is met artikel 5.2 Reclamecode Zuigelingenvoeding, beslist het College als volgt.

 

De beslissing van het College van Beroep

Het College bevestigt de bestreden beslissing.

 

[Hieronder volgt de beslissing waartegen beroep is ingesteld]

De Reclame Code Commissie [2 juli 2019]

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiereclame. Bij de beelden van “baby zwemmen” wordt gezegd:
“Nieuwe ervaringen, nieuwe Nutrilon Opvolgmelk”. Intussen is een pak Pro Nutra Advance te zien en is onderin beeld te lezen:
“Borstvoeding is de beste voeding. Nutrilon Opvolgmelk bevat, zoals alle opvolgzuigelingenmelk, de vitamines A, C en D. Deze vitamines ondersteunen het immuunsysteem”.
Vervolgens wordt onder meer gezegd:
“Pro Nutra Advance” (…)
|Voor de overgang van borst- naar flesvoeding, ontdek de nieuwe Nutrilon Prefea Opvolgmelk”. Intussen is dit product te zien en verschijnt onderin beeld:
“Borstvoeding is de beste voeding. Nutrilon Opvolgmelk bevat, zoals alle opvolgzuigelingenmelk, de vitamines A, C en D. Deze vitamines ondersteunen het immuunsysteem. “Wil je Nutrilon gebruiken? Overleg dan met je consultatiebureau of arts”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.
Er wordt gezegd: “Voor de overstap van borstvoeding naar flesvoeding”, waarna het product wordt genoemd. De richtlijn van de WHO is om twee jaar borstvoeding te geven, en wel 6 maanden volledig, en daarna naast vaste voeding. In deze reclame wordt ten onrechte gesuggereerd dat bovenbedoelde ‘overstap’ bestaat, dat je op een bepaald punt overgaat van borstvoeding naar flesvoeding. Door de onderhavige uiting krijgen moeders (ouders) het idee dat het vanzelfsprekend is om over te stappen op flesvoeding, en wordt het geven van borstvoeding ontmoedigd.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat. De klacht betreft een televisiereclame van Nutrilon Prefea Opvolgmelk. Deze uiting is getoetst aan de Gedragscode Reclame Zuigelingenvoeding en is voorzien van toelating KOAG/ nr.: 379-0319-0954, waarvan de betreffende brief en bíjlage worden overgelegd. Voor deze klacht verwijst Nutricia naar de Keuringsraad KOAG/KAG.

 

Informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG (hierna: de Keuringsraad)

De Keuringsraad heeft -samengevat- de volgende informatie verstrekt. De bestreden uiting valt onder de competentie van de Keuringsraad KOAG/KAG. De uiting is getoetst aan de Reclamecode Zuigelingenvoeding en is op 11 maart 2019 voorzien van een toelatingsnummer KOAG/ KAG nr. – 379-0319-0954. De reclame voldoet aan de wettelijke vereisten. Voor opvolgzuigelingenvoeding (flesvoeding vanaf 6 maanden) mag reclame worden gemaakt. Artikel 5.2 van de Reclamecode Zuigelingenvoeding stelt dat reclame voor opvolgzuigelingenvoeding de consument niet mag weerhouden of ontmoedigen borstvoeding te geven. De zinsnede “voor de overgang van borst naar flesvoeding” in de context van opvolgmelk doet dit niet. Er wordt hoogstens een bepaalde, zich mogelijk voordoende periode geschetst. Daarmee is zeker geen sprake van een weerhouden of ontmoedigen als bovenbedoeld, temeer nu duidelijk in de uiting is vermeld dat borstvoeding de beste voeding is.

 

Het oordeel van de Commissie

De klacht komt erop neer dat – naar de mening van klaagster ten onrechte – wordt gesuggereerd dat het gebruikelijk is om op een bepaald moment, en wel eerder dan twee jaar na de bevalling, over te gaan van borstvoeding naar flesvoeding, en dat aldus het geven van borstvoeding wordt ontmoedigd. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

De bestreden uiting heeft betrekking op Nutrilon Opvolgmelk. In artikel 2.1 onder d van de Reclamecode Zuigelingenvoeding, die in dit geval van toepassing is, is “Opvolgmelk” gedefinieerd als:

“Opvolgzuigelingenvoeding die volledig uit koemelk- of geitenmelkeiwit is vervaardigd”.

Ingevolge artikel 2.1 onder c van voornoemde code wordt onder “Opvolgzuigelingenvoeding” verstaan:

“Voedingsmiddelen die speciaal zijn bedoeld om als voeding voor zuigelingen te worden gebruikt wanneer passende aanvullende voeding wordt gegeven en die het belangrijkste vloeibare bestanddeel vormen van de steeds gevarieerder wordende voeding van deze zuigelingen”. 

Tussen partijen is niet in geschil dat het op zichzelf is toegestaan om reclame te maken voor opvolgzuigelingenvoeding. Gegeven de klacht dient de vraag te worden beantwoord of in dit geval op zodanige wijze reclame wordt gemaakt, dat de consument ervan wordt weerhouden dan wel wordt ontmoedigd om borstvoeding te geven, hetgeen volgens artikel 5.2 van de Reclamecode Zuigelingenvoeding niet is toegestaan. In de toelichting bij deze bepaling staat, voor zover hier van belang:

“De informatie mag nimmer impliceren, noch doen geloven, dat flesvoeding even goed of zelfs beter is dan borstvoeding”.

Naar het oordeel van de Commissie is van strijd met artikel 5.2 van de Reclamecode Zuigelingenvoeding geen sprake. Er wordt gewezen op “de overgang van borst- naar flesvoeding”, in welk verband het product “Nutrilon Prefea Opvolgmelk” wordt aangeprezen, zonder dat die overgang als noodzakelijk wordt gepresenteerd. In tegendeel, in de uiting is duidelijk vermeld: “Borstvoeding is de beste voeding”. 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de Reclame Code Commissie

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken