a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2020/00363

Datum:

03-11-2020

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Verpakking en etikettering

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft:

A. de verpakking van de volgende producten van 4Retail met daarop afbeeldingen van ‘licensed media characters’: 

Zagazoe! Choco Bars ‘Paw Patrol’
Zagazoe! Icepaws ‘Paw Patrol’
Zagazoe! Party Bubbles ‘Minions’
Zagazoe! Biscuits ‘Frozen’
Zagazoe! Mini Cakes ‘Frozen II’
Zagazoe! Fruit Bakes ‘De Fabeltjeskrant’.

B. het aanbieden door Albert Heijn in haar winkels en/of in haar webshop van de hiervoor onder a), c), e) en f) genoemde producten in de verpakkingen met daarop de betreffende licensed media characters (Paw Patrol, Minions, Frozen II, De Fabeltjeskrant).

C. het aanbieden door Jumbo in haar webshop van het hiervoor onder d) genoemde product in de verpakking met daarop licensed media characters (Frozen).

D. het aanbieden door PLUS in haar webshop van het hiervoor onder b) genoemde product in de verpakking met daarop licensed media characters (Paw Patrol).

 

De klacht

Foodwatch voert aan, kort samengevat, dat de verpakkingen van de hiervoor onder a) tot en met f) genoemde producten van 4Retail in strijd zijn met artikel 8 lid 2 sub a van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV). Dit artikel verbiedt reclames, verpakkingen en point-of-sale materiaal met daarop kinderidolen (in het bijzonder ‘licensed media characters’) die zijn gericht op kinderen tot en met 6 jaar. In voornoemde RVV, die sinds 1 februari 2019 van kracht is, is voor dit verbod een overgangstermijn opgenomen van 17 maanden. Deze termijn is dus afgelopen op 1 juli 2020. Foodwatch heeft na deze datum de Choco Bars, Ice Paws, Party Bubbels, Biscuits, Mini Cakes en Fruit Bakes van het merk Zagazoe! aangetroffen met op de verpakking daarvan kinderidolen. Het betreft figuren uit de tekenfilmserie Paw Patrol (Choco Bars en Ice Paws), de animatiefilmreeks Minions (Party Bubbels), de animatiefilms Frozen en Frozen II (Biscuits en Mini Cakes) en de poppenanimatieserie De Fabeltjeskrant (Fruit Bakes).

Paw Patrol is een onder jonge kinderen populaire tekenfilmserie, die volgens de website Ouders Online vooral geschikt is voor 2-5-jarigen en die Kijkwijzer geschikt acht voor Alle Leeftijden.

De Minions animatiefilms van Universal Pictures worden door Kijkwijzer geschikt geacht voor kinderen vanaf 6 jaar.

Frozen en Frozen II zijn animatiefilms van Walt Disney Studio’s, die volgens Kijkwijzer en Media smarties geschikt zijn voor kinderen vanaf 6 jaar.

De poppenanimatieserie De Fabeltjeskrant is gericht op kleuters en wordt door Kids-tube.nl geadviseerd voor kinderen vanaf 4 jaar.

Het aanprijzen door adverteerders (zijnde de producent 4Retail en de supermarkten) van de betreffende producten met de kinderidolen Paw Patrol, Minions, Frozen en De Fabeltjeskrant is in strijd met artikel 8.2 sub a RVV, aldus Foodwatch.

 

Het verweer van 4Retail

4Retail betoogt in het algemeen, verkort en zakelijk weergegeven, dat het in de RVV opgenomen verbod op het gebruik van kinderidolen op voedingsmiddelen het beoogde doel – te weten de voor kinderen ongezonde voedingsmiddelen zoveel mogelijk uit het voedingspatroon halen – voorbij streeft, omdat hierdoor reguliere, ongezonde(re) verwenproducten (voor volwassenen) met meer suikers en meer verzadigde vetten dan gelicentieerde producten naar de voorgrond treden. Tevens voert 4Retail als algemeen punt aan dat niet gesproken kan worden van een rechtstreekse correlatie tussen de consumptie van koekproducten en het ontstaan van obesitas bij kinderen.

De klacht dat de verpakkingen van de producten van Zagazoe! verboden reclame-uitingen zijn wegens het gebruik van kinderidolen gericht op kinderen tot en met 6 jaar is volgens 4Retail ongegrond, waartoe zij het volgende, kort samengevat, aanvoert.

In de eerste plaats betreffen de bestreden verpakkingen geen reclame-uitingen zoals bedoeld in artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Er is geen sprake van ‘aanprijzing’ in de zin van een communicatie-initiatief door de adverteerder. De verpakkingen zijn slechts product-vertalingen en zullen door de gemiddelde consument worden opgevat als een omschrijving van de inhoud van die verpakking. Nu geen sprake is van reclame, moet Foodwatch in haar klacht niet-ontvankelijk worden verklaard.

Verder stelt 4Retail dat de bestreden verpakkingen onder de uitzondering van artikel 8 lid 2 sub b RVV vallen. Hierin is bepaald dat het verbod op het gebruik van kinderidolen op verpakkingen niet van toepassing is op reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen van 7 tot en met 12 jaar, indien het voedingsmiddel voldoet aan de voedingskundige criteria zoals vastgesteld in de RVV in februari 2019. Deze voedingskundige criteria zijn in grote lijnen gelijk aan de criteria van de EU Pledge, aldus 4Retail. Uit een bij het verweer gevoegd overzicht blijkt volgens 4Retail dat in ieder geval de Zagazoe! Mini Cakes, Biscuits en Fruit Bakes aan de voedingscriteria van de EU Pledge voldoen, zodat het verbod op het gebruik van kinderidolen hoe dan ook niet van toepassing is. In aanvulling hierop betoogt 4Retail dat de in de RVV gehanteerde leeftijdsgrenzen van 0 tot en met 6 jaar en 7 tot en met 12 jaar uiterst arbitrair zijn, geen steun vinden in enig onderzoek en in het geheel geen recht doen aan de praktijk en feitelijke leeftijdsgroeperingen. Dit blijkt ook uit de leeftijdsaanduidingen en -groeperingen die Kijkwijzer hanteert, te weten ‘alle leeftijden’, ‘kinderen vanaf 6 jaar’, ‘kinderen vanaf 9 jaar’ etc. Hieruit blijkt dat niet is vast te stellen welke kinderidolen zijn gericht op kinderen van 0 tot 7 jaar, nu deze groep in feite twee leeftijdsgroeperingen bestrijkt.

Indien de Commissie van oordeel is dat de verpakkingen reclame-uitingen betreffen, die bovendien niet onder de uitzondering van artikel 8 lid 2 sub b vallen, geldt dat voor alle verpakkingen de overgangstermijn die in de RVV is opgenomen nog niet is verstreken. De genoemde overgangstermijn van 17 maanden na 1 februari 2019 kan immers worden verlengd indien sprake is van ‘bestaande mediajaarcontracten’, waarmee wordt gedoeld op de contracten met licentieverstrekkers. 4Retail stelt dat op grond van de (in kopie bij het verweer gevoegde) licentieovereenkomsten de volgende overgangsperioden gelden voor de verschillende verpakkingen:

Paw Patrol characters op de Choco Bars en Icepaws: gebruik toegestaan tot in ieder geval 31 december 2021;
Minions (Despicable Me-characters) op Party Bubbels: overeenkomst loopt van rechtswege af op 30 juni 2021;
Frozen characters op de Mini Cakes en Biscuits: de overeenkomst (‘amendment’) eindigt van rechtswege in december 2020;
De Fabeltjeskrant: de op 13 augustus 2018 gesloten overeenkomst eindigt op 31 mei 2021.

Het voorgaande brengt mee, aldus 4Retail, dat de verpakkingen van deze Zagazoe! producten niet in strijd zijn met de RVV.

Ten slotte deelt 4Retail mee dat zij de Paw Patrol Choco Bars en de beide Frozen verpakkingen in week 39 van 2020 vervangt door verpakkingen met nieuw te ontwerpen brand characters.

De verkoop van Paw Patrol Icepaws wordt rond week 42 van 2020 gestaakt en de verkoop van De Fabeltjeskrant Fruit Bakes wordt in september 2020 gestaakt. Gelet hierop acht 4Retail het niet noodzakelijk dat bij een eventuele gegrondverklaring van de klacht een aanbeveling wordt gegeven en/of de uitspraak van de Commissie als een ‘alert’ wordt verspreid.

 

Het verweer van Albert Heijn

Voor een inhoudelijke reactie op de klacht “over de producten waaraan klager refereert” verwijst Albert Heijn naar het verweer van haar leverancier 4Retail. Albert Heijn zal zich conformeren aan de beslissing van de Commissie. Vooruitlopend op deze beslissing heeft Albert Heijn reeds besloten om “de producten waarop de klacht ziet” uit te faseren. Voor deze producten heeft 4Retail alternatieve designs ontwikkeld die de huidige designs zullen vervangen. Albert Heijn legt voorbeelden over van de nieuwe verpakkingen van de producten Choco Bars en Mini Cakes, waarop de afbeeldingen van Paw Patrol en Frozen niet meer voorkomen.

 

Het verweer van Jumbo

Voor een inhoudelijke reactie op de klacht over de door Jumbo in haar webshop aangeboden Biscuits ‘Frozen’ verwijst Jumbo naar het verweer van 4Retail. Jumbo heeft besloten om hangende de beslissing en het advies van de Commissie voor nu geen verdere (bij)bestellingen voor dit product bij de leverancier te plaatsen. Indien de Commissie de klacht gegrond acht, zal Jumbo het bestreden product uitfaseren door dit niet langer in te kopen en daarvoor een ander product in haar assortiment opnemen.

 

Het verweer van PLUS

De tegen PLUS gerichte klacht heeft betrekking op de online verkoop van het product Zagazoe! Icepaws Paw Patrol. PLUS zet zich in om kinderen gezonder te laten eten en heeft daarom een begin gemaakt met de aanpassing van haar huismerkproducten voor kinderen. PLUS heeft geen invloed op het ontwerp van verpakkingen van A-merken, zoals in dit geval de verpakking van Zagazoe! Icepaws Paw Patrol. De in de RVV genoemde overgangsperiode van 17 maanden voor artikel 8 RVV is op 1 juli 2020 verstreken. De overgangsperiode kan echter worden verlengd indien sprake is van een bestaand mediajaarcontract. Van haar leverancier 4Retail heeft PLUS begrepen dat het mediajaarcontract ten aanzien van de Paw Patrol figuren loopt tot 31 december 2021. Gelet hierop is de klacht ten aanzien van Paw Patrol ongegrond, aldus PLUS. Niettemin neemt PLUS de klacht van Foodwatch serieus en daarom heeft zij de Icepaws Paw Patrol van haar website verwijderd. Dit product is inmiddels niet meer online verkrijgbaar bij PLUS.

 

De repliek van Foodwatch

De reactie van Foodwatch op (met name) het verweer van 4Retail wordt als volgt samengevat.

Foodwatch verwijst naar onderzoeken van de WHO, de Europese consumentenorganisatie BEUC en Unicef Nederland ter onderbouwing van haar stelling dat kindermarketing van vet- en suikerrijke producten zoals koek bijdraagt aan obesitas bij kinderen, dat kinderidolen overwegend worden gebruikt voor producten met een hoog gehalte aan vet, zout en suiker en dat verwenproducten voor kinderen veelal ongezonder zijn dan het equivalent voor volwassenen.  

De producten Choco Bars Paw Patrol en Party Bubbles Minions van Zagazoe! voldoen niet aan de voedingskundige criteria en mogen daarom niet zijn voorzien van licensed media characters gericht op 7 tot en met 12-jarigen. Alle bestreden verpakkingen mogen echter krachtens de RVV niet zijn voorzien van kinderidolen voor 0 tot en met 6-jarigen, een doelgroep waar Paw Patrol, Minions, Frozen en De Fabeltjeskrant juist in trek en bekend zijn.

In het feit dat tijdens de looptijd van de mediacontracten van vijf van de zes bestreden producten de verpakking wordt aangepast of de verkoop wordt gestaakt, ziet Foodwatch een erkenning van 4Retail dat zij fout zit én een bewijs dat de contracten gedurende hun looptijd niet verhinderen dat wordt overgegaan op andere characters dan de licensed media characters. Foodwatch vindt het van weinig inzicht in de problematiek getuigen dat 4Retail na het van kracht worden van de nieuwe RVV per 1 februari 2019 inclusief de overgangsperiode tot en met 1 juli 2020 en het mogen uitdienen van lopende mediacontracten, op 1 januari 2020 een nieuw contract afsluit met betrekking tot Paw Patrol, op 1 september 2019 een contract inzake Minions vernieuwt en op 1 mei 2020 een contract inzake Frozen (en Cars) verlengt.

Foodwatch handhaaft haar klacht. Zij wijst op de besluiten van Albert Heijn, Jumbo en PLUS om de betreffende producten uit te faseren, niet (bij) te bestellen dan wel de verkoop ervan te staken.

 

De dupliek van 4Retail

De dupliek wordt als volgt samengevat.

4Retail constateert dat Foodwatch in haar repliek het bestaan en de geldigheid van de licentie-overeenkomsten erkent, evenals het feit dat deze overeenkomsten in de weg staan aan toewijzing van de klacht. 4Retail komt dus een geldig beroep toe op de overgangsperiode en zij handelt niet in strijd met de RVV. Ten overvloede merkt 4Retail onder meer op dat uit het voornemen om verpakkingen te wijzigen of producten uit het assortiment te halen geen erkenning van schuld of een fout kan worden afgeleid. De wijziging van enkele producten is slechts het gevolg van de vaste wisselingen van productassortimenten bij afnemers en tevens een poging om reputatieschade bij 4Retail en haar afnemers te beperken. Verder hecht 4Retail eraan te benadrukken dat (licentie-) producten inclusief hun verpakkingen niet kunnen en mogen worden verward met de termen (kinder)marketing en reclame.

 

De dupliek van Albert Heijn

Albert Heijn verwijst naar de dupliek van 4Retail en herhaalt dat zij reeds heeft besloten de producten uit te faseren.

 

De dupliek van Jumbo

Jumbo verwijst naar de dupliek van 4Retail.

 

De dupliek van PLUS

PLUS handhaaft haar bij verweer ingenomen standpunt en herhaalt dat het product Zagazoe! Icepaws Paw Patrol van de website is verwijderd en niet meer online beschikbaar is.

 

De mondelinge behandeling

De standpunten van Foodwatch en 4Retail zijn nader toegelicht. Op hetgeen daarbij is verklaard zal hierna, voor zoveel nodig, worden ingegaan.

 

Het oordeel van de Commissie

A. Klacht gericht tegen 4Retail.

1.

De Commissie stelt voorop dat haar beslissing is beperkt tot de klacht dat de verpakkingen van zes Zagazoe! producten in strijd zijn met artikel 8 lid 2 sub a RVV. Het is gezien haar taak niet aan de Commissie om in te gaan  op de stellingen van 4Retail voor zover zij daarmee het nut en de noodzaak van (dit artikel uit) de RVV ter voorkoming van obesitas bij kinderen dan wel het causale verband tussen kindermarketing en obesitas ter discussie heeft willen stellen.

2.

De klacht luidt dat de verpakkingen van de Zagazoe! producten Choco Bars Paw Patrol, Icepaws Paw Patrol, Party Bubbles Minions, Biscuits Frozen, Mini Cakes Frozen II en Fruit Bakes De Fabeltjeskrant wegens het gebruik van kinderidolen in strijd zijn met artikel 8 lid 2 sub a van de met ingang van 1 februari 2019 gewijzigde Reclamecode voor Voedingsmiddelen. Dit artikel luidt: “Kinderidolen die zijn gericht op kinderen tot en met 6 jaar mogen niet worden gebruikt in reclame. Dit verbod geldt ook voor verpakkingen en point-of-sale materiaal.” In de code is voor dit artikel de volgende overgangstermijn bepaald: “Ten aanzien van lopende reclame-uitingen met betrekking tot artikel 8 zal een overgangstermijn gelden van maximaal 17 maanden en/of totdat bestaande mediajaarcontracten zijn verlopen.”

3.

De Commissie beoordeelt in de eerste plaats het beroep van 4Retail op de overgangsbepaling bij artikel 8 lid 2 sub a RVV. Niet is in geschil dat de overgangstermijn van maximaal 17 maanden op 1 juli 2020 is verlopen. 4Retail stelt echter dat sprake is van ‘bestaande mediajaarcontracten’ gelet op de licentieovereenkomsten voor het gebruik van de betreffende licensed media characters, waardoor het verbod uit artikel 8 lid 2 sub a RVV volgens 4Retail niet van toepassing is. De Commissie overweegt dat alleen met succes een beroep op dit gedeelte van de overgangsbepaling kan worden gedaan, indien sprake is van een op 1 februari 2019 – het moment waarop de gewijzigde RVV van kracht is geworden – ‘lopende reclame-uiting’ en ‘bestaand mediajaarcontract’. Niet is weersproken dat de bestreden verpakkingen reeds op 1 februari 2019 door 4Retail werden gebruikt, zodat ervan uit wordt gegaan dat aan de voorwaarde van een ‘lopende reclame-uiting’ is voldaan. Aan de voorwaarde van een op 1 februari 2019 bestaand mediajaarcontract is naar het oordeel van de Commissie echter alleen voldaan bij de verpakking van het product Fruit Bakes De Fabeltjeskrant. Uit de overgelegde stukken blijkt dat 4Retail voor het gebruik van “characters, objects and elements” uit De Fabeltjeskrant op de verpakking van de Fruit Bakes op 13 augustus 2018 een licentieovereenkomst heeft gesloten, die eindigt op 31 mei 2021. Voor zover de klacht is gericht tegen de verpakking van Zagazoe! Fruit Bakes De Fabeltjeskrant slaagt het verweer.  Overigens heeft de Commissie er kennis van genomen dat 4Retail de verkoop van dit product inmiddels heeft gestaakt.

4.

Ten aanzien van de overige verpakkingen is naar het oordeel van de Commissie geen sprake van op 1 februari 2019 bestaande mediajaarcontracten. Wat er zij van de volgens 4Retail bestaande jarenlange samenwerking met de betreffende licentieverstrekkers, uit de overgelegde stukken blijkt dat de contracten voor het gebruik van de licensed media characters Paw Patrol, Frozen en Minions na 1 februari 2019 zijn vernieuwd of verlengd. Het contract voor Paw Patrol characters is afgesloten op 1 januari 2020, het contract voor Minions dateert van 1 mei 2020 en het contract inzake Frozen is op 1 september 2019 verlengd. 4Retail heeft derhalve niet aangetoond dat er voor genoemde afbeeldingen op 1 februari 2019 mediacontracten golden, die nog niet zijn verlopen. Dit leidt tot het oordeel dat het beroep van 4Retail op de overgangsregeling ten aanzien van de verpakkingen van de Zagazoe! producten Choco Bars Paw Patrol, Icepaws Paw Patrol, Party Bubbles Minions, Biscuits Frozen en Mini Cakes Frozen II niet kan slagen. Artikel 8 lid 2 sub a RVV is op deze verpakkingen van toepassing.

5.

4Retail heeft verder het verweer gevoerd dat de verpakkingen waarop de klacht ziet niet zijn aan te merken als reclame-uitingen in de zin van artikel 1 NRC. Dit verweer kan niet slagen, reeds omdat in artikel 8 lid 2 sub a RVV uitdrukkelijk is bepaald dat het verbod op het gebruik van kinderidolen die zijn gericht op kinderen van 0 tot en met 6 jaar ook geldt voor verpakkingen. Overigens kan ook een beroep op de definitie van reclame in artikel 1 van het Algemene deel van de Nederlandse Reclame Code 4Retail niet baten, nu in de toelichting bij dit artikel verpakkingen eveneens uitdrukkelijk worden genoemd als een vorm van reclame. Dat op grond van de ‘vaktechnische definitie van reclame’ verpakkingen als onderdeel van het product en niet als reclame moeten worden beschouwd, zoals 4Retail stelt, maakt dit niet anders. De Commissie toetst de uitingen aan de NRC en de RVV en neemt daarbij de daarin opgenomen definities tot uitgangspunt.

6.

4Retail voert verder aan dat het verbod op het gebruik van kinderidolen die zijn gericht op kinderen tot en met 6 jaar voor haar verpakkingen niet opgaat, nu volgens haar de in de RVV gehanteerde leeftijdsgrenzen tot en vanaf 7 jaar arbitrair en niet werkbaar zijn. Ter zitting is door 4Retail in dit verband meegedeeld dat naar haar mening Minions en Frozen, gelet op bijvoorbeeld taalgebruik, angst of geweld dat in de films voorkomt, bedoeld zijn voor kinderen ouder dan 6 jaar.

De Commissie overweegt dat met betrekking tot het verbod op het gebruik van kinderidolen in artikel 8 lid 2 sub a en b RVV onderscheid wordt gemaakt tussen kinderidolen gericht op kinderen tot en met 6 jaar en vanaf 7 jaar. Op grond van de toelichting bij artikel 8 lid 2 RVV is het aan de adverteerder om te bewijzen op welke leeftijdsgroep een kinderidool is gericht, waarbij kan worden aangesloten bij de leeftijdsgrens die wordt aangegeven door de licentieverstrekker of de programma-/filmmaker en of ander deugdelijk en representatief bewijs, en waarbij rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden van het geval.

Dat Paw Patrol is gericht op kinderen tot en met 6 jaar, zoals Foodwatch gemotiveerd heeft gesteld, is door 4Retail niet weersproken. De verpakkingen van Zagazoe! Choco Bars en Icepaws, waarop Paw Patrol characters voorkomen, zijn daarom in strijd met het in artikel 8 lid 2 sub a RVV opgenomen verbod om kinderidolen te gebruiken die zijn gericht op kinderen tot en met 6 jaar. Tegenover de stelling van Foodwatch dat de films Minions en Frozen door (onder andere) Kijkwijzer geschikt worden geacht voor kinderen vanaf 6 jaar, heeft 4Retail niet aangetoond dat deze films slechts gericht zijn op kinderen van 7 jaar en ouder. Het gebruik van de characters Minions en Frozen valt daarom onder het verbod van artikel 8 lid 2 sub a RVV om kinderidolen te gebruiken die zijn gericht op kinderen tot en met 6 jaar. Ten overvloede merkt de Commissie daarbij op dat de leeftijdsgroep waarvoor een licensed media character aantrekkelijk is niet (geheel) hoeft overeen te stemmen met de leeftijdsgrens die voor de film is vastgesteld. In een film kan een kinderidool bijvoorbeeld in angstwekkende situaties komen waardoor volgens de Kijkwijzer de film schadelijke elementen voor kinderen beneden de 6 jaar kan bevatten. Dat betekent dan echter nog niet dat het kinderidool op zich angstwekkend is en schadelijk kan zijn voor kinderen beneden de 6 jaar.

Gelet op het voorgaande zijn de verpakkingen van Zagazoe! Party Bubbels, waarop Minions zijn afgebeeld, en van Zagazoe! Biscuits en Mini Cakes, waarop Frozen characters staan, in strijd met artikel 8 lid 2 sub a RVV.

7.

In de mededeling van 4Retail dat de verpakkingen van Paw Patrol Choco Bars en de beide Frozen producten zijn vervangen en dat de verkoop van Paw Patrol Icepaws inmiddels is gestaakt, ziet de Commissie aanleiding om haar aanbeveling aan 4Retail voor deze verpakkingen te doen voor zover nog nodig. Ten aanzien van de Party Bubbels Minions, welk product volgens de verklaring van 4Retail ter zitting nog op de markt is, zal wel een aanbeveling worden gedaan.

8.

B. Klacht gericht tegen Albert Heijn

De Commissie verwijst naar hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de verpakkingen van de Zagazoe! producten Choco Bars Paw Patrol, Party Bubbles Minions, Mini Cakes Frozen II en Fruit Bakes De Fabeltjeskrant.

Op dezelfde gronden wordt in de tegen Albert Heijn gerichte klacht geoordeeld:

dat de klacht met betrekking tot de verpakking van Fruit Bakes De Fabeltjeskrant niet slaagt;

dat de verpakkingen van Choco Bars Paw Patrol, Party Bubbles Minions en Mini Cakes Frozen II in strijd zijn metartikel 8 lid 2 sub a RVV;

dat ten aanzien van de verpakkingen van Choco Bars Paw Patrol en Mini Cakes Frozen II wordt volstaan met een aanbeveling voor zover nodig, nu deze verpakkingen zijn uitgefaseerd;

dat ten aanzien van Party Bubbels Minions wel een aanbeveling wordt gedaan.

9.

C. Klacht gericht tegen Jumbo

De Commissie verwijst naar hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de verpakking van het product Zagazoe! Biscuits Frozen. Op dezelfde gronden wordt in de tegen Jumbo gerichte klacht geoordeeld dat deze verpakking in strijd is met artikel 8 lid 2 sub a RVV. Gelet op de mededeling van Jumbo dat zij dit product niet meer zal inkopen, zal worden volstaan met een aanbeveling voor zover nodig.

10.

D. Klacht gericht tegen PLUS

De Commissie verwijst naar hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de verpakking van het product Zagazoe! Icepaws Paw Patrol. Op dezelfde gronden wordt in de tegen PLUS gerichte klacht geoordeeld dat deze verpakking in strijd is met artikel 8 lid 2 sub a RVV. Gelet op de mededeling van PLUS dat zij, hoewel zij de klacht ongegrond acht, de Icepaws Paw Patrol niet meer in haar webshop aanbiedt, zal worden volstaan met een aanbeveling voor zover nodig.

11.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de verpakkingen van de Zagazoe! producten Choco Bars Paw Patrol, Icepaws Paw Patrol, Party Bubbles Minions, Biscuits Frozen en Mini Cakes Frozen II in strijd met het bepaalde in artikel 8 lid 2 sub a RVV.

Ten aanzien van Choco Bars Paw Patrol en Mini Cakes Frozen II beveelt de Commissie 4Retail en Albert Heijn voor zover nodig aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Ten aanzien van Party Bubbles Minions beveelt de Commissie 4Retail en Albert Heijn aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Ten aanzien van Biscuits Frozen beveelt de Commissie 4Retail en Jumbo voor zover nodig aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Ten aanzien van Icepaws Paw Patrol beveelt de Commissie 4Retail en PLUS voor zover nodig aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

De Commissie wijst de klacht gericht tegen de verpakking van Zagazoe! Fruit Bakes De Fabeltjes-krant af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken