a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2023/00332

Datum:

16-10-2023

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een radiocommercial van Aldi, waarin (voor zover voor de klacht relevant) het volgende te horen is:
“Aldi heeft weer heel veel producten in prijs verlaagd, zoals wilde zalm van €6,99 naar €6,78 (…).”

 

De klacht

Aldi adverteert met “wilde” zalm in de aanbieding. Volgens klager mag wilde zalm in Nederland niet worden verhandeld noch verkocht. De betreffende zalm betreft dan ook gekweekte zalm en geen wilde zalm, tenzij Aldi de wet overtreedt.

 

Het verweer

Nergens blijkt uit dat het verboden zou zijn wilde zalm in Nederland te verkopen. Klager heeft deze stelling ook niet onderbouwd. Er bestaan weliswaar regels met betrekking tot het behoud en de bescherming van sommige soorten zalm, maar verkoop van wild gevangen zalm in algemene zin is geenszins verboden. Dat zou ook niet stroken met het feit dat er al jaren het bekende Marine Stewardship Council-keurmerk (hierna: MSC-keurmerk) bestaat, een keurmerk voor wild gevangen vis. Ook (wild gevangen) zalm komt in aanmerking voor dit keurmerk. Het MSC-keurmerk verschilt overigens van het Aquaculture Stewardship Council-keurmerk (hierna: ASC-keurmerk), een keurmerk voor gekweekte vis.

Het betreffende product voldoet aan de vereisten om het MSC-keurmerk te mogen dragen, zoals ook blijkt uit het blauwe logo van dit keurmerk dat is afgebeeld op de verpakking. Het product bevat aldus wel degelijk (rechtmatige) wilde zalm en geen kweekzalm, aldus Aldi.  

 

De repliek

De repliek wordt als volgt samengevat.

Volgens klager zwemt in ons werelddeel Europa, gelegen aan de Atlantische Oceaan/Noordzee, maar één soort zalm rond: de Atlantische zalm (in het Latijn: salmo salar). Volgens het MSC-keurmerk, waar Aldi zich op beroept, bevindt de wilde zalm zich in kritieke toestand en wordt de Atlantische zalm bijna alleen nog maar als kweekvis aangeboden. MSC vermeldt de Atlantische zalm dan ook niet als (wild) te vangen vissoort en er bestaat geen MSC-gecertificeerde Atlantische zalm.

Bovendien wordt de Atlantische zalm als “wilde zalm” in Europa beschermd omdat deze vissoort ernstig wordt bedreigd en nauwelijks meer in het wild voorkomt. Klager licht de geschiedenis van de beschermingsmaatregelen van de wilde zalm in Europa uitgebreid toe. Daarbij haalt klager diverse Europese wet- en regelgeving aan waaruit blijkt dat het opzettelijk vangen of doden van bepaalde in het wild voorkomende diersoorten, waaronder in veel gevallen de Atlantische zalm, verboden is (volgens het Verdrag van Bern uit 1979 en de Habitat Richtlijn uit 1992). Als een wilde zalm al gevangen kan en mag worden, moet deze volgens nationale wetgeving onmiddellijk na de vangst worden teruggezet (volgens de Visserijwet 1963, de Uitvoeringsregeling Visserij en de Wet Natuurbescherming).

In de supermarkten verkochte Atlantische zalm betreft zonder uitzondering kweekzalm en geen wilde zalm. Als de verkoop van wilde zalm wel zou plaatsvinden, is dit in strijd met voornoemde wet- en regelgeving. Aldi misleidt aldus de Nederlandse consument door een product als “wilde zalm” te verkopen terwijl het geen wilde zalm is of kan zijn, maar kweekvis betreft.

 

De dupliek

De repliek van klager heeft alleen betrekking op de specifieke zalmsoort Atlantische zalm. Het product, waartegen de klacht is ingediend, betreft echter geen Atlantische zalm, maar bultrugzalm, ook wel roze zalm genaamd (in het Latijn: Oncorhynchus Gorbuscha). Dit blijkt ook uit de productspecificatie. Op de zijkant van de verpakking is dit ook duidelijk zichtbaar, hier staat het volgende:

“Roze zalm
Oncorhynchus Gorbuscha
wild gevangen (…)”.

Klager is er niet in geslaagd om aan te tonen dat het verhandelen en verkopen van andere soorten wilde zalm in Nederland verboden zou zijn. Ook is niet gebleken dat Aldi gekweekte zalm als ‘wilde zalm’ zou verkopen. De klacht dient te worden afgewezen, aldus Aldi.

 

Mondelinge behandeling

Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht aan de hand van pleitnotities en vragen van de Commissie beantwoord. In het navolgende wordt voor zover nodig ingegaan op hetgeen ter zitting aan de orde is gekomen.

 

Het oordeel van de Commissie

1. Kern van de klacht, zo is ter zitting vastgesteld, is dat in de uiting van Aldi niet duidelijk wordt gemaakt dat de aangeboden “wilde zalm” geen Atlantische zalm, maar Pacifische zalm is. Volgens klager is dit misleidend doordat de gemiddelde consument in Nederland zal verwachten dat het om Atlantische zalm gaat. Dit is immers de enige zalmsoort die in Europa voorkomt, maar hier niet “wild” kan en mag worden verhandeld of verkocht. Pacifische zalm komt daarentegen van de andere kant van de wereld. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

2. Ter zitting is gebleken dat tussen partijen niet ter discussie staat dat de door Aldi aangeboden zalm daadwerkelijk wilde zalm betreft en geen gekweekte zalm. De klacht van klager is gebaseerd op de veronderstelling dat de gemiddelde consument er echter van uitgaat dat in Nederland aangeboden (wilde) zalm per definitie uit Europa komt en daarom Atlantische zalm zou moeten betreffen. Daarin wordt klager niet gevolgd. De gemiddelde consument is zich er naar het oordeel van de Commissie van bewust dat zalm die in Nederland wordt verkocht niet noodzakelijkerwijs afkomstig is uit Europa, maar gevangen kan zijn in andere werelddelen. Bovendien ligt naar het oordeel van de Commissie in de uiting ook niet de suggestie besloten dat het aangeboden product (wilde) Atlantische zalm bevat. In de bestreden uiting worden hier immers geen (directe) mededelingen over gedaan en hier wordt ook niet op een andere wijze (indirect) aan gerefereerd. Dat in de radiocommercial niet wordt vermeld om welke zalmsoort het gaat, maakt het oordeel niet anders. Het is immers niet verplicht om in een dergelijke reclame-uiting, waarin het uitsluitend om prijsinformatie gaat, de specifieke zalmsoort te vermelden. Van de in de klacht gestelde misleiding is naar het oordeel van de Commissie dan ook geen sprake.

3. Gelet op het bovenstaande beslist de Commissie als volgt.

 

De beslissing van de Commissie

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken