a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en niet- alcoholhoudende dranken

Dossiernr:

2013/00135

Datum:

03-05-2013

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Voeding en niet- alcoholhoudende dranken

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft adverteerders navolgende websitepagina’s:

  www.tancosan.com,

  www.tancosan.com/tancosan-weerstand-ervaring,

  www.tancosan.com/tancosan-weerstand-ervaringen/weerstand-infectie en

  www.tancosan.com/tancosan-weerstand-ervarigen/onderzoek-afweer-weerstand.

 

De klacht

 

Volgens de website is Tancosan een voedingssupplement dat het afweersysteem ondersteunt en zorgt voor een goede weerstand en een hoog energieniveau.

Klaagster heeft echter geen wetenschappelijk artikel kunnen vinden waaruit blijkt dat deze claims juist zijn.

De namen van de verschillende kruiden worden wel genoemd maar de daarvan  gebruikte hoeveelheid ontbreekt. Omdat er twee giftige kruiden worden gebruikt is het van belang de maximaal veilige hoeveelheid te weten. Voorts ontbreekt het alcoholpercentage van de voor het voedingssupplement gebruikte alcohol.

Klaagster heeft ter onderbouwing van de klacht kopieën overgelegd afkomstig uit het Natural Medicines Comprehensive Database betreffende de kruiden Echinacea (Purpurea), Pau d’Arco (Lapacho) en Boldo.

De uitingen bevatten niet genoeg informatie en bovendien onjuiste gegevens en zijn daardoor misleidend. 

 

Informatie van de Keuringsraad

 

De uiting valt onder de competentie van de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten maar is niet ter preventieve keuring aan de raad voorgelegd.

Er worden medische claims gebezigd, zoals:

–  “anti-microbiële activiteit”

–  “bekend vanuit traditionele geneeswijzen”’

–  “afweer/weerstandklachten”

–  “helpt bij preventief gebruik aandoeningen voorkomen”

In de uitingen worden aan het product geneeskrachtige eigenschappen toegeschreven

Gelet op het vorenstaande zouden deze, indien voorgelegd, niet van een toelatingsstempel zijn voorzien.

 

Het verweer

 

Afgezien van het feit dat de klacht niet geheel duidelijk is, baseert klaagster zich op enige niet op de website voorkomende teksten. De reclame-uitingen zijn in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen van de KOAG/KAG.

Biologisch onderzoek naar de werkzaamheid een middel in relatie tot gezondheid, levert nooit bewijs op van de werkzaamheid. Op basis van de uitkomst van dergelijk onderzoek wordt een statistische uitspraak gedaan, in relatie tot de vooraf gestelde hypothese. Ook in het geval uitvoerig onderzoek is gedaan naar de werking van een medicijn, kan men niet stellen dat de werking is bewezen, maar hooguit dat dit medicijn in X% van de gevallen een bepaalde werking heeft  ten opzichte van een placebo.  

Tacosan is een voedingssupplement/gezondheidsproduct en dus geen medicijn. Bij het opstellen van de uitingen is de zogenaamde “indicatieve lijst voor gezondheidsaanprijzingen” gehanteerd en daarmee zijn de uitingen niet in strijd.  

Tot slot stelt adverteerder dat van overheidswege niet is gedefinieerd welke claims ten aanzien van een product als Tacosan mogen worden gebezigd.

 

Het oordeel van de Commissie  

 

1) De Commissie stelt voorop dat de klacht in het bijzonder is gericht tegen de mededelingen in de bestreden uiting die inhouden of impliceren dat Tancosan het immuunsysteem (de “weerstand”) van het lichaam ondersteunt of verbetert respectievelijk leiden tot een “hoger energieniveau”. De Commissie acht de claims niet van een dusdanige aard, dat sprake is van medische claims. Wel is sprake van gezondheidsclaims in de zin van artikel 3 lid 1 van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) in verbinding met artikel 2 lid 5 van de EU-verordening inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen nr. 1924/2006 (verder: de Claimsverordening). Bij EU-verordening nr. 432/2012 van 16 mei 2012 is – ter uitvoering van (artikel 13 van) de Claimsverordening – een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen vastgesteld.

 

2) Niet duidelijk is geworden op grond van welke specifieke ingrediënten van Tancosan wordt beweerd dat dit product het immuunsysteem van het lichaam verbetert en leidt tot een hoger energieniveau. Adverteerder verwijst weliswaar naar een als bijlage bij zijn  verweerschrift genoemde opgave van “ingrediënten, WHO monografieën en referenties (selectie van Pubmed), maar de Commissie heeft bij gebreke aan stukken waaruit duidelijk de samenstelling van Tancosan blijkt, niet kunnen verifiëren of de genoemde ingrediënten in Tancosan in werkzame hoeveelheid aanwezig zijn. Voor zover er vanuit wordt gegaan dat Tancosan de in de bijlage genoemde ingrediënten bevat, geldt het volgende.

 

3) Als relevante ingrediënten worden genoemd: Echinacea, Eleutherocci, Allium, Matricaria, Pau p’arco, Peumus boldus, Viola tricolor, Agropyron repens, Triticum repens en Drosera rotundifolia. De Commissie heeft geconstateerd dat met betrekking tot de hier aan de orde zijnde ingrediënten geen claims zijn vermeld op de als bijlage bij Verordening 432/2012 gevoegde lijst van toegestane gezondheidsclaims. Wel zijn met betrekking tot Echinacea, Allium, Matricaria, Peumus boldus, Viola tricolor, Agropyron repens, Triticum repens en Drosera rotundifolia claimsvermeldingen gedaan die voor een deel betrekking hebben op de geclaimde werking van Tancosan. De Commissie constateert dat deze claims thans nog “on hold” staan.

 

4) De Commissie zal op grond van het voorgaande de uiting wegens het gebruik van de bestreden claims toetsen aan de artikelen 7 en 8 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu klaagster gemotiveerd de juistheid en eerlijkheid van de reclame heeft aangevochten, dient adverteerder de juistheid van de geclaimde werking van Tancosan aannemelijk te maken. Adverteerder is hierin niet geslaagd.

 

5) Adverteerder verwijst voor de juistheid van de geclaimde werking naar de monografieën van de verschillende ingrediënten, doch daarmee is niet komen vast te staan dat ook het product Tancosan de geclaimde werking heeft. Wetenschappelijk onderzoek waaruit zou blijken dat Tancosan deze werking heeft, is door adverteerder niet overgelegd.  

 

6) De uiting gaat op grond van het voorgaande gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de resultaten die van het gebruik van Tancosan zijn te verwachten, als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Omdat de gemiddelde consument door de uiting ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Nu de uitingen op grond van het voorgaande reeds als misleidend dienen te worden aangemerkt, kan in het midden blijven of in de uitingen voldoende informatie wordt verstrekt.

 

De beslissing

 

Op grond van het hierboven overwogene acht de Commissie de reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code en beveelt zij de adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken