a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00269

Datum:

04-08-2020

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de volgende uitingen voor Scholl Activ Gel inlegzolen:

1.

Een televisiereclame. Daarin zegt “Filip”, die gelet op de beelden en bijbehorende tekst kennelijk werkzaam is in de bouw:

“Hallo, ik ben Filip en ik ben opzichter. Voor mijn werk kan ik het mij echt niet veroorloven om pijnlijke voeten te hebben en daarom combineer ik mijn werkschoenen met hele soepele inlegzolen  van Scholl. Ik kan ze eenvoudig aanpassen aan de vorm en maat van mijn schoenen en de gel aan de achterkant geeft mij heel veel support. Eigenlijk verlichten ze m’n dagen enorm. Voor mij zijn ze perfect”.

Vervolgens zegt de voice-over: “Scholl Activ Gel inlegzolen, voor een comfortabel leven” en zijn in beeld twee verpakkingen van Scholl inlegzolen “Activ Gel WERK” te zien, respectievelijk de uitvoeringen “man” en “vrouw”,  

en

2.

Een uiting op de website www.scholl.nl. Daarin staat onder het kopje “GelActiv Work” onder meer:

“Work-inlegzolen die uw
voeten de hele dag
ondersteunen.
De GelActivTMtechnologie verzacht de impact wanneer uw voeten op de grond komen en bieden langdurige steun – speciaal geschikt als u voor uw werk meerdere uren moet staan. Daardoor kan uw werkdag net zo lang duren als nodig is.
Geschikt voor:
> Werkschoenen
> Dagelijkse schoenen
> Sportschoenen”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Adverteerder adverteert via diverse media met Gel Active WORK inlegzolen.

Werkschoeisel, zowel met als zonder beschermneus, moet voldoen aan de geharmoniseerde
normen EN ISO 20345 en EN ISO 20347. Als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) vallen deze schoenen onder de EU verordening 2016/425. Dit betekent dat indien het product gewijzigd wordt,
bijvoorbeeld door het verwisselen van de inlegzool, het product opnieuw getest en
gecertificeerd moet worden. Voor een universele inlegzool is dit onmogelijk en adverteerder handelt “hiermee” in strijd met de wet, aldus klaagster.
Verder worden door verwisseling van de inlegzool de -verplicht gestelde- eigenschappen van het werkschoeisel nadelig beïnvloed. Hierdoor neemt de kans op letsel bij incidenten enorm toe.
 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

In de klacht refereert klaagster aan twee commercials voor ‘Activ Gel inlegzolen’ van het merk Scholl, afkomstig van adverteerder (verder: ‘RBH’). Verwezen wordt naar de als bijlage 1 bij het verweer gevoegde visuals van deze commercials 1 respectievelijk 2. 

In beide commercials wordt een persoon in beeld gebracht die kenbaar maakt dat de inlegzool van Scholl een aangename werking heeft op de voet.
Commercial 1 betreft iemand die werkzaam is in de zorgsector en daarnaast moeder van een huisgezin is. Zij draagt een paar sportieve schoenen. In het midden wordt gelaten of dit haar dagelijkse schoenen zijn of de schoenen die zij naar haar werk draagt.
Commercial 2 betreft een persoon, werkzaam in de bouwsector, die een paar stevige schoenen naar zijn werk draagt.
De twee personen en hun werksector lijken willekeurig gekozen. Het had evengoed iemand in het onderwijs, het openbaar vervoer of een administratieve dienst kunnen zijn. Scholl richt zich in de commercial niet op een specifieke doelgroep, omdat het product voor de voeten een aangenaam effect kan hebben bij langdurige belasting, ongeacht welke doelgroep en welk schoeisel. Hierbij worden als voorbeelden genoemd: werkschoenen, dagelijkse schoenen en sportschoenen.
 
De klacht betreft met name de verwijzing naar ‘werkschoenen’. Klaagster is producent van ISO
gecertificeerd werk- en veiligheidsschoeisel.
Klaagster stelt dat bij een wijziging aan een ISO gecertificeerde schoen, de certificering in het geding komt. Hierbij verwijst klaagster naar de EU verordening betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dat een gecertificeerd PBM niet gewijzigd mag worden, wordt niet in twijfel getrokken.
Verder stelt klaagster dat de eigenschappen van gecertificeerd schoeisel nadelig worden beïnvloed, waarop de kans op letsel bij incidenten enorm toeneemt. Hiervoor wordt geen enkel bewijs aangeleverd en RBH vindt dit dan ook een twijfelachtige en voorbarige stelling.
 
De stelling van klaagster dat het bij werkschoenen uitsluitend althans met name om gecertificeerd schoeisel gaat, lijkt op een monopolisering van het woord werkschoen, voor welk begrip geen definitie vaststaat. Het begrip werkschoen geeft niet meer of minder weer dan een ‘schoen die je naar je werk draagt’.

Dat gecertificeerd schoeisel niet mag worden aangepast, zonder dat de certificering opnieuw wordt  bekeken, staat buiten kijf en is hier dan ook niet aan de orde, aldus RBH. De redenering van klaagster, dat er geen ‘omwisseling’ van de binnenzool mag plaatsvinden, betwist RBH dan ook niet. Voor de hand ligt echter, dat de bezitter van een gecertificeerde schoen zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud en gebruik van zijn schoenen. Het kan niet zo zijn dat de producent van gecertificeerd schoeisel de gebruiker voorschrijft wat hij wel en niet mag. De producent zou de gebruiker er wel op kunnen wijzen, hetgeen klaagster in het onderhavige geval wellicht ook heeft gedaan, dat door haar verkocht schoeisel intact dient te blijven om de status van certificatie te behouden. Deze verantwoordelijkheid kan niet worden neergelegd bij derden, zoals producenten van veters, inlegzolen, impregneer- of schoenenpoetsmiddelen. 

RBH heeft haar reclame terecht gericht op een zo breed mogelijk publiek. De inlegzool kan,
zoals de naam al zegt, in vrijwel elk type schoeisel dat zich daarvoor leent worden toegepast.
Daarbij is geen uitzondering gemaakt voor enig speciaal schoeisel, maar in elk geval is er zeker niet op gezinspeeld dat gecertificeerd PBM schoeisel hier specifiek ook voor in aanmerking komt en dat daarbij de binnenzool dient te worden verwijderd, alvorens de Scholl inlegzool in te brengen. De term werkschoen dient vrij te mogen worden gebruikt en geïnterpreteerd, aldus RBH.

 

De mondelinge behandeling

Klaagster en adverteerder hebben hun standpunten nader toegelicht, elk aan de hand van een vóór de zitting aan de Commissie toegezonden pleitnota. Op die toelichting zal worden teruggekomen in het oordeel.  

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De Commissie stelt het volgende voorop.

In haar klacht verwijst klaagster naar reclame voor “Gel Active WORK inlegzolen” via “diverse media”, waarbij zij concreet heeft genoemd: een tv-commercial voor “Gel Active WORK inlegzolen” en een uiting op www.scholl.nl, waarvan een afdruk is overgelegd.

Blijkens het verweer heeft adverteerder de klacht opgevat in die zin dat deze gericht is tegen twee tv-commercials, namelijk één commercial over een vrouw, werkzaam in de zorgsector, en een   andere over een man, werkzaam in de bouwsector.

Ter zitting heeft klaagster desgevraagd meegedeeld dat haar klacht “de boodschap” van adverteerder betreft, ongeacht het daarvoor gebruikte medium. 

De Commissie zal haar oordeel beperken tot de twee hiervoor onder “De bestreden reclame-uitingen” weergegeven uitingen, om de volgende redenen. Ten eerste betreffen deze beide uitingen “Gel Active WORK inlegzolen”, waar de klacht op ziet, terwijl de in het verweer genoemde commercial over een vrouw in de zorgsector -blijkens de beelden van twee verpakkingen aan het slot- betrekking heeft op zogenaamde “Gel Active DAGELIJKS inlegzolen”. Ten tweede heeft klaagster geen concrete andere reclame-uitingen aan de Commissie voorgelegd, zodat niet duidelijk is waarover de Commissie verder precies zou moeten oordelen.

2.

De Commissie vat de klacht -mede gezien klaagsters mondelinge toelichting- op in die zin dat in de bestreden reclame-uitingen ten onrechte wordt gesuggereerd dat “Gel Active WORK inlegzolen” (ook) geschikt zijn om te worden gebruikt in specifieke werkschoenen ofwel werkschoeisel dat drie categorieën kent, namelijk beroepsschoeisel (norm EN-ISO 20347), beschermschoeisel (norm EN-ISO 20346) en veiligheidsschoeisel (norm EN-ISO 20345). Deze schoenen zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de verordening (EU) 2016/425, zo heeft klaagster meegedeeld, en zijn als zodanig onderworpen aan veiligheids- en gezondheidseisen. Dit brengt onder meer met zich dat het schoeisel (inclusief inlegzool) wordt getest, dat een wijziging in het product een nieuwe test noodzakelijk maakt en dat  -zoals ook opgenomen in de User Instruction- de inlegzool niet zonder toestemming van de fabrikant verwisseld mag worden, aldus klaagster.  

3.

Over de verschillende uitingen oordeelt de Commissie als volgt.

Ad 1.

In deze tv-commercial is een man, werkzaam in de bouw te zien, meer in het bijzonder een opzichter. Hij zegt zijn “werkschoenen” te combineren met “inlegzolen van Scholl”. Volgens het verweer gaat het hier om een willekeurig gekozen voorbeeld, dient de term werkschoen vrij te mogen worden gebruikt en geïnterpreteerd, en is er in elk geval niet op gezinspeeld dat “gecertificeerd PBM schoeisel” specifiek ook in aanmerking komt voor het gebruik van inlegzolen van Scholl en dat de binnenzool daarbij dient te worden verwijderd, alvorens de Scholl inlegzool in te brengen.
Uit dit verweer in combinatie met de mondelinge toelichting ter zitting begrijpt de Commissie dat adverteerder van mening is dat “Gel Active WORK inlegzolen” niet (mede) bedoeld zijn voor “gecertificeerd PMB schoeisel”; adverteerder erkent dat dit schoeisel niet mag worden aangepast zonder dat de certificering opnieuw wordt bekeken en heeft ter zitting meegedeeld dat zij voornemens is haar reclame uit te faseren, waarbij zij het onderhavige voorbeeld niet meer zal laten terugkeren.  
Nu in de commercial een opzichter in de bouw wordt getoond, die zijn “werkschoenen” combineert met “inlegzolen van Scholl”, wordt de indruk gewekt dat deze inlegzolen zonder meer geschikt zijn voor “werkschoenen”, ook in de bouw. Die indruk acht de Commissie onjuist, omdat onder het begrip werkschoenen ook bovenbedoelde specifieke werkschoenen vallen, die zijn aan te merken als persoonlijke beschermingsmiddelen in de zin van (EU) 2016/425, en als zodanig niet zomaar kunnen worden gewijzigd, door het inbrengen van een Scholl inlegzool. In zoverre gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de geschiktheid voor het gebruik van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht Commissie de uiting misleidend en daardoor oneerlijk. Hierbij neemt de Commissie in overweging dat zij aannemelijk acht dat de gebruiker van werkschoenen, die zijn aan te merken persoonlijke beschermingsmiddelen, niet altijd op de hoogte zal zijn van de hiervoor geldende veiligheids- en gezondheidseisen.
 
Ad 2.
In de uiting op de website staat over de inlegzolen “GelActiv Work” onder meer:
“Geschikt voor:
> Werkschoenen”, zonder dat een voorbehoud wordt gemaakt voor die werkschoenen, die zijn aan te merken als persoonlijke beschermingsmiddelen in de zin van (EU) 2016/425 en als zodanig niet zomaar kunnen worden gewijzigd, door het inbrengen van een Scholl inlegzool.   
Gelet hierop gaat ook deze uiting gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de geschiktheid voor het gebruik van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht Commissie de uiting misleidend en daardoor oneerlijk. Hierbij neemt de Commissie in overweging dat zij aannemelijk acht dat de gebruiker van werkschoenen, die zijn aan te merken persoonlijke beschermingsmiddelen, niet altijd op de hoogte zal zijn van de hiervoor geldende veiligheids- en gezondheidseisen.
 
4.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken