a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00299 - CVB

Datum:

04-11-2020

Uitspraak:

CVB Aanbeveling Bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Het College van Beroep [4 november 2020]

De bestreden uiting, de inleidende klacht en de beslissing van de Commissie

De klacht is gericht tegen de hierna bij de beoordeling te omschrijven uitingen op de website van Specsavers in het kader van de aankoop van twee hoortoestellen.

De inleidende klacht luidt dat de uitingen het doen voorkomen dat de consument bij Specsavers voor de aanschaf van twee hoortoestellen niets hoeft te betalen. Dit blijkt in werkelijkheid niet altijd het geval te zijn. Is het eigen risico nog niet geheel verbruikt, dan kan de zorgverzekeraar de aanschafprijs van de hoortoestellen met het (resterend) eigen risico verrekenen en is sprake van bijbetaling. Dit is essentiële informatie, die expliciet en duidelijk zou moeten worden vermeld aan het begin van de reclame omdat bij veel Nederlanders onduidelijkheid bestaat over de begrippen ‘eigen bijdrage’ en ‘eigen risico’. In de uitingen is de informatie over bijbetaling van het eigen risico pas te vinden door (ver) naar beneden te scrollen. De doelgroep voor hoortoestellen, merendeels ouderen, scrolt weinig. Zij zullen ten onrechte menen dat de zorgverzekeraar en Specsavers de totale kosten van de hoortoestellen zullen dragen, zodat de consument niets hoeft te betalen.

De Commissie heeft geoordeeld dat in de bestreden uitingen sterk de indruk wordt gewekt dat de consument die twee hoortoestellen koopt bij Specsavers met geen enkele betalingsverplichting zal worden geconfronteerd. Heeft de consument echter nog een bedrag wegens eigen risico openstaan, dan kan de zorgverzekeraar – na vergoeding van de hoortoestellen aan Specsavers – de consument een rekening sturen voor het (resterende) eigen risico. Dit zal de consument als een vorm van betaling beschouwen. Dat het gebruikmaken van de onderhavige aanbieding tot een dergelijke betalingsverplichting kan leiden, is essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen. De consument moet daarom tijdig en op duidelijke wijze op de essentiële informatie over een eventuele betaling wegens verrekening van het eigen risico attent worden gemaakt. Naar het oordeel van de Commissie is dat in de be-streden uitingen onvoldoende gedaan en zijn de uitingen daarom misleidend.

 

Samenvatting van de grieven

Grief 1
De Commissie heeft ten onrechte geoordeeld dat in de uitingen essentiële informatie, die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, op onduidelijke wijze wordt verstrekt en dat de bestreden uitingen om die reden misleidend zijn. Meer in het bijzonder heeft de Commissie ten onrechte geoordeeld dat:

 • de uitingen bij de gemiddelde consument sterk de indruk wekken dat hij bij gebruikmaking van de aanbieding met geen enkele betalingsverplichting (“bijbetaling”) wegens de aanschaf van hoortoestellen zal worden geconfronteerd
 • de gemiddelde consument die een rekening van zijn zorgverzekeraar ontvangt voor de betaling van (het resterende deel van) het eigen risico, dit zal beschouwen als een vorm van betaling voor de aanschaf van de hoortoestellen
 • het feit dat gebruikmaken van de aanbieding ”twee hoortoestellen zonder bijbetaling” en “Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest” in bepaalde gevallen een betalingsverplichting (zoals hierboven omschreven) meebrengt voor de consument, essentiële informatie is die hij nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen;
 • de bestreden uitingen de consument onvoldoende tijdig en op duidelijke wijze attent maken op een eventuele betaling wegens verrekening van het eigen risico;
 • teneinde te voorkomen dat de gemiddelde consument op het verkeerde been wordt gezet door de absolute aanprijzingen “Twee hoortoestellen zonder bijbetaling” en “Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest”, bij de uitingen uitdrukkelijk dient te worden vermeld dat bij de aanschaf van de hoortoestellen mogelijk sprake is van ‘bijbetaling’ wegens verrekening van het eigen risico;
 • de enkele mededeling “Eigen risico kan van toepassing zijn” onder punt 6 van de voorwaarden, die zonder te scrollen niet zichtbaar is, de consument niet tijdig de vereiste duidelijkheid biedt;
 • voor de gemiddelde consument het verschil tussen de zorgverzekeringsbegrippen ‘eigen risico’ en ‘eigen bijdrage’ niet altijd duidelijk is en
 • hierdoor verwarring kan ontstaan over de mededeling dat Specsavers de eigen bijdrage voor de hoortoestellen voor haar rekening neemt en de consument dus niets (aan Specsavers) behoeft te betalen.

Specsavers voert ter onderbouwing van het voorgaande, samengevat, aan dat de gemiddelde oudere consument, waarvan in deze zaak moet worden uitgegaan, het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico begrijpt en weet dat hij in dit geval eventueel een bedrag wegens het eigen risico dient te betalen. Dit blijkt ook uit beslissingen van de Commissie in de dossiers met nummers 2014/000150, 2014/00853 en 2017/00144. Daarbij is de mededeling “Eigen risico kan van toepassing zijn” reeds duidelijk voor de gemiddelde consument die deze tekst bij het scrollen zal zien. Van een omissie van essentiële informatie is geen sprake. Essentiële informatie hoeft niet in de directe nabijheid van een claim te worden vermeld. Deze informatie mag ook gefaseerd worden verstrekt. De uitingen zijn geen uitnodiging tot aankoop en de gemiddelde consument zal op basis van deze uitingen geen besluit tot een transactie kunnen nemen.

Grief 2
Ten onrechte heeft de Commissie de door haar als Uiting A aangemerkte tekst op de webpagina https://www.specsavers.nl/horen/aanbiedingen meegenomen in haar beoordeling als een van de bestreden reclame-uitingen. Het betreft de tekst: “Twee hoortoestellen met rechtstreekse bediening zonder bijbetaling. Nieuw: (…) Altijd zonder bijbetaling ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Bekijk de aanbieding >” Uit de klacht blijkt niet dat deze ook tegen uiting A is gericht. De klacht richt zich alleen tegen de overige door de Commissie beoordeelde uitingen. Subsidiair stelt Specsavers dat de hier bedoelde uiting uitsluitend ertoe dient om de consument in één oogopslag te laten zien welke horen-aanbiedingen Specsavers heeft en om de consument vervolgens naar een van die aanbiedingen te leiden. De gemiddelde consument zal op basis van deze geringe informatie geen transactiebesluit nemen en zal evenmin op basis daarvan besluiten naar een Specsavers-winkel te gaan.

 

Het antwoord in appel

De grieven zijn gemotiveerd weersproken, waarbij geïntimeerde zich aansluit bij het oordeel van de Commissie. Hierna zal, voor zoveel nodig, op het verweer worden ingegaan.

 

De mondelinge behandeling

Het standpunt van Specsavers is mondeling toegelicht mede aan de hand van vooraf toezonden pleitnotities. Geïntimeerde heeft daarna gereageerd en daarbij onder meer meegedeeld dat de klacht ook is gericht tegen de uiting die de Commissie als Uiting A heeft omschreven. Op hetgeen verder is verklaard, zal hierna, voor zoveel nodig, worden ingegaan.

 

Het oordeel van het College

1. De Commissie heeft de door haar beoordeelde uitingen als volgt omschreven:

 • Uiting A: de volgende tekst op de webpagina met aanbiedingen (https://www.specsavers.nl/horen/aanbiedingen): “Twee hoortoestellen met rechtstreekse bediening zonder bijbetaling. Nieuw: (…) Altijd zonder bijbetaling ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Bekijk de aanbieding >” (link).
 • Uiting B: de uiting die wordt bereikt door op de hiervoor genoemde link te klikken (https://www.specsavers.nl/horen/aanbiedingen/twee-hoortoestellen-rechtstreekse-bediening-zonder-bijbetaling). Deze uiting heeft de vet gedrukte kop “Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest”. Onder deze kop worden de kenmerken van de hoortoestellen beschreven, met als afsluiting de mededeling “Het mooie is dat deze hoortoestellen gewoon beschikbaar zijn in onze aanbieding: ‘Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest, nu voor 2 hoortoestellen’.”
  Onder dit tekstgedeelte staat, in een apart kader, voor zover hier relevant:
  “Hoe het werkt? Heel gemakkelijk!
  1. Uw basisverzekering vergoedt tot 75% van uw hoortoestel*.
  2. Uw eventuele aanvullende verzekering vergoedt de eigen bijdrage wellicht geheel of gedeeltelijk.
  3. U dient zelf altijd de resterende eigen bijdrage te betalen.
  4. Specsavers neemt nu echter tijdelijk deze resterende eigen bijdrage voor 2 hoortoestellen voor haar rekening.
  5. De actie is geldig indien u de proef uiterlijk [datum] bent gestart.
  6. Eigen risico kan van toepassing zijn.
  7. Extra voordeel voor Zilveren Kruis en De Friesland verzekerden: u betaalt geen eigen risico.”
 • Uiting C: de (gedeeltelijk met uiting B overeenkomende) uiting op https://www.specsavers.nl/horen/aanbiedingen/twee-hoortoestellen-zonder-bijbetaling. Ook deze uiting heeft de kop: “Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest”. Anders dan in uiting B volgt hierna onder meer de tekst: “Met onze unieke aanbieding is professionele hoorzorg voor iedereen bereikbaar. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent, vergoeden wij nu uw resterende eigen bijdrage voor 2 hoortoestellen. (…)”. De tekst wordt gevolgd door het hiervoor weergegeven kader “Hoe het werkt? Heel gemakkelijk!” met dezelfde zeven punten als hierboven genoemd bij uiting B.

2. Specsavers stelt dat de Commissie Uiting A buiten beschouwing had dienen te laten omdat de klacht niet mede tegen die uiting zou zijn gericht. Het College constateert in dit verband dat geïntimeerde, naar aanleiding van een verzoek van het secretariaat van de Stichting Reclame Code om toezending van de gewraakte uiting, ook uiting A heeft overgelegd. Geïntimeerde heeft in de klacht uiting A als volgt geciteerd: “Specsavers stelt in haar reclame allereerst: “Twee hoortoestellen met rechtstreekse bediening zonder bijbetaling”. Vervolgens wordt gezegd: “Altijd zonder bijbetaling, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent.” (…) Mijn conclusie is dan, dat ik (…) bij aanschaf van de hoortoestellen NIETS hoef te betalen.” Het College kan tegen deze achtergrond niet volgen waarom de klacht volgens Specsavers niet mede tegen uiting A is gericht. Wat daarvan zij, geïntimeerde heeft ter zitting in beroep bevestigd dat dit wel zo is en Specsavers heeft tegen uiting A inhoudelijk verweer gevoerd, zodat het College ook over die uiting zal oordelen.

De inhoudelijke beoordeling ten aanzien van uitingen A, B en C

3. De bestreden uitingen hebben steeds als boodschap dat men bij Specsavers twee hoortoestellen kan kopen zonder dat men hiervoor zelf hoeft (bij) te betalen. In uiting A wordt die boodschap verwoord door de mededelingen “Twee hoortoestellen (…) zonder bijbetaling” en “Altijd zonder bijbetaling ongeacht waar en hoe u verzekerd bent.” In uitingen B en C wordt dit verwoord door de herhaalde mededeling “Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest”, die daarna verder wordt uitgewerkt. De gemiddelde consument zal op grond van de gewraakte uitingen, zowel afzonderlijk als in onderling verband, menen dat hij twee hoortoestellen kan kopen zonder dat hij afzonderlijk hiervoor enige vergoeding hoeft te betalen. Dit is echter alleen het geval indien geen sprake (meer) is van een openstaand saldo uit hoofde van het eigen risico van de basisverzekering. Heeft de consument nog een bedrag wegens eigen risico openstaan, dan kan de zorgverzekeraar – na vergoeding van de hoortoestellen aan Specsavers – de consument een rekening sturen voor het resterende eigen risico. Dit zal door de gemiddelde consument als een vorm van betaling voor de hoortoestellen worden beschouwd (vgl. dossier 2013/00249).

4. De uitingen zetten de consument over deze mogelijke betaling op het verkeerde been. In uiting A, die doorlinkt naar uiting B, gebeurt dit door zonder voorbehoud te zeggen dat men twee hoortoestellen kan krijgen ‘zonder bijbetaling’. Dit is blijkens het voorgaande niet altijd het geval. De consument die nog een openstaand saldo wegens het eigen risico heeft en die door de verzekeraar uit dien hoofde tot betaling wordt aangesproken voor de hoortoestellen, zal deze boodschap als onjuist ervaren. Dat deze – reëel te achten – mogelijkheid bestaat, volgt slechts impliciet uit uitingen B en C. Hier wordt eerst de indruk gewekt dat de zorgverzekeraar en Specsavers samen de kosten van de hoortoestellen voor hun rekening nemen door de genoemde procentuele verdeling en door de daarna volgende punten 1 tot en met 5, waarna pas in punten 6 en 7 het eigen risico wordt genoemd. Ook indien de gemiddelde consument naar beneden scrollt om de gehele uiting te bekijken, geldt dat het belang van de punten 6 en 7 hem gemakkelijk kan ontgaan. De mededelingen “Eigen risico kan van toepassing zijn” en “Extra voordeel voor Zilveren Kruis en De Friesland verzekerden: u betaalt geen eigen risico” maken in de context van de gehele uiting, zoals hiervoor omschreven, onvoldoende duidelijk dat de consument, ondanks de uitlatingen over kopen “zonder bijbetaling” en dat de zorgverzekeraar 75% vergoedt “en Specsavers de rest”, bij andere dan de in punt 7 genoemde zorgverzekeraars kan worden geconfronteerd met een aanzienlijke betalingsverplichting na de aanschaf van de hoortoestellen. Deze kan oplopen tot het wettelijk minimum van het eigen risico, te weten € 385,-.

5. Ook indien zou gelden dat, zoals Specsavers stelt, de gemiddelde consument in enige mate op de hoogte is van de betekenis en het belang van de begrippen ‘eigen bijdrage’ en ‘eigen risico’, wekken de gewraakte uitingen blijkens het voorgaande te sterk de indruk dat men in het kader van deze specifieke actie bij de aanschaf van de hoortoestellen geen enkele betalingsverplichting zal hebben. De boodschap van de uitingen is op dit essentieel te achten punt onvoldoende genuanceerd. Hierdoor zijn de uitingen verwarrend voor de gemiddelde consument, zoals ook de Commissie heeft geoordeeld. De gemiddelde consument zal hierdoor een besluit over een transactie kunnen nemen dat hij anders niet had genomen, te weten het besluit om naar een winkel van Specsavers te gaan om daar twee hoortoestellen aan te schaffen in de veronderstelling dat dit op grond van de aanbieding ‘kosteloos’ is. Het transactievereiste moet volgens rechtspraak van het Hof Van Justitie ruim worden uitgelegd (vgl. HvJ 19 december 2013, ECLI:EU:C:2013:859). Het begrip ‘besluit over een transactie’ omvat een groot aantal besluiten van de consument, zoals het besluit naar een winkel te gaan. Het is niet noodzakelijk dat de consument op grond van de misleidende informatie daadwerkelijk een bepaald besluit over een transactie heeft genomen, bijvoorbeeld om iets te kopen. De mogelijkheid dat hij dit doet, is al voldoende. De website biedt tot slot een goede en gemakkelijke gelegenheid voor Specsavers om de informatie over de mogelijke betaling wegens een openstaand eigen risico duidelijk en overzichtelijk te presenteren, waardoor hierover geen enkel misverstand meer kan bestaan.
Het College beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van het College van Beroep

Het College bevestigt de beslissing van de Commissie.

 

[Hieronder volgt de beslissing waartegen beroep is ingesteld]

De Reclame Code Commissie [27 augustus 2020

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de volgende (bij de klacht overgelegde dan wel in de klacht met een link opgenomen) uitingen op de website van Specsavers:

A.

op de webpagina met aanbiedingen (https://www.specsavers.nl/horen/aanbiedingen):

“Twee hoortoestellen met rechtstreekse bediening zonder bijbetaling.

Nieuw: (…) Altijd zonder bijbetaling ongeacht waar en hoe u verzekerd bent.

Bekijk de aanbieding >” (link).

 

B.

de uiting die wordt bereikt door op de hiervoor genoemde link te klikken (https://www.specsavers.nl/horen/aanbiedingen/twee-hoortoestellen-rechtstreekse-bediening-zonder-bijbetaling).

Deze uiting heeft de vet gedrukte kop “Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest”. Onder deze kop worden de kenmerken en voordelen van de hoortoestellen met rechtstreekse bediening beschreven, met als afsluiting de mededeling “Het mooie is dat deze hoortoestellen gewoon beschikbaar zijn in onze aanbieding: ‘Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest, nu voor 2 hoortoestellen’.”

Onder dit tekstgedeelte staat, in een apart kader, voor zover hier relevant:

“Hoe het werkt? Heel gemakkelijk!

Uw basisverzekering vergoedt tot 75% van uw hoortoestel*.
Uw eventuele aanvullende verzekering vergoedt de eigen bijdrage wellicht geheel of gedeeltelijk.
U dient zelf altijd de resterende eigen bijdrage te betalen.
Specsavers neemt nu echter tijdelijk deze resterende eigen bijdrage voor 2 hoortoestellen voor haar rekening.
De actie is geldig indien u de proef uiterlijk [datum] bent gestart.
Eigen risico kan van toepassing zijn.
Extra voordeel voor Zilveren Kruis en De Friesland verzekerden: u betaalt geen eigen risico.”

 

C.

de (gedeeltelijk met uiting B overeenkomende) uiting op https://www.specsavers.nl/horen/aanbiedingen/twee-hoortoestellen-zonder-bijbetaling. Ook deze uiting heeft de kop: “Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest”. Anders dan in uiting B volgt hierna de tekst (voor zover hier relevant): “Met onze unieke aanbieding is professionele hoorzorg voor iedereen bereikbaar. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent, vergoeden wij nu uw resterende eigen bijdrage voor 2 hoortoestellen. (…)”. Deze tekst wordt gevolgd door het hiervoor weergegeven kader “Hoe het werkt? Heel gemakkelijk!” met dezelfde zeven punten als genoemd onder B.

 

De klacht

Het standpunt van klager, zoals weergegeven in zijn schriftelijke klacht en nader toegelicht ter zitting, wordt als volgt samengevat.

De uitingen doen het voorkomen dat de consument bij Specsavers voor de aanschaf van twee hoortoestellen niets hoeft te betalen. Klager wijst in dit verband op de mededelingen “Twee hoortoestellen [met rechtstreekse bediening] zonder bijbetaling”, “Altijd zonder bijbetaling ongeacht waar en hoe u verzekerd bent”, “Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest [nu voor 2 hoortoestellen]” en “Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent, vergoeden wij nu uw resterende eigen bijdrage voor 2 hoortoestellen”. Deze mededelingen suggereren dat de consument geen eigen bijdrage in de kosten van de hoortoestellen verschuldigd is. Dit blijkt in werkelijkheid niet het geval te zijn. Is het eigen risico nog niet geheel verbruikt, dan kan de zorgverzekeraar de aanschafprijs van de hoortoestellen met het (resterend) eigen risico verrekenen en is dus wel sprake van bijbetaling, aldus klager. Dit is essentiële informatie, die expliciet en duidelijk zou moeten worden vermeld aan het begin van de reclame, bij de aanbieding “twee hoortoestellen zonder bijbetaling” en de claim “Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest”. In de uitingen is de informatie over bijbetaling van het eigen risico echter pas te vinden door (ver) naar beneden te scrollen tot punt 6 van de voorwaarden, waar staat: “Eigen risico kan van toepassing zijn”. Onder verwijzing naar onderzoek betoogt klager dat de doelgroep voor hoortoestellen, merendeels ouderen, weinig scrolt. Zij zullen op grond van de informatie “above the page fold” constateren dat de zorgverzekeraar (75%) en Specsavers (25%) de totale kosten van de hoortoestellen zullen dragen, zodat de consument niets hoeft te betalen. Daarbij komt dat – volgens de website zorgwijzer.nl en het Zorgverzekering Informatie Centrum – bij veel Nederlanders onduidelijkheid bestaat over de begrippen ‘eigen bijdrage’ en ‘eigen risico’, die nogal eens door elkaar worden gebruikt en met elkaar worden verward. Dat bij de aanbieding wel sprake kan zijn van een eigen bijdrage in de vorm van een nog openstaand eigen risico, moet daarom in het eerste scherm van de reclame-uitingen worden vermeld. Nu dat niet het geval is, zijn de uitingen misleidend, aldus klager.

 

Het verweer

Het standpunt van Specsavers, zoals weergegeven in het verweer en nader toegelicht ter zitting, wordt als volgt samengevat.

De aanbieding inzake twee hoortoestellen zonder bijbetaling houdt in dat indien een klant op grond van zijn basisziektekostenverzekering (en eventuele aanvullende verzekering) in aanmerking komt voor vergoeding van een of twee hoortoestellen in de voor hem of haar geldende categorie, de klant de eigen bijdrage (25% van de prijs van de hoortoestellen) niet zelf hoeft te betalen, maar dat Specsavers dat bedrag aan eigen bijdrage voor haar rekening neemt. De verzekeraar betaalt de andere 75% van de aanschafprijs. De klant hoeft aan Specsavers voor de aanschaf van de hoortoestellen dus niets (bij) te betalen. Wellicht brengt de verzekeraar de klant nog (het resterende deel van) het wettelijke eigen risico in rekening, voor zover dat nog niet eerder (deels) in rekening is gebracht met betrekking tot vergoedingen voor andere zorg uit het basispakket in hetzelfde jaar. Al deze informatie staat compleet, duidelijk en goed leesbaar weergegeven in de reclame-uiting, aldus Specsavers. Zij voert hiertoe het volgende aan.

In de uiting met URL https://www.specsavers.nl/horen/aanbiedingen/twee-hoortoestellen-zonder-bijbetaling (Commissie: ‘uiting C’) staat bovenaan een afbeelding met de tekst “Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest”. Onder de afbeelding is al een eerste regel tekst zichtbaar, zodat het direct duidelijk is dat er meer informatie op de webpagina staat. Bovendien weet de gemiddelde internetgebruiker dat een webpagina meestal groter is dan het gedeelte dat het eerst zichtbaar is en dat er dus meer informatie te vinden is door naar beneden te scrollen.

In de tekst onder de afbeelding deelt Specsavers onder meer mee: “Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent, vergoeden wij nu uw resterende eigen bijdrage voor 2 hoortoestellen.” In grote letters staat er vervolgens “Hoe het werkt? Heel gemakkelijk!”, waaruit blijkt dat hier informatie wordt gegeven over (de voorwaarden van) de aanbieding. De bezoeker van de website hoeft dan nog maar een klein stukje verder te scrollen om alle nadere informatie (de zeven punten) in beeld te krijgen. Alle gegeven informatie is feitelijk juist en maakt onder meer duidelijk dat Specsavers slechts de (resterende) eigen bijdrage voor haar rekening neemt indien de basisverzekering 75% van het hoortoestel vergoedt en dat er eigen risico van toepassing kan zijn.

Verder voert Specsavers aan – onder meer onder verwijzing naar Google zoekresultaten en de websites van de Rijksoverheid en Zorgwijzer – dat ‘eigen bijdrage’ en ‘eigen risico’ bekende, verschillende begrippen zijn met ieder hun eigen, vaststaande betekenis. De gemiddelde consument beseft dan ook dat de eigen bijdrage die Specsavers blijkens de reclame voor haar rekening neemt niet het eigen risico omvat. Sinds de invoering van het begrip ‘eigen bijdrage’ in de basisziektekostenverzekering in 2013 kent Specsavers de aanbieding waarbij zij de eigen bijdrage van één of twee hoortoestellen voor haar rekening neemt. Niet eerder heeft Specsavers een klacht als de onderhavige ontvangen dat wordt gesuggereerd dat de vergoeding van de eigen bijdrage door Specsavers ook de vergoeding van het eigen risico omvat.

Nu alle benodigde informatie goed en duidelijk omschreven staat en in de uiting te vinden is door slechts een beetje naar beneden te scrollen, is geen sprake van een omissie of het op onduidelijke, onbegrijpelijke of dubbelzinnige wijze dan wel te laat verstrekken van essentiële informatie. De reclame is daarom niet misleidend, aldus Specsavers.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De klacht werpt de vraag op of de gemiddelde consument in de bestreden uitingen onvoldoende duidelijk wordt geïnformeerd over de inhoud van de aanbieding ‘twee hoortoestellen zonder bijbetaling’ en de uitingen om die reden misleidend zijn. De Commissie overweegt als volgt.

2.

Naar het oordeel van de Commissie wordt in de bestreden uitingen sterk de indruk gewekt dat de consument die (een of) twee hoortoestellen koopt bij Specsavers met geen enkele betalings-verplichting (“bijbetaling”) wegens die aanschaf zal worden geconfronteerd. Zo staat in uiting A “Twee hoortoestellen zonder bijbetaling” en “Altijd zonder bijbetaling ongeacht waar en hoe u verzekerd bent”. In de URL van uiting B en C staat eveneens “twee hoortoestellen zonder bijbetaling” en de aanhef van deze uitingen luidt “Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest”. Vast is komen te staan dat de consument die gebruik maakt van het aanbod daadwerkelijk niets hoeft te betalen, indien de aangeschafte toestellen voldoen aan de voorwaarden voor de (standaard)vergoeding onder de basisverzekering van 75% èn er geen sprake (meer) is van openstaand saldo uit hoofde van het eigen risico van de basisverzekering. Heeft de consument echter nog wel een bedrag wegens eigen risico openstaan, dan kan de zorgverzekeraar – na vergoeding van de hoortoestellen aan Specsavers –  de consument een rekening sturen voor het (resterende) eigen risico. Dit zal door de consument als een vorm van betaling voor de aanschaf van de hoortoestellen worden beschouwd.

3.

Dat het gebruikmaken van de aanbieding ‘twee hoortoestellen zonder bijbetaling” en “Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest” in bepaalde gevallen wel een betalingsverplichting (zoals hierboven omschreven) meebrengt voor de consument, is essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen. Daarbij is van belang dat de kans dat de consument bij de aanschaf van hoortoestellen met een verrekening van het (resterende) eigen risico wordt geconfronteerd, niet uitzonderlijk of verwaarloosbaar wordt geacht. Dit geldt ook indien wordt aangenomen dat de gemiddelde koper van een hoortoestel een oudere consument is die wellicht meer zorgkosten (en daardoor minder resterend eigen risico) heeft, zoals Specsavers heeft gesteld. De consument moet daarom tijdig en op duidelijke wijze op de essentiële informatie over een eventuele betaling wegens verrekening van het eigen risico attent worden gemaakt. Naar het oordeel van de Commissie is dat in de bestreden uitingen onvoldoende gedaan. Teneinde te voorkomen dat de gemiddelde consument op het verkeerde been wordt gezet door de absolute aanprijzingen “Twee hoortoestellen zonder bijbetaling” en “Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest”, dient bij deze uitingen uitdrukkelijk te worden verwezen naar informatie dat bij de aanschaf van de hoortoestellen mogelijk sprake is van ‘bijbetaling’ als gevolg van verrekening van het eigen risico. De enkele mededeling “Eigen risico kan van toepassing zijn” onder punt 6 van de voorwaarden, die zonder te scrollen niet zichtbaar zijn, biedt naar het oordeel van de Commissie niet tijdig de vereiste duidelijkheid. Daarbij moet worden bedacht dat voor de gemiddelde consument het verschil tussen de zorgverzekeringsbegrippen ‘eigen risico’ en ‘eigen bijdrage’ niet altijd duidelijk blijkt te zijn. Hierdoor kan er verwarring ontstaan over de mededeling dat Specsavers de eigen bijdrage voor de hoortoestellen voor haar rekening neemt en de consument dus niets (aan Specsavers) behoeft te betalen, terwijl de aanschaf voor de consument mogelijk wel kosten meebrengt omdat een bedrag wegens resterend eigen risico (aan de verzekeraar) moet worden betaald.

4.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat in de uitingen essentiële informatie, die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, op onduidelijke wijze wordt verstrekt. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC), en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

5.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de Reclame Code Commissie

De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken