a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2021/00571/I

Datum:

09-02-2022

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website van BS&F voor de ‘Gemeentepolis’ van de gemeente Oldenzaal. Op de pagina https://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/oldenzaal/passende-zorg/#!/pakketten staan naast elkaar drie pakketten “Basisverzekering Menzis Basis”, met per pakket verschillende aanvullende verzekeringen. Hieronder staat bij elk pakket de mededeling “Met de Gemeentepolis bespaar je [bedrag] per maand”, welk bedrag is gesplitst in “Collectiviteitskorting” en “Gemeentelijke bijdrage”. Ook wordt er een hyperlink “Toon premieopbouw” getoond. Vervolgens worden van elk pakket de ‘normale’ en de aangeboden premie per maand genoemd.

Voor het duurste pakket (“pakket 3”), waartegen de klacht blijkens de mededeling van klager ter zitting is gericht, luidt de uiting:

“Aanvullende verzekering

GarantVerzorgd 3
GarantTandVerzorgd 250
Verzekering Eigen Risico

Geen Eigen Risico t.w.v. € 385,-

Met de Gemeentepolis bespaar je € 53,74 per maand

Collectiviteitskorting             € 11,82

Gemeentelijke bijdrage        € 41,92

          Toon premieopbouw (hyperlink)

(Doorgestreept) Normaal: 234,36    180.62”.

 

Het standpunt van klager

Het standpunt van klager, zoals weergegeven in zijn schriftelijke klacht met toelichting, de repliek en zijn mondelinge toelichting ter zitting, wordt als volgt samengevat.

De klacht betreft de mededeling “Met de Gemeentepolis bespaar je € 53,74 per maand” bij ‘pakket 3’. Hiermee wordt gesuggereerd dat met de Gemeentepolis grote voordelen kunnen worden behaald. Daarvan is echter geen sprake. Via de Gemeentepolis wordt de duurst mogelijke verzekering van Menzis aangeboden aan inwoners met een laag inkomen, die verplicht zijn deze af te nemen. De Gemeentepolis is namelijk een ‘voorliggende voorziening’, wat betekent dat er geen beroep kan worden gedaan op bijzondere bijstand voor zorgkosten. Met de premie van    € 32,08 per maand voor de in deze Gemeentepolis opgenomen “verzekering eigen risico”, betaalt de verzekerde feitelijk het wettelijk eigen risico van € 385,- verspreid over het jaar. Uitgaande van een bedrag van zorgtoeslag van € 105,- per maand, kost de Gemeentepolis met een premie van € 180,- de verzekerde uiteindelijk € 75,- per maand. Er is dus geen sprake van een besparing van € 53,74, maar van een extra uitgave van € 75,-, aldus klager. Op grond van het voorgaande acht hij de mededeling “Met de Gemeentepolis bespaar je € 53,74 per maand” misleidend.

 

Het standpunt van BS&F

Het standpunt van BS&F, zoals weergegeven in het schriftelijke verweer, de dupliek en mondelinge toelichting ter zitting, wordt als volgt samengevat.

Ongeveer 95% van de gemeenten biedt als onderdeel van hun minimabeleid in samenwerking met één of meerdere zorgverzekeraars een Gemeentepolis aan. De Gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering die is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en eventueel een chronische aandoening of beperking. Die groep mensen heeft veelal hoge zorgkosten. Dat de premie van pakket 3 van de Gemeentepolis niet goedkoop is, betekent niet dat er geen sprake kan zijn van een besparing. Het voordeel bestaat uit de korting die de zorgverzekeraar op de verzekeringspremie geeft en de financiële bijdrage van de gemeente in de premie. Deze componenten worden transparant in de uiting gepresenteerd als besparing. Dat de premie ondanks de korting en de gemeentelijke bijdrage relatief hoog is, komt door de uitgebreide dekking op zowel inhoud als hoogte van de vergoedingen binnen het pakket dat op de doelgroep is afgestemd. Bij deze duurste variant van de Gemeentepolis die de gemeente Oldenzaal aanbiedt, is het verplicht eigen risico verzekerd binnen de aanvullende verzekering. Eén van de redenen voor gemeenten om voor deze verzekering te kiezen, is dat (chronisch zieke) minima het voor iedere verzekerde geldende verplichte eigen risico van € 385,- per jaar veelal geheel volmaken, maar het gemeenten niet is toegestaan via de individuele bijzondere bijstand voor medische kosten bij te dragen aan dit eigen risico. Door het eigen risico binnen de aanvullende verzekering te verzekeren, hebben gemeenten wel de mogelijkheid om bij te dragen in de premie voor deze dekkingscomponent. Deze premiebijdrage vormt categoriale bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet. Overigens bevat de website over de Gemeentepolis uitgebreide vergelijkingsmogelijkheden. Wie op basis daarvan concludeert dat een andere variant van de Gemeentepolis of een reguliere zorgverzekering beter past bij zijn of haar wensen, kan daarvoor kiezen. De Gemeentepolis kan pas een ‘voorliggende voorziening’ in de zin van de Participatiewet vormen indien deze daadwerkelijk is afgesloten.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De Commissie stelt voorop dat voor zover de bezwaren van klager betrekking (lijken te) hebben op het product Gemeentepolis in het algemeen, deze buiten beschouwing worden gelaten. Het behoort niet tot de taak van de Commissie om over de (on)wenselijkheid van het product en het gebruik daarvan als beleidsinstrument in het minimabeleid een oordeel te geven. In deze beslissing wordt alleen beoordeeld of de door klager voorgelegde reclame-uiting voor pakket 3 van de door de gemeente Oldenzaal aangeboden Gemeentepolis misleidend is. Klager stelt dat dit het geval is, omdat in de uiting voor dit pakket wordt meegedeeld “Met de Gemeentepolis bespaar je € 53,74 per maand”, terwijl volgens klager in werkelijkheid geen sprake is van een besparing.

De Commissie overweegt als volgt.

2.

In de uiting wordt duidelijk vermeld dat voor pakket 3 van de Gemeentepolis een maandelijkse premie van € 180,62 is verschuldigd in plaats van € 234,36, dankzij een collectiviteitskorting van

€ 11,82 en een gemeentelijke bijdrage van € 41,92. De opbouw van de reguliere premie is te zien door te klikken op de hyperlink “Toon premieopbouw”, die in de uiting staat, waarna de volgende informatie verschijnt:

“Menzis Basis                      € 133,25

 GarantVerzorgd3                €   56,08

 GarantVerzorgdTand 250   €   12,95

 Verzekering Eigen Risico   €   32,08

 Normaal                              € 234,36”.

Niet is in geschil dat wie pakket 3 van de Gemeentepolis afsluit, daadwerkelijk een maandpremie van  € 180,62 verschuldigd is, dus € 53,74 minder dan de normale premie van € 234,36 per maand. Gelet hierop is de mededeling “Met de Gemeentepolis bespaar je € 53,74 per maand” juist.

3.

Aan dit oordeel doet niet af dat de bij pakket 3 gerekende maandpremie voor de verzekering eigen risico na een jaar (12 x € 32,08 = € 384,96) nagenoeg gelijk is aan het wettelijk vastgestelde bedrag voor het eigen risico van € 385,- per jaar. De Commissie acht door BS&F voldoende toegelicht dat het voor verzekerden die hun wettelijk eigen risico volledig verbruiken gunstig kan zijn om het eigen risico in de aanvullende verzekering van de Gemeentepolis mee te verzekeren, nu de gemeente hierdoor de mogelijkheid heeft bij te dragen in de premie daarvoor. Dankzij deze gemeentelijke bijdrage in de premie is er ‘onder de streep’ per saldo sprake van een korting, die als besparing mag worden geadverteerd. Daarbij is van belang dat het niet verplicht is voor minima om dit pakket van de Gemeentepolis af te sluiten. Wie meent dat pakket 3 niet gunstig is, bijvoorbeeld omdat het eigen risico (waarschijnlijk) niet geheel zal worden verbruikt, kan voor een ander pakket van de Gemeentepolis of voor een ander soort zorgverzekering kiezen.

4.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de bestreden uiting voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk en niet misleidend is. Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken