a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2012/00919

Datum:

19-12-2012

Uitspraak:

CVB Aanbeveling met ALERT Bevestigd (=Aanbeveling met ALERT)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een aan klaagster geadresseerde uiting van adverteerder met als onderwerp: “Betr.: 1e prijs voor Dhr./Mevr. [naam klaagster]”

 

In de uiting wordt meegedeeld dat door omstandigheden “de eerste prijs (Stoomstrijkijzer)” niet bij klaagster thuis is bezorgd, waarvoor Euro-Tours zich wil verontschuldigen en nu de prijs aan klaagster wil overhandigen “in de evenementenzaal”. Tevens wordt klaagster daar, “als extraatje bij uw prijs”, een cadeaumand met levensmiddelen aangeboden en ontvangt men een porseleinen pop (dames) en/of een 26-delige gereedschapsset (heren), “één loyaltypremie voor echtparen en paren” en een middagmaaltijd voor 4 personen. In de evenementenzaal ligt adverteerders “vakantiecatalogus 2012/2013 klaar om af te halen” en voor iedere klant die klaagster (zonder uitnodiging) meebrengt, ontvangt zij € 20,- “contant uitbetaald”.

 

De klacht

 

De klacht luidt – samengevat – als volgt.

 

Klaagster stelt het niet op prijs dergelijke brieven met misleidende informatie te ontvangen. Er worden allerlei toezeggingen gedaan. Klaagster houdt er niet van om op een dergelijke manier te worden uitgenodigd.

 

Het oordeel van de Commissie

 

In de uiting staat dat aan klaagster “de eerste prijs (Stoomstrijkijzer)” is toegekend. Omdat door “een omleiding en de onwetendheid van de chauffeur” vertraging is ontstaan, zou de voor klaagster bestemde prijs in de bus zijn blijven liggen. Adverteerder biedt in de uiting hiervoor haar excuses aan en stelt klaagster alsnog in de gelegenheid de prijs op de in de uiting genoemde locatie op te halen, waarbij zij “als extraatje” en “als dank voor uw begrip” ook andere producten krijgt alsmede kan deelnemen aan “middageten”. Aldus wordt de indruk gewekt dat adverteerder klaagster in de gelegenheid stelt haar “eerste prijs” op te halen waarbij klaagster, omdat er sprake zou zijn geweest van een aan adverteerder toe te rekenen fout, recht heeft op diverse extra’s.

 

Onderaan de uiting staat, in kleine letters: “Een verzoek: kom op tijd. Wanneer de zaal vol is en na begin bestaat er geen aanspraak meer op toegang. Alle diensten uitsluitend in combinatie met de deelname aan het evenement. Toegang vanaf 21 jaar. Gesloten clubevenement.” Hieruit kan worden afgeleid dat, anders dan in de rest van de uiting wordt gesuggereerd, geen sprake is van een gemiste prijs, maar van het aanbieden van diensten. Niet aannemelijk is dat die diensten uitsluitend bestaan uit de in de uiting genoemde producten en het deelnemen aan middageten, maar dat er ook andere diensten behoren bij het aanbod, kennelijk – gelet op de naam van adverteerder en de in de evenementenzaal klaarliggende vakantiecatalogus 2012/2013 van adverteerder – de verkoop van reizen.

 

Gelet op het voorgaande acht de Commissie de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de aard van de aangeprezen diensten als bedoeld in de aanhef en onder a van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code. Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument door de uiting ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Aangezien adverteerder – zij het onder de naam Travel-Tours – reeds eerder op dezelfde gronden ten aanzien van een identieke uiting is aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken (zie de dossiers 2012 00656 en 2012 00656A) en adverteerder aan deze aanbevelingen in de huidige reclame-uiting geen gevolg heeft gegeven, zal de Commissie deze beslissing als “Alert” onder de aandacht van een breed publiek brengen als bedoeld in artikel 17 lid 1 onder h juncto 18 lid 4 van het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

 

De beslissing van de Reclame Code Commissie van 13 november 2012

 

De reclame-uiting is in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De Commissie zal de beslissing onder de aandacht van een breed publiek brengen, als bovenvermeld.

 

Het college van beroep (19 december 2012)

 

De grieven

           

Deze kunnen als volgt worden samengevat. 

De Commissie heeft ten onrechte geoordeeld dat misleidende reclame is ge­maakt. Euro-Tours nodigt in de uiting klanten en geïnteresseerden uit om een eve­nement te bezoeken. Ook geïntimeerde heeft een uitnodiging ontvangen, omdat zij een prijs in ontvangst mocht nemen die eerder was meegenomen door de buiten­dienst van Euro-Tours. Tijdens het evenement kon geïntimeerde de prijs ophalen. Het stond klanten (Euro-Tours noemt in dit verband de namen van twee personen) vrij het evene­ment niet te bezoeken en alleen de prijs op te halen. Het is duide­lijk dat Euro-Tours reizen en producten promoot, maar alleen aan klanten die vrij­willig komen. Op deze manier herstelt Euro-Tours de in de uiting bedoelde fout. Dit wordt duidelijk in de uiting beschreven.

 

Het antwoord in appel

 

Geïntimeerde deelt mee dat zij geen klant van Euro-Tours is en merkt op dat in het beroep­schrift andere personen worden genoemd dan zij.

 

Het oordeel van het College

 

1. In de bestreden uiting staat dat Euro-Tours als gevolg van een fout van een chauf­feur niet in staat was een prijs (stoomstrijkijzer) bij (onder meer) geïntimeerde af

te leveren en dat geïntimeerde alsnog de prijs kan afhalen tijdens een bijeenkomst daarbij ook diverse “extra’s” worden overhandigd bij wijze van “extraatje”. Voorts wordt volgens de uiting bij die gelegenheid een mid­dag­maal geserveerd in verband waarmee de uiting een waar­debon voor vier personen bevat. Euro-Tours stelt dat zij aldus geïntimeerde in de gele­genheid stelt de gemiste prijs af te ha­len. Het College acht het echter niet geloofwaardig dat de in de brief beschreven toedracht zich in werke­lijkheid heeft voorgedaan. De on­der­havige uiting is, mede gelet op het feit dat Euro-Tours deelnemers aan het evenement zelf “klanten” noemt en gebleken is dat der­den (waaron­der de in het beroepschrift genoemde personen) een identieke uiting hebben ont­van­gen, een mailing die is bedoeld om (potentiële) klanten te bewegen naar de door Euro-Tours georgani­seerde bijeenkomsten te gaan. Deze bijeenkomsten zijn vol­gens Euro-Tours beslo­ten evenementen waarbij reizen en pro­ducten worden ge­promoot, hetgeen kenne­lijk haar bedrijfsactiviteit is.  

 

2. Uit het voorgaande volgt dat Euro-Tours in de uiting op bedrieglijke wijze beweert of de indruk wekt dat zij niet optreedt ten behoeve van haar handel, bedrijf, ambacht of beroep. Uit de uiting lijkt immers slechts te volgen dat deze is bedoeld als een ken­nisgeving om een prijs en diverse extra’s af te halen alsook een maaltijd te nutti­gen. In werkelijkheid is de uiting echter bedoeld om klanten te werven voor reizen en dien­sten die door Euro-Tours in het kader van haar bedrijfsactiviteiten worden ge­promoot. Het Col­lege acht de uiting om die reden misleidend als be­doeld in artikel 8.5 van de Neder­land­se Reclame Code (NRC) in verbinding met bij­lage 1 onder 21 van deze code en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.

 

3. Het College komt derhalve, zij het op iets andere gronden dan de Commissie, tot het oordeel dat de onderhavige uiting in strijd met artikel 7 NRC is. Het College zal de beslissing van de Commisie met inachtneming van het laatste bevestigen, ook voor zover het betreft het alert. Derhalve wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van het College van Beroep

 

Het College bevestigt, met enige wijziging van gronden, de beslissing van de Commissie, inclusief het Alert.

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken