a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2019/00781

Datum:

04-02-2020

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een folder die tot eind 2017 door adverteerder gebruikt is bij de aanprijzing van zonnepanelen-omvormers van het merk Soladin. Op de voorpagina van de folder staat: “Draadloze monitoring via WiFi”. In de folder staat (onder meer): “[…] Dankzij ingebouwde WiFi en Mastervolt IntelliWeb kan de werking van de PV installatie op een eenvoudige en begrijpelijke manier gevolgd worden – thuis, bij vrienden of op vakantie.” En: “Mastervolt IntelliWeb: Internet monitoring via WiFi. De Soladin Web kan gebruik maken van ieder bestaande WiFi internetverbinding. Na inloggen op uw eigen IntelliWeb pagina worden energieopbrengst, financiële en milieu-effecten op begrijpelijke wijze gepresenteerd op laptop, smartphone of tablet. In één oogopslag wordt duidelijk of het systeem naar behoren functioneert. Altijd up-to-date, want de gegevens worden realtime bijgewerkt. Met IntelliWeb automatische monitoring heeft u maximale zekerheid!”, en:

“De Soladin WEB wordt geleverd met 5 jaar garantie.”

Op de volgende pagina, bij een afbeelding van het product staat: “WiFi antenne
Draadloze verbinding met Mastervolt IntelliWeb.”en “IntelliWeb Direct zicht op uw PV-systeem, ieder moment van de dag.” Op de daaropvolgende pagina staat, onderaan de pagina: “IntelliWeb. Geïntegreerde monitoring voor tijdige waarschuwing op systeemfout.”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat de omvormer daarin is aangeprezen met het kenmerk dat zij via WiFi is uit te lezen. Dit gebeurt doordat het product via WiFi een verbinding tot stand brengt met de IntelliWeb website, waarop de gegevens van de omvormers zijn uit te lezen. Dit wordt volgens klager expliciet aangeprezen. Per 1 januari 2020 is de IntelliWeb service stopgezet, waardoor de gegevens van de omvormers niet meer uitgelezen kunnen worden, volgens klager. Hij vindt de uiting met terugwerkende kracht misleidend: als hij had geweten dat deze specifieke service zou stoppen, had hij nooit voor het product van adverteerder gekozen. Volgens klager mag je verwachten dat adverteerder de geadverteerde dienst nog tot 2027 aanbiedt, omdat de levensduur van dergelijke omvormers 10-15 jaar is en er tot 2017 is geadverteerd met de service IntelliWeb.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Adverteerder vermoedt dat klager zijn klacht heeft gebaseerd op de bepalingen over garantie in de Nederlandse Reclame Code (NRC) en de Algemene Aanbevelingen over dit onderwerp. Adverteerder verwijst naar f onder punt 3 van de Algemene aanbevelingen. Daarin staat: “indien in reclame-uitingen melding wordt gemaakt van een garantie zonder een andere omschrijving, wordt ervan uitgegaan dat de koper recht heeft op een volledige garantie, die zich onbeperkt uitstrekt over alle onderdelen en eigenschappen van het product; Iedere beperking met betrekking tot de omvang en betekenis van de garantie dient derhalve uitdrukkelijk te worden vermeld.” Adverteerder erkent dat zij (door het stopzetten van IntelliWeb) niet de garantie kan bieden over alle onderdelen en eigenschappen van het product, zoals in deze bepaling wordt beschreven.

Adverteerder wijst daarnaast op het volgende. De feitelijke informatie die met de IntelliWeb Portal kon worden verkregen is nog steeds uit te lezen via een point-to-point verbinding met de omvormer. Hiermee is de juiste werking van de omvormer en opbrengst nog steeds te controleren. Adverteerder heeft de gebruikers naar eigen zeggen acceptabele alternatieven aangeboden voor de stopgezette service. Klager heeft zich toen bij adverteerder gemeld met de mededeling dat adverteerder juridisch niet juist handelde. Daarna hield het contact op. Zoals gezegd blijft de Web portabiliteit dus bestaan met een point-to-pointverbinding. Daarnaast zijn er alternatieven aangeboden in de vorm van een meetunit die wordt geplaatst bij de aansluiting van het zonnestroomsysteem op het lichtnet. Met deze meetunit blijft de gebruiker zicht houden op de prestaties van zijn systeem.

Het product is gepositioneerd met 8 slimme innovaties voor een hoge opbrengst. Volgens adverteerder doet het stopzetten van 1 van deze innovaties (IntelliWeb) niet af aan de overige innovaties. Het zal volgens adverteerder hebben meegespeeld in de besluitvorming van de consument, maar zeker niet doorslaggevend zijn geweest, zoals klager beweert.

Adverteerder wijst er ten slotte op dat klager de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd, waarin staat dat zij zich het recht voorbehoudt om wijzigingen aan te brengen, of zelfs te beëindigen.

 

Repliek

Klager benadrukt dat het product is aangeprezen met een extra functionaliteit, te weten het monitoren van zonnepanelen. Dit blijkt uit de naam IntelliWeb. In de brochure wordt expliciet benadrukt dat deze functionaliteit onlosmakelijk behoort bij het product. Klager herhaalt dat hij het product niet had gekocht als hij had geweten dat de service zou stoppen. De door Mastervolt geboden alternatieven zijn volgens klager niet goed, omdat er bij geen van deze alternatieven een service via het web geleverd wordt. Adverteerder had het product niet mogen aanprijzen met een functionaliteit die binnen 2 jaar is stopgezet, terwijl de geschatte levensduur van de omvormer op 15 jaar gesteld kan worden.

 

Dupliek

Adverteerder deelt mee dat de ten tijde van de reclame-uitingen en de verkoop de extra functionaliteit van het monitoren normaal operationeel was. Er was geen aanleiding om  aan te nemen dat deze functionaliteit op den duur gestopt zou worden. De technische problemen met het IntelliWeb internet portaal zijn volgens adverteerder pas begin 2019 begonnen.

Klagers stelling dat in de brochure expliciet benadrukt wordt dat de functionaliteit onlosmakelijk behoort bij het verkochte product, leest adverteerder niet terug. Onlosmakelijk betekent dat het product niet werkt zonder IntelliWeb en daar is geen sprake van, aldus adverteerder. Met de geboden oplossingen kan de werking gevolgd worden en met de point-to-point benadering is zelfs alle relevante informatie die via het IntelliWeb internet portaal beschikbaar was in ruwe vorm uit te lezen.  

 

Het oordeel van de Commissie

Klager acht de uiting misleidend omdat een 5 -10 jaar gegarandeerde functionaliteit, te weten IntelliWeb niet wordt waargemaakt.

Niet ter discussie staat dat in de folder het IntelliWeb als een van de pluspunten van het product wordt aangeprezen. Evenmin staat ter discussie dat deze dienst op dit moment niet meer beschikbaar is voor het product en een garantietermijn van 5 jaar is afgegeven.

De vraag is nu of adverteerder op het moment dat zij de folder gebruikte wist of had kunnen weten dat de service IntelliWeb, al dan niet op korte termijn, beëindigd zou worden. Dit is van belang omdat de Commissie bij de beoordeling van de uiting uitgaat  van het moment dat de uiting werd gebruikt en beoordeelt of deze op dat moment misleidend was. Adverteerder heeft meegedeeld dat zij geen aanleiding had om te denken dat de dienst in 2020 beëindigd zou worden. De Commissie heeft op basis van hetgeen partijen hebben aangevoerd geen aanleiding om hier anders over te denken.

De Commissie is van oordeel dat van misleiding geen sprake is: op het moment dat adverteerder IntelliWeb aanprees, werd deze service ook daadwerkelijk geleverd en kon zij de garantie afgeven. Er is niet gebleken dat er toen omstandigheden waren waardoor adverteerder had kunnen weten dat zij met de dienst zou stoppen.

Als klager van mening is  dat adverteerder haar overeenkomst met hem niet nakomt omdat zij niet aan de garantieverplichtingen met betrekking tot een deel van het product kan voldoen, wordt het oordeel van de Commissie niet anders, nu de Commissie alleen de vraag of de reclame-uiting misleidend is beantwoordt. De vraag of adverteerder zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst jegens klager is nagekomen valt buiten de bevoegdheid van de Commissie.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken