a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Vrije tijd, amusement, cultuur en sport

Dossiernr:

2012/00052

Datum:

23-02-2012

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vrije tijd, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misl. Ontbrekende informatie

Medium:

Overige

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een aan klager gerichte brief waarin adverteerder diverse voorstellingen met korting aanprijst. In de brief wordt daarbij naar de volgende voorwaarde verwezen: ”Let op: aanbod beperkt geldig! Alleen geldig voor alle rangen voor voorstellingen van zondagavond tot en met vrijdagavond in januari en februari. Beperkt aantal kaarten beschikbaar. Op=op.

U kunt kaarten reserveren tot 31 januari 2012.”

 

De klacht

 

Klager meende op grond van de reclame-uiting dat hij gedurende de hele maand februari 2012 van de actie gebruik kon maken. Nergens wordt in de uiting verwezen naar andere voorwaarden dan in de brief genoemd. Bij het boeken bleek echter dat tot 18 februari ge­boekt kon worden, hoewel er daarna nog kaarten beschikbaar waren. Volgens klager is er sprake van misleidende reclame.

 

Het verweer

 

In de brief staat niet dat de actie geldt voor alle voorstellingen in de maand februari. Wel staat in de brief duidelijk dat de beschikbaarheid beperkt is en wordt verwezen naar de website www.musicals.nlieuwjaarsgeschenk, waar de actievoor­waar­den staan, inclusief de voorwaarde dat de actie niet geldig is gedurende de voorjaarsvakantie (18 februari 2012 tot en met 4 maart 2012). Derhalve wordt niet de indruk gewekt dat de aanbieding onbeperkt is.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter is van oordeel dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeve­ling te doen. Hij overweegt daartoe het volgende.

 

In de bestreden reclame-uiting worden diverse voorstellingen met korting aangeprezen, waar­bij ook de maand februari 2012 wordt genoemd als actiemaand. De gemiddelde con­sument zal in een dergelijk geval veronderstellen dat hij gedurende de hele maand van de actie gebruik kan maken, met dien verstande dat uit de in de brief opgenomen beperkende voorwaarde volgt dat het aanbod geldt zolang er beschikbaarheid is en dat het aanbod niet geldt voor de zaterdagen. Verdere beperkingen worden in de brief niet genoemd. Op grond hiervan mocht klager ervan uitgaan dat verder geen beperkingen golden in verband met de dagen waarop kon worden geboekt.

 

Niet in geschil is dat de voorjaarsvakantie van de actie is uitgezonderd. Dit betreft naar het oordeel van de voorzitter een dusdanig belangrijke beperkende voorwaarde, dat deze reeds in de uiting zelf had moeten worden genoemd. De consument dient immers tijdig te worden geïnformeerd over het feit dat er een belan­­grijke be­perkende voorwaarde van toepassing is, teneinde te voorkomen dat bij hem onjuiste verwach­tin­gen wor­den gewekt en hij als gevolg daarvan een besluit tot een transactie kan nemen dat hij niet zou hebben genomen indien deze essentiële informatie tijdig aan hem zou zijn ver­strekt.

 

Aan het voorgaande doet niet af dat, zoals adverteerder stelt, op de website wel specifiek staat dat de voorjaarsvakantie van de actie is uitgezonderd. Voor de gemiddelde consument blijkt immers onvoldoende duidelijk dat er een belangrijke beperkende voorwaarde geldt en dat hij in verband daarmee de website dient te raadplegen.

 

Blijkens het voorgaande is sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de Commissie van oordeel dat de ge­middelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een trans­actie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting mislei­dend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing van de voorzitter

 

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken