a a a
 

Cijfers

juli- augustus- september 2018
Cijfers

713 klachten  en meldingen ontvangen in het derde kwartaal van 2018

In het derde kwartaal van dit jaar (juli tot en met september 2018) zijn in totaal 713 klachten en meldingen ontvangen. Daarvan zijn er 484 afgehandeld zonder dat er een uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie op is gevolgd. Verder zijn er 72 gelijkluidende klachten ontvangen. Lang niet elke klacht wordt in behandeling genomen. In het afgelopen kwartaal zijn er 157 beslissingen verschenen en gepubliceerd in de online uitsprakendatabase. Wilt u weten waar de meeste klachten over zijn ontvangen, of hoe vaak de voorzitter een klacht direct heeft afgewezen? Lees dan verder.

Klachten zonder uitspraak

In het 3e kwartaal van 2018 zijn 484 klachten en meldingen afgehandeld die niet tot een uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie (RCC) hebben geleid. Daarbij ging het om de volgende categorieën:

Algemene brieven

Er zijn het afgelopen kwartaal 425 algemene brieven verstuurd. Als een klacht niet in behandeling wordt genomen, ontvangt de klager een zogenaamde “algemene brief”. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het geval van klachten die niet voldoen aan de vormvereisten (zoals het ontbreken van de motivering voor een klacht of het ontbreken van NAW-gegevens). Ook kan het gaan om klachten die zijn geformuleerd als vraag, of die geen reclame-uiting betreffen.

Gesloten dossiers (opgeloste klachten zonder beslissing)

In sommige gevallen leidt de procedure van hoor en wederhoor, die door de SRC wordt toegepast, ertoe dat de adverteerder en klager tot een dusdanig bevredigende oplossing komen, dat de klager zijn klacht niet meer wenst door te zetten. Of de adverteerder vraagt in een reactie op de klacht om een nadere reactie van de klager en hij/zij laat vervolgens niets meer van zich horen. Een dossier wordt dan gesloten en er volgt in zo’n geval geen uitspraak.

In het derde kwartaal zijn in totaal 59 dossiers gesloten: 28 dossiers zijn gesloten omdat partijen na tussenkomst van de SRC tot een oplossing zijn gekomen, 23 zijn gesloten vanwege het uitblijven van een nadere reactie van de klager en 8 dossiers zijn om overige redenen gesloten.

Gelijkluidende klachten

Er zijn 72 gelijkluidende klachten ontvangen in het afgelopen kwartaal. In het geval van gelijkluidende klachten worden de meest representatieve klachten in behandeling genomen, en krijgen alle klagers de uitspraak toegestuurd waarin de klacht is behandeld die vergelijkbaar was met hun klacht.

Zo stoorden veel klagers zich aan een reclame voor een fastfood restaurant waarin de woorden ‘Peace&Love’ werden gebruikt om een hamburger aan te prijzen. Deze termen zouden volgens de klagers niet passen bij het leven dat de door de adverteerder gebruikte dieren hebben gehad. De bezwaren zijn direct door de voorzitter afgewezen, omdat hij vond dat uit de uiting in zijn geheel bleek dat de woorden niet verwezen naar de leefomstandigheden van de dieren, en dat er dus geen sprake was van strijd met de Nederlandse Reclame Code. Zie dossier 2018/00634.

 

Voorzittersbeslissingen

In het derde kwartaal heeft de voorzitter van de Reclame Code Commissie 82 beslissingen zelfstandig genomen. De voorzitter doet dit als is hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of dat de Commissie de klacht zal afwijzen.

 

In 22 beslissingen heeft de voorzitter geoordeeld dat de betreffende reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code (zie rode deel van de grafiek). In 7 van die beslissingen heeft de voorzitter een aanbeveling achterwege gelaten, omdat de adverteerder de betreffende uiting gedurende de procedure al had aangepast of ingetrokken.

In 59 uitspraken oordeelde de voorzitter dat de reclame-uiting niet in strijd was met de Nederlandse Reclame Code (zie het groene deel van de grafiek). Daarvan zijn 51 klachten direct door de voorzitter afgewezen (dus zonder dat eerst om verweer is gevraagd aan de adverteerder, omdat naar het oordeel van de voorzitter overduidelijk was dat de klacht door de Commissie zou worden afgewezen). Deze beslissingen worden aangeduid als dVAFs.

In 1 dossier heeft de voorzitter een beslissing over het verschuldigd zijn van klachtengeld genomen.

 

Reclame Code Commissie (RCC)

De Reclame Code Commissie nam in het 3e kwartaal van 2018 in totaal 73 beslissingen.

In 51 beslissingen oordeelde de Reclame Code Commissie dat de reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code, waarbij sprake was van 2 vrijblijvende adviezen en 1 beslissing waarbij de aanbeveling is achterwege gelaten vanwege passende maatregelen door de adverteerder.

In 20 beslissingen heeft de Commissie geoordeeld dat geen sprake was van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code en de klacht afgewezen.

De Reclame Code Commissie heeft in het derde kwartaal 2 tussenbeslissingen genomen omdat nadere informatie nodig was alvorens de Commissie tot een eindoordeel kon komen.

 

College van Beroep (CvB)

Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal 2 uitspraken: in 1 dossier heeft het College de aanbeveling van de RCC bevestigd en in 1 dossier heeft het College de aanbeveling van de RCC vernietigd en de klacht alsnog afgewezen.

 

Compliance

De afdeling Compliance controleert of de adverteerder de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC of het CvB opvolgt. Een adverteerder wordt als “compliant” aangemerkt als hij het compliance-formulier retourneert en toezegt de betreffende uiting niet meer op dergelijke wijze te zullen gebruiken (of verspreiden) of als hij op andere wijze laat weten dat de uiting is ingetrokken of aangepast. Compliance kan ook worden bereikt via de medewerking van aangesloten media. De afdeling Compliance beoordeelt niet of een aangepaste uiting voldoet aan de Nederlandse Reclame Code. Als de reclame naar aanleiding van een uitspraak wordt gewijzigd en een nieuwe reclame-uiting ontstaat, kan uitsluitend de Reclame Code Commissie c.q. het College van Beroep op basis van een klacht beoordelen of die nieuwe uiting voldoet aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code.

Als een adverteerder niet reageert op verzoeken van de afdeling Compliance en ook niet op andere wijze is geconstateerd dat de uiting is aangepast dan wel ingetrokken, wordt het dossier in beginsel onder “Non-Compliant” gepubliceerd op www.reclamecode.nl. Daarmee komt het onder meer onder de aandacht van de toezichthouders, zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Een adverteerder kan – gedurende een kalenderjaar – een registratie onder “Non-Compliant” ongedaan laten maken door contact op te nemen met de Afdeling Compliance en aan te geven op welke wijze hij alsnog gevolg geeft aan de aanbeveling van de Reclame Code Commissie

Elk jaar wordt weer een hoge mate van compliance bereikt: Ruim 96 tot 97% van de adverteerders geeft gevolg aan de aanbeveling door de betreffende reclame-uiting aan te passen of in te trekken.

Vermelding op de website
De afdeling Compliance monitort elk kwartaal de dossiers waarin (na bezwaar/beroep) een overtreding van de NRC is geconstateerd en nog geen toezegging van de adverteerder is ontvangen dat hij de reclame-uiting niet meer zal gebruiken/verspreiden dan wel zal aanpassen. Als een adverteerder als compliant is aangemerkt, wordt dit sinds 2016 expliciet vermeld bij de online uitspraak op www.reclamecode.nl. Als u van mening bent dat een adverteerder onterecht als compliant staat vermeld, of als u als adverteerder meent dat u ten onrechte nog niet als compliant vermeld staat, kunt u dit met vermelding van het dossiernummer doorgeven via compliance@reclamecode.nl.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC