a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2008/08.0375

Datum:

26-09-2008

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Motivatie:

Medium:

Omschrijving:

Het betreft een reclameposter van Productschap Pluimvee en Eieren in het blad Distrifood waarop een bord met onder meer gebraden kippenpootjes staat afgebeeld met de volgende tekst : “Kip, van goede huize! Al het kippenvlees dat in ons land wordt verkocht is 100% OK. Dat komt omdat het permanent en streng wordt gecontroleerd. Kip is dus niet alleen lekker, het is door een gecontroleerde en hygiënische productiewijze ook van hoge kwaliteit! Kip.’t Meest veelzijdige stukje vlees.”

De klacht

Klager acht de uiting misleidend en in strijd met de Nederlandse Reclame Code. Daarnaast acht klager de uiting in strijd met de goede smaak en goede zeden. Om dierenwelzijns-redenen alsmede om gezondheidsredenen acht klager de claim dat kip 100% oké is, feitelijk onjuist en misleidend.
Jaarlijks worden 700.000 mensen ziek en 80 mensen overlijden door besmet voedsel. De grootste problemen hangen samen met de besmetting van kippenvlees. Campylo-bacter en salmonella zijn de belangrijkste boosdoeners. Een groot deel van de kipfilet bevat de ziekmakende bacteriën salmonella en campylobacter.
Grote dierenwelzijnsproblemen worden ook politiek erkend. Hieruit is de noodzaak voor huisvestingsregels voortgekomen, die per 2010 ingaan. Kippen groeien zo snel dat miljoenen kippen jaarlijks de slachtleeftijd van zes weken niet halen vanwege productie gerelateerde ziektes. Jaarlijks kneuzen miljoenen kippen hun rug, borst, poten en vleugels als gevolg van de ruwe vangst op weg naar het slachthuis. 50% van de vleeskuikens heeft ernstige voetlaesies.
Klager heeft diverse documenten ter onderbouwing van zijn standpunt overgelegd, waaronder een persbericht van de Consumentenbond van 4 februari 2008. Hierin staat onder meer het volgende: “Een groot deel van de onderzochte kip blijkt besmet met ziekmakers. Afgezet tegen eerdere onderzoeken gaat het de goede kant op, maar nog steeds is ongeveer eenderde (34%) van de kip besmet met de bacterie campylobacter en op 7% zijn salmonellabacteriën aangetroffen.”

Het verweer

Klager heeft de klacht marginaal onderbouwd. De klacht is dermate vaag en onbepaald dat het voor adverteerder niet duidelijk is waartegen hij zich moet verweren. Reeds op die grond moet de klacht worden afgewezen. Voor het geval de Commissie hiertoe niet besluit, voert adverteerder het volgende aan.
De uiting is geplaatst in het blad Distrifood, een vakblad voor professionals in de foodbranche. Het gaat om professionele inkopers van kippenvlees van supermarkten, slagers en poeliers. Het betreft geen consumenten campagne maar een business-to-business campagne. De uiting richt zich niet tot consumenten en wordt ook niet in consumentenmedia geplaatst. De professionele inkopers voelen zich door de uiting niet misleid. Zij laten zich ook niet misleiden vanwege hun grondige kennis. Gelet hierop is adverteerder van mening dat artikel 8 van de Nederlandse Reclamecode niet van toepassing is, zodat dit onderdeel van de klacht moet worden afgewezen. Voor het geval de Commissie dit anders ziet, voert adverteerder het volgende aan.
Professionele inkopers zullen, gelet op hun grote kennis over kippenvlees alsmede over de productie en alles daarom heen, beamen dat de kip, waarvoor adverteerder reclame maakt, van goede huize is. Zij zullen de in geding zijnde zinnen niet als misleidend ervaren.
In Nederland is in 1997 een verplicht salmonella bestrijdingsprogramma van start gegaan. Hierbij gelden onder meer hygiënemaatregelen en controlevoorschriften.
Nederland is in een Europese studie naar salmonellabesmettingen op vleeskuiken niveau als één van de beste uit de bus gekomen. Het doel van deze studie is één Europese norm voor salmonella te stellen. De Nederlandse situatie steekt dermate gunstig af ten opzichte van de Europese norm, dat aanvullende maatregelen tot 2012 in Nederland niet nodig zijn. Omdat nu al is voldaan aan deze Europese norm is adverteerder van mening dat hij aan professionele inkopers de kip “100% OK” mag noemen.
Adverteerder wijst er verder op dat 95% van de bedrijven in de pluimveesector zich heeft aangesloten bij IKB-Kip. IKB-Kip staat voor Integrale Keten Beheersing Kip. Het is een vrijwillig kwaliteitssysteem, waarin bovenwettelijke normen zijn opgenomen over hygiënisch werken, welzijn van dieren en voedselveiligheid. De professionele inkopers zullen slechts IKB-Kip gecertificeerde kip inkopen, zodat de winkels 100% IKB-Kip gecertificeerde kip aanbieden. Het zinsdeel “100% OK” wordt slechts gebezigd in verklarende en ondersteunende zin en komt in het kader van deze uiting geen zelfstandige betekenis toe.
Adverteerder heeft een bladzijde uit een rapportage van het RIVM en de VWA overgelegd, waarop een tabel is vermeld. De tabel laat zien dat de humane salmonellabesmettingen voor slechts een klein deel door kippenvlees wordt veroorzaakt. Daarnaast moet de oorzaak van deze humane salmonellabesmettingen grotendeels worden gezocht bij de consumenten, die enerzijds het kippenvlees onvoldoende verhitten en anderzijds de ziektekiemen overbrengen via besmette borden, snijplanken en/of vorken.
Wat betreft het door klager overgelegde persbericht van de Consumentenbond erkent adverteerder de genoemde cijfers aangaande salmonella en campylobacter. Echter, nuancering van deze cijfers is noodzakelijk. Salmonella komt voor in vele serotypes. De doelstellingen voor bestrijding van salmonella betreffende de vleeskuikenbedrijven zien op de serotypes Se en St. Voor deze serotypes ligt het besmettingpercentage onder 1 en daarmee onder de norm die in Europees verband vanaf 2012 zal hebben te gelden. Het besmettingspercentage van 34 met betrekking tot Campylobacter geeft eveneens weinig inzicht in het gevaar voor de humane gezondheid. Niet slechts de aanwezigheid van campylobacter is bepalend maar het besmettingsniveau (de mate waarin campylobacter aanwezig is). Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de hoeveelheid campylobacter in het eindproduct kipfilet in de meeste gevallen te laag is om als ziekmakend te worden bestempeld.
Naar de mening van adverteerder is de klacht ook op inhoudelijke gronden afdoende en gemotiveerd weerlegd, zodat zij de Commissie verzoekt de klacht af te wijzen.

De mondelinge behandeling

Namens klager heeft Ir. S. van de Wouw de klacht nader toegelicht en gehandhaafd.
Hij heeft onder andere de reclameposter, die van A2 formaat is, getoond. Deze poster is kennelijk bedoeld om uit het blad te halen en op te hangen, bijvoorbeeld in winkels waar het publiek kip kan kopen en dan de uiting onder ogen krijgt.

Namens adverteerder hebben de heren mr. Ch.M. den Hoed, mr. B.M.J. Kloppenburg en de heer H.B.A. Hulsbergen het standpunt nader toegelicht en gehandhaafd.
Zij hebben onder andere aangevoerd dat het blad een professioneel vakblad voor de voedingsbranche is en dat deze zich niet richt op de gemiddelde consument. De poster kan aan de muur bij professionele inkopers worden gehangen, maar adverteerder heeft dat nergens gezien.

Het oordeel van de Commissie

De uiting betreft een poster van A2-formaat bij het blad Distrifood, een vakblad bestemd voor professionele inkopers van kippenvlees voor supermarkten, slagers en poeliers. Aangezien het een poster betreft, is het kennelijk de bedoeling dat deze door degenen die het vakblad ontvangen wordt opgehangen, zodat ook derden waaronder consumenten hiervan kennis kunnen nemen. Gelet hierop is sprake van een openbare aanprijzing, die de Commissie bevoegd is te toetsen aan de Nederlandse Reclame Code.

Klager stelt van mening te zijn dat de zinsnede in de uiting “Al het kippenvlees dat in ons land wordt verkocht is 100% OK” misleidend is dan wel in strijd met de goede smaak en de goede zeden is in de zin van de Nederlandse Reclame Code. Naar het oordeel van de Commissie is de klacht voldoende onderbouwd.

Wat betreft de vraag of de onderhavige uiting misleidend is in de zin van de Nederlandse Reclame Code overweegt de Commissie als volgt.
In het door klager overgelegde persbericht van de Consumentenbond van 4 februari 2008 staat dat uit onderzoek is gebleken dat ongeveer eenderde (34%) van het onderzochte kippenvlees besmet is met de bacterie campylobacter en dat bij 7% salmonellabacteriën zijn aangetroffen. Adverteerder heeft deze cijfers erkend. Gelet hierop is naar het oordeel van de Commissie de zinsnede “Al het kippenvlees dat in ons land wordt verkocht is 100% OK” te absoluut en derhalve onjuist.

Dat eerdergenoemde cijfers volgens adverteerder enige nuancering behoeven, dat de Nederlandse pluimveesector reeds nu voldoet aan de Europese norm zodat aanvullende maatregelen tot 2012 niet nodig zijn en dat 95% van de bedrijven in de pluimveesector zich heeft aangesloten bij een vrijwillig kwaliteitssysteem, het zogenoemde IKB-Kip, doet daar niet aan af. Ook is niet van belang of professionele inkopers, gelet op hun kennis, de uiting al dan niet als misleidend ervaren.
Het gaat immers om de gemiddelde consument, die door de uiting de indruk zou kunnen krijgen dat het eten van kip geheel zonder risico’s is. De verstrekte informatie is derhalve onjuist met betrekking tot de risico’s van het eten van kip. Blijkens het voorgaande heeft adverteerder niet voldaan aan zijn verplichting als bedoeld in artikel 8.2 onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De gemiddelde consument kan hierdoor ertoe gebracht worden een besluit te nemen dat hij anders niet zou hebben genomen. De uiting is derhalve misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC (nieuw). De Commissie acht de klacht derhalve in zoverre gegrond.

Bij de beantwoording van de vraag of de uiting in strijd is met de goede smaak en de goede zeden, stelt de Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter van deze criteria. Met betrekking tot de onderhavige uiting overweegt de Commissie dat van de wijze waarop adverteerder (de consumptie van) kip aanprijst, niet geoordeeld kan worden dat deze in strijd is met de goede smaak of de goede zeden. De grenzen van hetgeen toelaatbaar moet worden geacht zijn in deze uiting niet overschreden. Dit onderdeel van de klacht acht de Commissie derhalve ongegrond.

De beslissing


Op grond van het voorgaande acht de Commissie de uiting wat betreft de zinsnede “Al het kippenvlees dat in ons land wordt verkocht is 100% OK” in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (nieuw). Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
Voor het overige wijst zij de klacht af.


Regeling:

artikel 7 NRC

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken