a a a
 

Nederlandse Reclame Code

Nederlandse Reclame Code

Inhoudsopgave

A. Algemeen
B. Bijzondere reclamecodes
C. Algemene aanbevelingen
D. Werkwijze Reclame Code Commissie en College van Beroep

Download de NRC

Download als pdf

English 

[Home] Nederlandse Reclame Code

Bijzondere reclamecodes

Waar in deze codes wordt gesproken over reclame-uiting(en) wordt bedoeld reclame zoals gedefinieerd in artikel 1 van het Algemene gedeelte van de Nederlandse Reclame Code.

a. Keuringsraad KOAG/KAG 2012

(vervallen met ingang van 1 februari 2019)

b. Cursussen

Reclame voor cursussen behoort een waarheidsgetrouw beeld te geven van de instelling die de cursus organiseert respectievelijk onder welker auspiciën de cursus plaatsvindt en van de cursus zelf. De reclame dient zich te onthouden van enige suggestie van redelijkerwijze niet te verwezenlijken resultaten en van het stellen van niet-erkende ”graden”.

c. Prijsvragen 2012

Reclame in gedrukte media waarin een prijsvraag wordt aangekondigd dient tenminste de volgende mededelingen te bevatten:

a. naam en volledig adres van de uitschrijver van de prijsvraag;

b. het aantal prijzen en een omschrijving waaruit de geldswaarde blijkt of gemakkelijk kan worden afgeleid;

c. de uiterste datum van inzending van het prijsvraagformulier;

d. eventuele uitsluiting van deelneming;

e. datum en wijze waarop de uitslag bekend wordt gemaakt.

f. indien bijzondere voorwaarden verbonden zijn aan het kunnen deelnemen aan de prijsvraag, een korte omschrijving van die voorwaarden.

d. Leningen, beleggingen en onroerende zaken

Leningen en beleggingen.

Reclame voor vormen van sparen, leningen en/of investeringen mag geen beweringen bevatten die het publiek kunnen misleiden ten aanzien van de voorwaarden van de lening of de aangeboden waardepapieren, de ware of geschatte opbrengst of de voorwaarden van rentebetaling en aflossing.

Onroerende zaken.

Reclame voor transacties betreffende een onroerende zaak mag geen misleiding of schromelijke overdrijving inhouden betreffende zaken zoals de eigendom respectievelijk de eigendomsoverdracht van de grond en de daarop staande of nog te bouwen opstallen en daarmee samenhangende zaken zoals materialen, voorzieningen, ligging, vereiste (wettelijke) formaliteiten, rechten, prijs en financieringsmogelijkheden. Bijzondere zorgvuldigheid is geboden bij reclame voor onroerende zaken in het buitenland.

e. Thuiswerk

Reclame voor thuiswerk moet een juiste omschrijving geven van het te verrichten werk en de te verwachten beloning vermelden. Wanneer wordt voorgesteld het gebruik van machines en grondstoffen of onderdelen in rekening te brengen of wanneer de adverteerder voorstelt de door de thuiswerker gemaakte goederen te kopen, moet de reclame alle ter zake dienende informatie bevatten. Naam en adres van de adverteerder moeten volledig worden bekend gemaakt.

f. Tabaksproducten

(vervallen met ingang van 1 januari 2021)