a a a
 

5. Indienen van een klacht

5. Indienen van een klacht

Inhoudsopgave

A. Algemeen
B. Bijzondere reclamecodes
C. Algemene aanbevelingen
D. Werkwijze Reclame Code Commissie en College van Beroep

Download de NRC

Download als pdf

English 

[Home] Nederlandse Reclame Code

5. Indienen van een klacht

Een klacht kan uitsluitend via het online klachtenformulier of per post worden ingediend.
Een klacht dient gemotiveerd te zijn en zo mogelijk onderbouwd met documentatie.

Indien een klacht per post wordt ingediend, dient de klager daarbij de volgende informatie zo volledig mogelijk te geven:

1. of de klacht wordt ingediend als particulier of in uitoefening van een beroep/bedrijf.

2. naam, adres en woonplaats, eventueel aangevuld met telefoonnummer en e-mailadres waaronder hij/zij te bereiken is.

3. tegen welke reclame is de klacht gericht.

4. waar en wanneer de reclame-uiting gezien/gehoord is.

5. ten aanzien van de reclame waarover wordt geklaagd:

– Indien de klacht een reclame op een internetsite betreft, dient (dienen) de pagina(‘s) waartegen bezwaar wordt gemaakt, uitgeprint (bijvoorbeeld met behulp van printscreen* ) te worden en in het bezit van de Commissie te worden gesteld. Per pagina dient te worden aangegeven tegen welke zinsnede(n) het bezwaar zich richt.
– Indien de klacht een gedrukte reclame-uiting betreft, dient deze aan de Commissie te worden toegestuurd.
– Indien het gaat om een audiovisuele reclame, dan dient de reclame zo duidelijk mogelijk te worden omschreven, zodat SRC deze kan opvragen bij de betreffende media-instelling.
– Een reclame verspreid door middel van een medium voor buitenreclame zoals een abri, billboard of mupi moet zo duidelijk mogelijk worden omschreven, zodat de uiting kan worden opgevraagd bij de adverteerder.

6. motivatie klacht: de reden(en) waarom de klager vindt dat de reclame in strijd is met de Reclame Code.
*Printscreen = Button ‘Print Scrn’ indrukken en daarna een programma als Paint of Word openen, rechtermuisknop klikken en PLAKKEN. De gewraakte pagina vervolgens afdrukken en/of opslaan.

De Commissie kan eventueel verlangen dat de klacht en de daarbij behorende bijlagen in 8-voud worden ingediend.

 

Het postadres voor klachten is:

Stichting Reclame Code
t.a.v. Reclame Code Commissie
Postbus 75684
1070 AR Amsterdam