a a a
 

11. De beroepsprocedure

11. De beroepsprocedure

Inhoudsopgave

A. Algemeen
B. Bijzondere reclamecodes
C. Algemene aanbevelingen
D. Werkwijze Reclame Code Commissie en College van Beroep

Download de NRC

Download als pdf

English 

[Home] Nederlandse Reclame Code

11. De beroepsprocedure

Een klager en/of adverteerder die het niet eens is met de uitspraak van de Commissie kan daartegen in beroep gaan bij het College van Beroep (College). De appellant dient ervoor zorg te dragen dat zijn beroepschrift binnen 14 dagen of, in het geval de zaak spoedeisend was, binnen 7 dagen na dagtekening van de uitspraak in het bezit is van het College. De appellant is voor het beroep een financiële bijdrage verschuldigd aan SRC. Zie voor de hoogte van het klachtengeld hoofdstuk 6. Deze bijdrage dient binnen 14 dagen na een daartoe door het College gedaan verzoek te zijn betaald. Pas daarna neemt het College het beroep in behandeling.

In het beroepschrift moeten staan:
a. de naam en het adres van degene die in beroep gaat,
b. de datum en het dossiernummer van de uitspraak waartegen in beroep wordt gegaan en
c. de bezwaren tegen de uitspraak.

Het beroepschrift dient, indien het College hier om verzoekt, in 8-voud te worden ingediend. Een kopie van het beroepschrift wordt naar de wederpartij (=geïntimeerde) gestuurd. Deze krijgt 14 dagen de tijd om verweer te voeren. Indien het College dat nodig acht, mogen partijen nog schriftelijk op elkaars stellingen reageren. Beide partijen krijgen de gelegenheid desgewenst hun standpunt ter zitting van het College mondeling toe te lichten. De uitspraak van het College van Beroep wordt aan partijen toegestuurd. Deze uitspraak is onherroepelijk.