a a a
 

8. De uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep

8. De uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep

Inhoudsopgave

A. Algemeen
B. Bijzondere reclamecodes
C. Algemene aanbevelingen
D. Werkwijze Reclame Code Commissie en College van Beroep

Download de NRC

Download als pdf

English 

[Home] Nederlandse Reclame Code

8. De uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep

De Commissie kan oordelen dat de klacht ongegrond is en deze klacht afwijzen (afwijzing), of oordelen dat de klacht gegrond is en deze toewijzen (toewijzing). Een toewijzing betekent dat de Commissie oordeelt dat de reclame in strijd is met de Reclame Code. De Commissie doet dan een “aanbeveling” waarbij zij de adverteerder aanbeveelt om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De Commissie kan ook besluiten een aanbeveling achterwege te laten, bijvoorbeeld indien degene tegen wie de klacht is gericht aannemelijk maakt dat naar aanleiding van de klacht passende maatregelen zijn genomen om de bestreden uiting(en) te laten voldoen aan de Nederlandse Reclame Code. Indien de klacht zich richt tegen reclame waarin denkbeelden worden gepropageerd, geeft de Commissie een “vrijblijvend advies”. Er kan dus sprake zijn van een afwijzing, aanbeveling of vrijblijvend advies.

Daarnaast kan de Commissie, wanneer de omstandigheden van het geval dit rechtvaardigen, het secretariaat van SRC de opdracht geven een uitspraak als ALERTte verspreiden. Dit betekent dat het secretariaat er voor zorgt dat de uitspraak onder de aandacht wordt gebracht van een breed publiek door middel van een persbericht (verspreiding via perslijsten onder aangesloten media en geïnteresseerden en plaatsing op www.reclamecode.nl).

N.B. Alle uitspraken van de Commissie kunnen – ongeacht of de Commissie opdracht heeft gegeven de uitspraak als ALERT te verspreiden te allen tijde aan derden ter beschikking worden gesteld.

N.B. Alle uitspraken worden opgenomen in de online uitspraken database (toegankelijk voor derden). Daarnaast kunnen alle uitspraken worden opgenomen in uitgaven (gedrukt en digitaal) van SRC.

Op grond van de Mediawet zijn alle media-instellingen die reclame verzorgen aangesloten bij SRC. Wanneer een reclame in strijd met de Nederlandse Reclame Code is bevonden, worden deze door de aangesloten media-instellingen niet meer uitgezonden en/of verspreid.

Wanneer de Commissie de klacht toewijst, kan zij bovendien:
• voorwaarden stellen aan het tijdstip van uitzenden van de aan haar ter beoordeling voorgelegde radio- en/of televisiereclame en/of
• degene wiens reclame in strijd met de Reclame Code is bevonden, een termijn toestaan waarbinnen de aanbeveling van de Commissie moet zijn opgevolgd en/of
• maatregelen opleggen als omschreven in de overeenkomsten gesloten tussen SRC en organisaties in overleg met wie een Bijzondere Reclamecode tot stand is gekomen.

Een uitspraak van de Commissie is na 14 dagen definitief, tenzij één van partijen tegen de uitspraak in beroep gaat. Was een zaak spoedeisend, dan geldt een termijn van 7 dagen. Zie voor de beroepsprocedure hoofdstuk 11.